Ang Non-Congregate Sheltering (NCS) for California Healthcare Workers Program ay binuo para mapanatiling ligtas at malusog ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng California at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Nagbibigay ito ng mga hotel room para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos ng kanilang shift, maaari silang manatili malapit sa kanilang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan sa isang kalahok na hotel nang walang babayaran o nang may diskwento. 

Pagiging kwalipikado sa programa

Para maging kwalipikado sa programang ito, ikaw ay dapat:

 • Manggagawa sa isang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan sa California, kasama ang: 
  • Mga provider ng transportasyon para sa mga medikal at hindi medikal na kawani ng mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan.
  • Mga manggagawa sa Health Corps ng California o CAL MAT, ayon sa itinalaga ng Estado.
  • Staff ng koreksyonal na pasilidad
  • Mga first responder
 • Pinaghihinalaang nalantad sa COVID-19
  • Ang pasilidad na ito ay kailangang maidokumento ng estado o pampublikong opisyal ng kalusugan o medikal na propesyonal para matuluyan ng mga pasyenteng positibo sa COVID-19
  • O mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na masusuring positibo sa COVID-19 pero hindi kailangang manatili sa ospital
 • Pero hindi makakapag-isolate nang mag-isa o makakapag-quarantine sa bahay

Paano magpareserba ng kwarto

 • Tumawag sa 1-877-454-8785 para makumpleto ang proseso ng screening. Huwag ibahagi ang personal na impormasyon tungkol sa kalusugan. 
 • Ipakita ang iyong ID ng empleyado ng pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan kapag nag-check in. 
 • Magbigay ng credit card o iba pang form ng pagdeposito kapag nag-check in. 
 • Ang Programa ay walang kasamang karagdagang serbisyo mula sa hotel, gaya ng pagkain, room service, valet, paradahan, o laundry. Pananagutan mo ang mga insidenteng mangyayari. 

Mga detalye ng programa

 • Para sa mga layunin ng programang ito, hindi kasama sa “pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan” ang mga in-home support services (IHSS).
 • Halaga:
  • Kung kumikita ka ng mababa sa $250,000, kwalipikado ka para sa kwarto nang walang babayaran. 
  • Kung kumikita ka ng mababa sa $250,000, kwalipikado ka para sa may diskwentong kwarto. Ang mga rate ay nakadepende sa mga alok na ibinibigay ng mga kalahok na hotel.
 • Inaprubahan ng FEMA ang programang ito para sa emergency, non-congregate sheltering, at pinayuhan ang Estado na ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na makakatugon sa mga pamantayang ito ay ituturing na kwalipikadong populasyon para sa reimbursement ng Non-Congregate Shelter (NCS).

Nakakatugon ka ba sa mga pamantayang ito? Tumawag para magpareserba ngayon ng kwarto: 1-877-454-8785

Mga tanong at sagot