Sundin ang antas ng komunidad ng iyong county para matukoy ang mga inirerekomenda hinggil sa pagsusuot ng mask sa iyong lugar.

Sa page na ito:


Kailan dapat magsuot ng mask

Narito ang mga kasalukuyang alituntunin para sa mga mask sa buong estado. Posibleng iniaatas ang pagsusuot ng mask sa iyong lokal kahit hindi ito iniaatas ng estado. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Kailangang magsuot ng mask sa:
 • Mga lugar para sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga lugar para sa pangmatagalang pangangalaga at pangangalaga para sa nakatatanda

Sa ibang lugar, maaaring inirerekomenda sa mga taong madaling magkasakit na magsuot ng mga mask. Inirerekomenda ang lahat na magsuot ng mga mask kapag mas mataas ang mga antas ng may COVID-19, batay sa Antas ng COVID-19 sa Komunidad ayon sa CDC.

Matuto pa sa Gabay para sa Paggamit ng Mga Face Mask.

Larawan ng lalaki at babae na may suot na mask habang nakasakay sa tren


I-upgrade ang iyong mask

Kapag tumataas ang mga kaso o mas matindi ang iyong panganib, paigtingin ang iyong proteksyon sa pamamagitan ng pag-upgrade ng iyong mask.

Pinaka-epektibo:

 • N95

Mas epektibo:

 • KF94
 • KN95
 • Dobleng mask
 • Fitted na surgical mask

Epektibo:

 • Surgical mask

Pinaka hindi epektibo:

 • Mask na gawa sa tela na may 3 o higit pang layer

Anumang mask ang isuot mo, tiyaking kasya ito sa iyong mukha at walang anumang puwang.

Matuto pa:


Mga exemption sa pagsusuot ng mask

Puwedeng hindi palaging magsuot ng mask ang mga sumusunod na indibidwal:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang, dahil sa posibilidad na ma-suffocate
 • Mga taong:
  • Mga kundisyong medikal, 
  • Kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o 
  • Kapansanan kaya hindi posible ang pagsusuot ng mask. Kasama rito ang:
   • Mga taong hindi makakahinga kapag nakasuot ng mask
   • Walang malay o walang kakayahang gumalaw nang maayos 
   • Hindi makakapag-alis ng mask nang walang tulong
 • Mga taong kailangang magpakita ng bibig para sa komunikasyon:
  • Mga may problema sa pandinig, o 
  • Mga nakikipag-ugnayan sa isang taong may problema sa pandinig
 • Mga taong mailalagay sa panganib kapag nagsuot sila ng mask, ayon sa:
  • Mga tagapagpatupad ng regulasyon ng lokal, pang-estado, o pederal na pamahalaan, o 
  • Mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho

Magbasa pa tungkol sa mga pagbubukod sa mask sa Gabay para sa Paggamit ng Face Mask.


Pagsusuot ng mask sa trabaho

Inilabas ng Cal/OSHA ang mga sumusunod na kinakailangan sa pagsusuot ng mask.

 • Lubos na inirerekomenda ang pagsusuot ng mask indoors
  • Kapag may outbreak, magsuot ng mask indoors at outdoors kapag hindi ka makakadistansya nang anim na talampakan mula sa ibang tao
 • Hindi kailangan ng mask outdoors (maliban kung may outbreak)
  • Dapat magsanay ang mga manggagawa para sa outdoor na paggamit ng mga pantakip sa mukha
 • Dapat magbigay ang mga employer sa mga hindi pa nababakunahang empleyado ng mga naaprubahang NIOSH-certified na respirator mask para sa boluntaryong paggamit kapag:
  • Nagtatrabaho indoors, o 
  • Sa sasakyan kasama ng ibang tao

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang: