Sa tingin mo ba ay mayroon kang  mga sintomas ng COVID-19? Magpasuri, manatili sa bahay, at mag-isolate. Para maprotektahan ang iyong sarili mula sa pagkakaimpeksyon, mabakunahan, maiwasan ang maraming tao, at malayo sa mga indoor na lugar na walang maayos na bentilasyon.

Sa page na ito:

Mga sintomas ng COVID-19

Ang mga sintomas ng COVID-19 ay kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa:

 • Lagnat o panginginig
 • Ubo
 • Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga
 • Pagkahapo
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Pananakit ng ulo
 • Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 • Pananakit ng lalamunan
 • Barado o tumutulong sipon
 • Pagduruwal o pagsusuka
 • Pagtatae

Puwedeng lumabas ang mga sintomas 2-14 na araw pagkatapos malantad sa virus.

Puwede mong suriin ang iyong mga sintomas gamit ang Symptom Screener o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong doktor sa pamamagitan ng telehealth.

Ang nagpapalaki sa posibilidad mong mahawahan

Mas malaki ang posibilidad mong mahawahan ng coronavirus kung:

 • Nagkaroon ka ng close contact sa isang taong mayroon nito (nang may distansyang wala pang 6 na talampakan sa loob ng hindi bababa sa 15 minuto nang mahigit 24 na oras)
 • Madalas kang mamalagi sa isang lugar kung saan may ibang tao (gaya ng pasilidad para sa assisted living, dormitoryo sa kolehiyo, matutuluyan para sa walang matirhan)
 • Nagpunta ka sa isang lugar kung saan maraming nagkakahawahan

Mapapaliit mo ang posibilidad na mahawahan ka at ang ibang tao sa pamamagitan ng:

Tingnan ang iba pang pag-iingat na pang-iwas sa sakit na puwede mong gawin.

Ang may malaking posibilidad na magkasakit

Mas malaki ang posibilidad ng ilang tao na magkaroon ng malalang kaso ng COVID-19, kasama ang:

 • Mga nakatatandang may edad na mahigit 65 taon
 • Mga taong may ilang partikular na medikal na kundisyon:
  • Cancer
  • Chronic kidney disease
  • Pabalik-balik na sakit sa baga na nagdudulot ng bara sa daluyan ng hangin (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 
  • Down syndrome
  • Mahinang immune system dahil sa pag-transplant ng organ
  • Labis na katabaan 
  • Mga malalang kundisyon sa puso
  • Pagbubuntis
  • Sickle cell disease
  • Paninigarilyo
  • Type 2 diabetes

Marami pang kundisyon na puwedeng magpalaki sa posibilidad na magkaroon ng malalang kaso ng COVID-19. Alamin ang mga partikular na pagkilos na dapat mong gawin para sa iyong medikal na kundisyon.

Mga karagdagang pag-iingat para sa mga grupong may malaking posibilidad na magkasakit

Kung mayroon kang mas malaking posibilidad na magkaroon ng malalang karamdaman, dapat kang magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat para maprotektahan ang iyong sarili:

 • Magpabakuna para sa COVID-19, ang mas ligtas na paraan para magkaroon ng immunity.
 • Manatili sa bahay. Ito ang pinakamahalagang bagay na puwede mong gawin.
 • Iwasan ang contact sa mga taong may sakit. I-isolate sa hiwalay na kwarto ang sinumang may sakit sa iyong bahay, kung posible.
 • Magpahatid ng pagkain sa iyong bahay sa pamamagitan ng mga kapamilya, kaibigan, o komersyal na network. Punasan ang mga lalagyan gamit ang disinfectant wipes.
 • Makinig sa mga pampublikong opisyal sa kalusugan. Puwede silang magrekomenda ng mga pagkilos sa komunidad para mabawasan ang pagkakalantad sa panahon ng lokal na outbreak.

Manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagiging handa

Makikita ang Mga Mapagkukunan para sa Pag-aalaga ng Pamilya at Mga Kaibigan sa Departamento sa Pagtanda ng California, pati ang mga alituntunin sa pagprotekta sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.

Basahin kung paano Maghanda para sa Emergency sa Pampublikong Kalusugan mula sa Listos California.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated