Ang California ay may mga ipinag-aatas at rekomendasyon para sa mga mega-event para mabawasan ang transmisyon ng COVID-19. 

Sa page na ito:


Ano ang mga mega-event

Ang mga mega-event ay mga indoor na event na may 1,000 o higit pang tao, at ang mga outdoor na event na may 10,000 o higit pang tao.

Kasama rito ang mga event tulad ng:

 • Mga convention, conference, at expo
 • Mga concert, show, at nightclub
 • Mga sporting event
 • Mga live na event at entertainment
 • Mga fair, festival, at parada
 • Mga theme park, amusement park, at water park
 • Mga malaking pribadong event o pagtitipon
 • Mga malaking karera, marathon, at endurance event
 • Mga car show

Mga indoor na event

Para sa mga indoor event na may 1,000 o higit pang tao, dapat magbigay ng patunay ang mga attendee na sila ay: 

 • Nakakumpleto na ng bakuna, o kaya ay
 • Nagnegatibo sa pagsusuri sa COVID-19

Matapos ang Setyembre 20, 2021, hindi na makakapagpatunay ang mismong mga attendee para i-verify ang status ng pagbabakuna o ang negatibong resulta.

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri Kunin ang iyong digital na talaan ng bakuna

Mga outdoor na event

Para sa mga outdoor event na may 10,000 o higit pang tao, inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) na magbigay ang mga attendee ng patunay na sila ay: 

 • Nakakumpleto na ng bakuna, o kaya ay
 • Nagnegatibo sa pagsusuri sa COVID-19

Matapos ang Setyembre 20, 2021, inirerekomenda ng CDPH sa mga operator ng venue at event na:


Mga mask sa mga event

Dapat sundin ng lahat ng dadalao ang Gabay sa Paggamit ng Mga Takip sa Mukha ng CDPH. 


Higit pang impormasyon

May bisa ang mga panukalang ito hanggang Nobyembre 1, 2021.

Susuriin ng CDPH ang mga panukalang ito bago ang Oktubre 15, 2021, para malaman ang pangangailangan para sa mga panukala pagkatapos ng Nobyembre 1, 2021.

Makakita ng higit pang detalye tungkol sa mga ipinag-aatas at rekomendasyon ng CDPH para sa mga mega-event: