Manatiling ligtas sa mga holiday. Magdiwang sa mga paraang hindi nagpapakalat ng COVID-19. Kung gusto mong makipagkita sa iyong kapamilya indoors at nang walang mask, magpabakuna na.

Ligtas na pagtitipon-tipon

Ina, ama, at kanilang dalawang anak na nakasuot ng mga winter coat at scarf, na naghahagis ng mga nalagas na dahon text sa likod MGA TIP PARA SA LIGTAS NA PAGTITIPON-TIPON NGAYONG HOLIDAY

Habang kasama mo ang iyong mga kaibigan at kapamilya, alalahanin ang COVID-19. Magsagawa ng mga hakbang para iwasan ang pagkalat nito.

 • Magpabakuna. Ito ang pinakamagandang paraan para protektahan ang iba.
 • Panatilihing maliit ang mga pagtitipon
 • Kung ang lahat sa isang indoor na pagtitipon ay may kumpletong bakuna na, opsyonal ang mga mask
 • Kung hindi pa nababakunahan ang mga bisita mo o kung hindi mo alam ang status nila, magplano ng mga pagtitipon na maliit, mabilis, at outdoors.
 • Magsuot ng mask nang natatakpan ang iyong ilong at bibig:
  • Kapag hindi posible ang social distancing
  • Kapag ikaw ay posibleng may kasamang hindi pa nababakunahang tao, lalo na kapag indoors
  • Kapag may kasama kang mga mas nakakatanda o taong may medikal na kundisyon
 • Kapag nakikipagtipon sa loob, magkaroon ng maayos na bentilasyon. Magbukas ng mga pinto at bintana, paganahin ang mga HVAC system, at maglagay ng mga mataas na kalidad na air filter.
 • Tingnan ang mga lokal na kundisyon. Posibleng may mas mahigpit na gabay ang iyong county kumpara sa estado. Mag-ingat nang husto kapag mataas ang mga lokal na antas ng transmisyon ng virus.
 • I-activate ang CA Notify at hilingin sa iyong mga bisita na ganito rin ang gawin. Anonymous na inaabisuhan ng CA Notify ang mga indibidwal tungkol sa posibleng exposure.
 • Magpasuri kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19
 • Manatili sa bahay kung may sakit ka

Matuto pa sa page na Mga Pagtitipon at Paglalakbay Ngayong Holiday ng CDPH.