24 na oras na tulong

Para sa Lifeline para sa Pag-iwas sa Pagpapakamatay, tumawag sa 800‑273‑8255 o mag-text sa 838255

Para sa Domestic na Violence Hotline, 800‑799‑7233 o i-click ang Makipag-chat Ngayon

Tumawag sa 911 kung ikaw o ang taong tinutulungan mo ay nasa panganib.

Nagdulot ng malaking epekto sa ating mga buhay ang pandemya ng COVID-19. Bagama't mahalagang pagtuunan ng pansin ang pandemya, hindi magandang palaging alertong-alerto. Puwede ka pa ring makaramdam ng pagkabagabag, stress, pagkabalisa, lungkot, inip, depresyon, pag-iisa, o inis dahil dito. Hindi ka nag-iisa.

Sa page na ito:


Mga hotline sa krisis

Kung nakakaramdam ka ng lungkot, depresyon, o pagkabalisa, o kung gusto mong saktan ang iyong sarili o ang ibang tao, puwede kang tumawag sa Pambansang Hotline para sa Pag-iwas sa Pagpapakamatay sa 800‑273‑8255.

Mga karagdagang resource kung ikaw ay nasa krisis:

Mga kabataan at teenager

Mga Beterano

Linya ng Krisis para sa Mga Beterano: Tumawag sa 800‑273‑8255 at Pindutin ang 1 o mag-text sa 838255 para sa 24/7 na suporta.

Mga unang tagaresponde at tagapagpatupad ng batas

Mga Nakatatandang Residente ng California 

  • Linya para sa Pakikipagkaibigan: Tumawag sa 888‑670‑1360 para sa 24/7 na suporta kung ikaw ay may edad na 60 taon pataas, o nasa hustong gulang na may mga kapansanan.
  • Linya ng Impormasyon ng California para sa Pagtanda at Mga Nasa Hustong Gulang: Tumawag sa 800‑510‑2020 para sa tulong sa paghahanap ng lokal na tulong.

Mga indibidwal na hindi nanakarinig at may problema sa pandinig 

Pambansang Hotline para sa Pag-iwas sa Pagpapakamatay ng Mga Hindi Nakakarinig at May Problema sa Pandinig: I-access ang 24/7 na serbisyo sa pag-relay ng video sa pamamagitan ng pagtawag sa 800‑273‑8255 (TTY 800‑799‑4889).

Mga serbisyo para sa mga sakit sa pang-aabuso ng substansiya

Mga Indibidwal na Tomboy, Bakla, Bisexual, Transgender, at Queer (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, at Queer, LGBTQ)


Mga serbisyo sa kalusugang nauugnay sa pag-uugali at pag-iisip

Kung mayroon kang Medi-Cal, puwede kang tumawag sa numero sa iyong membership card para sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip. Puwede ka ring tumawag sa lokal na linya para sa kalusugan ng pag-iisip sa iyong county. Para malaman kung anong mga serbisyo ang sinasaklaw, tumawag sa Tanggapan ng Ombudsman ng Pinapamahalaang Pangangalaga at Kalusugan ng Pag-iisip ng Medi-Cal sa 888‑452‑8609. Matatawagan sila Lunes hanggang Biyernes mula 8am – 5pm.

Kung mayroon kang planong pangkalusugan sa pamamagitan ng iyong employer o kung bibili ka ng sarili mong insurance sa kalusugan, puwede kang tumawag sa numero sa iyong membership card. Tutulungan ka ng provider ng iyong plano na maghanap ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip.

Kung sa palagay mo ay umaangkop ka sa stress sa pamamagitan ng pag-inom o paggamit ng droga, puwede kang humingi ng tulong sa mga programa ng county sa paggamit ng substance. Puwede ka ring tumawag sa pambansang locator ng pagpapagamot sa 800‑662‑HELP.

Ang mga nakakatanda ay puwedeng maghanap ng mga lokal na serbisyo sa pamamagitan ng website ng Departamento sa Pagtanda, o sa pamamagitan ng pagtawag sa 800‑510‑2020.


Mga hotline kung pakiramdam mo ay hindi ka ligtas

Hindi kailanman naging katanggap-tanggap ang pang-aabuso ng kapareha. May mga taong makakatulong, lalo na sa panahong ito ng krisis sa kalusugan. Kung posible, tumawag sa Pambansang Hotline para sa Karahasan sa Tahanan sa 800‑799‑SAFE o i-text ang LOVEIS sa 22522 para sa 24/7 na tulong sa Ingles o Spanish. Kung hindi mo iyon magagawa, bumisita sa TheHotline.org para malaman kung paano gumawa ng plano sa kaligtasan o makahingi ng agarang tulong gamit ang 24/7 na feature na “Makipag-chat Ngayon.”

