Narito ang mga ligtas at maaasahang opsyon sa tulong para sa mga nakatatanda sa California. 

Para sa impormasyon at tulong

Para sa mga nasa pasilidad para sa senior living

Tingnan ang aming page na Pangangalaga sa senior living para matuto tungkol sa:

  • Pagpapanatili sa mga residente na ligtas
  • Gabay ng estado para sa senior living
  • Mga istatistika ng COVID-19 para sa mga pasilidad para sa nakatatanda
  • Impormasyong partikular sa pasilidad

Para sa mga nagbibigay ng mga serbisyo sa nakatatanda

Hanapin ang pinakabagong gabay sa pagpapatuloy ng mga serbisyo. Bisitahin ang webpage ng Impormasyon at Mga Mapagkukunan para sa COVID-19 ng Departamento sa Pagtanda ng California at mag-scroll pababa sa Gabay sa Provider ng Departamento sa Pagtanda (Department of Aging, CDA).