Pambuong-estadong Hotline para sa COVID-19:

833-422-4255 (833-4CA-4ALL)

Bukas ang pambuong-estadong call center nang 7 araw sa isang linggo:

  • 8:00 am hanggang 8:00 pm Lunes – Biyernes, Pacific Daylight Time.   
  • Sabado at Linggo  8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m., Pacific Daylight Time.

Ang bagong linya na ito ng impormasyon para sa COVID-19 ay bahagi ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap na magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon.

Bukod pa rito, puwede ring tumawag ang mga residente ng California sa kanilang lokal na 211 na matatawagan nang 24 na oras sa isang araw. 

Hinihikayat namin ang mga residente ng California na gawin ang mga sumusunod:

  1. Kung naghahanap ka ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga rekurso ng estado para sa COVID-19: gamitin ang covid19.ca.gov o tumawag sa 833-422-4255 
  2. Kung naghahanap ka ng mga serbisyo at suporta sa komunidad: Tumawag sa 211
  3. Kung naghahanap ka ng gamot at medikal na atensyon: Tumawag sa iyong tagapangalaga ng kalusugan o parmasya

Kung emergency ito: Tumawag sa 911