May bagong Blueprint ang California para Mabawasan ang COVID-19 sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad. 

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier batay sa rate nito ng mga bagong kaso at pagiging positibo. Alamin ang status ng tier ng iyong county para malaman kung paano makakapagbukas ang mga negosyo at aktibidad.

Muling buksan nang ligtas ang iyong negosyo o pasilidad

Gamitin ang Playbook ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas para maplano at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo.

Suriin kung paano tumugon sa mga kaso ng COVID-19 sa lugar ng iyong trabaho at kung paano maiiwasan ang higit pang pagkalat nito.

Para protektahan at suportahan ang mga manggagawa, kailangang gawin ng mga employer ang sumusunod:

 • Abisuhan ang mga manggagawa na dapat silang manatili sa bahay
 • Abisuhan ang lahat ng manggagawa na posibleng nalantad
 • Panatilihin ang pagkakumpidensyal kapag nakikipag-ugnayan sa iba pang manggagawa
 • Magbigay ng mga konsultasyon sa pangangalagang pangkalusugan na nagpapayo sa mga manggagawa tungkol sa kanilang pagkakalantad
 • Magbigay ng impormasyon sa mga malapit na contact tungkol sa pag-quarantine sa bahay, pagsubaybay sa mga sintomas, at opsyon sa pagpapasuri
 • Magbigay ng impormasyon sa mga apektadong manggagawa tungkol sa dapat asahan, kasama ang mga opsyon sa sick leave at kung kailan sila makakabalik sa trabaho

Para mamahala ng mga outbreak, kailangang gawin ng mga employer ang sumusunod:

 • Tukuyin at subaybayan ang mga pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso sa mga manggagawa
 • Iulat ang mga kumpirmadong kaso sa lokal na departamento ng kalusugan kung saan matatagpuan ang kanilang negosyo, at kung saan nakatira ang mga nahawang manggagawa (kung magkaiba)
 • Bumuo ng estratehiya sa pagsusuri para matukoy ang mga karagdagang kaso at malapit na contact sa mga manggagawa pa makontrol ang higit pang pagkalat
 • Makipagtulungan sa kanilang lokal na departamento sa kalusugan para tumulong sa contact tracing at pag-quarantine ng mga malapit na contact
 • Isaalang-alang kung kailangan ang pansamantalang pagsuspinde ng mga operasyon

Ang pagsusuot ng mask o takip sa mukha ay iniaatas sa buong estado sa mga pampublikong lugar o common space. Dapat bigyan ng mga employer ang mga manggagawa ng takip sa mukha, o dapat nilang i-reimburse ang mga manggagawa para sa makatuwirang gastusin sa pagkuha nito. Makikita sa gabay sa ibaba ng pahinang ito ang lahat ng kinakailangan at pagbubukod sa mga panuntunang ito.

Ang lahat ng negosyo at pasilidad ay dapat sumunod sa lahat ng item na nakalista dito bago ang muling pagbubukas:

 1. Mag-scroll pababa sa page na ito para mahanap ang gabay para sa iyong industriya, negosyo, event, at aktibidad.
 2. Suriin itong mabuti.
 3. Magsagawa ng detalyadong pagtatasa ng panganib at gumawa ng plano ng proteksyon na partikular sa lugar ng trabaho.
 4. Magsagawa ng pagsasanay sa mga empleyado sa kung paano pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kasama rito ang pagsusuri ng kanilang mga sarili para sa mga sintomas at kung kailan dapat manatili sa bahay.
 5. Magtakda ng mga indibidwal na pag-iingat para sa pagkontrol at pagsusuri
 6. Magpatupad ng mga protokol para sa pag-disinfect.
 7. Magtakda ng mga alituntunin para sa pisikal na pagdistansya.
 8. Magtakda ng mga pangkalahatang kinakailangan para sa takip sa mukha (na may mga pinapayagang pagbubukod). Tingnan ang mga alituntunin ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) (PDF).
 9. Ipaskil ang nakumpleto mo nang checklist para malaman ng lahat ang mga ginawa mong hakbang. Huwag mag-alinlangang magdagdag ng higit pang pangkaligtasang hakbang sa mga nasa gabay ng iyong industriya.

Mga patakaran at resource ng employer

Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Kailangan ng mga manggagawa ng mga ligtas at maaasahang opsyon sa pangangalaga sa bata sa panahon ng pagtugon sa COVID-19. Tingnan ang impormasyon sa:

Gabay sa industriya

Tingnan ang gabay sa iba pang wika