Lumaktaw sa pangunahing content

Habang tayo ay nagsasagawa ng pagkilos upang mabawasan ang agarang epekto ng COVID-19 sa ating mga komunidad at sa ating mga sistema sa pangangalagang pangkalusugan, mahalaga ring mabawasan ang pangalawang epekto sa kalusugan ng pandemic na ito. Ang laganap na stress at pagkabalisa tungkol sa COVID-19, pinagsama ng pang-ekonomiyang pagkabalisa sanhi ng pagkawala ng sahod, trabaho at yamang pinansyal; pagsasara ng mga paaralan; at mga kinakailangang pag distansiya sa lipunan ay maaaring magresulta sa karagdagang pagtaas ng mga kondisyon ng kalusugan na may kaugnayan sa stress. 
Ang California Surgeon General ay may simpleng gabay sa mga bagay na magagawa mo araw-araw sa tahanan, upang makatulong na suportahan ang iyong mental at pisikal na kalusugan, gamit ang anim na mahahalagang estratehiya:

  • Mga mapagkalingang ugnayan: Magpanatili ng mga mapagkalingang ugnayan kahit saan kung maaari, pati na sa virtual na paraan.
  • Ehersisyo: Magsagawa ng 60 minuto ng pisikal na aktibidad araw-araw, kung maaari. Hindi kailangang isang bagsakan ito agad.  
  • Pagtulog: Magkaroon ng sapat at mataas na kalidad ng tulog. Maaaring ito ay mahirap sa ngayon, ngunit ang pagtulog at paggising sa parehong oras sa bawat araw ay makakatulong. 
  • Nutrisyon: Tiyaking nakakakuha ka ng wastong nutrisyon upang makatulong sa paglaban sa stress. 
  • Suporta sa mental na kalusugan: Makikita ang mga pinagkukunan dito.
  • Pagsasaisip: Sanayin ang isipan sa pagsasaisip sa kahit anong paraan na pinakamainam para sa iyo. Ito ay mga bagay tulad ng meditasyon, yoga, o pagdasal ng 20 na minuto, dalawang beses sa isang araw. 

Matuto pa sa California Surgeon General’s Playbook: Stress Relief during COVID-19(PDF). Available din ang gabay sa Arabic, Chinese (Simplified at Traditional), Korean, Spanish, Tagalog, at Vietnamese.

Pangangasiwa ng Pamamahala sa Stress ng Mga Bata

Kahit sa mga taong nasa sapat na gulang na, maaaring mahirap isipin na tayo ay nakararamdam ng pagiging iritable, kahirapan sa pagtugon, hindi pagkakatulog o pagbabago ng gana sa pagkain ay maaaring maging mga palatandaan na nararamdaman ng ating katawan ang mga epekto ng pagkapagod. Para sa mga bata, anuman ang edad, ang kanilang utak at katawan ay mas mahina laban sa mga nakapipinsalang epekto ng stress kaysa sa mga matatanda, at kadalasan, hindi nila namamalayan o nasasabi ito. Makikita ang stress sa mga bata sa iba’t ibang paraan kaysa sa mga may edad na. Ang playbook ng paglunas sa stress ay makatutulong na maunawaan kung ano ang titignan at kung ano ang maaaring gawin upang maprotektahan ang kalusugan ng inyong pamilya. Kasama sa gabay na ito ang: 

  • Pagsubaybay sa stress sa mga bata.
  • Pagplano ng mga pamamaraan upang mabawasan ang stress para sa mga bata.
  • Mga stratehiya upang mabawasan ang stress.

Matuto pa sa California Surgeon General’s Playbook: Stress Relief for Caregivers and Kids during COVID-19 (PDF). Available din ang gabay sa Arabic, Chinese (Simplified at Traditional), Korean, Spanish, Tagalog, at Vietnamese.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas