Kailangan ng bawat negosyo na sumuporta ng ligtas at malinis na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, hanapin ang gabay para sa iyong industriya at sundin ito para maprotektahan ang iyong mga manggagawa at customer. 

Sa page na ito:

Alamin kung puwedeng magbukas ang iyong negosyo

May bagong Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ang California na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit sa mga negosyo at aktibidad. Tingnan ang status ng iyong county sa Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para malaman kung puwedeng magbukas ang iyong negosyo, at kung may mga paghihigpit at modipikasyon sa kaligtasan na kailangang sundin ang iyong negosyo. 

Protektahan ang iyong mga manggagawa

Pigilang malantad ang mga manggagawa sa COVID-19

Inaatasan ang mga employer na sumunod sa mga pang-emergency na pansamantalang pamantayan ng CalOSHA para maiwasan ang pagkakalantad sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Bisitahin ang page na Mga Employer ng saferatwork.covid19.ca.gov para matuto pa tungkol sa mga kinakailangan sa lugar ng trabaho gaya ng:

  • Mga pamamaraan sa kaligtasan
  • Pagsasanay para maiwasang magkahawahan ang mga manggagawa
  • Ang dapat gawin kung sakaling may mahawahan o magkaroon ng outbreak 

Suriin kung paano tumugon sa mga kaso ng COVID-19 sa lugar ng iyong trabaho at kung paano maiiwasan ang higit pang pagkalat nito.

Magbigay ng mga mask

Ang pagsusuot ng mask o takip sa mukha ay iniaatas sa buong estado sa mga pampublikong lugar o common space. Dapat bigyan ng mga employer ang mga manggagawa ng pantakip sa mukha, o dapat nilang i-reimburse ang mga manggagawa para sa makatuwirang gastusin sa pagkuha nito. Makikita sa gabay sa industriya sa ibaba para sa iyong negosyo ang lahat ng kinakailangan at pagbubukod sa mga panuntunang ito. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga mask, tingnan ang gabay sa paggamit ng mga pantakip sa mukha ng CDPH.

Bayad na leave at iba pang benepisyo

Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Tiyaking alam ng iyong mga manggagawa ang tungkol sa bayad na leave at iba pang opsyon na available sa kanila.  

Childcare at mga pampamilyang kasanayan

Kailangan ng mga manggagawa ng mga ligtas, maaasahan, at abot-kayang opsyon sa childcare sa panahon ng pagtugon sa COVID-19. 

Bentilasyon para sa mga indoor na operasyon

Gabay sa bentilasyon para sa mga negosyong nag-o-operate indoors Ang lahat ng negosyong pinapayagang mag-operate indoors ay dapat sumunod sa pansamantalang gabay ng CDPH para sa bentilasyon, filtration, at kalidad ng hangin. Ang gabay na ito ay may mga praktikal na hakbang na puwedeng isagawa ng iyong negosyo para magkaroon ng mas maayos na bentilasyon, filtration, at kalidad ng hangin indoors para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. 

Mga pansamantalang istruktura para sa mga outdoor na operasyon

Magagawa ng mga restaurant at iba pang negosyong nag-o-operate outdoors na sarhan ang mga outdoor na pansamantalang istruktura gaya ng mga tent at canopy para mapanatili ang init, maiwasan ang ulan, at makapagbigay ng shade. Sundin ang gabay para sa mga pansamantalang istruktura ng CDPH para mapaliit ang posibilidad na magkahawahan ng COVID-19.

Gabay sa industriya

Tingnan ang gabay sa iba pang wika