Kung nalantad ka sa COVID-19, dapat kang magpasuri. Kung magpopositibo ka sa pagsusuri, dapat kang mag-isolate para maprotektahan ang iba.

Sa page na ito:


Pag-quarantine vs. pag-isolate

Kapag sinabing mag-quarantine, kailangang manatili sa bahay pagkatapos malantad pero bago magsimula ang mga sintomas. Hindi na inirerekomendang mag-quarantine bilang estratehiya para makontrol ang COVID-19.

Kapag sinabing mag-isolate, kailangan mong manatili sa bahay at lumayo sa mga kasama mo sa bahay kung mayroon kang mga sintomas o kung magpopositibo ka sa pagsusuri. Kung magpopositibo ka sa pagsusuri, makipag-ugnayan sa iyong doktor para malaman kung dapat kang magpagamot. Ang mga paggamot laban sa COVID-19 ay libre, available sa marami, at nagpapaliit sa posibilidad ng pagkakaroon ng malalang sakit. Alamin ang iyong mga opsyon sa paggamot.

Magbasa pa sa Gabay sa Pag-isolate at Pag-quarantine ng CDPH at Pag-isolate at Mga Pag-iingat ng CDC.


Kalkulahin ang tagal ng iyong pag-isolate

Kung magpopositibo ka, gamitin ang calculator na ito para malaman kung gaano katagal ka dapat mag-isolate. Makakatulong ito sa iba na manatiling ligtas. 

Simulang magkalkula


Mga alituntunin sa pagkakalantad at pag-isolate

Kung nalantad ka pero wala kang sintomas

Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna:

 • Magpasuri kaagad at 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad*
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw pagkatapos mong malantad, kahit sa loob ng bahay kung may ibang tao
 • Kung magpopositibo ka, mag-isolate

*Kung nagkaroon ka ng COVID-19 sa nakalipas na 30 araw:

 • Hindi mo kailangang magpasuri pagkatapos mong malantad maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas
 • Kung magkakaroon ka ng mga sintomas, mag-isolate at magpasuri

Kung magpopositibo ka sa pagsusuri, may mga sintomas ka man o wala

Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna o mga dating impeksyon:

 • Mag-isolate nang hindi bababa sa 5 araw
  • Matulog at manatili sa kwartong hiwalay sa mga walang virus
  • Gumamit ng hiwalay na banyo kung puwede
  • Magsuot ng mask kapag may ibang tao, kahit sa loob ng bahay
 • Puwede mong tapusin nang maaga ang pag-isolate, pagkalipas ng Araw 5, kung:
  • 24 na oras ka nang walang lagnat nang hindi umiinom ng pampababa ng lagnat, AT
  • Wala o bumubuti na ang iba mo pang sintomas
 • Kung mayroon ka pa ring lagnat, patuloy na mag-isolate hanggang sa mawala ito nang hindi bababa sa 24 na oras
 • Kung hindi bumubuti ang iba pang sintomas, patuloy na mag-isolate hanggang Araw 10
 • Pagkatapos ng iyong pag-isolate:
  • Magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Kung hindi ka nagkaroon ng mga sintomas, magsuot ng mask sa loob ng 10 araw pagkatapos mong magpositibo sa pagsusuri.
  • Puwede mong alisin ang iyong mask bago pa ang Araw 10 kung dalawang magkasunod na beses kang magnenegatibo sa mga pagsusuri, at may pagitan ang mga ito na kahit isang araw lang.

Para sa mga batang magpopositibo:

 • Puwede nang tapusin ng mga batang wala pang 2 taong gulang ang pag-isolate pagkalipas ng Araw 5
 • Dapat sundin ng mga batang may edad na 2 taon pataas ang mga hakbang sa itaas para sa pagwawakas sa pag-isolate

Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Magpopositibo Ka sa Pagsusuri mula sa CDPH.

Mga Pagbubukod

Posibleng mas mahigpit sa lugar mo ang mga panuntunan sa pag-isolate at pag-quarantine. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Tingnan ang Gabay ng CDPH sa Pag-quarantine at Pag-isolate para sa Mga Tauhan sa Pangangalagang Pangkalusugan.


Suporta sa panahon ng pag-isolate

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil mayroon kang COVID-19, puwede kang maghain ng claim para sa Insurance sa May Kapansanan (Disability Insurance, DI)

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil nag-aalaga ka ng isang kapamilyang may COVID-19, may tulong na ibibigay para sa kawalan mo ng kita. Maghain ng claim sa May Bayad na Family Leave (Paid Family Leave, PFL)

Sa parehong sitwasyon, dapat ay mayroon kang tala mula sa isang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.


Mga tanong at sagot

Kailan ako puwedeng lumapit sa mga tao pagkatapos kong magpositibo sa COVID-19 nang walang sintomas?

Kung wala ka pa ring sintomas:

 • Puwede mo nang tapusin ang pag-isolate pagkalipas ng Araw 5
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw, kahit sa loob ng bahay.

Gamitin ang Calculator sa Pag-isolate ng CDPH para malaman ang dapat gawin sa isang partikular na panahon. 

Kung magpopositibo ako sa COVID-19, ano ang dapat kong gawin para maprotektahan ang ibang kasama ko sa bahay?

Dapat mong i-isolate ang iyong sarili (dapat kang manatili sa bahay at lumayo sa iba). Iwasan ang mga kasama mo sa bahay na hindi nagpositibo sa pagsusuri: 

 • Matulog at manatili sa kwartong hiwalay sa kanila
 • Gumamit ng hiwalay na banyo, kung posible
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao

Puwedeng iisang kwarto lang ang gamitin ng maraming nahawahang indibidwal na nasa iisang sambahayan para sa pag-isolate. Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Magpopositibo Ka sa Pagsusuri mula sa CDPH.

Ang mga miyembro ng iyong sambahayan na hindi nahawahan ay dapat magpasuri at magsuot ng mask sa loob ng 10 araw. Hindi nila kailangang magpasuri kung kumpirmadong nagkaroon sila ng COVID-19 sa nakalipas na 30 araw, maliban na lang kung magkakaroon sila ng mga sintomas.

Gamitin ang Calculator sa Pag-isolate ng CDPH para malaman ang dapat gawin sa isang partikular na panahon.