Sa Hindi Congregate na Sheltering (NCS) para sa Programang Mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California, napapanatiling ligtas at malusog ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng California at napipigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Nagbibigay ito ng mga libre o may diskwentong kuwarto sa hotel para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kritikal na pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19 para hindi nila madala ang virus sa kani-kanilang tahanan.

Sa page na ito:

Pagiging kwalipikado sa programa

Para maging kwalipikado sa isang bayad na kuwarto sa pamamagitan ng programang ito, dapat ay:

 • Nagtatrabaho ka sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan sa California bilang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, o nakikipagtulungan ka sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan sa California bilang isa sa mga sumusunod: 
  • Provider ng medikal na transportasyon
  • Unang tagaresponde (bumbero, pulis, opisyal sa koreksyonal, pang-emergency na medikal na technician (emergency medical technician, EMT), o paramedic
  • Hindi medikal na tauhan sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan
  • Tauhan ng koreksyonal na pasilidad
  • Nagtatrabaho sa Health Corps ng California o sa Medikal na Team para sa Tulong ng California (California Medical Assistance Team, CAL MAT), gaya ng itinalaga ng Estado
 • Nagpositibo sa pagsusuri para sa COVID-19 bilang resulta ng pagkakalantad habang ikaw ay nagtatrabaho sa isang pasilidad (at hindi mo kailangang magpaospital), o nalantad sa COVID-19 sa pamamagitan ng close contact sa mga kliyente, pasyente, residente, o coworker na may:
  • Mga sintomas ng COVID-19 (hinihinalang nalantad)
  • Nagpositibo sa pagsusuri para sa COVID-19 (nakumpirmang nalantad) at puwedeng mayroon o walang sintomas

Para sa layuning ito, kapag sinabing close contact, nagkaroon ng layong hindi hihigit sa 6 na talampakan sa loob ng 24 na oras, mayroon mang personal na pamproteksyong kagamitan (personal protective equipment, PPE) o wala.

 • May kasamang ibang tao sa bahay
 • Kumikita ng hindi hihigit sa $250,000 bawat taon
 • Wala sa status na naglalakbay, o bumibiyahe sa labas ng estado
 • Nagtatrabaho nang wala pang 150 milya ang layo mula sa iyong regular na tirahan sa pagitan ng mga shift
 • Hindi nakakatanggap ng stipend o karagdagang bayad para sa pagbiyahe at matutuluyan
 • Sumunod sa mga obligasyon ng panauhin
 • Magbigay ng credit card o debit card na may sapat na pondo/credit para sa mga incidental sa pag-check in sa hotel
 • Ipakita ang iyong ID badge bilang empleyado sa pag-check in sa hotel

Para sa mga layunin ng programang ito, hindi kasama sa “pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan” ang mga pansuportang serbisyo sa tahanan (in-home support services, IHSS).

Inaprubahan ng Ahensya ng Pederal para sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ang programang ito para sa emergency at hindi congregate na sheltering.

Mga may diskwentong rate sa hotel

Kung hindi ka kwalipikado para sa hotel room na binabayaran ng estado, posibleng makakuha ka ng may diskwentong rate. Kakailanganin mo pa ring bayaran ang iyong hotel room. Nalalapat ito kung ikaw ay:

 • Nasa status na naglalakbay, o bumibiyahe sa labas ng estado
 • Nagtatrabaho sa isang naaprubahan at sertipikadong pasilidad na mahigit sa 150 milya ang layo mula sa iyong regular na tirahan sa pagitan ng mga shift
 • Kumikita ng mahigit sa $250,000 bawat taon

Nakadepende ang mga may diskwentong rate sa hotel.

Pagpapareserba ng kuwarto

Simula sa Enero 12, 2021, dapat ma-book o maaprubahan ng Makakaugnayan ng iyong pasilidad ang lahat ng pagpapareserba sa hotel. Tanungin ang iyong Human Resources o ang Tanggapan para sa Mga Benepisyo tungkol sa Makakaugnayan ng iyong pasilidad.

Mayroon kang dalawang paraan para makapagpareserba sa isang hotel:

 1. Makipag-ugnayan sa Makakaugnayan ng iyong pasilidad para humiling ng pag-apruba.
 2. Tumawag sa 877-454-8785 at piliin ang opsyon #2. Iho-hold ang iyong kahilingan hanggang sa aprubahan ito ng iyong Makakaugnayan.

Huwag ibahagi ang iyong personal na impormasyong pangkalusugan sa kahit na sino.

Mga incidental

Ang programang ito ay walang kasamang karagdagang serbisyo (na kung minsan ay tinatawag na mga incidental) mula sa hotel, gaya ng pagkain, room service, valet, paradahan, o laundry. Responsibilidad mong bayaran ang mga incidental.

Mga obligasyon ng panauhin

Sa pagsali sa programang ito, sumasang-ayon ka sa mga obligasyon ng panauhin. Kapag nalabag ang mga obligasyong ito, puwedeng mangyari ang sumusunod:

 • Makansela ang iyong pagpapareserba
 • Singilin ang buong personal at pinansyal na pananagutan para sa halaga ng iyong pananatili
 • Mawakasan ang access sa mga pagpapareserba ng kuwarto sa hotel sa pamamagitan ng programang ito

Makakaugnayan para sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan

Simula sa Enero 12, 2021, dapat magpanatili ang bawat pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ng Makakaugnayan (Point of Contact) para sa pagsali sa programang ito. Kapag may Makakaugnayan, matitiyak na matutugunan ng mga manggagawa ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado sa programa para mabawasan ang panloloko at maling paggamit. Ang Makakaugnayan din ang mamamahala at susubaybay sa proseso ng pagpapareserba sa hotel. Kasama rito ang:

 • Pagkumpirmang aktibong nagtatrabaho ang mga manggagawa sa kanilang pasilidad
 • Pagtukoy kung kwalipikado ang mga manggagawa
 • Pagsusumite at pag-apruba ng mga kahilingan para sa mga pagpapareserba sa hotel
 • Iba pang usaping nauugnay sa programa

Mga tanong at sagot