Ang lahat ng indibidwal na nakatira sa Estado ng California ay kasalukuyang inaatasang manatili sa kanilang bahay o tirahan, maliban kung para sa pinapahintulutang trabaho, lokal na pamimili o iba pang pinapahintulutang errand, o kung pinapayagan (kasama sa mga tanong at sagot sa ibaba).

Sa page na ito:


Mga kasalukuyang paghihigpit

Kautusang Manatili sa Bahay

Noong Marso 19, 2020, iniutos ng Ehekutibong Kautusan at Kautusan sa Pampublikong Kalusugan na manatili ang lahat ng Californian sa kanilang mga tahanan maliban kung kailangang lumabas para sa mahalagang trabaho o bumili ng mahahalagang kinakailangan. Binago ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ang mga kautusang ito.

Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya

Noong Agosto 28, 2020, inilabas ng Estado ang Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para pahintulutan ang unti-unting pagbubukas ng ilang partikular na negosyo at aktibidad. Itinatalaga ang mga county sa mga tier na ina-update linggo-linggo at tinutukoy ng rate ng kaso at rate ng pagpositibo ng county. Ang mga lokal na hurisdiksyon ay puwedeng magkaroon ng mas mahihigpit na lokal na kautusan kumpara sa nakatalagang tier.

Alamin kung ano'ng nakabukas sa iyong lugar


Mga tanong at sagot

Kautusang Manatili sa Bahay

Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya

Mga pinoprotektahang aktibidad

Mga serbisyo ng pamahalaan

Mga nakaraang kautusan