Nagbibigay ang California ng tulong sa buwis sa panahon ng pandemya.

Mga Indibidwal

Ang California Earned Income Tax Credit at Young Child Tax Credit ay available na sa mga nagbabayad ng buwis na wala pang Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Puwedeng kunin ang mga tax credit na ito sa mga 2020 individual tax return (na isusumite sa 2021).

Mga buwis ng maliliit na negosyo

Nagbibigay ang California at ang pederal na pamahalaan ng tulong sa buwis at mga benepisyo sa maliliit na negosyo. Kasama rito ang:

  • Walang interes na pagpapaliban sa buwis sa benta/paggamit na hanggang $50,000 para sa mga negosyong may mas mababa sa $5 milyong benta na napapatawan ng buwis
  • $1,000 na credit sa buwis para sa mga bagong empleyado na kinuha ng maliliit na negosyo (hanggang $100,000 bawat negosyo)
  • Hindi kasama ang mga na-forgive na loan sa Paycheck Protection Program mula sa gross na kita ng estado
  • Mga credit sa buwis ng pederal sa maliliit na negosyo para sa bayad na leave ng empleyado sa panahon ng COVID-19

Mga tanong at sagot

Deferral sa buwis sa benta/paggamit ng maliliit na negosyo

Manatiling updated