Kung gumaling ka na sa COVID-19, ang pagdo-donate ng iyong blood plasma ay posibleng makatulong sa hanggang 4 na iba pang taong nakakaranas ng karamdamang ito.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Paano makakapagligtas ng mga buhay ang iyong dugo

Ang mga antibody ng mga pasyenteng ganap nang gumaling mula sa COVID-19 ay maaaring makatulong sa paglaban sa impeksyon sa mga taong nagdurusa pa rin sa ganitong sakit. Ang tanging mapagkukunan ng mga antibody na ito ay ang blood plasma ng mga survivor ng coronavirus. Panoorin ang video na ito ng FDA para sa mabilisang introduksyon.

Ang pagbibigay ng blood plasma sa isang pasyenteng may COVID-19 mula sa isang taong gumaling na mula rito ay maaaring makatulong sa mas mabilis na paggaling ng taong may sakit. Ngunit kailangan natin ng higit pa ng ganitong plasma upang malaman. 

Nagpadala ng mga liham ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) sa mga Californian na nagpositibo para sa coronavirus para hikayatin silang mag-donate ng blood plasma.

Sino ang puwedeng mag-donate ng COVID-19 plasma

 • Isang taong nagkaroon ng pagsusuri na nagpakita ng coronavirus na impeksyon,
  AT
 • Mabuti na ang pakiramdam sa loob ng hindi bababa sa 14 na araw*,
  AT
 • Papasa sa mga karaniwang panuntunan para sa pagdo-donate ng dugo. 

*Pakitanong sa iyong blood center. May ilang center na mangangailangan ng negatibong swab test, at posibleng may iba pa silang panuntunan.

Ligtas at boluntaryo ang pagdo-donate

Sa pangkalahatan, lubos na ligtas para sa mga tao na mag-donate ng blood plasma. Ang iyong lokal na blood donation center ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pang impormasyon tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pagdo-donate.

Boluntaryo ang pagdo-donate. Ang iyong desisyon na mag-donate o hindi ay hindi makakapagpabago ng iyong pagiging kwalipikado para sa mga serbisyong medikal o serbisyo sa pampublikong kalusugan. 

Ang CDPH ay hindi kalahok o sponsor ng pananaliksik para sa COVID-19. Sinusuportahan nito ang pagsisikap ng mga medikal na provider sa buong estado sa pamamagitan ng pag-imbita sa iyo na mag-donate ng iyong blood plasma.

Maghanap ng donation center

Hanapin ang blood center malapit sa iyo na nangongolekta ng COVID-19 blood plasma.

  Mga tanong at sagot

  Manatiling updated