Lumaktaw sa pangunahing content

Pangangalagang pangkalusugan — kasama ng pagsusuri sa coronavirus sa mga tao na nangangailangan nito — ay kailangang abot-kaya sa lahat ng Californian.

Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng COVID-19 o kung sa palagay mo ay nalantad ka sa isang taong may COVID-19, alinsunod sa pederal na batas, hindi mo kailangang magbayad ng co-pay para makapagpasuri. Sa lahat ng iba pang sitwasyon, posibleng kailanganin mong magbayad ng co-pay, tulad ng karaniwan mong gagawin kapag kumukuha ka ng anumang iba pang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang lahat ng pasyente na may buong serbisyo sa Medi-Cal o komersyal na insurance sa California na magkakaroon ng mga copay, coinsurance, at deductible ay ipinauubaya dahil sa pagpapasuri at screening sa COVID-19.  Sinasaklaw ng Medicare at Medicare Advantage Plan ang mga pagpapasuri para sa coronavirus at mga pagpapasuri para sa antibody, nang walang gagastusin mula sa sariling bulsa. Ang gastusin para sa medikal na kinakailangang pagpapa-screen, pagpapasuri, at pagpapagamot para sa coronavirus para sa walang insurance ay babayaran ng gobyerno

Kung wala kang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan o nawalan kamakailang nawalan ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan na sino-sponsor ng employer, tingnan ang Impormasyon sa Mga Opsyon sa Saklaw sa Pangangalagang Pangkalusugan (PDF) para magkaroon ng saklaw.

Mga tanong at sagot

Mga takip sa mukha at mask

Insurance at gastusin

Impormasyon para sa malusog na pamumuhay

Pagtulong sa mga kapamilya o kaibigan

Manatiling updated

Impormasyon sa COVID-19 ng Departamento sa Insurance ng California (California Department of Insurance)

Twitter ng Mga Serbisyo sa Pangkatauhan at Kalusugan ng California (California Health and Human Services)

Facebook ng Opisina ng Gobernador ng California

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas