Ang lahat ng indibidwal na nakatira sa Estado ng California ay kasalukuyang inaatasang manatili sa kanilang bahay o tirahan, maliban kung para sa pinapahintulutang trabaho, lokal na pamimili o iba pang pinapahintulutang errand, o kung pinapayagan (kasama sa Mga Tanong at Sagot sa ibaba).

Noong Marso 19, 2020, iniutos ng Executive Order (PDF) at Public Health Order (PDF) ang pananatili ng lahat ng taga-California sa kanilang mga tahanan maliban kung lalabas para sa mahalagang trabaho o bibili ng mahahalagang kinakailangan.

Noong Mayo 4, 2020, ipinabatid sa Executive Order (PDF) na ang mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan at sektor ng industriya ay puwedeng unti-unting magbukas sa ilalim ng mga pagbabago at gabay na iniaatas ng estado alinsunod sa Public Health Order (PDF) noong Mayo 7, 2020.

Noong Agosto 28, 2020, naglabas ang estado ng bagong Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad.

Tingnan ang mahahalagang trabaho at ang status ng iyong county.

Mga tanong at sagot

Mga pinoprotektahang aktibidad

Panlabas na libangan

Mga serbisyo ng pamahalaan