May available na libre at kumpidensyal na pagsusuri para sa COVID-19 sa bawat Californian. Magpabakuna para mabawasan ang pangangailangan para sa pagsusuri.

Sa page na ito:


Paano magpasuri

Maghanap ng pagsusuri malapit sa iyo

Tumingin ng mapa ng mga site sa pagsusuri na malapit sa iyo:

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

Posibleng available ang higit pang pagsusuri sa website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Gumamit ng at-home na pagsusuri

Nagbebenta na ngayon ang mga botika ng mga at-home kit. Nagbibigay-daan sa iyo ang mga ito na suriin ang iyong sarili at makuha ang mga resulta sa loob ng ilang minuto. Available ang mga ito nang over the counter, at walang reseta. Tingnan sa iyong lokal na parmasya o retail store.

Magbasa pa tungkol sa mga at-home na pagsusuri sa page na Self-Testing ng CDC.

Magpasuri sa OptumServe

Nakipagtulungan ang California sa OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagpapasuri para sa lahat, kasama ang:

 • Mga hindi naseserbisyuhang komunidad
 • Mga indibidwal na nasa mataas na panganib

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Mag-register para sa pagpapasuri

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito.


Kailan dapat magpasuri

Kung mayroon kang mga sintomas

Nabakunahan man o hindi, magpasuri kaagad kung makakaramdam ka ng anumang sintomas ng COVID-19.

Kung na-expose ka

Ang mga taong nabakunahan ay dapat na magpasuri sa loob ng 5-7 araw matapos ang pagkaka-expose.

Dapat magpasuri kaagad ang mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal, at dapat silang magpasuri ulit pagkalipas ng 5-7 araw.

Kung pupunta ka sa isang event na may malaking panganib

Dapat magpasuri ang mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal bago ang event at 3-5 araw pagkatapos nito.

Kung bibiyahe ka

Dapat magpasuri ang mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal 1-3 araw bago sila bumiyahe, at 3-5 araw matapos nilang bumiyahe.

Magbasa pa sa sheet ng impormasyon sa pagsusuri at mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDPH.


Halaga ng pagsusuri

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa pagsusuri sa COVID-19 sa isang site para sa pagpapasuri. Ang isang taong may insurance ay puwedeng magpasuri para sa COVID-19 kapag kinakailangan ng sinumang provider, papasok at palabas ng kanilang planong pangkalusugan, nang libre. Kung wala kang insurance, ang pamahalaan ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.

Pero may ilang pagsusuri para sa COVID-19 na ikaw ang magbabayad:

 • Mga test kit sa bahay 
 • Ilang pagsusuri para sa mabilisang resulta

Pagsusuri sa trababo

Ang mga screening na pagsusuri ay mga umuulit na pagsusuri ng mga taong walang sintomas sa ilang partikular na lugar ng trabaho na may malaking panganib. Layunin ng mga itong matukoy kaagad ang COVID-19 at mapigilan ang pagkalat nito.

Sa pangkalahatan,

 • Ang mga indibidwal na kumpleto na sa bakuna ay hindi na kailangan ng mga screening na pagsusuri sa mga lugar na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Dapat pa ring sumailalim sa mga screening na pagsusuri ang mga asymptomatic na empleyado sa mga lugar para sa pangangalagang pangkalusugan. Ganito rin ang dapat gawin, anuman ang kanilang status sa pagpapabakuna. May ilang pagbubukod:
  • Posibleng ihinto ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri ng mga asymptomatic na staff na kumpleto na ang bakuna kapag:
   • Mahigit sa 70% ng mga residente at mahigit sa 70% ng staff ang kumpleto na sa bakuna sa isang pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga, o
   • Mahigit sa 70% ng mga staff ang kumpleto na ang bakuna sa isang pasilidad sa acute na pangangalagang pangkalusugan.
  • Puwedeng ipagpatuloy ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri para sa mga staff na kumpleto na ang bakuna na may mahinang immune system. Kasama rito ang mga sumailalim sa organ transplantation o cancer treatment. Posibleng makaapekto ang mga kundisyong ito sa antas ng proteksyong ibinibigay ng bakuna laban sa COVID-19.

Basahin ang Updated na Gabay sa Pagsusuri ng CDPH para sa higit pang detalye tungkol sa mga screening na pagsusuri sa lugar ng trabaho.


Mga tanong at sagot


Manatiling updated