Lumaktaw sa pangunahing content

Pagsubaybay sa datos ng county

 Mahigpit na sinusubaybayan ng California ang COVID-19 sa bawat lokal na komunidad at pinapanatili nitong updated ang publiko. Nakikipagtulungan kami sa mga county para malabanan ito gamit ang bawat tool na mayroon kami: napapanahong lokal na datos, pagsusuri, contact tracing, pagkontrol ng impeksyon, mga supply na pang-emergency, pag-iingat para sa containment, at higit pa.

Handa dapat ang mga county na ibalik ang mga limitasyon kung darami ang mga outbreak. Puwedeng magsagawa ng pagkilos ang Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado kung kinakailangan.

Simula sa Hulyo 13, 2020, dapat isara ng LAHAT ng county ang mga indoor na operasyon sa mga sektor na ito:

 • Mga kainan na may serbisyong dine-in
 • Mga winery at tasting room
 • Mga sinehan 
 • Mga pampamilyang entertainment center (halimbawa, mga bowling alley, miniature golf, batting cage, at arcade)
 • Mga zoo at museo
 • Mga cardroom

Bukod pa rito, kailangang isara ng mga bar, brewpub, brewery, at pub ang lahat ng indoor at outdoor na operasyon sa buong estado, maliban kung nag-aalok ang mga ito ng mga sit-down na outdoor na dining. Puwede lang magbenta ng alak kung may kasama itong meal sa isang transaksyon.

Ang mga county na nanatili sa Listahan sa Pagsubaybay ng County sa loob ng 3 magkakasunod na araw ay aatasang isara ang mga sumusunod na industriya o aktibidad maliban na lang kung mababago ang mga ito at magagawa ng mga itong mag-operate sa labas o sa pamamagitan ng pag-pick up.

 • Mga gym at fitness center
 • Mga lugar ng pagsamba at kultural na seremonya, tulad ng mga kasal at libing
 • Mga tanggapan para sa mga sektor ng hindi kritikal na imprastruktura
 • Mga serbisyo sa personal na pangangalaga, gaya ng mga nail salon at body waxing
 • Mga hair salon at barbershop
 • Mga shopping mall

Dapat isara ang mga shop na nag-aalok ng mga tattoo, piercing, at electrolysis na nagpapatakbo outdoor.

Puwedeng magsagawa ng karagdagang pagkilos ang Opisyal sa Pampublikong Kalusugan ng Estado kung kinakailangan. 

Subaybayan ang datos ng county at ang status ng pagsubaybay

Ano ang pinapayagang magbukas sa aking county?

Gamitin ang mapa sa itaas para malaman kung sa aling kategorya kasama ang iyong county. Tingnan  ang gabay para sa bawat isa sa mga nabanggit na industriya.

Proseso ng attestation ng county

Ang mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan na nakakatugon sa mga pamantayang itinakda ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) at nakakasunod sa proseso sa gabay ng county ay puwede nang umusad sa Roadmap sa Pagbangon.

Kung magpapasya ang isang county na magsulong ng variance para makausad sa Roadmap sa Pagbangon, dapat gawin ng lokal na opisyal ng pampublikong kalusugan ang sumusunod:

 1. Abisuhan ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (CDPH).
 2. Patunayan, sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na katibayan sa CDPH, na nakatugon ang county sa mga pamantayan sa kahandaan (nakabalangkas sa ibaba), kasama ang gabay na ilalabas ng county at ang mga detalyadong plano, at na idinisenyo ang county para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Tingnan ang listahan ng mga county na nakatugon sa mga pamantayan.

Ibinabalangkas ng tatlong hakbang sa ibaba ang proseso ng county sa pagsubaybay ng datos.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas