Ang California ay may mga ipinag-aatas at rekomendasyon para sa mga mega-event para mabawasan ang transmisyon ng COVID-19. 

Sa page na ito:


Ano ang mga mega-event

Ang mga mega-event ay mga indoor na event na may 1,000 o higit pang tao, at ang mga outdoor na event na may 10,000 o higit pang tao.

Kasama rito ang mga event tulad ng:

 • Mga convention, conference, at expo
 • Mga concert, show, at nightclub
 • Mga sporting event
 • Mga live na event at entertainment
 • Mga fair, festival, at parada
 • Mga theme park, amusement park, at water park
 • Mga malaking pribadong event o pagtitipon
 • Mga malaking karera, marathon, at endurance event
 • Mga car show

Mga indoor na event

Para sa mga indoor event na may 1,000 o higit pang tao, dapat magbigay ng patunay ang mga attendee na 3 taong gulang pataas na sila ay: 

 • Nakakumpleto na ng bakuna, o kaya ay
 • Nagnegatibo sa pagsusuri sa COVID-19

Hindi na makakapagpatunay ang mismong mga attendee para i-verify ang status ng pagbabakuna o ang negatibong resulta.

Simula Disyembre 1, 2021, ang mga attendee na 18 taong gulang pataas ay dapat na magpakita ng identification sa indoor na malalaking event. Dapat makumpirma sa iyong identification na ikaw ang taong:

 • Nagpapakita ng patunay ng status ng pagpapabakuna o negatibong resulta ng pagsusuri, at
 • Pagpasok sa venue
Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri Kunin ang iyong digital na talaan ng bakuna

Mga outdoor na event

Para sa mga outdoor event na may 10,000 o higit pang tao, inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) na magbigay ang mga attendee na 3 taong gulang pataas ng patunay na sila ay: 

 • Nakakumpleto na ng bakuna, o kaya ay
 • Nagnegatibo sa pagsusuri sa COVID-19

Inirerekomenda ng CDPH sa mga operator ng venue at event na:

Simula Disyembre 1, 2021, inirerekomenda ng CDPH sa mga operator na hingan ang mga attendee na 18 taong gulang pataas ng identification sa outdoor na malalaking event. Maaari kang hingan ng identification na nagkukumpirmang ikaw ang taong:

 • Nagpapakita ng patunay ng status ng pagpapabakuna o negatibong resulta ng pagsusuri, at
 • Pagpasok sa venue

Mga mask sa mga event

Dapat sundin ng lahat ng dadalao ang Gabay sa Paggamit ng Mga Takip sa Mukha ng CDPH. 


Higit pang impormasyon

Makakita ng higit pang detalye tungkol sa mga ipinag-aatas at rekomendasyon ng CDPH para sa mga mega-event: