Kung isa kang immigrant na nakatira sa California, puwede mong ma-access ang tulong at benepisyo ng publiko, anuman ang iyong status sa immigration.

Sa page na ito:


Mga bakuna at kalusugan

Ang pagpapabakuna at pagsunod sa mga rekomendasyon sa kalusugan ng publiko ang pinakamainam na paraan para maiwasan mo at ng mga mahal mo sa buhay ang pagkakaroon ng COVID-19.

Libre lang magpabakuna laban sa COVID-19. Posibleng hilingin sa iyo na i-verify ang iyong edad para kumpirmahing ikaw ay 12 taong gulang pataas. Hindi mo kailangan ng ID na ibinigay ng estado o insurance para mabakunahan.

Makukuha mo ang bakuna nang libre anuman ang iyong immigration o citizenship status. Hindi nabibilang ang mga pagpapabakuna sa panuntunan sa public charge. Hindi ka dapat tanungin tungkol sa iyong immigration o citizenship status kapag nagpabakuna ka laban sa COVID-19. Kinumpirma ng pederal na gobyerno na hindi sila magsasagawa ng mga operasyon sa immigration sa mismong mga site at klinika para sa pagpapabakuna o malapit dito.

Matuto pa tungkol sa mga bakuna at kung paano makakakuha nito sa VaccinateALL58.com.

Pagsusuri at paggamot

Huwag mapigilan ng takot mula sa pagtanggap ng kinakailangang tulong o paggamot. Posibleng maging matindi ang mga epekto ng pag-iwas sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong ito na panatilihin ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad na ligtas.

Kung wala kang dokumentasyon o insurance, puwede mo pa ring makuha ang kinakailangang pagpapasuri o pagpapagamot para sa COVID-19 nang libre. Ang pangangalaga ng Medi-Cal para sa pagsusuri o paggamot para sa COVID-19 ay hindi nabibilang sa panuntunan sa public charge.

Available ang pagsusuri sa bawat Californian na nangangailangan nito, kasama ang mga immigrant.

Call Medi-Nurse kung hindi ka insured o mayroon kang Medi-Cal, pero walang regular na doktor

Ang Medi-Nurse ay isang libreng 24/7 na linya para sa payo ng nurse na available sa 1‑877‑409‑9052. Puwede kang:

 • Direktang makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga sintomas
 • Humingi ng payo tungkol sa paggamot sa iyong lugar
 • Magtanong kung paano mag-apply para sa insurance sa kalusugan

Alamin ang iyong mga karapatan

Ang lahat ng taga-California, anuman ang kanilang status sa immigration, ay may mga proteksyon sa ilalim ng aming mga batas at Saligang-batas.

Simula Marso 9, 2021, hindi na ipapatupad ng pederal na gobyerno ang panuntunan sa public charge na pinalawig noong 2019. Sa halip, ipapatupad ang panuntunan sa public charge ayon sa pagpapakahulugan sa 1999 Interim Field Guidance bago ipatupad ang pinalawig na panuntunan sa public charge.

Ang pagbabagong ito sa pederal na patakaran ay nangangahulugan na ang mga immigrant at ang kanilang mga mahal sa buhay sa buong California ay maaaring humingi at makatanggap ng medikal na pangangalaga, tulong sa pagkain, at pampublikong pabahay nang walang takot o pagkalito tungkol sa mga kahihinatnan ng public charge. Alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa pagbabagong ito sa website ng Mga Serbisyo sa Citizenship at Immigration ng US (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) at sa website ng Mga Serbisyo sa Kalusugan at Tao ng California (California Health and Human Services).

Masasagot ng mga abugado ng immigration o pampublikong benepisyo ang iyong mga tanong tungkol sa sitwasyon mo. Ang Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan (Department of Social Services) ay may listahan ng mga organisasyon na makakatulong sa iyong sagutin ang mga tanong mo tungkol sa public charge.

Mas ligtas sa trabaho

Ang lahat ng Californian ay mae-enjoy ang pare-parehong proteksyon sa trabaho, anuman ang immigration status. Hindi ka maaaring parusahan ng iyong employer dahil sa:

 • Paggamit ng may bayad na sick leave
 • Pag-apply para sa kompensasyon sa mga empleyado
 • Pag-uulat ng mga hindi ligtas o hindi mainam sa kalusugan na kondisyon

Matuto pa tungkol sa iyong mga karapatan at kung ano ang dapat gawin ng iyong employer sa page na Mga manggagawa at negosyo at sa site na Mas Ligtas sa Trabaho (Safer at Work).


Tulong at mga benepisyo

Maraming benespisyo at programa ang available sa mga Californian, anuman ang immigration status.

Tulong sa pagkain

 • Ang mga libreng pagkain para sa mga bata sa pamamagitan ng paaralan ay hindi nabibilang sa panuntunan sa public charge.
 • Ang tulong sa pagkain mula sa GetCalFresh.org ay hindi nabibilang sa panuntunan sa public charge.
 • Ang programang Mga Kababaihan, Sanggol at Bata (Women, Infants & Children, WIC) ay available sa mga Californian anumang ang immigration status. Hindi nabibilang ang mga benepisyong ito sa panuntunan sa public charge.
 • Hindi tatanungin ng mga food bank ang iyong immigration status.

Matuto pa tungkol sa mga programang ito sa page na Mga mapagkukunan ng pagkain.

Mga benepisyo sa trabaho

Maaari kang maging kwalipikado para sa mga benepisyo sa trabaho. Hindi ka public charge kung nakukuha mo ang alinman sa mga benepisyong ito:

 • Insurance para sa nawalan ng trabaho
 • May bayad na sick o family leave
 • Kompensasyon sa mga empleyado
 • Insurance para sa pagkabaldado

Insurance para sa nawalan ng trabaho

Makakakuha ka ng insurance para sa nawalan ng trabaho kung inawtorisahan kang magtrabaho sa Estados Unidos:

 • Kapag kinita mo ang mga sahod na ginamit mo para magawa ang iyong claim
 • Sa bawat linggong kukuha ka ng mga benepisyo

Kasama sa mga taong may awtorisasyon sa trabaho ang, pero hindi limitado sa:

 • Mga nakatanggap ng Ipinagpalibang Aksyon para sa Pagdating ng Bata (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA)
 • Mga Taong May Pansamantalang Pinoprotektahang Status (People with Temporary Protected Status, TPS)
 • Mga refugee o asylee

Insurance sa pagkabaldado at may bayad na family leave

Ang mga walang dokumentasyon na immigrant ay maaaring kwalipikado sa Insurance sa Pagkabaldado ng Estado (State Disability Insurance) at may bayad na family leave.

Ang ilang immigrant ay kwalipikado para sa pederal na Karagdagang Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI) o sa Mga benepisyo sa pagkakaroon ng kapanansan sa pamamagitan ng Social Security Administration. Kung hindi ka kwalipikado sa SSI, makipag-ugnayan sa iyong lokal na ahensya ng mga serbisyong panlipunan para malaman kung kwalipikado ka para sa mga benepisyo sa pamamagitan ng Programang Tulong na Pera para sa Mga Immigrant (Cash Assistance Program for Immigrants, CAPI).

Higit pa tungkol sa mga benepisyo sa trabaho

Alamin pa ang tungkol sa mga benepisyong ito, pati na rin kung paano mag-apply, sa page na Mga manggagawa at negosyo at sa Mga mapagkukunan ng impormasyon sa coronavirus ng Departamento ng Paggawa (Department of Labor).

Tulong sa maliit na negosyo

Ang mga sentro para sa maliliit na negosyo ay available sa lahat ng Californian.

May mga available na grant at loan, depende sa iyong immigration status. Ang ilan ay available sa iyo anuman ang status mo sa immigration.

 • Maaaring mag-apply ang lahat ng Californian para sa pinansyal na tulong sa pamamagitan ng IBank at ng programang Kaloob na Tulong sa COVID-19 para sa Maliit na Negosyo sa California (California Small Business COVID-19 Relief Grant).
 • Ang mga hindi mamamayan ng US na may dokumentasyon ng kanilang legal status ay makakatanggap ng tulong sa pamamagitan ng US Small Business Administration. Kasama rito ang mga loan ng Planong Proteksyon sa Paycheck (Paycheck Protection Plan) at Mga Loan para sa Ayuda sa Panahon ng Sakuna (Economic Injury Disaster Loan).

Matuto pa tungkol sa mga grant at loan na ito sa page na Mga manggagawa at negosyo.

Tulong sa pabahay

Nagbibigay ang batas ng tulong sa mga umuupa, may-ari ng bahay, at maliliit na nagpapaupa kung nakaapekto ang COVID-19 o ang quarantine sa iyong kakayahang mabayaran ang buo o bahagi ng iyong renta o mortgage.

Matuto pa saHousing is Key (Pabahay ang Susi).

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa agrikultura

Ang programang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa hotel sa mga manggagawa sa agrikultura at pagproseso ng pagkain, kasama ang mga manggagawa sa farm, na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Ang programang ito ay nagbibigay sa mga na-expose na manggagawa sa agrikultura ng matutuluyan at mga pagkain para maprotektahan nila ang kanilang mga mahal sa buhay, hanggang sa gumaling sila. 

Bisitahin ang Pabahay para sa mga manggagawa sa agrikultura para makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng programang ito sa iyong county.

Mga pagpuputol ng utility

Maraming kumpanya ng utility ang hindi nagpuputol ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad.

Nilimitahan ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang mga pagpuputol ng linya ng serbisyo ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID-19. Sagutan ang form na ito para iulat ang anumang pagpuputol ng tubig o isyu sa muling pagpapakonekta. Available ang tulong sa wika (en Español) para sa mga nagsasalita ng Spanish para iulat ang mga pagpuputol ng tubig sa pamamagitan ng pagtawag sa 1‑916‑445‑5617.

Cash na tulong

 • Ang CalWORKS ay nagbibigay ng tulong na cash at mga serbisyo sa mga kwalipikadong pamilya na may isa o higit pang anak sa bahay. Magagamit ito ng mga mamamayan ng US at ilang immigrant, gayundin ang kanilang mga anak na mga mamamayan ng US, kahit na hindi kwalipikado ang kanilang mga magulang dahil sa immigration status. 
 • Ang mga refugee, asylee, Cuban/Haitian entrant, special immigrant visa holder, Amerasian, at napatunayang biktima ng human trafficking ay maaaring kwalipikadong makatanggap ng Tulong na Cash para sa Refugee (Refugee Cash Assistance) kung hindi sila kwalipikado para sa iba pang uri ng tulong na cash.
 • Ang mga biktima ng human trafficking, biktima ng karahasan sa pamilya, at iba pang mabigat na krimen ay maaaring makatanggap ng tulong na cash sa pamamagitan ng Programang Tulong sa Biktima ng Trafficking at Krimen (Crime Victim Assistance Program).
 • Maaaring mag-alok ang iyong bansa ng tulong na cash sa mga taong hindi kwalipikado sa iba pang benepisyo.

Mag-apply para sa mga benepisyong ito sa Benefitscal.org o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong lokal na ahensya ng mga serbisyong panlipunan.


Mga Credit sa Buwis

Kung nagtatrabaho ka at mababa ang iyong kita, posibleng kwalipikado ka para sa Credit sa Buwis ng California para sa Kita sa Trabaho (California Earned Income Tax Credit, CalEITC). Kung kwalipikado ka para sa CalEITC at mayroon kang anak na wala pang anim na taong gulang, posibleng kwalipikado ka rin para sa Credit sa Buwis para sa Batang Anak (Young Child Tax Credit, YCTC). Mabibigyan ka ng mga credit na ito ng estado ng daan-daang dolyar.

Available na ang CalEITC sa mga nagbabayad ng buwis na walang numero sa Social Security, pero may Indibidwal na Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN), anuman ang immigration status. Kung mayroon kang ITIN at kwalipikado ka, puwede mong i-claim ang credit sa iyong 2020 na indibidwal na tax returns (na ihahain sa 2021). May higit pang impormasyon ang Lupon ng Buwis sa Franchise (Franchise Tax Board) sa CalEITC at YCTC (en Español).

Kung matatanggap mo ang iyong CalEITC sa iyong 2020 individual tax return, makukuha mo rin ang Golden State Stimulus, na nagkakahalagang $600 na isang beses lang na ayuda.

Makakatanggap ka ng dagdag na $600 na isang beses lang na ayuda kung ikaw ay:

 • May Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)
 • Kumikita ng $75,000 o pababa
 • Hindi kasama sa mga pederal na stimulus payment sa taong 2020

Posibleng kwalipikado ka rin para sa libreng paghahanda ng buwis sa isang lugar para sa Boluntaryong Tulong sa Buwis sa Kita.


Mga tanong at sagot