Narito ang mga kasalukuyang inirerekomenda at ipinag-aatas ng California hinggil sa pagsusuot ng mask.

Sa page na ito:


Sa pang-araw-araw na buhay

Narito ang mga kasalukuyang alituntunin para sa mga mask sa buong estado. Posibleng may higit pa ang iyong lokal na lugar. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

 • Ang lahat ay inaatasang magsuot ng mask sa mga sumusunod na setting:
  • Pampublikong transportasyon
  • Mga setting ng pangangalagang pangkalusugan (kasama ang mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga)
  • Mga pasilidad ng pangangalaga para sa nasa hustong gulang at nakakatanda
  • Indoors sa mga K-12 na paaralan, childcare, at iba pang youth setting
  • Mga pang-estado at lokal na koreksyonal na pasilidad at detention center
  • Mga shelter para sa walang tirahan, pang-emergency na shelter, at cooling center
Larawan ng lalaki at babae na may suot na mask habang nakasakay sa tren

 • Ipinag-aatas ang mga mask para sa mga taong hindi pa nababakunahan at inirerekomenda ito para sa lahat ng nasa mga indoor na pampublikong lugar, tulad ng:
  • Retail
  • Mga restaurant
  • Mga teatro
  • Mga pampamilyang entertainment center
  • Mga meeting
  • Mga opisina ng estado at lokal na pamahalaan na naglilingkod sa publiko

Tingnan ang Gabay para sa Paggamit ng Mga Pantakip sa Mukha at Q&A Tungkol sa Mga Pantakip sa Mukha ng CDPH para matuto pa.

Basahin ang Masulit ang Pagsusuot ng Mask para malaman kung paano ka pinakamahusay na mapoprotektahan ng mask.

Mga exemption sa pagsusuot ng mask

Puwedeng hindi palaging magsuot ang mga sumusunod na indibidwal ng takip sa mukha:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang, dahil sa panganib ng suffocation.
 • Mga taong may:
  • Mga kundisyong medikal, 
  • Kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o 
  • Kapansanan kaya hindi posible ang pagsusuot ng mask. Kasama rito ang:
   • Mga taong hindi makakahinga kapag nakasuot ng mask
   • Mga walang malay o walang kakayahang gumalaw nang maayos 
   • Hindi makakapag-alis ng mask nang walang tulong
 • Mga taong mahalaga ang pagpapakita ng bibig para sa komunikasyon:
  • Mga may problema sa pandinig, o 
  • Mga nakikipag-ugnayan sa isang taong may problema sa pandinig.
 • Mga taong magiging dahilan ng panganib ang pagsusuot ng mask, ayon sa:
  • Mga tagapagpatupad ng regulasyon ng lokal, pang-estado, o pederal na pamahalaan, o 
  • Mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.

Tingnan ang mga kumpletong detalye ng exemption sa pagsusuot ng mask sa Gabay para sa Paggamit ng Mga Takip sa Mukha ng CDPH.


Mga mask sa lugar ng trabaho

Iniaayon ng Cal/OSHA ang mga ipinag-aatas sa pagsusuot ng mask sa mga pangkalahatang gabay sa pagsusuot ng mask mula sa CDPH.

 • Hindi ipinag-aatas na magsuot ng mask outdoors (maliban kung may mga outbreak), anuman ang status sa pagbabakuna. Dapat sanayin ang mga manggagawa para sa outdoor na paggamit ng mga pantakip sa mukha.
 • Ang mga mask ay hindi ipinag-aatas para sa mga empleyadong may kumpleto nang bakuna indoors, pero inirerekomenda ito. Dapat isadokumento ng mga empleyado ang status sa pagpapabakuna ng mga empleyado. 
  • May mga ilang lugar kung saan kailangang magsuot ng mask, anuman ang status sa pagbabakuna. Sa mga outbreak, dapat magsuot ang lahat ng empleyado ng mask indoors at outdoors kapag hindi makakadistansya sa isa't isa.
 • Dapat magbigay ang mga employer sa mga hindi pa nababakunahang empleyado ng mga naaprubahang NIOSH-certified na respirator mask para sa boluntaryong paggamit kapag:
  • Nagtatrabaho indoors, o 
  • Nasa isang sasakyan kasama ang ibang tao.
 • Ang mga manggagawang hindi pa nababakunahan ay dapat magsuot ng mask sa mga opisina ng estado.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga Emergency na Pansamantalang Pamantayan (Emergency Temporary Standards, ETS) para sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Cal/OSHA, ang kautusan ng opisyal ng pampublikong kalusugan ng estado noong Hulyo 26, 2021, at ang Beripikasyon ng Bakuna at Mga Ipinag-aatas sa Pagsusuri ng CalHR.


Gabay para sa mga negosyo

Sa mga setting kung saan kinakailangan pa rin ang mga mask puwedeng piliin ng mga negosyo, venue operator, o host na:

 • Magbigay ng impormasyon sa lahat ng customer, bisita, at dumalo hinggil sa mga kinakailangan sa pagpapabakuna at payagan ang mga indibidwal na patunayang kumpleto na ang bakuna nila o nakakasunod sila sa isang aprubadong exemption sa pagsusuot ng mask bago pumasok.
 • Magpatupad ng pag-verify sa bakuna para malaman kung inaatasan ang mga indibidwal na magsuot ng mask. 
 • Atasan ang lahat ng patron na magsuot ng mask.

Walang sinuman ang dapat pigilang magsuot ng mask bilang kundisyon ng pagkalahok sa isang aktibidad o pagpasok sa isang negosyo.


Mga tanong at sagot