Sa pamamagitan ng mga mask, napipigilan ang hawahan at pagkalat ng COVID-19. Dapat magsuot ng mask o takip sa mukha ang bawat Californian sa lahat ng pampublikong setting at lugar ng trabaho, kung saan mataas ang panganib ng pagkaka-expose. Higit kailanman, mas mahalaga ito ngayon dahil sa mga bago, at mas madaling kumalat na variant ng COVID-19.

Sa page na ito:


Paano nakakatulong ang mga mask sa pagpigil sa pagkalat ng sakit

Kumakalat ang coronavirus sa tuwing ang isang taong mayroon nito ay umuubo, bumabahing, kumakanta, nagsasalita, o humihinga at may close contact sa ibang tao o nasa indoor na espasyo kasama ng ibang tao. Posibleng may impeksyon ka kahit mabuti ang iyong pakiramdam. May kakayahan ang mga particle ng virus na mag-travel nang hindi bababa sa 6 na talampakan sa mga indoor na espasyo, at puwedeng manatili ang mga ito sa hangin kahit nakaalis na sa espasyo ang indibidwal na may virus. Mas malaki ang posibilidad na magkahawahan sa mga indoor na lugar kaysa sa mga outdoor na lugar.

Para maiwasan ang impeksyon, dapat mong takpan ang iyong ilong at bibig kapag lumalabas ka ng bahay. Kinakailangan nang magsuot ng mask sa buong estado. Puwede nitong mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglimita sa paglabas ng virus sa hangin.

Mababawasan ng mga mask, sa pamamagitan ng filtration, ang pagkaka-expose mo sa mga nakakahawang droplet. Isinusulong din nito ang pagdistansya sa isa't isa, at ipinapakita nitong may pakialam ka sa kalusugan ng iba.


Pagpili ng mask

Mas hindi epektibo
 • Mga mask na gawa sa tela na may 1 o 2 layer
 • Bandana
 • Gaiter
Mas epektibo
 • Fitted na medical mask
 • Mga mask na gawa sa tela na may 3 layer
 • Double mask (medikal + gawa sa tela)
 • KN95
Pinakaepektibo
 • N95

Mga mask na gawa sa tela

Puwedeng maging epektibo ang mga mask na gawa sa tela kung maayos ang pagkakalapat ng mga ito at gawa sa mga materyales na nagfi-filter out ng maliliit na particle.

Ang mga epektibong mask na gawa sa tela ay may:

 • Dalawang layer ng telang may masinsin na pagkakahabi, na may ikatlong layer ng non-woven na tela. Ang ikatlong layer ay puwedeng isang insert ng mask filter, o isang synthetic na tela gaya ng polypropylene.
 • Mga nose wire para bawasan ang mga siwang sa paligid ng ilong
 • Mga naa-adjust na ear loop o headband para mabawasan ang mga siwang sa paligid ng mukha
Babaeng nakasuot ng mask na gawa sa tela.

Ang mga mask na wala ng mga katangiang ito ay hindi dapat gamitin kung may ibang available na opsyon.

Narito ang mga halimbawa ng mga mas hindi epektibong mask:

 • Mask na gawa sa tela na may dalawang layer
 • Mga bandana
 • Mga gaiter

Mga medical mask

Kasama sa mga medical mask (tinatawag ding mga surgical mask) ang maraming uri ng mga maluluwag na disposable na mask. Puwedeng pagandahin ang fit ng isang medical mask gamit ang isang simpleng modipikasyon o sa pamamagitan ng paggamit ng mask brace .

Bumuli ng mga medical mask na may:

 • Tatlong layer ng non-woven na materyales
 • Naa-adjust na nose bridge

Ang mga surgical mask na may tali ay posibleng magbigay ng mas magandang fit kumpara sa mga may ear loop.

Babaeng nakasuot ng medical mask.

Mga KN95 respirator

Ang mga KN95 ay mga respirator na idinisenyo para magbigay ng partikular na antas ng proteksyon. Pero ang mga KN95 respirator ay hindi dumaan sa parehong istriktong pagsusuri gaya ng mga N95. 

Ayon sa mga pagsusuri sa mga KN95, may mga modelo nito na hindi epektibo. Kung pipiliin mong gumamit ng KN95, inirerekomenda namin ang paghahanap ng KN95 na nasuri ng NIOSH at may minimum na “filtration efficiency” na 95% o mas mataas.

Mga N95 respirator

Kung maganda ang fit ng mga ito, lubos na epektibo ang mga N95 respirator sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19.

Tiyakin na ang mga ito ay aprubado ng NIOSH (may TC-84A-XXXX number na naka-print sa respirator). Pumili ng size at modelo na kasya sa iyong mukha at walang siwang. Subukan ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng seal check para matiyak na kasya ito.

Larawan ng N95 mask.

Habang tumataas ang availability ng mga respirator, puwedeng piliin ng mga indibidwal na isuot ang mga ito sa halip ng iba pang opsyon, partikular na sa mga setting kung saan kinakailangan ang mas maigting na proteksyon.

Kung magsusuot ka ng N95 respirator, wala ka dapat suot na karagdagang takip sa muka o itaas o ilalim ng respirator, dahil puwede itong makaapekto sa pagkakalapat sa mukha.


Paano magsuot ng mask

Para maging epektibo ang iyong mask, dapat itong isuot nang maayos at nang palagian. 

 • Isuot ang iyong mask nang ganap nitong natatakpan ang iyong ilong at bibig
 • Hugasan ang iyong mga kamay o gumamit ng hand sanitizer bago isuot ang iyong mask
 • Isuot ang mask sa ibabaw ng iyong ilong at bibig at paabutin ito sa ilalim ng iyong baba
 • Isaayos ang fit ng mask sa mga gilid ng iyong mukha, isuot ang mga loop sa iyong mga tainga, o itali ang mga string sa likod ng iyong ulo
 • Tiyaking madali kang nakakahinga
 • Subukang huwag hawakan ang mask habang suot mo ito Puwede nitong mailipat ang virus sa iyong mga kamay.
 • Kung kailangan mong palaging isaayos ang iyong mask, hindi maganda ang fit nito. Sumubok ng ibang uri o brand ng mask.

May higit pang impormasyon ang CDC tungkol sa kung paano magsuot ng mask.


Fit at filtration ng mask

Ang isang epektibong mask ay maganda ang fit at mahusay ang filtration.

Magandang fit

Ang isang mask na maganda ang fit ay walang siwang sa pagitan ng mukha at mask, kung saan puwedeng makapasok at makalabas ang mga virus particle.

Kapag maganda ang fit, nakakadaloy sa mask ang hangin na ine-exhale at ini-inhale mo, at nafi-filter ito.

Babaeng nakasuot ng mask na hindi maganda ang fit, na maluwag kaya nakakapasok at nakakalabas ang hindi na-filter na hangin.

Halimbawa ng mask na hindi maganda ang fit

Mahusay na filtration

Hinaharang ng mahusay na filtration ang mga virus particle sa pagpasok sa mismong mask. Magkakaroon ng mahusay na filtration gamit ang mga tamang materyales at sa pamamagitan ng paggamit ng mas maraming layer. 

Pinapahusay ng magandang fit at mahusay na filtration ang proteksyon para sa iyo at pasa sa iba.

Pagsusuot ng dobleng mask

Ang “pagsusuot ng dobleng mask” ay isang epektibong paraan para pagandahin ang fit at pahusayin ang filtration. Puwedeng magsuot ng masikip na mask na gawa sa tela sa ibabaw ng isang surgical/disposable mask para pahusayin ang seal ng mask sa mukha. 

Hindi inirerekomenda ang pag-layer ng higit sa dalawang mask, dahil posibleng mahirap huminga rito. Hindi rin inirerekomendang magsuot ng dalawang medical mask, o magsuot ng medical mask sa ibabaw ng KN95 o N95. 

Posibleng maging naaangkop ang pagsusuot ng dobleng mask, kapag mahalaga ang pagpapahusay ng fit at filtration.

Kapag mahalaga ang pagpapahusay sa fit at filtration

Ang ilang sitwasyon ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng proteksyon na makukuha mo mula sa mahusay na fit at filtration ng mask: 

 • Mga indoor na espasyo na may mga taong hindi mo kasama sa bahay
 • Mga close quarter na may kasamang ibang tao, kung saan hindi posible ang social distancing (mga halimbawa: pagsakay sa masikip na bus, paghihintay sa pila sa isang mataong terminal ng paliparan)
 • Anumang pampublikong espasyo kung ikaw ay nakakatanda o may mga medikal na kundisyon na naglalagay sa iyo sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang karamdamang dulot ng COVID

Kahit nasa bahay ka, may mga pagkakataon kung kailan mahalaga ang mas mataas na antas ng proteksyon, gaya ng kapag:

 • Nag-aalaga sa mga miyembro ng pamilya na may sakit o na-expose sa isang taong may COVID-19
 • Nakatira sa bahay kung saan may kasama kang mayroon o posibleng mayroong COVID-19
 • May pumunta sa bahay ninyo na hindi ninyo kasama sa bahay (tulad ng kaibigan, kamag-anak, o tagakumpuni)
 • Nagtatrabaho ka sa labas ng bahay at mayroon kang kasama sa bahay na nakakatanda o may kundisyong medikal na naglalagay sa kanya sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng mas malubhang karamdaman na dulot ng COVID.

Basahin ang webpage ng CDPH, Maprotektahan Nang Husto Gamit ang Iyong Mask.

Mga rekomendasyon para sa mga taong kumpleto na ng bakuna sa mga setting na hindi pangangalagang pangkalusugan

Ano ang ibig sabihin ng “kumpletong bakuna”

Ang mga tao ay itinuturing na mayroon nang kumpletong bakuna:

 • 2 linggo pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis sa isang 2 dosis na serye, tulad ng mga bakuna ng Pfizer o Moderna.
 • 2 linggo pagkatapos ng isahang dosis na bakuna, tulad ng Janssen na bakuna ng Johnson & Johnson.

Ano ang puwede mong simulang gawin

Kung kumpleto na ang bakuna mo:

 • Puwede kang makipagtipon indoors kasama ang iba pang taong kumpleto na ang bakuna nang walang suot na mask.
 • Puwede kang sumali sa mga pagtitipon indoors kasama ang mga hindi pa nababakunahang tao mula sa isa pang sambahayan nang walang suot na mask, maliban na lang kung ang sinuman sa mga taong iyon o ang sinumang kasama nila sa bahay ay may mas mataas ng panganib ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman dahil sa COVID-19.

Ano ang hindi pa nagbabago

Sa ngayon, kahit kumpleto na ang bakuna mo:

 • Dapat ka pa ring magsagawa ng mga mga hakbang para protektahan ang iyong sarili at ang iba sa maraming sitwasyon, tulad ng pagsusuot ng mask na maayos ang fit, pagsasagawa ng physical distancing, at pag-iwas sa matataong lugar at espasyong hindi maayos ang bentilasyon. Gawin ang mga pag-iingat na ito sa tuwing ikaw ay:
  • Nasa pampublikong lugar
  • May kasamang mga hindi pa nababakunahang tao mula sa higit sa isang sambahayan

Bumibisita sa isang hindi pa nababakunahang tao na nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman o pagkamatay dahil sa COVID-19 o may kasama sa bahay na nasa mas mataas na panganib


Mga pagbubukod sa pagsusuot ng mask

Puwedeng hindi magsuot ng mask ang mga indibidwal kapag:

 • Mag-isa lang niya sa sasakyan, o kapag mga miyembro lang ng kanyang sambahayan ang kanyang kasama.
 • Mag-isa lang niya sa opisina o kuwarto.
 • Aktibo siyang kumakain o umiinom Dapat kang magpanatili ng distansya na hindi bababa sa anim na talampakan mula sa mga taong hindi mo kasama sa bahay.
 • Kapag nasa labas at nakakapagpanatili ang mga tao ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo mula sa ibang tao na hindi bahagi ng kanilang sambahayan. Dapat ay may dala kang takip sa mukha sa lahat ng pagkakataon, at dapat mo itong isuot kung lalapit ka sa ibang taong hindi bahagi ng iyong sambahayan nang may layong wala pang 6 na talampakan.
 • Kapag kumukuha ng serbisyo sa ilong o mukha kung saan kailangang pansamantalang mag-alis ng mask.
 • Kapag kailangan mong magsuot ng proteksyon sa baga sa iyong trabaho.
 • Kapag partikular kang nakabukod mula sa pagsusuot ng takip sa mukha alinsunod sa gabay na partikular sa industriya.

May ilang taong puwedeng hindi magsuot ng takip sa mukha sa lahat ng pagkakataon:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang, dahil sa panganib ng pagkaka-suffocate.
 • Mga taong may medikal na kundisyon, kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o kapansanang nakakahadlang sa pagsusuot ng mask. Kasama rito ang:
  • Mga bihirang medikal na kundisyon, kung saan puwedeng mahirapang huminga ang tao dahil sa takip sa mukha.
  • Pagkawala ng malay, pagkawala ng kakayahang kumilos, o kung hindi naman ay hindi makakapag-alis ng takip sa mukha nang hindi tinutulungan.
 • Mga taong may problema sa pandinig, o nakikipag-ugnayan sa mga taong may problema sa pandinig. Sa mga kasong ito, ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Mga indibiwal na kapag nagsuot ng takip sa mukha ay posibleng malagay sa panganib, na nauugnay sa kanyang trabaho.

Basahin ang opisyal na gabay sa pagsusuot ng mask mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.


Mga tanong at sagot


Manatiling updated