Ang lahat ng indibidwal na nakatira sa Estado ng California ay kasalukuyang inaatasang manatili sa kanilang bahay o tirahan, maliban kung para sa pinapahintulutang trabaho, lokal na pamimili o iba pang pinapahintulutang errand, o kung pinapayagan (kasama sa Mga tanong at sagot sa ibaba).

Mga ipinapatupad na kautusan sa estado:

Panrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay

Ang Panrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay (PDF), na inanunsyo noong Disyembre 3, 2020, at ang isang karagdagang kautusan, na nilagdaan noong Disyembre 6, 2020, ay magkaroon ng bisa nang 11:59 PM isang araw pagkatapos ianunsyo ang rehiyon para magkaroon ng wala pa sa 15% availability sa ICU. Nililinaw sa karagdagang kautusan ang mga operasyon ng retail at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Ipagbabawal ng mga ito ang mga pribadong pagtitipon gaano man ito kalaki o kaliit, isasarado ang mga pagpapatakbo ng sektor maliban para sa mga klinikal na imprastraktura at retail, at ipag-aatas ang 100% pagsusuot ng mask (nang may mga partikular na pagbubukod ayon sa nakasaad sa gabay sa paggamit ng mga takip sa mukha) at social distancing.

Inaatasan ang mga county na may 10% availability sa ICU o mas mababa, sa mga rehiyong may 0% availability sa ICU na isapriyoridad ang mga serbisyo para sa mga pinakamalubha ang karamdaman at kanselahin o ilipat ng iskedyul ang mga opsyonal na operasyon. Alinsunod ito sa Kautusan sa Pampublikong Kalusugan para sa Surge sa Ospital na inanunsyo noong Enero 5, 2021.

Kapag pinasimulan, mananatiling may bisa ang mga kautusang ito sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo. Pagkatapos ng panahon na iyon, mawawalan ang mga ito ng bisa kapag ang tinatayang kapasidad ng ICU ng rehiyon ay nakakatugon o lampas na sa 15%. Susuriin ito sa lingguhang batayan pagkatapos ng inisyal na 3 linggong panahon.

Kapag wala na ang rehiyon sa Panrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay, babalik ang mga county sa rehiyong iyon sa naaangkop na tier at mga panuntunan alinsunod sa Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya.

Matuto pa tungkol sa mga kautusan at alamin kung ano ang bukas sa iyong lugar.

Mga Rehiyon

Naglabas ang estado ng mapa ng limang rehiyon na sinusukat. Kapag ang isang rehiyon ay nagkaroon ng mas mababa sa 15% ng availability ng ICU bed, magkakaroon ng bisa ang Pangrehiyon na Kautusang Manatili sa Bahay sa susunod ng gabi sa ganap na 11:59 PM.

  • Northern California: Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity
  • Bay Area: Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma
  • Greater Sacramento: Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, Yuba
  • San Joaquin Valley: Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne
  • Southern California: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

I-click ang mapa para makita ang kasalukuyang availability ng ICU bed:

Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay

Ang Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay (may bisa simula noong Nobyembre 21, 2020) at ang Karagdagan dito (may bisa simula noong Disyembre 22, 2020) ay nag-aatas na sa mga county na nasa Malawakan (purple) na tier, dapat manatili sa bahay ang mga Californian sa pagitan ng 10:00pm at 5:00am, nang may ilang pagbubukod. Puwede kang lumabas nang mag-isa o kasama ang mga miyembro ng pamilya ng iyong sambahayan hangga't wala kayong kasamang ibang sambahayan. Puwede rin kayong lumabas para sa mahahalagang aktibidad, o kung kinakailangan mo itong gawin ayon sa batas. Inaatasan ang mga hindi mahalagang negosyo na magsara sa pagitan ng mga nasabing oras.

Sa mga county na napapailalim sa Kautusang Manatili sa Bahay, idinaragdag sa Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay ang paghihigpit na ito: ang mga hindi mahalagang operasyon ng retail sa mga county na ito ay dapat magsara sa pagitan ng 10:00pm at 5:00am.

Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya

Noong Agosto 28, 2020, inilabas ng Estado ang Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para pahintulutan ang unti-unting pagbubukas ng ilang partikular na negosyo at aktibidad. Itinatalaga ang mga county sa mga tier na ina-update linggo-linggo at tinutukoy ng rate ng kaso at rate ng pagpositibo ng county. Ang mga lokal na hurisdiksyon ay puwedeng magkaroon ng mas mahihigpit na lokal na kautusan kumpara sa nakatalagang tier.

Kautusang Manatili sa Bahay

Noong Marso 19, 2020, iniutos ng Executive Order (PDF) at Public Health Order (PDF) ang pananatili ng lahat ng Californian sa kanilang mga tahanan maliban kung lalabas para sa mahalagang trabaho o bibili ng mahahalagang kinakailangan. Binago ito noong Mayo 4, 2020.

Mga tanong at sagot

Panrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay

Kautusang Manatili sa Bahay

Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya

Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay

Pangkalahatan

Mga pinoprotektahang aktibidad

Mga serbisyo ng pamahalaan