Nagbibigay ang California ng tulong sa buwis sa panahon ng pandemya.

Sa page na ito:

Extended na deadline ng filing

Na-extend ng Internal Revenue Service (IRS) at Franchise Tax Board (FTB) ang due date para sa mga indibidwal na buwis sa kita hanggang sa Mayo 17, 2021. Hindi nalalapat ang extension na ito sa mga tinatantyang buwis dahil sa IRS o FTB sa Abril 15, 2021.

Ang orihinal na takdang petsa para maghain at magbayad ng mga buwis at bayarin sa Pangasiwaan ng Departamento ng Buwis at Bayarin ng California (California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA) sa pagitan ng Disyembre 15, 2020, at Abril 30, 2021 ay pinalawig nang tatlong buwan. Karaniwang ibinibigay ang pagpapalawig na ito sa mga negosyong wala pa sa $1 milyon ang mga buwis at bayarin.

Para humiling ng pagpapalawig kung mahigit sa $1 milyon ang iyong mga buwis at bayarin na dapat bayaran o para magtanong tungkol sa pagpapalawig, tumawag sa CDTFA 800-400-7115.

Bisitahin ang website ng CDTFA COVID-19 para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga pagpapalawig.

Tulong para sa mga indibidwal

Golden State Stimulus

Ang Golden State Stimulus (GSS) ay isang $600 na minsanang bayad para sa tulong. Makukuha mo ito kung matatanggap mo ang California Earned Income Tax Credit pagkatapos mo itong i-claim sa iyong 2020 na tax return ng indibidwal, na inihain ngayong taon.

Makakakuha ka ng karagdagang $600 na minsanang bayad ng GSS kung ihahain mo ang iyong return sa pamamagitan ng isang Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Tagapagbayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

Ang mga maghahain ng ITIN na hindi makakatanggap ng California Earned Income Tax Credit pero kumikita ng hindi hihigit sa $75,000 ay makakakuha ng $600 na bayad ng GSS.

Matuto pa tungkol sa Golden State Stimulus, kasama kung kailan ito maaasahan.

Mga kwalipikasyon para sa Pinalawig na Credit sa Buwis ng Kita

Puwede mo nang i-claim ang California Earned Income Tax Credit at Young Child Tax Credit ng estado sa pamamagitan ng ITIN. Puwedeng kunin ang mga tax credit na ito sa mga 2020 na indibidwal na tax return.

Puwede mo ring gamitin ang iyong kita sa 2019 para mag-claim ng dalawang tax credit sa pederal, ang Earned Income Tax Credit at Child Tax Credit sa iyong mga buwis sa 2020. Nagbibigay-daan ito sa iyong ma-claim ang mga credit na ito kung mas mababa ang kita mo sa 2020 dahil sa pagkawala ng trabaho o underemployment.

Tulong sa Utang sa Maliliit na Negosyo

Nagbibigay ang California at ang pederal na pamahalaan ng tulong sa buwis at mga benepisyo sa maliliit na negosyo. Kasama rito ang:

  • Ang pederal na Employee Retention Tax Credit, available mula Hulyo 1, 2021, na hanggang sa $14,000
  • Hanggang $25,000 ang Grant ng Tulong ng California na ito para sa Maliliit na Negosyo sa Panahon ng COVID-19, na binuo bilang bahagi ng Golden State Stimulus
  • Hindi kasama ang mga forgiven loan sa Paycheck Protection Program mula sa gross na kita ng estado
  • Mga credit sa buwis ng pederal sa maliliit na negosyo para sa bayad na leave ng empleyado sa panahon ng COVID-19, na available hanggang Marso 31, 2021

Mga plano sa pagbabayad sa buwis sa benta at paggamit

Puwedeng masulit ng maliliit na negosyo ang walang interes na plano sa pagbabayad na ibinibigay ng CDTFA. Isasagawa ang mga pagbabayad sa mga pantay-pantay na buwanang hulog sa loob ng 12 buwan, at dapat mabayaran nang buo bago ang Abril 30, 2022.

Available ang mga plano ng pagbabayad para sa:

  • Mga buwis sa benta at paggamit na nakatakda sa mga return na orihinal na nakiskedyul sa pagitan ng Disyembre 15, 2020, at Abril 30, 2021
  • Hanggang $50,000 na pananagutan sa buwis sa benta at bayad
  • Mga negosyong wala pang $5 milyon ang taunang nabubuwisang benta

Posibleng maging available din ang mga plano sa pagbabayad sa mga may mahigit $5 milyon sa taunang nabubuwisang benta. Makikipagtulungan ang CDTFA sa mga negosyo para magbigay ng tulong, kapag naaangkop.

Matuto pa tungkol sa plano sa pagbabayad sa buwis sa benta at paggamit sa website para COVID-19 ng CDTFA o sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-400-7115.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated