Maghanap ng pagsusuri malapit sa iyo

Makakapaghanap ng pagsusuring sino-sponsor ng estado sa link sa ibaba. Puwedeng may mga available na lugar ng pagsusuri mula sa iba pang provider sa website para sa COVID-19 ng iyong county.

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

May available na libre at kumpidensyal na pagsusuri para sa COVID-19 sa bawat Californian. Magpabakuna para mabawasan ang pangangailangan para sa pagsusuri.

Sa page na ito:


Gabay sa pagpapasusuri

Habang tumataas ang dami ng pagbabakuna sa California, nakikiangkop ang CDPH sa gabay sa pagpapasuri para pagtuunan ng pansin ang:

 • Mga populasyon na nasa mataas na panganib, at 
 • Ang mga hindi pa nababakunahan.

Nagbibigay ang pagpapasuri ng mga insight sa pagiging laganap nito sa komunidad at ang transmisyon nito. Nagbibigay-daan ito sa atin na masubaybayan ang pagkakaroon ng mga bagong variant sa komunidad at ang pagbabago ng virus.

Sa pangkalahatan,

 • Ang mga indibidwal na kumpleto na sa bakuna ay hindi na kailangan ng mga screening na pagsusuri sa mga setting na hindi pangangalagang pangkalusugan
 • Dapat pa ring sumailalim sa mga screening na pagsusuri ang mga asymptomatic na empleyado sa mga setting ng pangangalagang pangkalusugan. Ganito rin ang dapat gawin, anuman ang kanilang status sa pagpapabakuna. May ilang pagbubukod:
  • Posibleng ihinto ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri ng mga asymptomatic na staff na kumpleto na ang bakuna kapag:
   • Mahigit sa 70% ng mga residente at mahigit sa 70% ng staff ang kumpleto na sa bakuna sa isang pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga, o
   • Mahigit sa 70% ng mga staff ang kumpleto na ang bakuna sa isang pasilidad sa acute na pangangalagang pangkalusugan.
  • Puwedeng ipagpatuloy ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri para sa mga staff na kumpleto na ang bakuna na may mahinang immune system. Kasama rito ang mga sumailalim sa organ transplantation o cancer treatment. Posibleng makaapekto ang mga kundisyong ito sa antas ng proteksyong binibigay ng bakuna laban sa COVID-19.
 • Dapat magpasuri ang lahat ng indibidwal na may mga sintomas o na-expose sa COVID-19.
 • Pagsusuri bago ang pagpapasok, pag-admit, pag-compete, o pagbiyahe:
  • Ang mga hindi pa nababakunahang tao ay dapat magpasuri bago sumali sa mga aktibidad na naglalagay sa kanila o sa iba sa panganib sa pagkaka-expose sa COVID-19. Halimbawa:
   • Dadalo sa malalaking indoor na social o mass gathering, tulad ng:
    • Malalaking pribadong event
    • Mga live na performance event
    • Mga sporting event
    • Mga theme park
  • Pagsali sa mga high risk na sport
  • Mga event sa mga matao o hindi maganda ang bentilasyon na setting

Basahin ang Updated na Gabay sa Pagsusuri ng CDPH para malaman kung sino ang dapat magpasuri, kung kailan, at kung gaano kadalas.


Halaga ng pagsusuri

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa pagsusuri sa COVID-19. Ang isang taong may insurance ay puwedeng magpasuri para sa COVID-19 kapag kinakailangan ng sinumang provider, papasok at palabas ng kanilang planong pangkalusugan, nang libre. Kung wala kang insurance, ang gobyerno ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.


Paano magpasuri

Nakipagtulungan ang California sa OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagpapasuri para sa lahat, kasama ang:

 • Mga hindi naseserbisyuhang komunidad
 • Mga indibidwal na nasa mataas na panganib

Pagsusuri sa OptumServe

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Magpa-register para masuri sa COVID-19

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito.


Mga tanong at sagot


Manatiling updated