Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, dapat kang tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room.

Sa panahon ng outbreak na ito ng coronavirus (COVID-19), ang pinakaligtas na paraan para malaman kung anong medikal na pangangalaga ang kinakailangan mo ay sa pamamagitan ng telepono o video habang nananatili sa bahay. Tinatawag itong “telehealth.”

Ang Telehealth ay ang unang hakbang sa pagkuha ng medikal na pangangalaga mula sa bahay, kasama na:

  • Kung ikaw ay may mga sintomas ng coronavirus at sa palagay mo ay kailangan mong masuri o magamot. Maraming provider ng pangangalagang pangkalusugan at planong pangkalusugan ang nag-aalok ng mga opsyon ng telehealth para sa pag-screen sa COVID-19.
  • Kung kailangan mo ng paggamot para sa mga sintomas sa iba pang medikal na kundisyon o para sa follow-up na pangangalaga para magamot ang mga kasalukuyang nararanasang kundisyon.

Paano makakuha ng telehealth

Nakadepende sa iyong insurance sa kalusugan kung paano ka makakatanggap ng telehealth.

Kung mayroon kang regular na Medicare, pero hindi naka-enroll sa isang Medicare Advantage plan, pakitingnan ang page ng pangangalagang pangkalusugan.

Kung mayroon kang Medi-Cal (pero hindi ka naka-enroll sa planong pangkalusugan sa pinapamahalaan pangangalaga ng Medi-Cal), o kung wala kang insurance:

  • Tumawag sa “Medi-Nurse,” isang 24/7 na linya para sa pagpapayo ng nurse na available sa 1-877-409-9052. Maaari kang direktang makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga sintomas at humingi ng payo para sa karagdagang paggagamot sa iyong lugar.

Kung mayroon kang pribadong insurance, isang planong pangkalusugan sa Medi-Cal, o isang planong pangkalusugan sa Medicare Advantage:

  • Ang pinakasimpleng paraan para magamot sa pamamagitan ng telepono ay ang tawagan ang doktor o regular na provider mo. 
  • Kung wala kang regular na doktor o hindi available ang iyong doktor, puwede mong gamitin ang paghahanap sa ibaba para hanapin ang mga opsyon sa telehealth na iniaalok ng iyong plano sa pamamagitan ng website nito para sa miyembro. Kung hindi available ang telehealth mula sa iyong doktor o iyong planong pangkalusugan, gamitin ang linya para sa pagpapayo ng nurse ng planong pangkalusugan na kasama sa mga resulta ng paghahanap.
  • Hindi mas malaki ang babayaran mo sa telehealth kaysa sa personal na pagpapatingin. Puwedeng hindi maningil ang ilang planong pangkalusugan o provider ang copay.

Ano ang dapat gawin kung nagkakaproblema ka sa pagkuha ng telehealth

Kung sinubukan mong kumuha ng telehealth sa pamamagitan ng regular mong provider at planong pangkalusugan, at nahihirapan ka pa ring ma-access ang mga serbisyo, maaari mong tawagan ang sumusunod:

  • Para sa mga pribadong planong pangkalusugan, tawagan ang Help Center ng Department of Managed Health Care ng estado sa 1-888-466-2219
  • Para sa Medi-Cal, tawagan ang Help Center ng Departamento ng Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Health Care Service) ng estado sa 1-800-541-5555.

Hanapin dito ang mga opsyon ng telehealth o linya para sa pagpapayo ng nurse na inaalok ng iyong planong pangkalusugan.