Ang gabay sa industriya na nasa ibaba ay naisalin sa wikang Arabic, Armenian, simplified Chinese, traditional Chinese, Hmong, Khmer, Korean, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Thai, at Vietnamese.