Pangangalagang pangkalusugan — kasama ng kinakailangang pagsusuri sa coronavirus — na kailangang abot-kaya sa lahat ng Californian.

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 o sa palagay mo ay nalantad ka rito, libre ang pagsusuri para sa iyo. Sa lahat ng iba pang sitwasyon, posibleng mayroon kang co-pay.

Nagbibigay ang Medicare at Medicare Advantage Plan ng libreng diagnostic at antibody test para sa COVID-19. Ang kinakailangang diagnosis, pagpapasuri, at pagpapagamot para sa COVID-19 para sa walang insurance ay babayaran ng gobyerno

Kung wala kang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan o nawalan ka nito kamakailan, puwede kang magkaroon ng saklaw. Tingnan ang Factsheet sa Mga Opsyon sa Saklaw sa Pangangalagang Pangkalusugan (Health Care Coverage Options Factsheet) (PDF) para malaman kung paano.

Available din ang mga lokal na sentro ng kalusugan sa komunidad para sa mga walang insurance. Nagbibigay ang mga sentro na ito ng mga komprehensibong pangunahing serbisyo at serbisyong pang-iwas sa sakit para sa mga populasyong hindi sapat na napaglilingkuran at madaling mahawahan ng sakit.

Mga tanong at sagot

Insurance at gastusin

Impormasyon para sa malusog na pamumuhay

Pagtulong sa mga kapamilya o kaibigan

Manatiling updated

Impormasyon sa COVID-19 ng Departamento sa Insurance ng California (California Department of Insurance)

Twitter ng Mga Serbisyo sa Pangkatauhan at Kalusugan ng California (California Health and Human Services)

Facebook ng Opisina ng Gobernador ng California