Maraming pampublikong outdoor na espasyo at campground sa California ang puwede na ngayong magbukas sa ilang partikular na county nang may mga modipikasyon sa kaligtasan para sa COVID-19. Sundin ang utos na manatili sa bahay ng Estado sa pamamagitan ng pananatili sa iyong sariling komunidad para sa libangan. Mga outdoor na aktibidad lang, kung saan mga miyembro ng iyong sambahayan ang kasama, ang salihan.

Alamin ang status ng mga outdoor na espasyong pinapamahalaan ng iyong county o lungsod bago ka umalis ng bahay. Ang mga bisita ay pinapayuhang magdala ng sabon para sa paghuhugas ng kamay at ng alcohol-based na hand sanitizer para kung sakaling walang tubig.

Bisitahin ang mga website sa ibaba para makakita ng bukas na espasyo malapit sa iyo:

Mga Parke at Beach ng Estado ng California: Nakabukas na ang ilang parke, beach, at campground ng estado. Tiyaking aalamin mo ang status ng mga parke sa iyong lugar bago ka umalis ng bahay. Inaatasan ang mga bisitang sumunod sa mga bagong alituntunin para ligtas silang makabisita sa mga parke, beach, at campground.  

Mga Ecological na Reserve at Lugar para sa Mga Ligaw na Hayop ng Departamento para sa Mga Isda at Ligaw na Hayop (Department of Fish and Wildlife, DFW): Nakabukas sa publiko ang karamihan ng mga lugar para sa isda at ligaw na hayop. Sarado ang mga pampublikong lugar na puntahan ng maraming tao, gaya ng mga visitor center at license counter.

Mga Kagubatan ng Estado: Nakabukas ang ilang campground at pang-umagang lugar na panlibangan. Tiyaking aalamin mo ang status ng mga campground at pang-umagang pasyalan sa iyong lugar bago ka umalis ng bahay. Dapat magpanatili ang publiko ng 6 na talampakang pisikal na distansya mula sa mga hindi nila kasama sa bahay, at dapat nilang itapon ang kani-kanilang basura kung posible.

Baldwin Hills Conservancy Parks sa LA: Nakabukas sa publiko ang Baldwin Hills Parklands sa LA.

Mga Pasilidad para sa Pampublikong Libangan ng Departamento ng Mga Mapagkukunan ng Tubig (Department of Water Resources, DWR): Mayroon nang access sa karamihan ng mga lawa at reservoir. Tingnan ang listahan ng mga nakabukas na lokal na lugar na panlibangan bago ka umalis ng bahay.

River Parkway ng San Joaquin River Conservancy: Nakabukas sa publiko ang corridor na ito para sa conservation at libangan sa Fresno.

Mga Pampublikong Lupain ng Tahoe Conservancy: Nakabukas ang mga lugar na panlibangan. Dapat sumunod ang mga bisita sa mga sumusunod na alituntunin para ligtas nilang mabisita ang mga lugar na ito.

Mga Parke at Trail ng Santa Monica Mountains Conservancy: Nakabukas ang mga ito sa publiko. Inaatasan ang mga bisitang magsuot ng mask at magpanatili ng 6 na talampakang distansya mula sa isa't isa. Sarado ang lahat ng gusali ng parke, maliban sa mga pampublikong banyo.