Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room.

Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang pinakaligtas na paraan para malaman kung anong medikal na pangangalaga ang kinakailangan mo ay sa pamamagitan ng telepono o video habang nananatili sa bahay. Tinatawag itong “telehealth.”

Sa page na ito:

Ang pangangalagang matatanggap mo sa pamamagitan ng telehealth

Maraming medikal na serbisyo ang maibibigay sa pamamagitan ng telehealth. Kasama sa mga ito ang:

Paano makipag-ugnayan sa telehealth

Nakadepende sa iyong insurance sa kalusugan kung paano ka makakatanggap ng telehealth.

 • Kung mayroon kang regular na Medicare, pero hindi ka naka-enroll sa isang Medicare Advantage plan, bisitahin ang page sa pangangalagang pangkalusugan at saklaw para malaman ang tungkol sa mga opsyong available sa iyo.
 • Kung mayroon kang Medi-Cal (pero hindi ka naka-enroll sa isang planong pangkalusugan na pinapamahalaan ng Medi-Cal), o wala kang insurance, tumawag sa Medi-Nurse, isang 24/7 na linya sa pagpapayo ng nurse , sa 1-877-409-9052. Maaari kang direktang makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga sintomas at humingi ng payo para sa karagdagang paggagamot sa iyong lugar.
 • Kung mayroon kang pribadong insurance, planong pangkalusugan sa Medi-Cal, o planong pangkalusugan sa Medicare Advantage, ang pagtawag sa iyong doktor o regular na provider ang pinakasimpleng paraan para magamot sa pamamagitan ng telepono.
  • Kung wala kang regular na doktor o hindi available ang iyong doktor, puwede mong gamitin ang paghahanap sa ibaba para hanapin ang mga opsyon sa telehealth na iniaalok ng iyong plano sa pamamagitan ng website nito para sa miyembro. 
  • Kung hindi available ang telehealth mula sa iyong doktor o iyong planong pangkalusugan, gamitin ang linya para sa pagpapayo ng nurse ng planong pangkalusugan na kasama sa mga resulta ng paghahanap.
  • Hindi mas malaki ang babayaran mo sa telehealth kaysa sa personal na pagpapatingin. Puwedeng hindi maningil ang ilang planong pangkalusugan o provider ang copay.

Ano ang dapat gawin kung nagkakaproblema ka sa pakikipag-ugnyan sa telehealth

Kung sinubukan mong kumuha ng telehealth sa pamamagitan ng regular mong provider at planong pangkalusugan, at nahihirapan ka pa ring ma-access ang mga serbisyo, maaari mong tawagan ang sumusunod:

 • Para sa mga pribadong planong pangkalusugan, tawagan ang Help Center ng Department of Managed Health Care ng estado sa 1-888-466-2219
 • Para sa Medi-Cal, tawagan ang Help Center ng Departamento ng Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan (Department of Health Care Service) ng estado sa 1-800-541-5555.

Hanapin dito ang mga opsyon ng telehealth o linya para sa pagpapayo ng nurse na inaalok ng iyong planong pangkalusugan