Kung nakakaranas ka ng stress o pagkabagabag bilang resulta ng pandemya, hindi ka nag-iisa.

Sa page na ito:

Tulong sa pagkontrol ng stress

Puwedeng makaapekto ang COVID-19 sa kalusugan ng ating pag-iisip, pati sa kalusugan ng ating pangangatawan Maraming Californian ang nakakaranas ng stress na nauugnay sa:

 • Pagkabahalang nauugnay sa ekonomiya dahil sa kawalan ng sahod
 • Trabaho
 • Pagsasara ng paaralan
 • Pakiramdam ng pag-iisa dahil sa pagdistansya sa isa't isa

Matutulungan ka ng mga resource na ito:

 • Playbook ng Surgeon General ng California: Alisin ang Stress sa Panahon ng COVID-19
  Nagbibigay ang gabay na ito ng mga pagkilos na puwede mong gawin para masuportahan ang kalusugan ng iyong pag-iisip at pangangatawan.
 • Mindful (app) ng University of California, Los Angeles (UCLA)
  Magsanay sa pagbatid ng mga bagay-bagay gamit ang libreng app na ito. Puwede nitong mabawasan ang pagkaramdam ng stress, at masuportahan ang kalusugan ng iyong pag-iisip at pangangatawan.
 • Mindshift (app)
  Kontrolin ang pagkabagabag sa pamamagitan ng mga mapagkukunang nasa libreng app na ito.

Tulong para sa mga magulang at bata

Maraming kinakaharap ang mga magulang at pamilya sa panahon ng pandemyang ito. Ang mga nagtatrabahong ina at ama ay dapat nang tumayo bilang manggagawa, magulang, counselor ng bata, at guro nang sabay-sabay. May ilang magulang na dapat humarap sa mga bagong lugar ng trabaho, nawalan ng trabaho, at nakakaranas ng interpersonal na karahasan. 

May mga tool na makakatulong sa mga magulang at bata. Inirerekomenda ng mga propesyonal sa kalusugan ng pag-iisip, mananaliksik, at ng Surgeon General ng California ang mga mapagkukunan na ito.