Kadalasan, ang ibig sabihin ng mga holiday ay pagtitipon kasama ng mga kaibigan at kamag-anak, pagpunta sa mga party, pag-host ng mga salu-salo, paglalakbay, at pagdiriwang ng mga nakaugalian nang tradisyon. Pero sa ilang aktibidad para sa holiday, kailangang magsama-sama at makisalamuha sa isa't isa ang mga sambahayan, na nagpapalaki sa posibilidad na magkahawahan ng COVID-19.

Ligtas na ipagdiwang ang iyong mga holiday. Sundin ang gabay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan at magplano ng mga mas ligtas na alternatibong pagdiriwang na hindi nagpapakalat ng coronavirus sa iyong pamilya at komunidad.

Halloween

Magplano ng mga pagdiriwang na may mas maliit na panganib, gaya ng:

  • Pagsali sa mga online na party para sa mga costume contest o pag-uukit ng pumpkin
  • Pagsasagawa ng mga aktibidad mula sa iyong sasakyan gaya ng pag-drive through sa mga display para sa Halloween o drive-in na pelikula
  • Pagsasaya sa bahay sa pamamagitan ng mga nakakatakot na pelikula, scavenger hunt para sa candy, o pagdidisenyo sa iyong bahay bilang haunted house
  • Pagsusuot ng costume at paglalakad-lakad kasama ng iyong sambahayan nang may distansya sa isa't isa
  • Pagdidisenyo sa iyong bahay o bakuran gamit ang mga dekorasyon para sa Halloween

Maraming tradisyonal na pagdiriwang para sa Halloween – gaya ng mga party at personal na door-to-door na trick-or-treating – ang may kaakibat na malaking panganib pagdating sa pagkalat ng COVID-19, at puwedeng mailagay ka at ang iyong mga mahal sa buhay sa panganib dahil sa mga ito. Sa mga aktibidad na ito, may mga harapang pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa ibang sambahayan, at kung matutukoy na may sakit ang isang kalahok, hindi magiging madali na hanapin at abisuhan ang mga taong posibleng nalantad sa kanya.

Para sa higit pang aktibidad sa Halloween na may maliit na panganib, basahin ang Gabay para sa Mga Mas Ligtas na Pagdiriwang ng Halloween at Dia de los Muertos habang may COVID-19 ng CDPH.

Día de los Muertos

Para sa kaligtasan, ipagdiwang ang Día de los Muertos kasama lang ng mga miyembro ng iyong sambahayan, o online.

Kasama sa ilang aktibidad na may maliit na panganib ang:

  • Paglalagay ng mga altar sa labas o sa isang front-facing na bintana para makita ang mga ito sa malayo
  • Paggawa ng mga virtual na altar online na maibabahagi sa pamamagitan ng email o social media
  • Paggawa ng mga altar card na puwedeng ipadala sa pamamagitan ng koreo
  • Pagbisita ng mga sementeryo kasama lang iyong sambahayan. Magsuot ng mask at dumistansya sa iba. Limitahan ang tagal ng pananatili mo roon.

Para sa higit pang aktibidad sa Día de los Muertos na may maliit na panganib, basahin ang Gabay para sa Mga Mas Ligtas na Pagdiriwang ng Halloween at Dia de los Muertos habang may COVID-19 ng CDPH.

Posibleng may mga karagdagang paghihigpit ang iyong lokal na departamento sa kalusugan. Tingnan ang website tungkol sa COVID-19 ng iyong county para sa impormasyon tungkol sa Halloween at Día de los Muertos sa iyong komunidad. 

Bumalik sa page na ito dahil maglalabas ng higit pang gabay para sa mga nalalapit na holiday.

Mga tanong at sagot