Kung magsusuot ng mask ang bawat isa sa atin, mapoprotektahan ang lahat.

Kumakalat ang coronavirus kapag ang isang taong mayroon nito ay nagsalita, bumahing, o umubo sa loob ng 6 na talampakan mula sa ibang tao. Posibleng may virus ka at posibleng maihawa mo ito kahit maayos ang pakiramdam mo.

Para maiwasan ang impeksyon, dapat mong takpan ang iyong ilong at bibig kapag lumalabas ka ng bahay. Kaya kinakailangan na ngayong magsuot ng mask sa buong estado. Ang pagsusuot ng mask o takip sa mukha na gawa sa tela ay makakapagpabagal ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglimita sa paglabas ng virus sa hangin. Isinusulong din nito ang pagdistansya sa isa't isa, at ipinapakita nitong may pakialam ka sa kalusugan ng iba.

Huwag isuot ang iyong mask nang nakalabas ang ilong mo o nang nasa baba mo lang. Epektibo lang ang mask kung natatakpan nito ang parehong paraan ng paghinga.

Basahin ang opisyal na gabay sa mask mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health). (Lee las reglas de la máscara en español.)

Sino'ng may kailangan ng mask?

 • Sinumang lumalabas ng bahay
 • Mga manggagawa sa mga industriyang humaharap sa mga customer
 • Mga manggagawa sa mga opisina, factory, o anumang panggrupong lugar
 • Mga doktor, nurse, at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan
 • Iba pang manggagawa, alinsunod sa gabay sa industriya

Sino ang hindi dapat magsuot ng mask?

 • Mga batang wala pang 2 taong gulang
 • Sinumang nahihirapang huminga
 • Sinumang hindi makakapag-alis ng mask nang walang tulong
 • Sinumang may kundisyong medikal, kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o kapansanang hindi nagpapahintulot sa pagsusuot ng mask

Tingnan ang isang kumpletong listahan ng kung sino ang hindi dapat magsuot ng mask.

Ano'ng uri ng mask ang kailangan mong isuot?

Dapat magsuot ang karamihan ng mga tao ng mask o takip sa mukha na gawa sa tela.

 • Magsuot ng mask na may dalawa o higit pang layer ng nalalabhang breathable na tela.
 • Huwag magsuot ng mask na para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, gaya ng N95 respirator.
 • Hindi inirerekomenda ng CDC ang paggamit ng mga gaiter o face shield. Sinusuri pa nila ang mga ito, at hindi pa natutukoy kung epektibo ang mga ito.

Kailan ka dapat magsuot ng mask?

Dapat kang magsuot ng mask o takip sa mukha kapag may makakasalamuha kang taong hindi mo kasama sa bahay, kabilang ang mga sumusunod:

 • Sa anumang pampublikong espasyo sa loob ng gusali
 • Kapag naghihintay sa pila
 • Kapag tumatanggap ng pangangalagang pangkalusugan
 • Sa pampublikong transportasyon o kapag may kasama sa sasakyan
 • Sa trabaho, malapit sa ibang tao o kapag pupunta sa mga common area 
 • Sa labas, kung hindi ka makakapagpanatili ng 6 na talampakang layo mula sa ibang tao

Kailan mo puwedeng alisin ang iyong mask?

May mga panahong okay lang na alisin ang iyong mask habang nasa labas ka ng bahay, gaya ng:

 • Kapag kumakain o umiinom
 • Kapag kailangan basahin ng isang taong may problema sa pandinig ang pagbuka ng iyong bibig
 • Kung magiging delikado sa iyo sa trabaho ang pagsusuot ng takip sa mukha – halimbawa, kung puwede itong maipit sa makina
 • Kapag wala kang kasama sa isang common area, kwarto, o espasyong may limitado o walang sariwang hangin
 • Kapag nagpapagawa ka ng serbisyo sa ilong o mukha
 • Kapag nasa pampublikong lugar sa labas at makakalayo nang anim na talampakan mula sa iba

Dapat mong palitan ang mask sa lalong madaling panahon pagkatapos ng mga aktibidad na ito para mabawasan ang panganib ng impeksyon.

Paano magsuot ng mask?

Ugaliing magsuot ng mask sa tamang paraan para sa pinakamahusay na proteksyon.

 • Pumili ng mask kung saan natatakpan ang iyong ilong at bibig, pati ang ilalim ng iyong baba, at na saktong-sakto sa gilid ng iyong mukha
 • Tiyaking maghuhugas ka ng kamay bago ka magsuot ng mask
 • Huwag  hawakan ang mask habang suot mo ito

May higit pang impormasyon ang CDC tungkol sa kung paano magsuot ng mask.

Mga uri ng mga mask

Maraming uri ng mga mask, pero narito ang 3 pinakakaraniwan.

Mask o takip sa mukha na gawa sa tela

Mask o takip sa mukha na gawa sa tela

Ginagamit ang telang ito para matakpan ang ilong at bibig, na itinatali sa likod ng ulo, o ikinakabit sa tainga gamit ang mga elastic loop. Gawa ito sa cotton, silk, linen, o neoprene, at puwede itong gawin sa pamamagitan ng makina o mga kamay. Puwedeng gumawa ng homemade na bersyon mula sa scarf o t-shirt. Dapat ay gawa ito sa telang mahigpit ang pagkakahabi.

Dapat magsuot ang karamihan ng mga tao ng mask na gawa sa tela. Ito ay para magkaroon ng sapat na surgical mask at N95 respirator mask para sa mga medikal na tauhan.

Hindi pinapalitan ng pagsusuot ng takip sa mukha ang physical distancing. Epektibo ito kapag pinagsabay sa pagpapanatili ng 6 na talampakang distansya mula sa ibang tao.

Paggamit at pangangalaga: Magsuot ng malinis na mask sa tuwing lalabas ka. Labhan ito sa labahan o sa pamamagitan ng kamay pagkatapos ng bawat paggamit. Tingnan ang higit pangtagubilinsa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Saan makakahanap: Marami nang online na seller ngayon ang nag-aalok ng mga mask na gawa sa iba't ibang materyales. Puwede ka ring gumawa ng sarili mong mask. Basahin kung paano sa gabay na ito ng CDC para sa mask na gawa sa tela.

Surgical mask

Surgical mask

Isa itong mina-manufacture na mask na disposable, na madalas ginagamit sa operasyon. Ang mga tauhang medikal ay nagsusuot ng mga ito para sa proteksyon laban sa mga pagtalsik ng fluid.

Nagsusuot din ang ilang hindi medikal na manggagawa ng surgical mask dahil sa disposability at proteksyon sa fluid. Kasama rito ang mga taong nagtatrabaho sa:

 • Manufacturing
 • Pagpoproseso ng pagkain
 • Serbisyo sa komunidad/lipunan
 • Gawaing panlipunan
 • Day care sa tahanan
 • Tagapagpatupad ng batas/kaligtasan ng publiko
 • Mga paaralan

Huwag bumili ng mga surgical mask para sa personal na paggamit. Bahagi ito ng PPE na kinakailangan ng mga medikal na propesyonal.

Paggamit at pangangalaga: Gumamit ng bagong mask araw-araw. Palitan at itapon ito ayon sa mga alituntunin sa iyong lugar ng trabaho.

Saan makakahanap: Kung bahagi ka ng isa sa mga industriya sa itaas, dapat magbigay ang iyong employer ng mga mask sa trabaho. Kung isa kang employer sa frontline at kailangan mong mag-order ng mga ganito para sa iyong mga manggagawa, alamin kung paano kumuha ng PPE.

N95 respirator mask

Mga N95 respirator mask

Isa itong mask na may respirator na nagba-block sa 95% ng mga particle na puwedeng malanghap. Mga medikal na tauhan ang pinakanangangailangan sa mga ito, pero ginagamit ito ng ilang manggagawa sa ibang industriya.

Huwag bumili ng mga N95 respirator mask para sa personal na paggamit. Bahagi ito ng PPE na kinakailangan ng mga medikal na propesyonal. 

Paggamit at pangangalaga: Gumamit ng bagong mask araw-araw. Palitan at itapon ito ayon sa mga alituntunin sa iyong lugar ng trabaho.

Saan makakahanap: Kung kailangan ng N95 respirator mask sa iyong trabaho, dapat magbigay ang employer mo ng mga ganito sa trabaho. Kung isa kang employer sa frontline na nangangailangan ng mga ito para sa iyong mga manggagawa, alamin kung paano kumuha ng PPE.

Tingnan ang chart na ito tungkol sa iba't ibang uri ng mask (PDF) para sa higit pang detalye. 

Mga tanong at sagot

Manatiling updated