Available at kumpidensyal ang pagsusuri para sa COVID-19 sa bawat Californian.

Sa page na ito:


Paano magpasuri

Gumamit ng at-home test

Suriin ang iyong sarili at makuha ang resulta nang wala pang 30 minuto.

Ihanda na kaagad ang mga test kit bago ka pa magkasakit. Makakakuha ng mga kit sa karamihan ng mga parmasya nang walang reseta.

Magbasa pa tungkol sa mga pagsusuring isinasagawa sa bahay:

Kumuha ng mga libreng pagsusuri

Puwede mong hilingin sa pamahalaan ng U.S. na magpadala sa iyo ng mga libreng pagsusuri sa bahay. Nalalapat ang mga limitasyon.  

Kumuha ng mga libreng test kit

Ang mga pagsusuri sa bahay na makukuha mo sa tindahan ay libre o mare-reimburse na ngayon para sa karamihan ng mga tao.  

Tungkol sa mga petsa ng pag-expire

Ang karamihan ng mga antigen test ay maaaring gamitin nang ligtas matapos ang petsa ng pag-expire na nakalagay sa kahon. Inaprubahan ng FDA ang mga iyon para sa mga pagpapalawig ng pag-expire ng test. 

Mga Detalye: 

Maaari ding gamitin ang mga test kahit natapos na ang mga pinalawig na petsa ng pag-expire kung patuloy na gagana nang maayos ang internal test control. Basahin ang mga alituntuning ito: 

Maghanap ng lugar ng pagsusuri malapit sa iyo

Tumingin ng mapa ng mga site sa pagsusuri na malapit sa iyo:

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

Posibleng available ang iba pang lugar ng pagsusuri sa website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Maghanap ng mga lokasyon ng Test to Treat

Sa ilang lugar ng pagsusuri, puwede kang makakuha ng gamot laban sa COVID-19 kung magpopositibo ka at kung kwalipikado ka. Ang mga lugar na ito ay tinatawag na Test to Treat.

Makakatulong ang gamot laban sa COVID-19 na mapigilan ang pagkakaospital at pagkamatay. Pinakamabisa itong gagana kung sisimulan kaagad. Ang Test to Treat ay isang madaling paraan para makuha nang maaga ang gamot na ito.

Maghanap ng Test to Treat na malapit sa iyo

Magpasuri at magpagamot sa OptumServe

Nakipagtulungan ang California sa OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagsusuri at gamot para sa:

 • Mga hindi insured o underinsured na tao 
 • Mga hindi dokumentadong tao 
 • Mga tao na nakararanas ng kawalan ng tirahan 
 • Mga taong mataas ang panganib at kailangan ng mga gamot laban sa COVID-19

Hindi mo kailangan ng lisensya o ID sa pagmamaneho. Inirerekomenda ang pagpapa-appointment, pero puwedeng mag-walk in. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo sa: 

Mag-register para sa OptumServe

O tumawag sa 1-888-634-1123.


Kailan dapat magpasuri

Kung mayroon kang mga sintomas

Nabakunahan man o hindi, magpasuri kaagad kung makakaramdam ka ng anumang sintomas ng COVID-19. Kung negatibo ang isang antigen test, magpasuri pa sa loob ng 24-48 oras, dahil puwedeng hindi matukoy ang mga maagang kaso.

Kung nalantad ka

Dapat pag-isipan ng sinumang nalantad na magpasuri sa lalong madaling panahon, kahit wala kang sintomas.

Magpasuri ulit 5 araw pagkatapos mong malantad.

Kung pupunta ka sa isang event na may malaking panganib

Magsuri bago at 3-5 araw pagkatapos.

Para sa mga mega-event na may mahigit sa 1,000 tao, lubos na inirerekomendang magpasuri sa 1 araw (antigen test) o 2 araw (PCR test) bago ang event.

Kung bibiyahe ka

Magsuri bago magbiyahe at 3-5 araw pagkatapos.

Bakunado man o hindi, ang sinumang papasok o muling papasok sa California ay dapat magpasuri 3-5 araw pagkarating.

Magbasa pa sa sheet ng impormasyon ng pagsusuri ng CDPH.


Pagsusuri sa trababo

Ang mga screening na pagsusuri ay mga umuulit na pagsusuri ng mga taong walang sintomas sa ilang partikular na lugar ng trabaho na may malaking panganib. Makakatulong ang mga itong matukoy kaagad ang COVID-19 at mapigilan ang pagkalat nito.

Sa pangkalahatan,

 • Hindi kailangan ng mga nabakunahan nang indibidwal ng mga screening na pagsusuri sa mga lugar na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan
 • Maaaring may ibang mga kinakailangan ang mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan 

Basahin ang Updated na Gabay sa Pagsusuri ng CDPH para sa higit pang detalye tungkol sa mga screening na pagsusuri sa lugar ng trabaho.


Mga tanong at sagot

Ano ang dapat kong gawin kung posibleng nalantad ako sa COVID-19?

Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna: 

 • Magpasuri 3-5 araw mula sa huling pagkaka-expose 
 • Magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 10 araw, kahit sa loob ng bahay 
 • Kung magpopositibo ang resulta ng pagsusuri, mag-isolate 

Kung nagkaroon ka ng COVID-19 sa nakalipas na 90 araw, magpasuri at mag-isolate kung mayroon kang mga sintomas. Kung wala kang sintomas, hindi mo kailangang magpasuri. 

Matuto pa tungkol sa kung kailan at paano mag-isolate, mag-quarantine, o magpasuri

Ano ang dapat kong gawin kung magpopositibo ako para sa COVID-19?

Sa lalong madaling panahon, tanungin ang iyong doktor kung kwalipikado ka para sa pagpapagamot. Kung wala kang doktor o hindi ka insured, magpaiskedyul ng appointment sa OptumServe o tumawag sa 1-888-634-1123.

Pinakamabisang gagana ang paggamot kung sisimulan kaagad. Huwag hintaying lumubha ang mga sintomas. Magbasa pa tungkol sa mga paggamot sa COVID-19.  

Mag-isolate (manatili sa bahay at umiwas sa ibang tao) hanggang sa lumipas ang banta na nakakahawa ka sa ibang tao. Magbasa tungkol sa kung gaano katagal dapat mag-isolate

Abisuhan ang mga taong nakaugnayan mo para makapagpasuri din sila. Magpadala ng abiso sa pagkaka-expose sa pamamagitan ng CA Notify.

Kailangan bang saklawin ng aking planong pangkalusugan ang aking pagsusuri sa COVID-19 sa isang lugar para sa pagsusuri? 

Oo. Dapat saklawin ng mga planong pangkalusugan ang pagpapasuri para sa COVID-19 nang wala kang babayaran.

 • Makakakuha ka ng pagsusuri para sa COVID-19 nang libre mula sa sinumang provider anumang oras (nasa network man o wala) 
 • Wala ka dapat bayaran para sa pagsusuri para sa COVID-19, maging co-pay o bayad na naibabawas
 • Hindi kailangang may mga sintomas ka o na-expose ka sa COVID-19

Matuto pa sa Know Your Healthcare Rights: COVID-19 Testing.

Paano kung wala akong insurance sa kalusugan at kailangan ko ng pagsusuri para sa COVID-19?

Libre para sa lahat ang pagpapasuri ng OptumServe. Magpaiskedyul ng appointment o tumawag sa 1-888-634-1123. Puwede ang mga walk-in.

Maaaring magbigay ng mga libreng test ang ilang site ng pagsusuri. Makipag-ugnayan sa site at tanungin kung may dapat bayaran.

Gaano katagal bago makuha ang mga resulta ng pagsusuri para sa COVID-19?

Makukuha ang mga resulta ng at-home test sa loob ng 15-30 minuto. 

Available ang mga resulta mula sa mga rapid antigen test sa loob ng isang oras o mas mabilis pa.  

Ang mga PCR at iba pang molecular test na ipinapadala sa isang laboratoryo ay kadalasang ibinabalik sa loob ng 1-2 araw matapos makuha ng laboratoryo ang test. Hindi kasama rito ang tagal ng pagbiyahe.  

Kung hindi mo pa natatanggap ang mga resulta ng iyong pagsusuri at ilang taon na ang nakalipas, makipag-ugnayan sa lugar ng pagsusuri.

Ano ang tinatanggap na katunayan ng resulta ng negatibong pagsusuri sa COVID-19?

Maaaring gamitin ang mga at-home COVID-19 test kung kinunan ng larawan ang ginawang test nang may oras at petsang nakalagay. Tingnan ang Mga FAQ sa pagsusuri ng CalOSHA para sa mga detalye. 

Sa mga lugar kung saan hindi pinapayagan ang mga at-home test, kasama dapat sa mga resulta ang: 

 • Pangalan ng taong nasuri
 • Uri ng test 
 • Petsa ng negatibong resulta ng pagsusuri 

Ang mga resulta ay dapat na isang naka-print, na-email, o naipadalang text message galing sa iyong test provider o laboratoryo. 

Dapat ay isinagawa ang pagsusuri sa nakalipas na:  

 • 1 araw para sa antigen test, o
 • 2 araw para sa PCR test.

Manatiling updated