Sa Hindi Congregate na Sheltering (NCS) para sa Programang Mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California, napapanatiling ligtas at malusog ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng California at napipigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Nagbibigay ito ng mga libre o may diskwentong kuwarto sa hotel para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kani-kanilang tahanan.

Sa page na ito:

Pagiging kwalipikado sa programa

Para maging kwalipikado sa programang ito, dapat ay:

 1. Nagtatrabaho ka sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan sa California, o nagtatrabaho ka bilang isa sa mga sumusunod: 
  • Provider ng medikal na transportasyon
  • Unang tagaresponde
  • Hindi medikal na tauhan sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan
  • Tauhan ng koreksyonal na pasilidad
  • Nagtatrabaho sa Health Corps ng California o sa Medikal na Team para sa Tulong ng California (California Medical Assistance Team, CAL MAT), gaya ng itinalaga ng Estado
 2. Pinaghihinalaang nalantad sa COVID-19
  • Nagtatrabaho ka sa isang pasilidad na may mga pasyenteng may COVID-19. Dapat ay naidokumento ito ng estado o ng isang opisyal sa pampublikong kalusugan ng county o medikal na propesyonal.
  • Nagpositibo ka sa pagsusuri para sa COVID-19 (at hindi mo kailangang magpaospital).
 3. Walang kakayahang mag-isolate ng sarili o mag-quarantine sa bahay

Para sa mga layunin ng programang ito, hindi kasama sa “pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan” ang mga pansuportang serbisyo sa tahanan (in-home support services, IHSS).

Mga detalye ng programa

Kung wala pang $250,000 ang kinikita mo, kwalipikado ka para sa isang kuwarto nang walang bayad. 

Kung $250,000 o higit pa ang kinikita mo, kwalipikado ka para sa isang may diskwentong kuwarto. Nakadepende ang mga rate sa hotel.

Inaprubahan ng Ahensya ng Pederal para sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ang programang ito para sa emergency at hindi congregate na sheltering.

Mga paghihigpit sa pagiging kwalipikado

Ang ilang manggagawa sa pangangalang pangkalusugan ay hindi kwalipikado para sa kuwarto sa hotel na binabayaran ng estado. Puwede nilang ma-access ang mga diskwentong ibinibigay ng programa, pero sila ang dapat magbayad ng kanilang kuwarto. Nalalapat ito sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na:

 • Nasa status na naglalakbay, o bumibiyahe sa labas ng estado
 • Nagtatrabaho sa isang naaprubahan at sertipikadong pasilidad na mahigit sa 150 milya ang layo mula sa kanilang regular na tirahan sa pagitan ng mga shift

Mga kinakailangan sa pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan

Simula sa Enero 12, 2021, dapat magpanatili ang bawat pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ng Makakaugnayan (Point of Contact) para sa pagsali sa programang ito. Kapag may Makakaugnayan, matitiyak na matutugunan ng mga manggagawa ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado sa programa para mabawasan ang panloloko at maling paggamit. Ang Makakaugnayan din ang mamamahala at susubaybay sa proseso ng pagpapareserba sa hotel. Kasama rito ang:

 • Pagkumpirmang aktibong nagtatrabaho ang mga manggagawa sa kanilang pasilidad
 • Pagtukoy kung kwalipikado ang mga manggagawa
 • Pagsusumite at pag-apruba ng mga kahilingan para sa mga pagpapareserba sa hotel sa pamamagitan ng CalTravelStore
 • Iba pang usaping nauugnay sa programa

Pagpapareserba ng kuwarto

Simula sa Enero 12, 2021, dapat ma-book o maaprubahan ng Makakaugnayan ng iyong pasilidad ang lahat ng pagpapareserba sa hotel. Tanungin ang iyong Human Resources o ang Tanggapan para sa Mga Benepisyo tungkol sa Makakaugnayan ng iyong pasilidad.

Para makapagpareserba sa isang hotel, makipag-ugnayan sa Makakaugnayan ng iyong pasilidad para humiling ng pag-apruba. 

Ang mga kahilingan sa pagpapareserba na direktang gagawin sa CalTravelStore ay maho-hold hanggang sa maaprubahan ng iyong Makakaugnayan ang mga ito. Makakaugnayan ang CalTravelStore sa 877-454-8785. Huwag magbahagi ng personal na impormasyon sa kalusugan.

Mga obligasyon ng panauhin

Sa pagsali sa programang ito, sumasang-ayon ka sa mga obligasyon ng panauhin. Kapag nalabag ang mga obligasyong ito, puwedeng mangyari ang sumusunod:

 • Makansela ang iyong pagpapareserba
 • Singilin ang buong personal at pinansyal na pananagutan para sa halaga ng iyong pananatili
 • Mawakasan ang access sa mga pagpapareserba ng kuwarto sa hotel sa pamamagitan ng programang ito

Pag-check in sa hotel

Sa pag-check in sa hotel, maghandang:

 • Ipakita ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan bilang empleyado sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. 
 • Magbigay ng credit card o iba pang uri ng deposito. 

Ang programang ito ay walang kasamang karagdagang serbisyo mula sa hotel, gaya ng pagkain, room service, valet, paradahan, o laundry (mga incidental). Ikaw ang magbabayad sa mga incidental.

Mga tanong at sagot