May available na libre at kumpidensyal na pagpapasuri sa COVID-19 sa bawat Californian na nangangailangan nito. Kailangan ng mga appointment.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Makikita sa link sa ibaba ang pagsusuri na pinopondohan ng estado at ibinibigay ng Verily at OptumServe.

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

Baka may higit pang testing site mula sa ibang provider ang available sa iyong lugar. Alamin ang website para sa COVID-19 ng iyong county.

Mga uri ng mga pagsusuri

Available ang dalawang uri ng pagsusuri para sa COVID-19: Mga diagnostic na pagsusuri at pagsusuri ng antibody.

Sa diagnostic na pagsusuri, malalaman mo kung mayroon kang aktibong coronavirus. Sa kasalukuyan, may dalawang uri ang mga diagnostic na pagsusuri: mga viral PCR test na tumutukoy sa genetic material ng virus, at pagsusuri ng antigen na tumutukoy ng mga partikular na protein sa surface ng virus. Gumagamit ng viral PCR test ang mga testing site na nakalista sa page na ito.

Kadalasan, mas mabilis magbigay ng resulta ang mga pagsusuri ng antigen kaysa sa mga viral PCR test sa mas murang halaga, pero mas malaki ang posibilidad ng mga itong hindi matukoy ang isang aktibong impeksyon. Ginagamit ang  mga pagsusuri ng antigen sa mga taong pinaghihinalaang may COVID-19 sa loob ng 5-12 araw pagkatapos nilang magkaroon ng mga sintomas.

Natutukoy ng mga pagsusuri ng antibody ang mga nakaraang impeksyon. Matutukoy ng mga ito kung isa kang magandang candidate para sa pag-donate ng plasma ng dugo. Maaaring abutin nang 1-3 linggo matapos ang impeksyon bago makagawa ng antibody ang iyong katawan.

Makakahanap ka ng mga lokasyon para sa pagsusuri ng viral PCR at antibody sa mapa ng California para sa Mga COVID-19 Testing Site.

Halaga ng pagsusuri

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa medikal na kinakailangan na pagsusuri. Kung mayroon kang medikal na insurance, sisingilin ng Verily o OptumServe ang iyong kumpanya ng insurance. Kung wala kang insurance, ang gobyerno ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.

Sino ang puwedeng magpasuri

Mas humusay na ang kapasidad at oras ng turnaround ng pagsusuri sa California. Bilang resulta, hangga't walang bagong abiso, magkakaroon ng pantay na priyoridad ang lahat ng kahilingan sa pagsusuri.

Kapag lampas sa kapasidad ang demand para sa mga pagsusuri, isasapriyoridad ng CDPH ang pagsusuri batay sa panganib, ayon sa sumusunod:

Unang priyoridad

 • Mga nasa ospital na pasyente na may mga sintomas ng COVID-19
 • Mga natukoy sa pamamagitan ng pagsisiyasat para sa outbreak o contact tracing 

Pangalawang priyoridad

 • Lahat ng iba pang indibidwal na may mga sintomas ng COVID-19
 • Mga malapit na contact ng mga kumpirmadong kaso 
 • Mga taong walang sintomas, pero:
  • Mga residente sa mga panggrupong tirahang pasilidad
  • Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID-19
  • Mga manggagawa sa mga panggrupong tirahang pasilidad at in-home na serbisyo sa suporta
  • Mga manggagawa sa sektor ng emergency na serbisyo na madalas makisalamuha sa publiko o mga taong may COVID-19. Kasama rito ang mga unang tagaresponde at iba pang departamento ng serbisyo sa publiko
  • Mga manggagawa sa mga koreksyonal na pasilidad
  • Mga pasyente sa admission at discharge ng ospital

Pangatlong priyoridad

 • Mga taong walang sintomas, pero:

Pang-apat na priyoridad

 • Mga taong walang sintomas, pero:
  • Posibleng mahawaan 
  • Sinusuri ng kanilang employer

Nagsisikap ang Testing Task Force sa COVID-19 para tiyakin na ang mga Californian ay may access sa mga pagsusuri, at may kapasidad ang mga laboratoryo na tugunan ang demand. 

Paano magpasuri

Nakipagtulungan ang California sa Verily at OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagsusuri para sa lahat, kasama ang mga komunidad na hindi masyadong naseserbisyuhan at mga indibidwal na nasa mataas na panganib. 

Pagsusuri sa Verily

Nagbibigay ang Verily ng drive-through na pagsusuri. Para makahanap ng lugar ng pagsusuri ng Verily na malapit sa iyo at para magpa-appointment:

Kumpletuhin ang screener

Kakailanganin mo ng Google account.

Bukas na ang mga lugar ng pagsusuri ng Verily sa mga sumusunod na lokasyon:

Pagsusuri sa OptumServe

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Magpa-register para masuri sa COVID-19

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated