Kung isa kang immigrant na nakatira sa California, narito ang kailangan mong malaman para maprotektahan ang iyong sarili, iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa coronavirus. May tulong at mga pampublikong benepisyo na available sa iyo, kung saan magagamit ang ilan, anuman ang status mo sa immigration.

Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa pagkuha ng kinakailangang tulong o paggamot, dahil posibleng maging malubha ang mga epekto ng pag-iwas sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong ito na panatilihin ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad na ligtas.

Pagsusuri at paggamot

Kung wala kang dokumentasyon o insurance, puwede mo pa ring makuha ang kinakailangang pagpapasuri o pagpapagamot para sa COVID-19 nang libre. Ang pangangalaga ng Medi-Cal para sa nauugnay na pagsusuri o paggamot para sa COVID-19 ay hindi nabibilang sa panuntunan sa public charge.

Tingnan ang sino ang puwedeng magpasuri.

Wala ka bang insurance? Mayroon ka bang Medi-Cal, pero walang regular na doktor? Tumawag sa Medi-Nurse

Ang Medi-Nurse ay isang libreng 24/7 na linya para sa pagpapayo ng nurse na available sa 1-877-409-9052. Maaari kang direktang makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga sintomas, humingi ng payo para sa karagdagang paggagamot sa iyong lugar, o tanungin kung paano mag-apply para sa health insurance.

Matuto pa tungkol sa pagsusuri at paggamot.

Alamin ang iyong mga karapatan

Ang lahat ng taga-California, anuman ang kanilang status sa immigration, ay may mga proteksyon sa ilalim ng aming mga batas at Saligang-batas.

Pabahay

Nagbibigay ang isang bagong batas ng tulong sa mga umuupa, may-ari ng bahay, at maliliit na nagpapaupa kung nakaapekto ang coronavirus o ang quarantine sa iyong kakayahang mabayaran ang buo o bahagi ng iyong renta o mortgage.

Matuto pa sa Housing is Key (Pabahay ang Susi)

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa agrikultura

Ang programang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa hotel sa mga manggagawa sa agrikultura at pagproseso ng pagkain, kasama ang mga manggagawa sa farm, na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Tumutulong ito sa mga nalantad na manggagawa sa agrikultura, na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lugar na matutuluyan at mga pagkain para ma-isolate nila ang kanilang sarili hanggang sa gumaling sila. 

Bisitahin ang Pabahay para sa mga manggagawa sa agrikultura para makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng programang ito sa iyong county.

Gabay para sa Mga Immigrant na Californian

Makakatulong sa iyo ang Gabay para sa Mga Immigrant na Californian (PDF) na manatiling ligtas at updated. Puwedeng i-update ang gabay na ito sa paglipas ng panahon.

Ang gabay ay available sa:

Mga Credit sa Buwis

Kung nagtatrabaho ka at mababa ang iyong kita, posibleng kwalipikado ka para sa Credit sa Buwis ng California para sa Kita sa Trabaho (California Earned Income Tax Credit, CalEITC). Kung kwalipikado ka para sa CalEITC at mayroon kang anak na wala pang anim na taong gulang, posibleng kwalipikado ka rin para sa Credit sa Buwis para sa Batang Anak (Young Child Tax Credit, YCTC). Mabibigyan ka ng mga credit na ito ng estado ng daan-daang dolyar.

Available na ang CalEITC sa mga nagbabayad ng buwis na walang numero sa Social Security, pero may Indibidwal na Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). Kung mayroon kang ITIN at kwalipikado ka, puwede mong i-claim ang credit sa iyong 2020 na indibidwal na tax returns (na ihahain sa 2021). May higit pang impormasyon ang Lupon ng Buwis sa Franchise (Franchise Tax Board) sa CalEITC at YCTC (en Español).

Posibleng kwalipikado ka rin para sa libreng paghahanda ng buwis sa isang lugar para sa Boluntaryong Tulong sa Buwis sa Kita.

Iwasan ang mga pagpuputol ng utility

Maraming kumpanya ng utility ang hindi nagpuputol ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad.

Nililimitahan ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang pagpuputol ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID-19. Sagutan ang form na ito para iulat ang anumang pagpuputol ng tubig o isyu sa muling pagpapakonekta. Available ang tulong sa wika (en Español) para sa mga nagsasalita ng Spanish para iulat ang mga pagpuputol ng tubig sa pamamagitan ng pagtawag sa 916-445-5617.

Tulong sa Sakuna para sa Mga Immigrant

Sa Abril 15, nag-anunsyo si Gobernador Newsom ng isang beses na tulong sa sakuna para sa mga hindi dokumentadong Californian na apektado ng COVID-19, na hindi kwalipikado para sa karamihan ng iba pang form tulong sa pandemic, kasama ang direktang tulong sa CARES Act at insurance sa kawalan ng trabaho.

Natapos ang programang ito noong Hunyo 30, 2020. Wala nang tinatanggap na aplikasyon.

Mga tanong at sagot