Pambuong-estadong Hotline para sa COVID-19

833-422-4255 (833-4CA-4ALL)

Bukas ang pambuong-estadong call center nang 7 araw sa isang linggo:

  • 8:00 am hanggang 8:00 pm Lunes – Biyernes, Pacific Daylight Time.   
  • Sabado at Linggo  8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m., Pacific Daylight Time.

Ang linyang ito ng impormasyon para sa COVID-19 ay bahagi ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap na magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon.

Hotline ng California COVID Notify

888-421-9457 (888-4C19-HLP)

Bukas ang pambuong-estadong call center nang 7 araw sa isang linggo:

8:00 am hanggang 6:00 pm Lunes – Linggo, Pacific Daylight Time

Aalertuhan ka ng California COVID Notify, ang notification system para sa pagkakalantad ng Google at Apple, kung nagkaroon ka ng close contact sa isang taong nagpositibo sa COVID-19 habang pinoprotektahan ang iyong privacy.

Lokal na linya ng impormasyon para sa mga serbisyong panlipunan

Puwede ring tumawag ang mga residente ng California sa kanilang lokal na 211 na matatawagan nang 24 na oras sa isang araw. 

Hinihikayat namin ang mga residente ng California na gawin ang mga sumusunod:

  1. Kung naghahanap ka ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga resource ng estado para sa COVID-19: gamitin ang covid19.ca.gov o tumawag sa 833-422-4255.
  2. Kung hinahanap mo ang California COVID Notify, ang notification system para sa pagkakalantad ng Google at Apple: bisitahin ang California COVID Notify o tumawag sa 888-421-9457.
  3. Kung naghahanap ka ng mga serbisyo at suporta sa komunidad: Tumawag sa 211.
  4. Kung naghahanap ka ng gamot at medikal na atensyon: Tumawag sa iyong tagapangalaga ng kalusugan o parmasya.

Kung emergency ito: Tumawag sa 911