Ang magbabago sa Hunyo 15

Naghahanda na ang California na bumalik sa normal. Sa Hunyo 15, aalisin na ang mga paghihigpit sa kapasidad at pagdistansya sa isa't isa sa karamihan ng mga negosyo at aktibidad. Manghihingi ang malalaking indoor na event ng patunay ng pagbabakuna o negatibong pagsusuri para sa mga attendee hanggang Oktubre 1.

Matuto pa

Ang blueprint para sa muling pagbubukas ng California ay may mga pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad batay sa antas ng pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito:

Kasalukuyang pagtatalaga ng tier mula Hunyo 8, 2021

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier batay sa rate ng pagiging positibo nito, na-adjust na rate ng kaso, at sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Ang mga county ay dapat manatili sa isang tier sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo bago lumipat sa isang mas maluwag na tier. Dapat matugunan ng county ang mga pamantayan ng susunod na tier sa loob ng dalawang magkasunod na linggo para makalipat sa mas maluwag na tier. Kung lalala ang mga sukatan ng county sa loob ng dalawang linggo, itatalaga ito sa mas mahigpit na tier. Magbasa pa tungkol sa mga panuntunan sa pagtatalaga ng tier.

Naabot ng California ang 4 na milyong dosis ng bakuna sa Sukatan ng Pagkakapantay-pantay sa Bakuna. Inanunsyo ang bagong pagtatalaga ng tier ng Blueprint noong Abril 6, 2021, na may petsa ng pagkakaroon ng bisa na Abril 7, 2021.

Mga antas ng panganib sa county ng California

Nakabatay ang lahat ng datos at pagtatalaga ng tier sa mga resulta mula sa linggong natapos noong Mayo 29, 2021. Tingnan kung paano itinatalaga at binabago ang mga tier, pati na rin ang mga dating datos ng county (Chart ng Datos ng Blueprint ng California o California Blueprint Data Chart), sa framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng CDPH. Matuto pa tungkol sa kapasidad ng ICU sa rehiyon sa Datos sa ICU ng CDPH.

Higit sa Blueprint

Sa Hunyo 15, inaasahang ganap nang muling magbubukas ang California at aalisin na ang mga paghihigpit sa kapasidad at pagdistansya sa isa't isa sa karamihan ng mga negosyo at aktibidad. Hindi na ipapatupad ang system ng tier ng county batay sa Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya. 

Makikita ang kumpletong detalye sa Higit sa Blueprint para sa Mga Sektor sa Industriya at Negosyo ng CDPH.
Suriin ang mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa pagbalik sa normal sa page na Mga Tanong at Sagot ng CDPH.

Ligtas na muling pagbubukas para sa lahat ng komunidad

Mas matindi ang naging epekto ng COVID-19 sa ilang komunidad kaysa sa iba. Ang mga nasa hustong gulang na may edad na 65 taon pataas, taong may mga dati nang kundisyon sa kalusugan, Latino, Black, Pacific Islander, taong mababa ang kita, at ang ating komunidad ng mahahalagang manggagawa ay nahaharap sa mas matataas na rate ng hawahan at pagkamatay.

Mahahalagang indicator na tumutukoy ng muling pagbubukas

Na-adjust na rate ng kaso
Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)
7 araw na average ng kaso ng COVID-19 araw-araw sa bawat 100K na may 7 araw na lag, na na-adjust para sa bilang ng mga isinagawang pagsusuri
Rate ng nagpopositibo7 araw na average ng lahat ng isinagawang pagsusuri para sa COVID-19 na positibo
Sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan (Rate ng pagiging positibo para sa quartile 1 ng HPI)7 araw na average ng lahat ng isinagawang pagsusuri para sa COVID-19 na positibo para sa pinakamababang quartile, ang quartile 1, ayon sa Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit (Healthy Places Index, HPI)
Mga ibinigay na bakunaBilang ng mga dosis ng bakunang ibinigay sa buong estado sa mga taong nasa pinakamababang quartile ng Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit, ang quartile 1 (Sukatan ng Pagkakapantay-pantay sa Bakuna)

Sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Dapat tugunan ng mga county ang COVID-19 sa lahat ng komunidad para tuluy-tuloy na makapagbukas, at dapat nilang tiyaking hindi nalalayo ang pangkalahatang rate ng nagpopositibo sa ilang partikular na komunidad sa pangkalahatang rate ng nagpopositibo sa county (sukatan ng equity sa kalusugan). Kailangan ng mga pagsisikap na ito ng malawakang pagtutulungan sa iba't ibang sektor para magtagumpay. Ginagamit lang ang sukatan ng equity sa kalusugan sa pagpapasya kung puwede nang umusad ang isang county sa mas maluwag na tier. Matuto pa tungkol sa pagtuong ito sa equity.

Sukatan sa pagkakapantay-pantay sa bakuna

Nangyayari ang apatnapung porsyento (40%) ng mga kaso at pagkamatay dahil sa COVID-19 sa pinakamababang quartile ng Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit (HPI) ng California. Ang Index ng Malulusog na Lugar, na ginawa ng Public Health Alliance of Southern California, ay tumutulong sa akin na makita ang mga kundisyon ng komunidad gaya ng mababang kita, pagtatapos ng edukasyon, at access sa pangangalagang pangkalusugan. Para mawakasan ang pandemya, isinasapriyoridad namin ang pamamahagi ng bakuna sa mga tao sa quartile 1 ng HPI. Nakatulong ang paraang ito na pababain ang rate ng hawahan sa komunidad, pagkakaospital, at pagkamatay. Nakatulong din ito na mabawasan ang pagkakaroon ng mga bagong variant. Puwede mong subaybayan ang progreso ng mga bakunang ibinibigay sa mga HPI quartile sa aming dashboard sa bakuna.

Noong natugunan namin ang Mga Benchmark ng Pagkakapantay-pantay sa Bakuna ng pagbabakuna ng 2 milyon at 4 na milyon sa mga pinakaapektadong komunidad sa buong estado, pinalawak namin ang mga tier sa Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para mabigyang-daan ang mas matataas na rate ng kaso sa tier na Marami (pula), Katamtaman (orange), at Kaunti (dilaw). Matuto pa tungkol sa pagbabagong ito sa framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng CDPH.

Paano magpalipat-lipat sa mga antas ng panganib

May dalawang sukatan para matukoy kung paano lumilipat ang mga county sa mga tier: rate ng mga kaso at pagiging positibo sa pagsusuri. Sinusubaybayan namin ang mga pag-iingat na ito sa pamamagitan ng regular na pag-usad at pinabilis na pag-usad. Para makalipat sa mas mataas na tier na may regular na pag-usad, dapat matugunan ng county ang mga limitasyon sa rate ng kaso at pagiging positibo sa pagsusuri para sa tier na iyon sa loob ng dalawang magkasunod na linggo. Kung mabilis ang pag-usad, kailangan ay mababa ang pagiging positibo sa pagsusuri at ang sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan, nang may bumababang rate ng kaso para makalipat sa mas maluwag na tier. Magbasa ng komprehensibong detalye tungkol sa kung paano nagpapalipat-lipat ang mga county sa mga tier.

 

Kasama sa rate ng pagpopositibo sa matrix sa itaas ang mga tao sa bilangguhan ng estado at pederal na bilangguhan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals.
*Ang maliliit na county (ang mga populasyon na wala pang 106,000) ay posibleng mapailalim sa alternatibong hakbang sa pagsusuri ng kaso para sa mga layunin ng pagpapatala ng tier.
**Hindi inilalapat para sa maliliit na county ang sukatan sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Ginagamit ang sukatan ng equity sa kalusugan para makausad sa mas maluwag na tier.

 

Mga tanong at sagot

Ang rate ng kaso, pagkapositibo sa test, at mga limitasyon sa sukatan ng health equity ay dapat na matugunan para mas makausad sa malawak na muling pagbubukas.

Napakarami

Mahigit sa 10.0 arawang bagong kaso (sa bawat 100k)*

Mahigit sa 8.0% positibong kaso sa buong county**

Marami

6.0 – 10.0 arawang bagong kaso (sa bawat 100k)*

5.0 – 8.0% positibong kaso sa buong county**

Wala pa sa 8.1% positibong kaso para sa health equity quartile**

Katamtaman

2.0 – 5.9 na arawang bagong kaso (sa bawat 100k)*

2.0 – 4.9% positibong kaso sa buong county**

Wala pa sa 5.3% positibong kaso para sa health equity quartile**

Kaunti

Wala pa sa 2.0 arawang bagong kaso (sa bawat 100k)*

Wala pa sa 2.0% positibong kaso sa buong county**

Wala pa sa 2.2% positibong kaso para sa health equity quartile**


Kung kapwa ang pagkapositibo sa test at sukatan ng health equity ay mababa, at ang bumababa ang rate ng kaso pero hindi pa rin natutugunan ang hindi gaanong mahigpit na antas ng tier, maaari pa ring umusad ang isang county sa mas malawakang muling pagbubukas. Tingnan ang mga panuntunan sa pinabilis na pag-usad.

Napakarami

Sarado ang maraming hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

Marami

Sarado ang ilang hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

Katamtaman

Bukas ang ilang indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

Kaunti

Bukas ang karamihan sa indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon