Ang Planong SMARTER ay ang susunod na yugto ng pagtugon ng California sa COVID-19.

Sa page na ito:


Ang ibig sabihin ng SMARTER

Gagamitin natin ang mga natutunan natin sa nakalipas na dalawang taon para paghandaan ang mga susunod na surge o variant ng COVID-19.

Basahin ang isang pahinang buod ng Mga Hakbang sa SMARTER.

Narito ang ibig sabihin ng SMARTER:

 • Shots (Mga Bakuna) – Ang pagpapabakuna ay ang pinakamahusay na panlaban sa pagkakaospital at malalang sakit.
 • Masks (Mga Mask) – Sa pamamagitan ng maayos na pagsusuot ng mask na may mahusay na pag-filter, bumabagal ang pagkalat ng COVID-19 o iba pang virus sa baga.
 • Awareness (Kabatiran) – Patuloy nating aalamin kung paano kumakalat ang COVID-19, kung paano nag-e-evolve ang mga variant, at malinaw nating ipapaalam sa mga tao kung paano nila dapat protektahan ang kanilang sarili, at makikipagtulungan tayo sa pamahalaan ng estado at lokal para sa ating pagtugon.   
 • Readiness (Kahandaan) – Nariyan lang ang COVID-19 at kailangan nating maging handa sa pamamagitan ng mga instrumento, resource, at supply na kakailanganin natin para mabilis na makatugon at mapanatiling handa ang pampublikong kalusugan at sistema ng pangangalagang pangkalusugan.
 • Testing (Pagsusuri) – Pagkuha sa naaangkop na uri ng mga pagsusuri—PCR o antigen—sa kung saan pinakakinakailangan ang mga ito. Makakatulong ang pagsusuri sa California na i-minimize ang pagkalat ng COVID-19.
 • Education (Edukasyon) – Patuloy na pagsisikapan ng California na panatilihing bukas ang mga paaralan at ligtas ang mga bata sa mga silid-aralan para sa personal na pagtuturo.
 • Rx – Mas maraming magiging available na nag-e-evolve at humuhusay na paggamot, at magiging mas kritikal ang mga ito sa pagsagip ng mga buhay.

Ang Planong SMARTER ay hindi lang para sa COVID-19. Puwede nating gamitin ang mga estratehiya at sistemang ito para sa mga emergency sa hinaharap. Papahusayin pa natin ang Planong SMARTER habang natututunan natin kung ano ang epektibo.


Paano tayo uusad

Mananatili ang COVID-19 sa ating nakikinitang hinaharap. Nakatuon ang Planong SMARTER sa kung paano natin tutugunan ang realidad na iyon. 

Marami tayong natutunan sa nakalipas na dalawang taon. Alam natin ang dapat nating gawin:

 • Bawasan ang stress sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan
 • Panatilihing ligtas ang mga staff at publiko
 • Panatilihing bukas ang mga negosyo, at ang mga paaralan para sa personal na pagtuturo

Ipagpapatuloy natin ang pag-usad ng California sa pamamagitan ng:

 • Pagpapataas sa rate ng pagpapabakuna, lalo na sa mga bata
 • Pagtiyak na mabilisan tayong makakapag-deploy ng mga staff, personal na pamproteksyong kagamitan (personal protective equipment, PPE), at resource sa mga ospital at komunidad 
 • Mabilisang pagtutugma ng mga pasyente sa mga mabisang paggamot 
 • Pagsubaybay ng mga kaso para matugunan ang mga spike sa sandaling magkaroon nito at mabilisang matukoy ang mga bagong variant
 • Pagbuo ng sarili nating supply chain para sa mga pagsusuri at pagpapanatili ng stockpile ng mga mask at PPE 

Umaayon ang SMARTER sa mga tagumpay ng California. Flexible ang disenyo nito kaya mabilis tayong makakatugon sa pabagu-bagong virus.

Makakausad tayo nang may kumpiyansang magagawa nating:

 • Tugunan ang anumang dala ng COVID-19
 • Panatilihing malusog at wala sa ospital ang mga tao, na magpapanatili sa California na bukas

Paano natin susukatin ang tagumpay

Nagtakda kami ng mga layunin bilang bahagi ng Planong SMARTER.

Shots (Mga Bakuna)Kakayahang magbigay ng hindi bababa sa 200,000 bakuna bawat araw na bukod pa sa kasalukuyang imprastruktura ng parmasya at provider
Masks (Mga Mask)Magpanatili ng stockpile ng 75 milyong mataas na kalidad na mask at kakayahang ipamahagi ang mga ito kung kinakailangan
Awareness (Kabatiran)Kakayahang isulong ang pagpapabakuna, pagsusuot ng mask, at iba pang hakbang sa mitigasyon sa lahat ng 58 county. Suportahan ang pakikipag-ugnayan sa hindi bababa sa 150 organisasyon sa komunidad
Readiness (Kahandaan)Subaybayan ang wastewater sa lahat ng rehiyon at pahusayin ang pagsubaybay para sa baga sa sistema ng kalusugan habang patuloy na sine-sequence ang hindi bababa sa 10% ng mga specimen na positibo sa pagsusuri para sa COVID-19. Kakayahang magdagdag ng 3,000 staff sa klinika sa loob ng 2 – linggo kung kinakailangan at sa iba't ibang uri ng pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan
Testing (Pagsusuri)Magpanatili ng komersyal at lokal na kapasidad sa pampublikong kalusugan sa buong estado para makapagsagawa ng hindi bababa sa 500,000 pagsusuri bawat araw (PCR at antigen)
Education (Edukasyon)Palawakin ang mga lugar ng pagbabakuna sa paaralan nang 25% kasabay ng pagdami ng kwalipikado
RxTiyaking makaka-order ang mga lokal na entity ng mabisang therapeutics sa loob ng 48 oras

Basahin ang mga detalye

Makikita ang kumpletong detalye sa Planong SMARTER ng California: Ang Susunod na Yugto sa Pagtugon ng California sa COVID-19.


Manatiling updated