Lumaktaw sa pangunahing content

Kung ikaw ay may anumang mga sintomas o nasa panganib, mahalagang manatili sa iyong bahay at iwasan personal na contact sa ibang tao.

Ang mga sintomas ng coronavirus ay kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa:

 • Lagnat o panginginig
 • Ubo
 • Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga
 • Pagkahapo
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Pananakit ng ulo
 • Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 • Pananakit ng lalamunan
 • Barado o tumutulong sipon
 • Pagduruwal o pagsusuka
 • Pagtatae

Puwedeng lumabas ang mga sintomas 2-14 na araw pagkatapos malantad sa virus.

Puwede mong suriin ang iyong mga sintomas gamit ang Symptom Screener o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong doktor sa pamamagitan ng telehealth.

May ilang tao na may mas malaking posibilidad na magkaroon ng COVID-19, kabilang ang:

May tinukoy ang CDC na ilang iba pang kundisyon na posibleng magpalaki sa posibilidad na magkaroon ng matinding sakit na dulot ng COVID-19.

Kung nasa mas malaking panganib ka, kailangan mong magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat para maprotektahan ang iyong sarili: 

 • Manatili sa bahay. Ito ang pinakamahalagang bagay na puwede mong gawin.
 • Iwasan ang contact sa mga taong may sakit. I-isolate sa hiwalay na kwarto ang sinumang may sakit sa iyong bahay, kung posible.
 • Magpahatid ng pagkain sa iyong bahay sa pamamagitan ng mga kapamilya, kaibigan, o komersyal na network. Punasan ang mga lalagyan gamit ang disinfectant wipes.
 • Makinig sa mga pampublikong opisyal sa kalusugan. Puwede silang magrekomenda ng mga pagkilos sa komunidad para mabawasan ang pagkakalantad sa panahon ng lokal na outbreak.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang website ng CDC.

Makakakita ang mga tagapag-alaga ng mga mapagkukunan sa website ng Departamento ng Pagtanda, pati ng mga alituntunin para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.

Makita ang mga pinakabagong tip sa kaligtasan, pinagkakatiwalaang mapagkukunan, at termino sa kalusugan para mapanatili ka at ang iyong mga mahal sa buhay na may alam sa panahong ito ng emergency sa pampublikong kalusugan.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas