Kung ikaw ay nakakatanda o nag-aalaga ng nakakatanda, narito ang mga ligtas at maaasahang opsyon para sa pagkuha ng tulong sa:

Great Plates – delivery ng pagkain

Makakakuha ang mga nakatatanda sa California ng tatlong libreng pang-restaurant na pagkain sa pamamagitan ng Great Plates Delivered. Nagbibigay-daan sa mga senior ang programang ito para sa delivery sa tahanan na manatiling ligtas sa bahay sa panahon ng pandemya. Sa kasalukuyan, awtorisado ito hanggang Mayo 7, 2021.

Alamin kung kwalipikado ka. 

Posibleng kwalipikado ka para makakuha ng mga pagkain mula sa Great Plates kung ikaw ay:

 • May edad na 65 taon pataas, 60-64 na taong gulang at na-diagnose na may o nalantad sa COVID-19, o itinuturing na nasa malaking panganib ng CDC
 • Walang kasama sa bahay o may kasama sa bahay na isang hustong gulang na kwalipikado sa programa
 • Hindi kasalukuyang nakakatanggap ng tulong mula sa iba pang programa ng tulong sa nutrisyon ng estado o pederal, gaya ng CalFresh/SNAP o Meals on Wheels
 • Nahihirapang mag-access ng pagkain o maghanda ng mga sarili mong meal
 • Kumikita nang nasa o wala pang 600% ng limitasyon ng kahirapan ayon sa pederal
 • Nakatira sa isang county o lungsod na kasama sa programa 

Mag-sign up para sa delivery

Makipag-ugnayan sa isang administrator ng Great Plates sa iyong lungsod o county at magtanong tungkol sa mga libreng meal na inihahatid sa bahay para sa mga nakatatanda.

Makakakita ng higit pang detalye tungkol sa pagtanggap ng mga meal sa Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions, FAQ) ng kalahok.

Paano magbigay ng mga meal

Kung gusto mong mag-supply ng mga meal o tumulong sa pangangasiwa sa programang Great Plates, basahin ang impormasyong ito at isumite ang iyong kahilingan.

Pagkatapos mo itong basahin, puwede ka nang humiling na magboluntaryo o magbigay ng mga meal.

Iba pang opsyon sa pag-deliver ng meal

 • Para sa mga meal na dine-deliver sa tahanan mula sa Meals on Wheels, tumawag sa  1-800-510-2020.
 • Para mag-apply para sa CalFresh EBT Card (tinatawag din bilang mga food stamp), bisitahin ang getcalfresh.org.

Pagtira sa mga pasilidad para sa senior

Patuloy na naapektuhan ng mga outbreak ng coronavirus ang mga nursing home at pasilidad para sa assisted living. Mga panuntunan sa mga pagbisita sa mga residente para mabawasan ang epekto ng sakit sa mga residente at staff. 

Basahin ang puwede mong gawin para maprotektahan at makaugnayan ang iyong mga mahal sa buhay na nasa senior living.

Gabay ng estado para sa senior living

Pagpapanatili sa mga residente na ligtas

Mag-ulat ang pang-aabuso

Mga istatistika ng COVID-19

Impormasyon ng pasilidad

Para malaman kung ano ang mga ginagawang hakbang ng isang pasilidad para protektahan ang mga residente at staff sa senior living, makipag-ugnayan sa kanila o tingnan ang kanilang website. 

Malaman ang mga detalye tungkol sa mga partikular na pasilidad sa pamamagitan ng Nursing Home Compare, na hatid ng Medicare.gov.

Tumingin at maghain ng mga reklamo tungkol sa isang pasilidad sa pamamagitan ng Care Facility Search ng CDSS.

Higit pang serbisyo

 • Ilagay ang iyong lokasyon sa 211.org para sa mga Californian, kasama ang mga nakakatanda, gaya ng tulong sa pagkain, pananalapi, pangangalagang pangkalusugan, at pabahay. Ang bawat komunidad ay may nakalaang linya para sa mga serbisyo sa nakakatanda at nasa hustong gulang. Makipag-ugnayan sa naangkop sa iyo sa 800-510-2020.
 • Ang Friendship Line California ay isang libreng hotline sa interbensyon sa krisis para sa mga hindi pang-emergency na tawag para sa emosyonal na suporta. Para gamitin ang serbisyong ito, tumawag sa 1-888-670-1360 o bisitahin ang webpage ng Friendship Line California.
 • Bisitahin angpage na COVID-19 ng California Department of Aging para sa mga resource para sa mga nakakatanda at iba panga nasa panganib na nasa hustong gulang.
 • Kung pinaghihinalaan mong napapabayaan o naaabuso ang isang nasa hustong gulang, tumawag sa Adult Protective Services sa 833-401-0832.
 • Kung pinaghihinalaan mong may panloloko sa mga senior, makipag-ugnayan sa Fraud Watch Network Helpline ng AARP sa 877-908-3360.
 • Kung nag-aalala ka tungkol sa isang taong may dementia o Alzheimer’s o kanyang tagapag-alaga, tumawag sa Alzheimer’s Association sa 800-272-3900.
 • Makipag-ugnayan sa hotline sa COVID-19 ng California, para sa mga tanong tungkol sa coronavirus sa 833-422-4255 (833-4CA-4ALL).