Ang California ay bumubuo ng plano para sa pagbabago sa kautusang manatili sa tahanan sa buong estado habang pinapanatili ang kalusugan at pagiging resilyente ng komunidad. Kailangan naming magbigay ng input ang mga Californian sa pinakamagandang paraan sa muling pagbubukas ng iba't ibang sektor ng ating ekonomiya.

Galing sa lahat ng dako ang magagandang ideya. Nakatanggap ang estado ng maraming innovative na mungkahi mula sa mga negosyo sa California at kinatawan sa paggawa tungkol sa kung paano sila nakakaangkop sa kanilang mga pinagtatrabahuhan para mabawasan ang panganib ng transmisyon ng coronavirus. 

Gusto naming makuha ang iyong opinyon– mga may-ari ng negosyo, manggagawa, customer – para kunin ang inyong feedback sa pisikal at pangkalapaligirang pakikiangkop para mas maging ligtas ang mga lugar ng trabaho at maprotektahan ang ating mga komunidad.

Tumulong sa paghubog ng mas resilyenteng hinaharap para sa California.  Sagutan ang Roadmap na Survey ng Pag-recover ng California.

Sagutan ang survey