Kung magpopositibo ka sa COVID-19, dapat kang magsuot ng mask at makipag-usap kaagad sa isang doktor tungkol sa paggamot. Kung mayroon ka ring mga sintomas ng COVID-19, dapat kang magsimulang mag-isolate para maprotektahan ang iba.

Sa page na ito:


Mga rekomendasyon sa pagkakalantad

Kung nalantad ka sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, pero wala kang sintomas, at malaki ang posibilidad mong magkaroon ng malalang COVID-19, magsuri sa loob ng 5 araw. Kung may contact ka sa isang taong may malaking posibilidad na mahawahan, magsuri bago magkaroon ng contact sa kanya at magsuot ng mask kapag nariyan siya indoors sa loob ng 10 araw. Kung nagkaroon ka ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 30 araw, hindi mo kailangang magsuri maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas.

Dapat magsuot ng mask at magsuri kaagad ang sinumang may mga bagong sintomas ng COVID-19, nagkaroon man ng natukoy na pagkakalantad o hindi.


Mga rekomendasyon sa pag-isolate

Kung nagpositibo ka at mayroon kang mga sintomas

Sundin ang mga hakbang sa ibaba, kahit nabakunahan ka na o kahit dati ka nang nahawahan ng COVID-19.

 • Mag-isolate (manatili sa bahay) at lumayo sa ibang tao sa iyong sambahayan na walang sakit. Matulog at manatili sa isang kuwarto sa bahay na hiwalay sa mga taong walang sakit.
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao indoors, kahit nasa bahay, sa loob ng 10 araw*. Magbasa pa sa Kailan at Bakit Dapat Magsuot ng Mask.
 • Iwasan ang contact sa mga taong may malaking posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19 sa loob ng 10 araw*.
 • Makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagpapagamot sa lalong madaling panahon. Pinakamabisa ang paggamot laban sa COVID-19 kapag nasisimulan 5-7 araw pagkatapos magkaroon ng mga sintomas.

Pagwawakas sa pag-isolate pagkatapos magpositibo nang may mga sintomas

 • Mag-isolate (manatili sa bahay) hanggang sa 24 na oras na ang lumipas na wala kang lagnat nang hindi gumagamit ng gamot na pampababa ng lagnat, AT hindi na malala at bumubuti na ang iba mo pang sintomas.
 • Magsuot ng mask sa loob ng 10 araw*, kahit mas maaga mong matapos ang pag-isolate (o hanggang sa dalawang magkasunod na beses kang magnegatibo sa pagsusuri nang may pagitang hindi bababa sa isang araw).
 • Iwasan ang contact sa mga taong may malaking posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19 sa loob ng 10 araw*.

Kung nagpositibo ka at WALA kang sintomas

 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao indoors, kahit nasa bahay, sa loob ng 10 araw*.
 • Iwasan ang contact sa mga taong may malaking posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19 sa loob ng 10 araw*.
 • Kung magkakaroon ka ng lagnat o iba pang sintomas ng COVID-19, sundin ang mga rekomendasyon sa pag-isolate sa itaas.

*Ang panahon ng posibleng hawahan ay 2 araw bago ang petsa kung kailan nagsimula ang mga sintomas o ang petsa ng pagpopositibo sa pagsusuri (kung walang sintomas) hanggang Araw 10. (Ang Araw 0 ay ang petsa ng pagsisimula ng sintomas o ang petsa ng pagpopositibo sa pagsusuri).

Matuto pa sa Ang Dapat Gawin Kung Magpopositibo Ka sa Pagsusuri.

Mga Pagbubukod

Posibleng mas mahigpit sa lugar mo ang mga panuntunan sa pag-isolate. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Tingnan ang Gabay ng CDPH sa Pag-quarantine at Pag-isolate para sa Mga Tauhan sa Pangangalagang Pangkalusugan.


Suporta sa panahon ng pag-isolate

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil mayroon kang COVID-19, puwedeng magkwalipika kang maghain ng claim para sa Insurance sa May Kapansanan (Disability Insurance, DI)

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil nag-aalaga ka ng isang kapamilyang may COVID-19, may tulong na ibibigay para sa kawalan mo ng kita. Maghain ng claim sa May Bayad na Family Leave (Paid Family Leave, PFL)

Sa parehong sitwasyon, dapat ay mayroon kang tala mula sa isang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.


Mga tanong at sagot

Kailan ako puwedeng lumapit sa ibang tao pagkatapos kong magpositibo sa COVID-19?

 • Kung mayroon kang lagnat o iba pang sintomas, sundin ang mga rekomendasyon sa pagsusuot ng mask at pag-isolate sa itaas.
 • Wala na ang iyong lagnat, at bumubuti na ang iyong mga sintomas
  • Puwede mo nang tapusin ang pag-isolate kung 24 na oras ka nang walang lagnat, nang hindi gumagamit ng gamot na pampababa ng lagnat, AT hindi na malala at bumubuti na ang iyong mga sintomas.
  • Patuloy na magsuot ng mask indoors at kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw. Puwede mong alisin ang iyong mask nang mas maaga sa 10 araw kung dalawang magkasunod na beses kang magnenegatibo sa mga pagsusuri nang may pagitang kahit isang araw lang. Ang Araw 0 ay ang petsa ng pagsisimula ng sintomas o ang petsa ng pagpopositibo sa pagsusuri.
  • Patuloy na umiwas sa mga taong malaki ang posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19 sa loob ng 10 araw.
 • Kung wala kang sintomas
  • Magsuot ng mask indoors at kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw. Puwede mong alisin ang iyong mask nang mas maaga sa 10 araw kung dalawang magkasunod na beses kang magnenegatibo sa mga pagsusuri nang may pagitang kahit isang araw lang. Ang Araw 0 ay ang petsa ng pagsisimula ng sintomas o ang petsa ng pagpopositibo sa pagsusuri.
  • Umiwas sa mga taong malaki ang posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19 sa loob ng 10 araw.