May bagong blueprint ang California para mabawasan ang COVID-19 sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad.

Unawain ang status ng iyong county

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier na batay sa pagiging positibo ng pagsusuri nito at adjusted na rate ng kaso.

Dahil sa mga pangyayari kamakailan, isang hindi pa nangyayari dati na pagtaas ng rate ng mga kaso, may bisa ang mga sumusunod na pagbabago hanggang sa susunod na pag-abiso:

  • Puwedeng lumabas ang mga pagtatalaga ng tier anumang araw sa linggo at puwede itong lumabas nang mahigit sa isang beses sa isang linggo kapag natukoy ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) na sinasabi ng pinakakamakailang mapagkakatiwalaang datos na kailangan ang aragang pagkilos para matugunan ang transmisyon ng COVID-19 sa isang county.
  • Ang mga county ay puwedeng bumalik nang mahigit sa isang tier kung matutukoy ng CDPH na sumusuporta ang datos na iyon sa mas mahigpit na interbensyon. Isasama sa mga pangunahing pagsasaalang-alang ang rate ng pagtaas ng mga bagong kaso at/o pagpopositibo ng pagsusuri, mas kamakailang data na nakatala sa ibaba, kapasidad ng pampublikong kalusugan, at iba pang epidemiological na salik.
  • Gagamitin ang pinakakamakailang mapagkakatiwalaang datos para kumpletuhin ang pagsusuri.
  • Dahil sa matinding sitwasyong nangangailangan ng agarang pagkilos, aatasan ang mga county na ipatupad ang anumang pagbabago sa sektor sa susunod na araw ng pag-aanunsyo ng tier.
  • Available ang mga kumpletong detalye ng Blueprint sa framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng CDPH.

Ligtas na muling pagbubukas para sa lahat ng komunidad

Mas matindi ang naging epekto ng COVID-19 sa ilang komunidad kaysa sa iba. Mas malaki ang posibilidad nilang mahawahan at mamatay. Kasama sa mga ito ang komunidad ng mga Latino, Black, Pacific Islander, may mababang kita, at mahahalagang manggagawa.

Dapat tugunan ng mga county ang COVID-19 sa lahat ng komunidad para tuluy-tuloy na makapagbukas, at dapat nilang tiyaking hindi nalalayo ang pangkalahatang rate ng nagpopositibo sa ilang partikular na komunidad sa pangkalahatang rate ng nagpopositibo sa county (sukatan ng equity sa kalusugan). Kailangan ng mga pagsisikap na ito ng malawakang pagtutulungan sa iba't ibang sektor para magtagumpay. Ginagamit lang ang sukatan ng equity sa kalusugan sa pagpapasya kung puwede nang umusad ang isang county sa mas maluwag na tier. Matuto pa tungkol sa pagtuong ito sa equity.

 

*Puwedeng mapailalim ang maliliit na county (na wala pang 106,000 ang populasyon) sa ibang pag-iingat para sa pagtatasa ng kaso para sa mga layunin ng pagtatalaga ng tier.
**Hindi inilalapat ang sukatan ng equity sa kalusugan sa maliliit na county. Ginagamit ang sukatan ng equity sa kalusugan para makausad sa mas maluwag na tier.

 

Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay

Patuloy na nagtatala ang Estado ng pagtaas ng bilang sa antas ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad na hindi pa naitatala noon. Ang Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay, na inanunsyo noong Disyembre 3, 2020, at ang isang karagdagang utos, na nilagdaan noong Disyembre 6, 2020, ay magkaroon ng bisa nang 11:59 PM kinabukasan sa mga rehiyong wala pang 15% ang availability ng intensive care unit (ICU).

Matuto pa tungkol sa natitirang aktwal na kapasidad ng ICU sa bawat rehiyon.

Kasalukuyang pagtatalaga ng tier mula Enero 19, 2021

Puwedeng ilabas ang mga pagtatalaga ng tier anumang araw sa linggo at puwedeng maglabas nito nang mahigit sa isang beses sa isang linggo. Pumili ng county para malaman kung saang rehiyon ito kabilang.

Nakabatay ang lahat ng datos at pagtatalaga ng tier sa mga resulta mula sa linggong natapos noong Enero 9, 2021. Tingnan kung paano itinatalaga at binabago ang mga tier, pati na rin ang mga dating datos ng county (Chart ng Datos ng Blueprint ng California o California Blueprint Data Chart), sa framework ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng CDPH.

Mga tanong at sagot

Antas ng panganib sa county

Na-adjust na rate ng kaso*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

Rate ng nagpopositibo**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

Health equity quartile

Napakarami

Sarado ang maraming hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

Mahigit sa 7.0

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

Mahigit sa 8.0%

Mga positibong pagsusuri

Health equity quartile

Mga positibong pagsusuri

Marami

Sarado ang ilang hindi mahahalagang operasyon ng indoor na negosyo

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

4.0 – 7.0

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

5.0 – 8.0%

Mga positibong pagsusuri

Health equity quartile

5.3 – 8.0%

Mga positibong pagsusuri

Katamtaman

Bukas ang ilang indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

1.0 – 3.9

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

2.0 – 4.9%

Mga positibong pagsusuri

Health equity quartile

2.2 – 5.2%

Mga positibong pagsusuri

Kaunti

Bukas ang karamihan sa indoor na pagpapatakbo ng negosyo nang may mga modipikasyon

Adjusted cases*

7-day average of daily COVID-19 cases per 100K with 7-day lag, adjusted for number of tests performed

Wala pang 1.0

Mga bagong kaso araw-araw (bawat 100k)

Positivity rate**

7-day average of all COVID-19 tests performed that are positive

Entire county

Wala pang 2.0%

Mga positibong pagsusuri

Health equity quartile

Wala pang 2.2%

Mga positibong pagsusuri