Maghanap ng pagsusuri malapit sa iyo

Makakapaghanap ng pagsusuring sino-sponsor ng estado sa link sa ibaba. Puwedeng may mga available na lugar ng pagsusuri mula sa iba pang provider sa website para sa COVID-19 ng iyong county.

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

May available na libre at kumpidensyal na pagsusuri para sa COVID-19 sa bawat Californian na nangangailangan nito. Magpabakuna, iwasan ang matataong lugar, at huwag pumunta sa mga indoor na espasyong hindi magandang ang ventilasyon, para mabawasan ang pangangailangan para sa pagpapasuri.

Sa page na ito:


Mga uri ng mga pagsusuri

Available ang dalawang uri ng pagsusuri para sa COVID-19: Mga diagnostic na pagsusuri at pagsusuri ng antibody.

Sa diagnostic na pagsusuri, malalaman mo kung mayroon kang aktibong coronavirus. Sa kasalukuyan, may dalawang uri ang mga diagnostic na pagsusuri: mga viral PCR test na tumutukoy sa genetic material ng virus, at pagsusuri ng antigen na tumutukoy ng mga partikular na protein sa surface ng virus. Gumagamit ng viral PCR test ang mga testing site na nakalista sa page na ito.

Kadalasan, mas mabilis magbigay ng resulta ang mga pagsusuri ng antigen kaysa sa mga viral PCR test sa mas murang halaga, pero mas malaki ang posibilidad ng mga itong hindi matukoy ang isang aktibong impeksyon. Ginagamit ang  mga pagsusuri ng antigen sa mga taong pinaghihinalaang may COVID-19 sa loob ng 5-12 araw pagkatapos nilang magkaroon ng mga sintomas.

Natutukoy ng mga pagsusuri ng antibody ang mga nakaraang impeksyon. Matutukoy ng mga ito kung isa kang magandang candidate para sa pag-donate ng plasma ng dugo. Maaaring abutin nang 1-3 linggo matapos ang impeksyon bago makagawa ng antibody ang iyong katawan.

Makakahanap ka ng mga lokasyon para sa pagsusuri ng viral PCR at antibody sa mapa ng California para sa Mga COVID-19 Testing Site.


Halaga ng pagsusuri

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa medikal na kinakailangan na pagsusuri. Kung mayroon kang medikal na insurance, ang iyong kumpanya ng insurance ang sisingilin ng OptumServe. Kung wala kang insurance, ang gobyerno ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.


Sino ang puwedeng magpasuri

Mas humusay na ang kapasidad at oras ng turnaround ng pagsusuri sa California. Bilang resulta, hangga't walang bagong abiso, magkakaroon ng pantay na priyoridad ang lahat ng kahilingan para sa kinakailangang pagsusuri.

Kapag lumampas sa kapasidad ang demand para sa mga pagsusuri, bibigyang-priyoridad ang pagsusuri alinsunod sa Gabay sa Pagsusuri para sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Departament of Public Health, CDPH).

Nagsisikap ang Testing Task Force sa COVID-19 para tiyakin na ang mga Californian ay may access sa mga pagsusuri, at may kapasidad ang mga laboratoryo na tugunan ang demand. 


Paano magpasuri

Nakipagtulungan ang California sa OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagsusuri para sa lahat, kasama ang mga komunidad na hindi masyadong naseserbisyuhan at mga indibidwal na nasa mataas na panganib. 

Pagsusuri sa OptumServe

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Magpa-register para masuri sa COVID-19

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito.


Mga tanong at sagot


Manatiling updated