Manatiling ligtas sa mga holiday. Magdiwang sa mga paraang hindi nagpapakalat ng COVID-19. Kung gusto mong makipagkita sa iyong kapamilya indoors at nang walang mask, magpabakuna na.

Ligtas na pagtitipon-tipon

Habang kasama mo ang iyong mga kaibigan at kapamilya, alalahanin ang COVID-19. Magsagawa ng mga hakbang para iwasan ang pagkalat nito.

 • Magpabakuna. Ito ang pinakamagandang paraan para protektahan ang iba.
 • Panatilihing maliit ang mga pagtitipon
 • Kung nabakunahan na ang lahat ng nasa isang indoor na pagtitipon, opsyonal magsuot ng mask
 • Kung hindi pa nababakunahan ang mga bisita mo o kung hindi mo alam ang status nila, magplano ng mga pagtitipon na maliit, mabilis, at outdoors.
 • Magsuot ng mask nang natatakpan ang iyong ilong at bibig:
  • Kapag hindi posible ang social distancing
  • Kapag ikaw ay posibleng may kasamang hindi pa nababakunahang tao, lalo na kapag indoors
  • Kapag may kasama kang mga mas nakakatanda o taong may medikal na kundisyon
 • Kapag nakikipagtipon sa loob, magkaroon ng maayos na bentilasyon. Magbukas ng mga pinto at bintana, paganahin ang mga HVAC system, at maglagay ng mga mataas na kalidad na air filter.
 • Tingnan ang mga lokal na kundisyon. Posibleng may mas mahigpit na gabay ang iyong county kumpara sa estado. Mag-ingat nang husto kapag mataas ang mga lokal na antas ng transmisyon ng virus.
 • I-activate ang CA Notify at hilingin sa iyong mga bisita na ganito rin ang gawin. Anonymous na inaabisuhan ng CA Notify ang mga indibidwal tungkol sa posibleng exposure.
 • Magpasuri kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19
 • Manatili sa bahay kung may sakit ka