Kung mayroon kang background sa pangangalagang pangkalusugan, kailangan namin ng iyong tulong. Narito kung paano sumali sa California Health Corps.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, kailangan kayo ng California!

Tumutugon ang California sa pagtaas sa bilang ng mga taong agarang nangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan dahil sa outbreak ng COVID-19. Para mabawasan ang pressure sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan, nire-reallocate namin ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa buong California para magamot ang mga taong apektado ng COVID-19, habang tinitiyak din naming matatanggap ng mga kasong hindi COVID-19 ang naaangkop na pangangalagang kinakailangan nila.

Para matiyak na sapat ang tauhan sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan sa buong California, nananawagan kami sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na magparehistro ngayon.

Kailangan namin ng:

 • Mga nurse (RN, LVN, CNA) 
 • Mga pang-emergency na medikal na technician 
 • Mga nurse practitioner 
 • Mga paramedic
 • Mga doktor (MD, DO, psychiatrist) 
 • Mga respiratory therapist 
 • Mga propesyonal sa kalusugang nauugnay sa pag-uugali

Paano sumali sa California Health Corps

Hakbang 1 – Kumpirmahing kwalipikado ka

Para maging kwalipikado para sa mga tungkulin ng pang-emergency na medikal na tauhan para sa COVID-19, ikaw ay dapat: 

 • May edad na 18 taon pataas 
 • Kwalipikadong magtrabaho sa Estados Unidos 
 • Mayroong may bisang ID at social security number 
 • Mayroong may bisang lisensya sa California para sa klinikal na pagsasanay (kung isa kang MD, DO, atbp.)
 • Walang negatibong pagkilos kaugnay ng lisensya/sertipikasyon (para sa mga lisensyado/sertipikadong propesyonal) 

Hakbang 2 – Magparehistro sa Mga Boluntaryo para sa Pangangalagang Pangkalusugan sa Panahon ng Sakuna (Disaster Healthcare Volunteers, DHV) 

Ito ang sistemang gagamitin namin para ma-verify ang iyong medikal na lisensya at malaman ang iyong mga kagustuhan sa pag-deploy. 

Magparehistro

Hakbang 3 – Kapag na-verify ka na, hihilingin namin sa iyong magsumite ng aplikasyon

Makakakuha ka ng mga tagubilin tungkol sa kung paano mag-apply sa pamamagitan ng CalCareers.

Hakbang 4 – Mag-onboard 

Para makumpleto ang proseso ng hiring, kailangan mong sumagot ng ilang pamantayang dokumentasyon sa trabaho. Pagkatapos noon, sasailalim ka sa pagsasanay tungkol sa kung paano mag-sign up para sa mga shift, ano ang maaasahan, paano humiling ng matutuluyan at reimbursement, at higit pa. 

Hakbang 5 – Ma-deploy 

 • Kapag opisyal ka nang naaprubahan para magtrabaho sa CA Health Corps, puwede kang mag-sign up para sa mga shift, tumingin ng mga nalalapit na shift, magsumite ng mga oras na natrabaho, tumingin ng mga makakatulong na resource, at higit pa tungkol sa iyong personal na online na portal.
 • Sinusubukan naming itugma ka sa mga pasilidad na pinakamalapit sa iyo, o puwede ka naming ipadagdag sa mga pasilidad sa buong estado. 
 • Susuportahan ka ng Deployment Team ng CA Health Corps sa pag-sign up para sa mga shift, pag-aayos ng matutuluyan, pag-reimburse sa iyong mga gastusin sa pagbiyahe, pagsagot sa iyong mga partikular na tanong, pagsubaybay ng iyong mga oras, at higit pa.

Mga resource para sa mga kalahok

Mga tanong at sagot