Kung isa kang immigrant na nakatira sa California, narito ang kailangan mong malaman para maprotektahan ang iyong sarili, iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa coronavirus. May mga serbisyo at pampublikong benespisyo na available sa iyo, kung saan magagamit ang ilan anuman ang status mo sa immigration.

COVID-19 at ang panuntunan sa public charge

Simula sa Hulyo 29, 2020, ipagbabawal na ng pasya ng isang pederal na hukuman ang paglalapat at pagpapatupad ng bagong panuntunan na ito sa public charge sa Connecticut, New York, at Vermont. Gayunpaman, puwedeng ilapat ang patakaran sa California, bagama't hindi pa naglabas ang pederal na pamahalaan ng karagdagang gabay, at puwede pa itong magbago. Pakibisita ang website ng Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng US (US Citizenship & Immigration Services, USCIS) para sa na-update na impormasyon.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong partikular na kaso, kumonsulta sa tulong para sa kwalipikadong immigration.

Pagsusuri at paggamot

Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa pagkuha ng kinakailangang paggamot, dahil posibleng maging malubha ang mga epekto ng pag-iwas sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong ito na panatilihin ka, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad na ligtas.

Kung wala kang dokumentasyon o insurance, puwede mo pa ring makuha ang kinakailangang pagpapasuri o pagpapagamot para sa COVID-19 nang libre. Ang pangangalaga ng Medi-Cal para sa nauugnay na pagsusuri o paggamot para sa COVID-19 ay HINDI nabibilang sa panuntunan sa public charge.

Tingnan ang sino ang puwedeng magpasuri.

Wala ka bang insurance? Mayroon ka bang Medi-Cal, pero walang regular na doktor? Tumawag sa Medi-Nurse

Ang Medi-Nurse ay isang libreng 24/7 na linya para sa pagpapayo ng nurse na available sa 1-877-409-9052. Maaari kang direktang makipag-usap sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga sintomas, humingi ng payo para sa karagdagang paggagamot sa iyong lugar, o tanungin kung paano mag-apply para sa health insurance.

Matuto pa tungkol sa pagsusuri at paggamot.

Gabay para sa Mga Immigrant na Californian

Makakatulong sa iyo ang Gabay para sa Mga Immigrant na Californian (PDF) na manatiling ligtas at updated. 

 Kasama sa gabay ang:

 • Mga pagsasaalang-alang sa utos na manatili sa bahay
 • Mga paraan para maprotektahan ang iyong sarili at ang iba 
 • Tulong sa immigration
 • Impormasyon sa pagsingil sa publiko para sa pag-access ng mga pampublikong benepisyo
 • Pagsusuri at paggamot
 • Impormasyon tungkol sa mga trabaho, sahod, at benepisyo 
 • Suporta sa maliit na negosyo
 • Pabahay 
 • Pagkain at mga bayarin 
 • Kaligtasan ng komunidad
 • Proteksyon laban sa mga scam at maling impormasyon 

Matuto pa sa Gabay para sa Mga Immigrant na Californian (PDF).

Gabay sa immigrant sa: Spanish, Chinese traditional, Chinese simplified, Korean, Tagalog, at Vietnamese.

Mga Buwis

Ang California Earned Income Tax Credit at Young Child Tax Credit ay available na sa mga nagbabayad ng buwis na wala pang Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Puwedeng kunin ang mga tax credit na ito sa mga 2020 individual tax return (na isusumite sa 2021).

Mga hotel room para sa mga manggagawa sa agrikultura

Ang programang Pabahay para sa Ani (Housing for the Harvest) ay nag-aalok ng pansamantalang pabahay sa hotel sa mga manggagawa sa agrikultura at pagproseso ng pagkain, na kailangang mag-isolate dahil sa COVID-19. Tumutulong ito sa mga nalantad na manggagawa sa agrikultura, na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lugar sa pag-self isolate. 

Bisitahin ang Pabahay para sa mga agrikultural na manggagawa para malaman ang higit pa.

Iwasan ang mga pagpuputol ng utility

Maraming kumpanya ng utility ang hindi nagpuputol ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad.

Nililimitahan ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang pagpuputol ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID-19. Pakisagutan ang form na ito para iulat ang anumang pagpuputol ng tubig o isyu sa muling pagpapakonekta. Available ang tulong sa wika (en español) para sa mga nagsasalita ng Spanish para iulat ang mga pagpuputol ng tubig sa pamamagitan ng pagtawag sa 916-445-5617.

Tulong sa Sakuna para sa Mga Immigrant

Sa Abril 15, nag-anunsyo si Gobernador Newsom ng isang beses na tulong sa sakuna para sa mga hindi dokumentadong Californian na apektado ng COVID-19, na hindi kwalipikado para sa karamihan ng iba pang form tulong sa pandemic, kasama ang direktang tulong sa CARES Act at insurance sa kawalan ng trabaho.

Nakatanggap ang mga kwalipikadong Californian ng isang beses na tulong sa sakuna para sa COVID-19 na nagkakahalaga ng $500. Narito kung paano ipinamahagi ang mga pondo (PDF).

Natapos ang programang ito noong Hunyo 30, 2020. Wala nang tinatanggap na aplikasyon. Makakakita ng higit pang impormasyon sa page na Impormasyon Tungkol sa Programa ng Tulong sa Sakuna para sa Mga Immigrant.

Mga tanong at sagot