Gustong suportahan ang iba sa ating estado sa panahon ng pandemya ng COVID-19? Narito ang higit pang paraan ng pagbibigay ng kontribusyon.

Magboluntaryo

Californians for All
Sumali at malaman kung paano ka ligtas na makakatulong sa iyong komunidad sa pagtugon sa COVID-19.

Kumustahin ang mga nakatatanda

Together We EngAGE
Gamitin ang aming checklist para matiyak na natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga kapitbahay at mahal sa buhay.

Medikal na Supply para sa COVID-19
May mga supply na gustong i-donate o ibenta nang bultuhan sa estado? Punan ang form na ito.

Mag-alok ng mga solution sa teknolohiya

Mga Solution sa Teknolohiya para sa COVID-19
Mayroon ka bang makabagong solution sa teknolohiya na puwedeng magpahusay sa aming tugon sa COVID-19? Isumite ang iyong mga ideya rito.