Para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, kailangan kayo ng California!

Naghahanda ang California para sa pagtaas sa bilang ng mga taong agarang nangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan sa ating mga komunidad sa panahon ng outbreak ng COVID-19. Para matugunan ang sandaling ito, magbubukas kami ng mga karagdagang site ng pangangalagang pangkalusugan para gamutin ang mga taong apektado ng COVID-19 at para mapawi ang pressure sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangangalaga para sa mga kasong hindi COVID-19.

Para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na staff para sa mga site ng pangangalagang pangkalusugan sa buong California, tinatawagan namin ang ang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan, propesyonal sa kalusugan ng pag-uugali, at tagapangasiwa sa pangangalagang pangkalusugan para magparehistro ngayon.

Kailangan namin ng:

 • Mga doktor (MD, DO), kasama ang mga medical resident at mag-aaral
 • Mga pharmacist
 • Mga dentista
 • Mga nurse practitioner
 • Mga physician assistant
 • Mga nurse (RN, LVN, CNA), kasama ang mga mag-aaral ng nursing
 • Mga propesyonal sa kalusugan ng pag-uugali (psychiatrist, mga psychiatric technician psychologist, psychiatric nurse practitioner, LCSW, LMFT, LPCC)
 • Mga respiratory therapist
 • Mga paramedic
 • Mga medical assistant
 • Mga emergency medical technician

Bibigyan kayo ng sweldo at saklaw sa insurance sa malpractice. Iba't iba ang mga lokasyon, pero susubukan naming pagtugmain ang iyong mga kagustuhang heograpiko.

May oportunidad kang gumanap ng mahalagang tungkulin sa pagtugon sa emergency sa pampublikong kalusugan na ito sa iyong rehiyon. Para mangalaga para sa mga Californian na nangangailangan ng tulong, mangyaring mag-sign up.

Hakbang 1 –  Kwalipikado ka ba?

Para maging kwalipikado para sa mga tungkulin sa emergency na medikal na pag-staff para sa COVID-19, ikaw ay dapat:

 • 18 taong gulang pataas
 • Kwalipikadong magtrabaho sa Estados Unidos
 • May valid na lisensya sa pagmamaneho o pasaporte, at social security card
 • May valid na Lisensya sa California para sa clinical practice (kung isa kang MD, DO, atbp.) 
 • O KAYA isa kang medical resident o mag-aaral ng nursing 
 • Walang negatibong pagkilos sa paglilisensya/sertipikasyon (para sa mga lisensyado/sertipikadong propesyonal)

Hakbang 2 –  Magparehistro sa system ng California Health Corps

Kailangang magparehistro ng mga lisensyadong propesyonal at mga mag-aaral. Ito ang system na gagamitin namin para i-verify ang iyong medikal na lisensya (kung mayroon ka nito) at para malaman ang iyong mga kagustuhan sa pag-deploy.

Magparehistro ngayon

Hakbang 3 – Kapag na-verify, hihilingin namin sa iyong magsumite ng aplikasyon 

Sa prosesong ito, kakailanganin mong punan ang karagdagang dokumento para makumpleto ang proseso ng hiring.

Hakbang 4 – Kapag nag-apply ka na

Susuriin namin ang iyong mga kasanayan, karanasan, mga kagustuhan sa lokasyon, at mga interes para malaman kung saan ka tumutugma sa aming mga pangangailan sa placement.

Hakbang 5 – Tapusin ang iyong proseso sa hiring at placement

Matatanggap ka sa oras ng iyong placement. Magdala ng pormal at valid na lisensya sa pagmamaneho at isang security card na ibibigay sa oras ng pagtanggap sa iyo. 

Mga tanong at sagot