Noong Abril 24, 2020, inanunsyo ni Gobernador Gavin Newsom ang paglulunsad ng una sa bansa na programang “Great Plates Delivered”, isang serbisyo sa pag-deliver ng pagkain para sa mga mas nakakatandang nasa hustong gulang ng California. 

Ikinalulugod naming ianunsyo na pinahintulutan ng programang Pampublikong Tulong (Public Assistance, PA) ng Ahensya para sa Emergency na Pamamahala ng Pederal (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ang pagpapalawig ng programang Great Plates Delivered hanggang Oktubre 9, 2020.

May dalawang layunin ang Great Plates Delivered:

  1. Tulungan ang mga nakakatanda at iba pang nasa hustong gulang na nasa mataas na panganib sa COVID-19 na manatili sa bahay at manatiling malusog sa pamamagitan ng pag-deliver ng tatlong masustansyang pagkain araw-araw, at 
  2. Magbigay ng mahalagang economic stimulus sa mga lokal na negosyo na nahihirapang magnegosyo sa panahon ng krisis sa COVID-19.

Gusto mo bang makatanggap ng mga meal? 

Magbasa ng higit pang detalye sa ibaba kung gusto mong tumanggap ng mga pagkain.

Gusto mo bang magbigay ng mga meal?

Isumite ang iyong interes

Magbasa ng higit pang detalye sa ibaba kung gusto mong mag-supply ng mga pagkain, o tumulong sa pangangasiwa ng programa.

Narito ang mga available na karagdagang mapagkukunan:

  • Ilagay ang iyong lokasyon sa 211.org para maghanap ng mga lokal na serbisyo, tulad ng tulong sa nutrisyon, pananalapi, pangangalagang pangkalusugan, at pabahay. Ang bawat komunidad ay may Linya ng Impormasyon sa Pagtanda at Nasa Hustong Gulang para kumonekta sa mga serbisyo sa pagtanda at nasa hustong gulang: 800-510-2020.
  • Bisitahin ang page sa COVID-19 ng Departamento ng Pagtanda ng California (California Department of Aging) para sa isang listahan ng mga mapagkukunan para sa mga nakakatanda at iba pang nasa hustong gulang na nasa panganib.
  • Naghihinala ka bang napapabayaan o inaabuso ang isang tao? Tumawag sa Serbisyo sa Pagprotekta sa Nasa Hustong Gulang (Adult Protective Services) sa 833-401-0832.
  • May pinaghihinalaan ka bang panloloko? Ang AARP ay may Network Helpine sa Pagbabantay sa Panloloko (Fraud Watch Network Helpline): 877-908-3360.
  • Nag-aalala ka ba sa dementia o sa Alzheimer’s o sa tagapag-alaga ng isang tao? Tumawag sa Samahan sa Alzheimer's (Alzheimer’s Association): 800-272-3900.

Makipag-ugnayan sa hotline sa COVID-19 ng California para sa mga tanong tungkol sa coronavirus: 833-422-4255 (833-4CA-4ALL).