May bagong blueprint ang California para mabawasan ang COVID-19 sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad.

Unawain ang status ng iyong county

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier na batay sa pagiging positibo ng pagsusuri nito at adjusted na rate ng kaso. Sa minimum, ang mga county ay dapat manatili sa isang tier sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo bago umusad. Lingguhang sinusuri ang data, at ina-update ang mga tier tuwing Martes. Para makausad, dapat matugunan ng county ang mga pamantayan ng susunod na tier sa loob ng dalawang magkasunod na linggo. Kung lalala ang mga sukatan ng county sa loob ng dalawang linggo, itatalaga ito sa mas mahigpit na tier. Patuloy na sinusubaybayan ng mga opisyal sa pampublikong kalusugan ang nasabing data, at puwede silang makibahagi kung kinakailangan.

 

Kasalukuyang pagtatalaga ng tier mula Setyembre 29, 2020

Ang lahat ng datos at pagtatalaga ng tier ay ina-update tuwing Martes.

Nakabatay ang lahat ng datos at pagtatalaga ng tier sa mga resulta mula sa linggong natapos noong Setyembre 19, 2020. Tingnan kung paano itinatalaga at binabago ang mga tier, pati na rin ang dating datos ng county (California Blueprint Data Chart) sa page ng gabay ng California Department of Public Health.

 

Mga tanong at sagot

Antas ng panganib sa county

Mga isinaayos na kaso

Rate ng pagiging positibo

Napakarami

Sarado ang maraming hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

Mahigit 7

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

Mahigit 8%

Mga positibong pagsusuri

Marami

Sarado ang ilang hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

4-7

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

5 – 8%

Mga positibong pagsusuri

Katamtaman

Bukas ang ilang indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

1 – 3.9

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

2 – 4.9%

Mga positibong pagsusuri

Kaunti

Bukas ang karamihan sa indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

Wala pang 1

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

Wala pang 2%

Mga positibong pagsusuri