Nagbibigay ang California ng tulong sa buwis sa panahon ng pandemya.

Sa page na ito:

Pinalawig na deadline ng filing

Nagbibigay ang California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) ng isang tatlong buwan na pagpapalawig para sa mga indibidwal at negosyo para i-file at bayaran ang kanilang mga buwis at bayarin na orihinal na nakatakda sa pagitan ng Disyembre 15, 2020 at Abril 30, 2021. Ang mga nagbabayad ng buwis na nag-uulat ng wala pang $1,000,000 na buwis at bayarin para sa return na orihinal na nakatakda sa panahon na ito ay hindi kinakailangang humingi ng pagpapalawig mula sa CDTFA. Awtomatikong magbibigay ng tulong.

Mga indibidwal na buwis

Ang California Earned Income Tax Credit at Young Child Tax Credit ay available na sa mga nagbabayad ng buwis na may Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Puwedeng kunin ang mga tax credit na ito sa mga 2020 individual tax return (na isusumite sa 2021).

Puwede mo ring gamitin ang iyong kita sa 2019 para maghain ng pederal na Earned Income Tax Credit at Child Tax Credit sa iyong mga buwis sa 2020. Nagbibigay-daan ito sa iyong ma-claim ang mga credit na ito kung mas mababa ang kita mo sa 2020 dahil sa pagkawala ng trabaho o underemployment.

Mga buwis ng maliliit na negosyo

Nagbibigay ang California at ang pederal na pamahalaan ng tulong sa buwis at mga benepisyo sa maliliit na negosyo. Kasama rito ang:

  • Credit sa Buwis para sa Pag-hire ng Maliliit na Negosyo, na $1,000 na credit sa buwis para sa bawat bagong empleyado na hina-hire ng maliliit na negosyo (hanggang $100,000 bawat negosyo)
  • Walang interes na pagpapaliban sa buwis sa benta/paggamit na hanggang $50,000 para sa mga negosyong may mas mababa sa $5 milyong benta na napapatawan ng buwis
  • Hindi kasama ang mga na-forgive na loan sa Paycheck Protection Program mula sa gross na kita ng estado
  • Ang pederal na Employee Retention Tax Credit, available mula Hulyo 1, 2021, na hanggang sa $14,000
  • Mga credit sa buwis ng pederal sa maliliit na negosyo para sa bayad na leave ng empleyado sa panahon ng COVID-19

Mga tanong at sagot

Deferral sa buwis sa benta at paggamit ng maliliit na negosyo

Manatiling updated