Lumaktaw sa pangunahing content

Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, maaaring kwalipikado ka para sa:

Insurance para sa nawalan ng trabaho, sick leave, o nawalang kita

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang mga oras mo, maaari kang maging kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyo ng Insurance para sa Nawalan ng Trabaho (Unemployment Insurance, UI). Alamin kung sa anong uri ng mga benepisyo ka kwalipikado at kung paano mag-apply para sa mga ito sa pamamagitan ng Employment Development Department (EDD).

Makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa tulong para sa mga taong nawalan ng kita

Tulong para sa mga nangungupahan at may-ari ng bahay

Moratorium sa pagpapaalis

Nagpapatupad ng pag-freeze sa mga pagpapaalis sa mga residensyal na lugar sa buong estado hanggang Setyembre 30, 2020. Ang mga nangungupahan sa California na hindi kayang magbayad ng kanilang renta dahil sa mga problemang nauugnay sa COVID-19 ay dapat malaman ang kanilang mga karapatan. ​Matuto pa tungkol sa kung ano ang dapat gawin kung hindi ka makabayad ng rent.

Tulong sa mortgage 

Maraming bangko at pinansyal na institusyon ang tumuon sa pagbibigay ng tulong para sa mga may-ari ng bahay sa California. Alamin ang higit pa tungkol sa tulong sa mortgage at kung paano makakuha nito.

Pag-iwas sa pagpuputol ng utilidad

Maraming provider ng utilidad ang hindi nagsasarado ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. Tumingin sa Komisyon sa Pampublikong Utilidad ng California (California Public Utilities Commission) para sa higit pang impormasyon.

Ipinagbabawal ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang pagpuputol ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID. Pakigamit ang form na ito para iulat ang anumang pagpuputol ng tubig o isyu sa muling pagpapakonekta.

Walang pagbabago sa credit score para sa pag-access sa tulong

Kung nais mong gamitin ang tulong na ito kaugnay sa COVID-19, ang huli o nakaligtaang bayad ay hindi sasabihin sa mga ahensiya ng credit report.

Mga katanungan at kasagutan sa tulong pinansyal

Pangangalaga ng bata

Kailangan ng mga taga-California ng mga ligtas at maaasahang opsyon sa pangangalaga sa bata sa panahon ng pagtugon sa coronavirus (COVID-19). Gamitin ang link na ito para Maghanap ng mga opsyon sa pangangalaga ng bata malapit sa iyo.  

Kumuha ng pagkain

Dahil sa outbreak ng coronavirus, mas mahirap nang makakuha at makabili ng mga grocery at nakahanda nang pagkain. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng pagkain, narito ang ilang resource na magagamit mo.

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas