Manatiling ligtas sa mga holiday. Magdiwang sa mga paraang nililimitahan ang pagkalat ng COVID-19. Ang Gabay sa Mga Ligtas at SMART na Event ay may higit pang impormasyon tungkol sa kung paano limitahan ang pagkalat at manatiling ligtas. Kapag gumagawa ng mga plano para sa holiday, alamin ang antas ng komunidad ayon sa CDC para sa mga rekomendasyon sa pagsusuot ng mask at iba pang paraan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ligtas na pagtitipon-tipon

Habang kasama mo ang iyong mga kaibigan at kapamilya, alalahanin ang COVID-19. Magsagawa ng mga hakbang para iwasan ang pagkalat nito.

 • Magpabakuna at magpa-booster. Ito ang pinakamagandang paraan para protektahan ang iyong sarili at ang iba.
 • Magpasuri kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19.
 • Manatili sa bahay kung mayroon kang sakit.
 • Tingnan ang mga lokal na kundisyon. Posibleng may mas mahigpit na gabay ang iyong county kumpara sa estado. Magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat kapag mataas ang mga antas ng iyong komunidad. Gamitin ang COVID-19 County Check tool sa ibaba para alamin ang antas ng iyong komunidad.
 • Magsuot ng mask na maayos ang fit sa iyong ilong at bibig:
  • Kapag tumataas ang mga kaso, at nasa katamtaman at mataas na mga level ng komunidad
  • Kapag ikaw ay posibleng may kasamang hindi pa nababakunahang tao, lalo na kapag indoors
  • Kapag ikaw ay may kasamang mga taong madaling magkasakit, kabilang ang mga taong mas matanda o may mga medikal na kundisyon
 • Bisitahin ang Sulitin ang Pagsusuot ng Mask para sa mga tip kung paano masulit ang proteksyon mula sa iyong mask.
 • Kapag nagtitipon-tipon sa loob, magkaroon ng maayos na bentilasyon. Magbukas ng mga pinto at bintana, paganahin ang mga HVAC system, at maglagay ng mga mataas na kalidad na air filter.
 • I-activate ang CA Notify at hilingin sa iyong mga bisita na ganito rin ang gawin. Anonymous na inaabisuhan ng CA Notify ang mga indibidwal tungkol sa posibleng exposure.