Tinitiyak ng estado ang supply ng personal protective equipment (PPE) para sa mga negosyo at mahalagang manggagawa. Nakipag-partner kami sa pribadong industriya para pataasin ang lokal na produksyon ng PPE.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Paano makakuha ng PPE

May dalawang paraan para matulungan ka ng estadong makakuha ng PPE: 

 • Puwede kang bumili ng PPE sa isang merchant na nakalista sa marketplace ng Safely Making California, o
 • Puwedeng direkta kang humiling ng PPE sa estado.

Para bumili ng PPE

Bisitahin ang Ligtas na Pagbuo sa California. Isa itong marketplace para sa PPE na ginawa ng California Manufacturers & Technology Association. Doon, makikita mo kung saan makakabili ng:

 • Mga face mask
 • Mga face shield
 • Mga guwantes
 • Mga sanitizer
 • Wipes
 • Mga gown
 • Partition na gawa sa Plexiglass

Para humiling ng PPE sa estado

Kung employer ka ng mahahalagang worker, puwede kang humiling ng PPE sa estado.

Ang Estado ay nagpapamahagi ng mga mask at PPE sa mga manggagawa sa front line para malimitahan ang pagkalat ng COVID-19.  Priyoridad ng estado na tiyakin ang kaligtasan ng mahahalagang manggagawang ito.

Pangangalaga ng mga mask at PPE

Kung iniaatas ang PPE bilang bahagi ng mga regular na tungkuling isinasagawa ng mahahalagang manggagawa:

 • Palawigin ang paggamit ng mga walang sira at hindi maruming PPE
 • Magpatupad ng mga patakaran sa pinalawig na paggamit ng PPE sa pasilidad
 • Gamitin ang mga diskarte ng CDC para ma-optimize ang supply ng PPE
 • Magpatupad ng mga diskarte sa decontamination at muling paggamit para sa mga filtering facepiece respirator (FFR)
 • Unawain ang mga kinakailangan sa PPE at subaybayan ang burn rate. Gamitin ang burn rate calculator ng CDC para sa PPE kung kinakailangan
 • Gumamit ng mga alternatibong uri o pinagkukunan ng PPE para masuportahan ang mga kinakailangang operasyon
 • Gamitin ang proteksyon sa baga na naaprubahan ng NIOSH na hindi dating naaprubahan ng FDA
 • Tingnan ang FDA at OSHA para sa mga update at tungkol sa pagpapatupad at Mga Pahintulot sa Emergency na Paggamit
 • Basahin ang gabay ng NIOSH sa pagtitipid ng mga FFR sa mga lugar ng trabaho na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan

Kung hindi iniaatas ang PPE bilang bahagi ng mga regular na tungkuling isinasagawa ng mahahalagang manggagawa:

 • Bawasan ang pagkakalantad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng
  • Mga pangkontrol na harang gaya ng mga harang na gawa sa Plexiglass, pinahusay na ventilation system
  • Mga kagawian para sa ligtas na pagtatrabaho, gaya ng pagsasaayos sa mga operasyon ng negosyo para mapalawak ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga tao
 • Basahin ang Gabay para sa Mga Negosyo at Employer na Tumutugon sa Coronavirus Disease 2019
 • Huwag subukang kumuha ng PPE na para sa medikal o industriyal na paggamit para sa hindi mahahalagang manggagawa. Ang ganitong PPE ay kinakailangan para sa mga pagpapatakbong nasa mas mataas na priyoridad. Ang mga surgical mask at N95 respirator ay mahahalagang supply na nakareserba para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Sa halip, gumamit ng mga simpleng face mask na gawa sa tela. Ang lahat ay dapat magsuot ng mask o takip sa mukha kapag nasa labas ng kanilang bahay. Limitado ang mga pagbubukod.
 • Kung hindi ka makakabili ng mga face mask na gawa sa tela, puwede kang gumawa ng mga ito mula sa mga karaniwang murang materyal. Sundin ang gabay ng CDC sa paggawa at paggamit ng mga face mask na gawa sa tela.

Pagkuha ng PPE kapag may kakulangan

Kung nagamit mo na ang mga diskarteng ito para mabawasan ang pangangailangan ng PPE, pero kailangan mo pang mag-order, dapat kang:

 • Patuloy na makipagtulungan sa mga supplier sa pribadong sektor para makakuha ng PPE. Posibleng kailanganin mong maghanap ng maraming supplier at pagtuunan ang mga pang-agaran kumpara sa pangmatagalang pangangailangan.
 • Kung hindi makakapagpadala ng PPE ang mga supplier at kinakailangan mo ito kaagad, hilingin ito sa iyong county. Makipag-ugnayan sa pamamahala sa emergency o departamento sa pampublikong kalusugan ng iyong county.
 • Kung hindi makakapagpadala ng PPE ang iyong county, makikipag-ugnayan sila sa Sentro ng Mga Operasyon ng Estado.
 • Kung hindi makakapagpadala ng PPE ang estado, makikipag-ugnayan ito sa Sentro ng FEMA para sa Koordinasyon ng Pagtugon ng Rehiyon.

Ganito ang proseso ng pag-order ng mga mask at iba pang supply mula sa estado:

Flow chart ng Proseso ng Pamamahagi ng Takip sa Mukha mula sa Cal OES

Proseso ng pamamahagi ng takip sa mukha

Antas ng employer

Pangunahing priyoridad ng mga employer sa mahahalagang sektor na tiyaking mayroon PPE ang mga empleyado para ligtas na magawa ang kanilang mga tungkulin. Ang employer ang may pangunahing responsibilidad para sa pagkuha at pamamahagi ng pang-emergency na PPE. Kapag nalampasan ng demand ang supply, dapat silang makipag-ugnayan sa kanilang county o lugar ng pagpapatakbo.

Antas ng lokal na pamahalaan/county

Ang pangunahing priyoridad ng lokal na pamahalaan ay ang tiyaking may PPE ang lokal na mahahalagang manggagawa para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Pinapangasiwaan ng lokal na pamahalaan ang pagbili at pamamahagi ng pang-emergency na PPE sa kanilang lugar. Kapag nalampasan ng demand ang supply, dapat silang makipag-ugnayan sa mga pagpapatakbo sa emergency sa kanilang rehiyon.

Antas ng rehiyon

Kung hindi matutugunan ng rehiyon ang demand para sa PPE, makikipag-ugnayan sila sa Estado para sa tulong.

Antas ng estado

Magbibigay ang Cal OES ng suporta at pinagkukunan ng PPE sa mga operasyon sa antas ng field. Ang mga pagpapatakbong ito ay posibleng mangailangan ng higit pang PPE nang higit sa masu-supply ng Estado. Sa ganitong kaso, puwede itong hilingin ng Cal OES sa FEMA, EMAC, pampubliko/pribadong partnership, o iba pang mapagkukunan.