Para mapanatiling ligtas ang California, nakipagtulungan ang estado sa pribadong industriya para madagdagan ang produksyon ng personal na pamproteksyong kagamitan at mapadali para sa mga negosyo at mahahalagang manggagawa na.

May dalawang paraan para matulungan ka ng estadong makakuha ng PPE: 

 • Puwede kang bumili ng PPE sa isang merchant na nakalista sa marketplace ng Safely Making California, o
 • Puwedeng direkta kang humiling ng PPE sa estado.

Para bumili ng PPE

Bumisita sa Safely Making California, isang bagong marketplace para sa PPE na ginawa ng California Manufacturers & Technology Association. Doon, makikita mo kung saan makakabili ng:

 • Mga face mask
 • Mga face shield
 • Mga guwantes
 • Mga sanitizer
 • Wipes
 • Mga gown
 • Partition na gawa sa Plexiglass

Para humiling ng PPE sa estado

Kung employer ka ng mahahalagang worker, puwede kang humiling ng PPE sa estado.

Para malimitahan ang pagkalat ng COVID-19, nagpapamahagi ang Estado ng California ng mga mask at PPE sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at iba pang taong nasa front line. Priyoridad ng estado na tiyakin ang kaligtasan ng mahahalagang manggagawang ito.

Tingnan ang nasa ibaba para sa kung paano makakatipid ng PPE, at kung paano makaka-order ang mga employer sa frontline nang higit pa para sa mga emergency.

Pangangalaga ng mga mask at PPE

Kung iniaatas ang PPE bilang bahagi ng mga regular na tungkuling isinasagawa ng mahahalagang manggagawa:

 • Palawigin ang paggamit ng mga walang sira at hindi maruming PPE.
 • Magpatupad ng mga patakaran sa pinalawig na paggamit ng PPE sa pasilidad.
 • Gamitin ang mga diskarte ng CDC para ma-optimize ang supply ng PPE.
 • Magpatupad ng mga diskarte sa decontamination at muling paggamit para sa mga filtering facepiece respirator (FFR) bilang pag-iingat kung sakaling magkaroon ng emergency.
 • Unawain ang mga kinakailangan sa PPE at subaybayan ang burn rate. Gamitin ang burn rate calculator ng CDC para sa PPE kung kinakailangan.
 • Gumamit ng mga alternatibong uri o pinagkukunan ng PPE para masuportahan ang mga kinakailangang operasyon.
 • Gamitin ang proteksyon sa baga na naaprubahan ng NIOSH na hindi dating naaprubahan ng FDA.
 • Tingnan ang website ng FDA at OSHA para sa mga update at tungkol sa pagpapaluwag ng pagpapatupad at Mga Pahintulot sa Emergency na Paggamit.
 • Basahin ang gabay ng NIOSH sa pagtitipid ng mga FFR sa mga lugar ng trabaho na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan, gaya ng manufacturing at konstruksyon.

Kung hindi iniaatas ang PPE bilang bahagi ng mga regular na tungkuling isinasagawa ng mahahalagang manggagawa:

 • Bawasan ang pagkakalantad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng
  • Mga pangkontrol na harang gaya ng mga harang na gawa sa Plexiglass, pinahusay na ventilation system
  • Mga kagawian para sa ligtas na pagtatrabaho, gaya ng pagsasaayos sa mga operasyon ng negosyo para mapalawak ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga tao.
 • Basahin ang Pansamantalang Gabay ng CDC para sa Mga Negosyo at Empleyado para sa Pagpaplano at Pagtugon sa COVID-19 para sa higit pang paraan para mabawasan ang panganib ng pagkakalantad sa lugar ng trabaho.
 • Huwag subukang kumuha ng PPE na para sa medikal o industriyal na paggamit para sa hindi mahahalagang manggagawa. Malamang ay walang available na ganoong PPE o kinakailangan ito para sa ibang function na may mas mataas na priyoridad. Ang mga surgical mask at N95 respirator ay mahahalagang supply na nakareserba para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Sa halip, sumunod sa gabay ng CDC sa paggamit ng mga simpleng face mask na gawa sa tela. Inirerekomenda ng CDC ang pagsusuot ng mga mask na gawa sa tela kapag mahirap dumistansya sa isa't isa (gaya sa mga control room o production floor). Nalalapat ito lalo na sa mga lugar na may malaking bilang ng transmisyon sa komunidad.
 • Kung walang available na komersyal na face mask na gawa sa tela, puwedeng gawin ang mga ito mula sa mga karaniwang materyales sa murang halaga. Sundin ang gabay ng CDC sa paggawa at paggamit ng mga face mask na gawa sa tela.

Pagkuha ng PPE kapag may kakulangan

Kung nagamit mo na ang mga diskarteng ito para mabawasan ang pangangailangan ng PPE, pero kailangan mo pang mag-order para sa iyong mahahalagang manggagawa, dapat kang:

 • Patuloy na makipagtulungan sa mga supplier sa pribadong sektor para makakuha ng PPE. Posibleng kailanganin mong maghanap ng maraming supplier at pagtuunan ang mga pang-agaran kumpara sa pangmatagalang pangangailangan.
 •  Kung hindi makakapagpadala ng PPE ang mga supplier at kinakailangan mo ito kaagad, hilingin ito sa pamunuan para sa emergency o sa departamento ng pampublikong kalusugan ng iyong county.
 • Kung hindi makakapagpadala ng PPE ang lokal na pamunuan para sa emergency, makikipag-ugnayan sila sa Sentro ng Mga Operasyon ng Estado.
 • Kung hindi makakapagpadala ng PPE ang estado, puwede itong makipag-ugnayan sa Sentro ng FEMA para sa Koordinasyon ng Pagtugon ng Rehiyon.

Ganito ang proseso ng pag-order ng mga mask at iba pang supply mula sa estado:

Flow chart ng Proseso ng Pamamahagi ng Takip sa Mukha mula sa Cal OES
Proseso ng Pamamahagi ng Takip sa Mukha

Antas ng employer

Ang pangunahing priyoridad ng mga employer sa mahahalagang sektor ay ang tiyaking mayroon ang mga empleyado ng PPE na kinakailangan para ligtas na magawa ang kanilang mga tungkulin. Ang employer ang may pangunahing responsibilidad para sa pagkuha at pamamahagi ng pang-emergency na PPE. Kung hindi matutugunan ng rehiyon ang demand para sa PPE, dapat silang makipag-ugnayan sa kanilang county o lugar ng operasyon.

Antas ng lokal na pamahalaan/county

Ang pangunahing priyoridad ng lokal na pamahalaan ay ang tiyaking may PPE ang mahahalagang manggagawa sa kanilang distrito para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Pinapangasiwaan ng lokal na pamahalaan ang pagbili at pamamahagi ng pang-emergency na PPE sa kanilang lugar. Kung hindi matutugunan ng rehiyon ang demand para sa PPE, dapat silang makipag-ugnayan sa sentro ng mga emergency na operasyon ng rehiyon.

Antas ng rehiyon

Kung hindi matutugunan ng rehiyon ang demand para sa PPE, makikipag-ugnayan sila sa Estado para sa tulong.

Antas ng estado

Magbibigay ang Cal OES ng suporta at pinagkukunan ng PPE sa mga operasyon sa antas ng field. Kung mas maraming PPE ang kinakailangan kaysa sa kayang i-supply ng Estado, puwede itong hilingin ng Cal OES sa FEMA, EMAC, pampubliko/pribadong partnership, o iba pang mapagkukunan.