Tumawag o mag-text sa Sentro sa Rekurso ng Mga Biktima ng Krimen sa linyang 800‑VICTIMS para sa impormasyon tungkol sa mga programa ng mga serbisyo sa mga biktima sa California.

Bisitahin ang website ng Lupon ng California sa Bayad-pinsala sa Mga Biktima para makakita ng impormasyon sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng county para sa mga biktima sa California.

May mga available na karagdagang rekurso:


Mga hotline para tumulong sa iba

Pagprotekta sa mga bata mula sa abuso at kapabayaan

Mahalaga ang tungkulin ng mga miyembro ng komunidad sa pagprotekta ng mga bata mula sa pang-aabuso at kapabayaan. Kung nababahala ka sa kalusugan o kaligtasan ng isang bata, tumawag sa lokal na hotline ng Mga Serbisyo sa Pagprotekta ng Mga Bata (Child Protective Services, CPS) para sa bansa kung saan nakatira ang bata o maghanap ng lokal na tagapagbigay ng serbisyo para sa mga batang biktima ng pang-aabuso.

Puwede kang tumawag o mag-text sa Childhelp National Child Abuse Hotline 24/7 sa 800‑4‑A‑CHILD para makipag-usap sa isang tagapayo sa panahon ng krisis na makakapagbigay ng tulong sa mahigit sa 170 wika.

Puwede ka ring makatulong sa mga bata at teenager na inabuso at pinabayaan sa pamamagitan ng pagseserbisyo bilang foster na tagapag-alaga. Makipag-ugnayan sa lokal na departamento ng Serbisyong Panlipunan o Serbisyong Pantao ng iyong county, o tumawag sa walang bayad na linya sa 800‑KIDS‑4‑US.

Suporta sa pamilya

Kung nababahala kang nangangailangan ng pagkain o tulong ang isang pamilya, o kung ikaw mismo ang nangangailangan nito, puwede kang:

Maaaring humingi ng tulong ang mga magulang, caregiver, bata, at kabataan na hanggang 25 taong gulang sa California Parent & Youth Helpline (Helpline para sa Magulang at Kabataan ng California). Tumawag o mag-text sa 855‑427‑2736 para makausap ang mga sinanay na tagapayo sa pangangalaga. Available din ang live na pakikipag-chat sa kanilang website. Puwede ka ring sumali sa isang libreng online na grupo na Evidence-Based Weekly Parents Anonymous®. Maghanap ng iba pang madudulugan sa kanilang website para suportahan ang iyong pagpapalakas at pagpapatatag ng iyong pamilya.

Ang Pambansang Alyansa para sa Sakit sa Pag-iisip (National Alliance on Mental Illness, NAMI) ng California ay may mga rekurso para sa mga miyembro ng pamilya na sumusuporta ng mga mahal sa buhay na may mga kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Puwede kang tumawag sa kanilang Linya ng Tulong sa 800‑950‑NAMI para makakuha ng impormasyon, referral ng resource, at suporta mula 7:00am – 3:00pm o mag-email sa info@namica.org.

Makakakita ang mga tagapag-alaga ng mga resource sa website ng Departamento sa Pagtanda. Mayroon itong mga alituntunin para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan mo at ng iyong mahal sa buhay mula sa COVID-19.

Mga Serbisyo sa Pagprotekta ng Nasa Hustong Gulang sa County

Mga Serbisyo sa Pagprotekta ng Mga Nasa Hustong Gulang: Tumawag sa 833‑401‑0832 24/7 para sa mga alalahanin tungkol sa pang-aabuso, kapabayaan, o pananamantala sa mga nasa hustong gulang.


Mga diskarte sa pamamahala ng stress

  • Maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon mula sa mga pinagmumulan ng balita tungkol sa virus, at pag-isipang magpahinga mula sa kakaisip nito.
  • Patuloy na makipag-ugnayan sa mga indibidwal na nakakapagbigay ng suporta gaya ng mga kaibigan, kapamilya, o iba pa, sa pamamagitan ng telepono, text, o in-person kapag ligtas nang gawin ito.
  • Alagaang mabuti ang iyong katawan: pumili ng masusustansyang kumain, iwasan ang labis na alak, at mag-ehersisyo kung posible.
  • Pag-isipang tumawag sa iyong tagapangalaga ng kalusugan kung nakakaabala ang iyong pagkabalisa sa iyong mga pang-araw -araw na aktibidad.

Makakakita ng higit pang diskarte para mabawasan ang stress sa Roadmap sa Pagbangon at playbook para sa COVID-19 mula sa Opisina ng Surgeon General.