Paliitin ang posibilidad mong magkasakit ngayong holiday, at tumulong na pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sundin ang gabay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) at magplano ng mga mas ligtas na pagdiriwang.

Sa page na ito:

“Pakikipag-usap tungkol sa COVID” para sa holiday

Dapat Gawin:

 • Maging malinaw: “Hindi” ang isagot sa anumang puwedeng magpalaki sa posibilidad mo o ng mga taong mahalaga sa iyo na magkasakit
 • Mag-alok ng mga alternatibo: Magtanong kung may iba pang paraan para makaugnayan ang iyong pamilya. Kilalaning gusto mo silang makita at mag-isip ng iba pang paraan para magawa iyon.
 • Maghatid ng mga holiday meal para sa mga nakatatandang mahal sa buhay at may mga medikal na kundisyon, nang sa gayon ay hindi na nila kailanganing lumabas
 • Maagang magplano ng mga ligtas na pagdiriwang, at sumunod sa nasabing plano
 • Maging matapat: Ipaalala sa mga taong mahalaga sila sa iyo at na kailangan mong magsagawa ng mga pag-iingat ngayong taon para sa kalusugan ng lahat

Hindi Dapat Gawin:

 • Magplano ng mga pagdiriwang kasama ng maraming sambahayan
 • Kunsensiyahin ang isang tao kapag ayaw niyang personal na makihalubilo
 • Tuksuhin ang isang tao dahil gusto niyang magsagawa ng mga pag-iingat
 • Mapilitang gumawa ng mga bagay na hindi kumportable para sa iyo
 • Makalimutang maging sensitibo kapag tumatanggi sa isang imbitasyon
 • Hindi makipag-ugnayan, sa pamamagitan ng telepono o sa virtual na paraan, sa mga naka-isolate o nagka-quarantine na mahal sa buhay

Alamin ang mga paghihigpit sa iyong lugar

Alamin kung napapailalim ang iyong county sa isang Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay, na hindi nagpapahintulot ng mga pagtitipon, indoors o outdoors, gaano man ito kalaki.

Tingnan kung ano ang mga nakabukas na negosyo o aktibidad sa iyong county.

Abiso sa paglalakbay

Kung maglalakbay ka para makita ang iyong mga kaibigan at kapamilya sa holiday, puwedeng lumaki ang posibilidad na mahawahan ka, at maikalat mo ang COVID-19 sa iyong komunidad.  At may iba pang paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay.

Sa mga rehiyong may Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay, ang mga hotel at lodging ay:

 • Hindi puwedeng tumanggap ng mga reservation sa California para sa hindi kinakailangang paglalakbay. Ang mga hotel at lodging ay puwede lang mag-alok ng accommodation para sa mitigasyon at pagkontrol sa COVID-19, hakbang sa paggamot, accommodation para sa mahahalagang manggagawa, o pagbibigay ng mga solusyong pabahay, kabilang ang mga hakbang sa pagprotekta sa mga taong walang matirhan.

Habang ipinapatupad ang Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay saanman sa Estado, ang mga hotel at lodging sa California ay:

 • Hindi puwedeng tumanggap ng mga reservation mula sa labas ng estado para sa hindi kinakailangang paglalakbay, maliban na lang kung ang reservation ay para sa minimum na tagal ng panahong kinakailangan para sa pag-quarantine.

Sa lahat ng rehiyon, lubos na inirerekomenda ng CDPH na:

 • Manatili ang mga Californian sa bahay o sa kanilang rehiyon, at na umiwas sila sa hindi kinakailangang paglalakbay.
 • Boluntaryong mag-quarantine ang sinumang darating sa California sa loob ng 14 na araw.

Para sa kumpletong detalye at kinakailangan, basahin ang Mga Q&A Tungkol sa Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay at ang Gabay sa Pag-quarantine para sa COVID-19 ng CDPH.

Mga tip para sa holiday na mas malayo sa sakit

Tumitindi ang pagkalat ng COVID-19 sa county at sa California kasabay ng pagpasok ng mga tao indoors dahil sa mas malamig na panahon. Para manatili ka at ang iyong mga mahal sa buhay na ligtas, sundin ang mga alituntuning naaangkop sa iyong county. Narito ang ilang karagdagang tip sa kung paano mas ligtas na maipagdiriwang ang holiday.

 • Huwag makipagtipon kasama ng ibang sambahayan kung may Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay sa iyong county.
 • Kung hindi napapailalim ang iyong county sa isang Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay, tingnan ang status ng tier ng iyong county para malaman kung anong mga uri ng mga aktibidad at pagtitipon ang pinapahintulutan sa iyong county batay sa pagkalat ng virus sa kasalukuyan.
 • Magsuot ng mask kapag umaalis ka ng bahay, gaya sa pampubliko at pangmaramihang transportasyon, sa mga event at pagtitipon, kapag namimili at sa mga tindahan, at sa saanmang lugar kung saan may mga makakasalamuha kang tao na hindi mo kasama sa bahay.
 • Magsuot ng mask kapag may tao sa paligid mo na hindi mo kasama sa bahay.
 • Patuloy na dumistansya – lalo na sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at sa mga taong may mga pabalik-balik na kundisyon sa kalusugan.
 • Kung ikaw ay nasa isang county kung saan pinapahintulutan ang pagtitipon, manatili outdoors, bilisan lang ang naturang pagtitipon, magsuot ng mask, at dumistansya sa isa't isa.
 • Kung ikaw ay nasa isang county kung saan pinapahintulutan ang pagtitipon, gamitin ang lahat ng espasyong magagamit mo; paglayu-layuin ang mga bagay-bagay.
 • Huwag maghiraman ng mga kubyertos o magbigayan ng inumin
 • Panatilihing mabilis lang ang mga pagtitipon, sa loob o labas man. Mas ligtas kung mas maikli (hindi hihigit sa dalawang oras) ang pagtitipon.
 • Ang mga taong may mas malaking posibilidad na magkaroon ng malalang karamdaman o mamatay mula sa COVID-19 (gaya ng mga mas nakatatandang nasa hustong gulang na may mga pabalik-balik na medikal na kundisyon) ay lubos na hinihikayat na huwag pumunta sa anumang pagtitipon, lalo sa mga indoor na pagtitipon. Kung makikibahagi ka sa mga pagtitipon kasama ng mga nakatatanda o ng mga taong may mga pabalik-balik na kundisyon, tiyaking magsusuot sila ng surgical o N95 mask.
 • Pinakaligtas ipagdiwang ang holiday kasama ng mga taong kasama mo na sa bahay, pero kung nakatira ka sa isang county na hindi napapailalim sa isang Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay at mag-iimbita ka ng ibang tao, hanggang dalawang iba pang sambahayan lang ang imbitahan sa iyong pagtitipon. 
 • Lumalaki ang posibilidad mong makuha at maikalat ang virus kapag naglalakbay ka. Dapat  mag-quarantine ng sarili  ang mga taong papasok ng California mula sa ibang estado o bansa, kasama ang mga pabalik na residente ng California, sa loob ng 10 araw matapos nilang dumating. Dapat limitahan ng mga taong ito ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kasama sa bahay.
 • Regular na hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng hindi bababa sa 20 segundo o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig. 
 • Manatili sa bahay kung mayroon kang sakit.

Nakuha ang mga tip na ito para sa holiday sa Gabay sa Maliliit na Pagtitipon ng CDPH.