Kung magpopositibo ka sa COVID-19, dapat kang mag-isolate para maprotektahan ang ibang tao. Kung nalantad ka, dapat kang magpasuri, at posibleng kailanganin mong mag-quarantine.

Sa page na ito:


Pag-quarantine at pag-isolate

Ang pag-quarantine ay pananatili sa bahay. Ito ay para sa mga na-expose na indibidwal, pero nagnegatibo sa pagsusuri. Pero maaaring irekomenda ito kung naninirahan o nagtatrabaho ka sa isang setting na may mataas na panganib.

Kapag sinabing mag-isolate, , kailangan mong manatili sa bahay at lumayo sa iba sa iyong sambahayan. Para ito sa mga taong may sakit o nagpositibo sa pagsusuri. Kung magpopositibo ka, makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa isang appointment. Ang mga paggamot laban sa COVID-19 ay libre, available sa marami, at nagpapaliit sa posibilidad ng pagkakaroon ng malalang sakit. Alamin ang iyong mga opsyon sa paggamot.

Magbasa pa sa Gabay sa Pag-isolate at Pag-quarantine ng CDPH at Pag-quarantine at Pag-isolate ng CDC.


Kalkulahin ang iyong pag-isolate

Gamitin ang calculator na ito para matukoy kung at kapag kailan mo kailangang magpasuri o mag-isolate. Makakatulong ito sa iba na manatiling ligtas. 

Simulang magkalkula


Mga alituntunin sa pag-quarantine at pag-isolate

Kung nalantad ka pero wala kang sintomas

Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna:

 • Magpasuri 3-5 araw mula sa huling pagkaka-expose
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw, kahit sa loob ng bahay
 • Kung magpopositibo ang resulta ng pagsusuri, mag-isolate

Kung nagkaroon ka ng COVID-19 sa nakalipas na 90 araw:

 • Hindi mo kailangang magpasuri maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas
 • Kung magkakaroon ka ng mga sintomas, mag-isolate at magpasuri

Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Na-expose Ka mula sa CDPH.

Kung nagpositibo ka o may mga sintomas

Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna o mga dating impeksyon:

 • Mag-isolate nang hindi bababa sa 5 araw
  • Matulog at manatili sa kwartong hiwalay sa mga walang virus
  • Gumamit ng hiwalay na banyo kung puwede
  • Magsuot ng mask kapag may ibang tao, kahit sa loob ng bahay
 • Magpasuri (mas mainam kung antigen) pagkalipas ng Araw 5
 • Tapusin ang pag-isolate sa Araw 6 kung:
  • Magnenegatibo ka sa pagsusuri, AT
  • 24 na oras ka nang walang lagnat nang hindi umiinom ng pampababa ng lagnat, AT
  • Wala o pawala na ang iba mo pang sintomas
 • Tapusin ang pag-isolate sa Araw 10 kung:
  • Magpopositibo ka sa Araw 5 o hindi ka magpapasuri, AT
  • 24 na oras ka nang walang lagnat nang hindi umiinom ng pampababa ng lagnat
 • Kung mayroon ka pa ring lagnat, patuloy na mag-isolate hanggang sa mawala ito nang 24 na oras
 • Pagkatapos mong gumaling, magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw pagkatapos magsimula ang iyong mga sintomas o pagkatapos mong magpositibo sa pagsusuri

Para sa mga batang magpopositibo:

 • Puwede nang tapusin ng mga batang wala pang 2 taong gulang ang pag-isolate sa Araw 6 nang walang negatibong resulta ng pagsusuri
 • Dapat sundin ng mga batang may edad na 2 taon pataas ang mga hakbang sa itaas para sa pagwawakas sa pag-isolate

Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Magpopositibo Ka sa Pagsusuri mula sa CDPH.

Mga lugar na may malaking panganib

Ipinapayo ang pagbubukod o pag-quarantine sa trabaho para sa ilang na-expose na manggagawa at residente sa mga lugar na may malaking panganib.

Kasama sa mga lugar na may malaking panganib ang:

 • Mga pang-emergency na shelter
 • Mga cooling at heating center
 • Ilang lugar para sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga lokal na koreksyonal na pasilidad at detention center
 • Mga shelter para sa walang tirahan
 • Pangmatagalang pangangalaga

Kung nakumpleto mo na ang iyong pangunahing serye at booster ng bakuna (kung kwalipikado):

 • Hindi mo kailangang mag-quarantine o manatili sa bahay para magtrabaho maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas
 • Magpasuri kaagad at sa Araw 3-5 pagkatapos mong ma-expose
 • Kung magpopositibo ka o magkakaroon ng sintomas, mag-isolate

Kung nagkaroon ka ng COVID-19 sa nakalipas na 90 araw:

 • Hindi mo kailangang magpasuri, mag-quarantine, o manatili sa bahay para magtrabaho maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas
 • Kung magkakaroon ka ng mga sintomas, mag-isolate at magpasuri

Kung hindi ka bakunado, o hindi pa kumpleto ang bakuna, o nakumpleto na ang iyong pangunahing bakuna at maaari na magpa-booster pero hindi pa nakakapagpa-booster:

 • Mag-quarantine o manatili sa bahay para magtrabaho sa loob ng hindi bababa sa 5 araw
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao
 • Magpasuri sa Araw 5
 • Kung magpopositibo ka o magkakaroon ng sintomas, mag-isolate
 • Kung magnenegatibo ka sa pagsusuri at wala kang sintomas, tapusin ang pag-quarantine o pagbubukod sa trabaho pagkalipas ng Araw 5
 • Kung hindi ka magsasagawa ng pagsusuri at wala kang sintomas, tapusin ang pag-quarantine o pagbubukod sa trabaho pagkalipas ng Araw 10

Mga Pagbubukod

Posibleng mas mahigpit sa lugar mo ang mga panuntunan sa pag-isolate at pag-quarantine. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Hindi nalalapat ang gabay na ito sa pag-isolate at pag-quarantine sa ilang lugar para sa pangangalagang pangkalusugan. Tingnan ang Gabay ng CDPH sa Pag-quarantine at Pag-isolate para sa Mga Tauhan sa Pangangalagang Pangkalusugan.


Suporta sa pag-quarantine o pag-isolate

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil mayroon kang COVID-19 o malapit ka sa isang taong mayroon nito, puwede kang maghain ng claim para sa Insurance sa May Kapansanan (Disability Insurance, DI)

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil nag-aalaga ka ng isang kapamilyang may COVID-19, may tulong na ibibigay para sa kawalan mo ng kita. Maghain ng claim sa May Bayad na Family Leave (Paid Family Leave, PFL)

Sa parehong sitwasyon, dapat ay mayroon kang tala mula sa isang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.


Mga tanong at sagot

Kailan ako puwedeng lumapit sa mga tao pagkatapos kong magpositibo sa COVID-19 nang walang sintomas?

Kung wala ka pa ring sintomas:

 • Magpasuri ulit pagkalipas ng 5 araw. Kung magnenegatibo ka sa pagsusuri, puwede ka nang makisalamuha sa iba.
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw, kahit sa loob ng bahay.

Gamitin ang Calculator ng Pag-isolate at Pag-quarantine ng CDPH para malaman ang dapat gawin sa isang partikular na panahon. 

Kung magpopositibo ako sa COVID-19, ano ang dapat kong gawin para maprotektahan ang ibang kasama ko sa bahay?

Dapat mong i-isolate ang iyong sarili (dapat kang manatili sa bahay at lumayo sa iba). Iwasan ang mga kasama mo sa bahay na hindi nagpositibo sa pagsusuri: 

 • Matulog at manatili sa kwartong hiwalay sa kanila
 • Gumamit ng hiwalay na banyo, kung posible
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao

Puwedeng iisang kwarto lang ang gamitin ng maraming nahawahang indibidwal na nasa iisang sambahayan para sa pag-isolate. Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Magpopositibo Ka sa Pagsusuri mula sa CDPH.

Dapat magpasuri ang mga miyembro ng iyong sambahayan at magsuot ng mask sa loob ng 10 araw. Hindi nila kailangang magpasuri kung kumpirmadong nagkaroon sila ng COVID-19 sa nakalipas na 90 araw.

Gamitin ang Calculator ng Pag-isolate at Pag-quarantine ng CDPH para malaman ang dapat gawin sa isang partikular na panahon.  

Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Nalantad Ka mula sa CDPH.