Lumaktaw sa pangunahing content

Kabasay ng muling pagbubukas ng California, kakailanganin ng bawat negosyo na gumawa ng mas ligtas na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, sundin ang gabay sa ibaba para maprotektahan ang iyong mga manggagawa at customer.

Muling buksan nang ligtas ang iyong negosyo o pasilidad

Sundin ang Playbook ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas para maplano at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo.

Ang playbook ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa:

 • Kung kailan at paano dapat mag-ulat ang isang employer ng empleyadong nagpositibo sa COVID-19.
 • Kung ano ang inilalarawan bilang outbreak.
 • Gabay para sa mga employer na posibleng nag-iisip kung dapat bang suspindihin ang mga operasyon dahil sa pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Ang pagsusuot ng mask o takip sa mukha ay iniaatas sa buong estado sa mga pampublikong lugar o common space. Dapat bigyan ng mga employer ang mga manggagawa ng takip sa mukha, o dapat nilang i-reimburse ang mga manggagawa para sa makatuwirang gastusin sa pagkuha nito. Makikita sa gabay sa ibaba ng pahinang ito ang lahat ng kinakailangan at pagbubukod sa mga panuntunang ito.

Nalalapat ang gabay na partikular sa industriya sa mga negosyo sa buong estado. Ang lahat ng negosyo at pasilidad ay dapat sumunod sa lahat ng item na nakalista dito bago ang muling pagbubukas:

 1. Mag-scroll pababa sa page na ito para mahanap ang gabay para sa iyong industriya, negosyo, event, at aktibidad.
 2. Suriin itong mabuti.
 3. Magsagawa ng detalyadong pagtatasa ng panganib at gumawa ng plano ng proteksyon na partikular sa lugar ng trabaho.
 4. Magsagawa ng pagsasanay sa mga empleyado sa kung paano pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kasama rito ang pagsusuri ng kanilang mga sarili para sa mga sintomas at kung kailan dapat manatili sa bahay.
 5. Magtakda ng mga indibidwal na pag-iingat para sa pagkontrol at pagsusuri
 6. Magpatupad ng mga protokol para sa pag-disinfect.
 7. Magtakda ng mga alituntunin para sa pisikal na pagdistansya.
 8. Magtakda ng mga pangkalahatang kinakailangan para sa takip sa mukha (na may mga pinapayagang pagbubukod). Tingnan ang mga alituntunin ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) (PDF).
 9. Ipaskil ang nakumpleto mo nang checklist para malaman ng lahat ang mga ginawa mong hakbang. Huwag mag-alinlangang magdagdag ng higit pang pangkaligtasang hakbang sa mga nasa gabay ng iyong industriya.

Mas maraming industriya ang bukas sa ilang partikular na county

Puwede ring payagan ng mga county na may pag-aprubang gawin ito na magbukas ng higit pang negosyo. Hanapin ang listahan ng karagdagang gabay para sa mga county na may mga attestation.

Mga pagsasara sa industriya

Mga pambuong-estaong pagsasara ng negosyo

Kailangang isara ng mga bar, pub, brewpub, at brewery ang lahat ng indoor at outdoor na operasyon sa buong estado, maliban kung nag-aalok ang mga ito ng mga sit-down at outdoor na dine-in na meal. Puwede lang magbenta ng alak kung may kasama itong meal sa isang transaksyon. 

Dapat isara ng lahat ng county ang mga indoor na operasyon para sa mga sumusunod na sektor ng negosyo: mga dine-in na restaurant, winery at tasting room, sinehan, at pampamilyang entertainment center (gaya ng mga bowling alley, miniature golf, batting cage, at arcade), zoo at museo, at cardroom.

Pagsasara ng mga indoor na operasyon para sa ilang negosyo sa ilang partikular na county

Dapat isara ng mga county na nasa Listahan sa Pagsubaybay ng County ang mga indoor na operasyon para sa mga sumusunod na sektor, event, at aktibidad ng negosyo:

 • Mga gym at fitness center, tulad ng mga yoga at dance studio
 • Mga lugar ng pagsamba at kultural na seremonya, tulad ng mga kasal at libing
 • Mga tanggapan para sa mga hindi mahalagang sektor (hindi mahalagang imprastraktura)
 • Mga serbisyo sa personal na pangangalaga, gaya ng mga nail salon at body waxing
 • Mga shopping mall
 • Mga hair salon at barbershop

Hindi puwedeng magpatakbo outdoors at dapat magsara ang mga shop na nag-aalok ng mga tattoo, piercing, at electrolysis.

Mga patakaran at resource ng employer

Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Kailangan ng mga manggagawa ng mga ligtas at maaasahang opsyon sa pangangalaga sa bata sa panahon ng pagtugon sa COVID-19. Tingnan ang impormasyon sa:

Gabay sa industriya para sa lahat ng county

Para ibigay ang iyong mungkahi sa gabay ng industriya sa hinaharap, punan ang Survey ng Roadmap sa Pagbangon ng California.

Gabay para sa mga county na may mga attestation

Puwede ring payagan ng mga county na may pag-aprubang gawin ito na magbukas ng higit pang negosyo.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas