Ang pangangalagang pangkalusugan — kasama ang pangangalaga at pagsusuri para sa coronavirus — ay dapat abot-kaya sa lahat ng Californian.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Saklaw sa COVID-19 para sa lahat ng Californian

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, o kung sa palagay mo ay nalantad ka rito, libre ang pagsusuri para sa iyo. Sa lahat ng iba pang sitwasyon, posibleng mayroon kang co-pay.

Nagbibigay ang Medicare at Medicare Advantage Plan ng mga libreng diagnostic at antibody test.para sa COVID-19. Para sa walang insurance, babayaran ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang pagsusuri at pangangalaga para sa COVID-19.

Kung wala kang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan o nawalan ka nito kamakailan, puwede kang magkaroon ng saklaw. Tingnan ang Factsheet sa Mga Opsyon sa Saklaw sa Pangangalagang Pangkalusugan (Health Care Coverage Options Factsheet) (PDF) para malaman kung paano.

Available din ang mga lokal na sentro ng kalusugan sa komunidad para sa mga walang insurance. Nagbibigay ang mga sentro na ito ng mga komprehensibong pangunahing serbisyo at serbisyong pang-iwas sa sakit para sa mga populasyong hindi sapat na napaglilingkuran at madaling mahawahan ng sakit.

Pangangalaga sa mga ospital sa panahon ng krisis dahil sa pandemya

Nakakaranas ang California ng matinding pagtaas sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Nagdudulot ito ng problema sa mga tauhan at iba pang resource ng ospital. Ibinalangkas ng CDPH ang mga hakbang na puwedeng gawin ng mga ospital para makapaghanda. Magbasa pa sa Mga Alituntunin ng California para sa Tuluy-tuloy na Pangangalaga sa Panahon ng Krisis.

Naglabas ang CDPH ng Utos sa Pampublikong Kalusugan para sa mga rehiyong napapailalim sa Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay. Sa mga rehiyong may 0% availability sa ICU, at hindi hihigit sa 10% availability sa ICU sa isang county, inaatasan ang mga ospital at ambulatory surgery center na:

  • Iantala ang ilang partikular na opsyonal na operasyon
  • Tanggapin ang mga pasyente mula sa mga ospital na nasa krisis, anuman ang status ng insurance ng pasyente o may kakayahan man siyang magbayad o wala

Mga tanong at sagot

Insurance at gastusin

Impormasyon para sa malusog na pamumuhay

Pagtulong sa mga kapamilya o kaibigan

Manatiling updated