Lumaktaw sa pangunahing content

Simula sa Hulyo 29, 2020, ipagbabawal na ng pasya ng isang pederal na hukuman ang paglalapat at pagpapatupad ng panuntunan sa public charge na umiral noong Pebrero 24, 2020. Ipapatupad ang nasabing pasya hangga't may nakadeklarang pambansang emergency na nauugnay sa pandemya ng COVID-19.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong partikular na kaso, kumonsulta sa tulong para sa kwalipikadong immigration.

Kung isa kang immigrant na nakatira sa California, narito ang kailangan mong malaman para maprotektahan ang iyong sarili, iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa coronavirus. May mga serbisyo at pampublikong benespisyo na available sa iyo, kung saan magagamit ang ilan anuman ang status mo sa immigration. At puwedeng mag-apply para sa espesyal na tulong para sa mga immigrant na Californian na hindi kwalipikado para sa ibang programa.

Pagsusuri at paggamot

Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa pagkuha ng kinakailangang paggamot, dahil posibleng maging malubha ang mga epekto ng pag-iwas sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong ito na panatilihin ka, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad na ligtas.

May mga pagbabago man sa panuntunan sa public charge, wala ka mang dokumento o insurance, puwede ka pa ring magpasuri at magpagamot para sa COVID-19 nang walang bayad. Ang pangangalaga ng Medi-Cal para sa nauugnay na pagsusuri o paggamot para sa COVID-19 ay HINDI nabibilang sa panuntunan sa public charge.

Kung mayroon kang Medi-Cal (pero hindi ka naka-enroll sa planong pangkalusugan sa pinapamahalaan pangangalaga ng Medi-Cal), o kung wala kang insurance:

Tumawag sa “Medi-Nurse,” isang 24/7 na linya para sa pagpapayo ng nurse na available sa 1-877-409-9052. Maaari kang direktang makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga sintomas, humingi ng payo para sa karagdagang paggagamot sa iyong lugar, o kung paano mag-apply para sa health insurance.

Matuto pa tungkol sa pagsusuri at paggamot.

Gabay para sa Mga Immigrant na Californian

Makakatulong sa iyo ang Gabay para sa Mga Immigrant na Californian (PDF) na manatiling ligtas at updated. 

 Kasama sa gabay ang:

 • Mga pagsasaalang-alang sa utos na manatili sa bahay
 • Mga paraan para maprotektahan ang iyong sarili at ang iba 
 • Tulong sa immigration
 • Impormasyon sa pagsingil sa publiko para sa pag-access ng mga pampublikong benepisyo
 • Pagsusuri at paggamot
 • Impormasyon tungkol sa mga trabaho, sahod, at benepisyo 
 • Suporta sa maliit na negosyo
 • Pabahay 
 • Pagkain at mga bayarin 
 • Kaligtasan ng komunidad
 • Proteksyon laban sa mga scam at maling impormasyon 

Matuto pa sa Gabay para sa Mga Immigrant na Californian (PDF).

Gabay sa immigrant sa: Spanish, Chinese traditional, Chinese simplified, Korean, Tagalog, at Vietnamese.

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa agrikultura

Ang programang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa hotel sa mga manggagawa sa agrikultura at pagproseso ng pagkain, na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Tumutulong ito sa mga nalantad na manggagawa sa agrikultura, na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lugar sa pag-self isolate. 

Bisitahin ang Pabahay para sa mga agrikultural na manggagawa para malaman ang higit pa.

Iwasan ang mga pagpuputol ng utility

Maraming kumpanya ng utility ang hindi nagpuputol ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. 
Nililimitahan ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang pagpuputol ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID-19.

Pakisagutan ang form na ito para iulat ang anumang pagpuputol ng tubig o isyu sa muling pagpapakonekta. Available ang tulong sa wika (en español) para sa mga nagsasalita ng Spanish na nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasalin para iulat ang mga pagpuputol ng tubig sa pamamagitan ng pagtawag sa 916-445-5617.

Tulong sa Sakuna para sa Mga Immigrant

Sa Abril 15, nag-anunsyo si Gobernador Newsom ng isang beses na tulong sa sakuna para sa mga hindi dokumentadong Californian na apektado ng COVID-19, na hindi kwalipikado para sa karamihan ng iba pang form tulong sa pandemic, kasama ang direktang tulong sa CARES Act at insurance sa kawalan ng trabaho.

Posibleng tumanggap ang mga kwalipikadong Californian ng isang beses na tulong sa sakuna para sa COVID-19 na nagkakahalaga ng $500. Hanggang sa dalawang nasa hustong gulang bawat sambahayan ang puwedeng makatanggap sa tulong na ito (hanggang $1,000 na tulong bawat sambahayan).

Pumili ang Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan (CDSS) ng CA ng 12 nonprofit para matulungan ang mga indibidwal na mag-apply para sa tulong na ito at matanggap ito sa kanilang rehiyon.

Makakakita ng higit pang impormasyon tungkol sa tulong sa sakuna sa page na Impormasyon Tungkol sa Programa ng Tulong sa Sakuna para sa Mga Immigrant.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas