Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa tulong.

Upa at mga utility

Puwedeng makakuha ang mga umuupa ng proteksyon mula sa pagpapaalis at tulong sa upa at mga utility. Puwede ring mag-apply ang mga landlord para sa tulong.

Pagkain

Alamin kung anong libreng pagkain o mga EBT card sa pagbili ng pagkain ang posible mong makuha.

Sick leave

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil ikaw o ang isang kapamilyang inaalagaan mo ay may COVID-19, puwede kang kumuha ng bayad na leave.

Tulong sa mortgage

Ang mga may-ari ng bahay na marami nang mortgage na hindi nababayaran dahil sa COVID-19 ay maaaring makahingi ng tulong pambayad.

Pangangalagang pangkalusugan at insurance sa kalusugan

Kung wala kang insurance o kung kailangan mo ng medikal na pangangalaga, may mga libre o murang opsyon para makuha ang tulong na kailangan mo.

Pagkawala ng Trabaho

Ang mga benepisyong partikular sa pandemya ay natapos o binawasan na noong Setyembre 4, 2021. Alamin kung saan ka kwalipikado ngayon, at kung paano mag-apply.

Mga gastusin sa pagpapalibing

May programang makakatulong sa pinansyal na kahirapan sa panahong ito na puno ng pagsubok.

Pabahay at kawalan ng tirahan

Kung nahihirapan kang maghanap ng matitirhan, makakatulong kami.

Forbearance sa mortgage

Posibleng bigyan ng higit pang panahon para magbayad ang mga may-ari ng bahay at landlord na nahihirapang magbayad ng kanilang mortgage.

Mga grant at loan sa negosyo

Kung isa kang may-ari ng negosyo na naapektuhan ng COVID-19, puwede kang mag-apply para sa mga grant, loan, at credit sa buwis.

Mga benepisyo para sa mga bata

Alamin ang mga avaulable na pinansyal at daycare na benepisyo para sa mga pamilyang may mga anak.

Mga pagbabayad ng stimulus

Alamin kung anong mga pagbabayad ng stimulus ang available pa rin, at kung paano ka magiging kwalipikado para sa mga ito.