Tulong para sa mga umuupa at nagpapaupa

May ibinibigay na tulong para sa mga umuupa at nagpapaupa sa pamamagitan ng Programang Tulong sa Pag-upa Kaugnay ng COVID-19 sa California. Pumunta sa portal para sa aplikasyon ng Housingiskey.com o tumawag sa 1-833-430-2122 para mag-apply bilang umuupa o nagpapaupa.

Mag-apply para sa Pabahay ang Kasagutan

Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa:

Proteksyon sa pagpapaalis

 • Available sa sinumang may matinding problemang nauugnay sa coronavirus, gaya ng pagkawala o pagkabawas ng kita
 • Pinipigilan ang pagpapaalis sa iyo sakaling magpahayag ka ng matinding problema
 • May proteksyon hanggang Hunyo 30, 2021

Bisitahin ang page na Pabahay para malaman kung ano ang dapat kasama sa iyong paghahayag ng matinding problema.

Dapat pa ring bayaran ang renta at puwede pa ring may mangyaring pagpapaalis. Posibleng makinabang ka sa mga karagdagang proteksyon sa lungsod o county mula sa pagpapaalis depende sa kung saan ka nakatira.

Ang mga umuupa sa California na hindi makabayad ng kanilang mga renta dahil sa mga paghihirap na nauugnay sa COVID-19 ay dapat malaman ang kanilang mga karapatan. Bisitahin ang Housing is Key para sa higit pang impormasyon.

Golden State Stimulus

Ang Golden State Stimulus (GSS) ay isang $600 na minsanang bayad para sa tulong. Makukuha mo ito kung matatanggap mo ang California Earned Income Tax Credit pagkatapos mo itong i-claim sa iyong 2020 na tax return ng indibidwal, na inihain ngayong taon.

Makakakuha ka ng karagdagang $600 na minsanang bayad ng GSS kung ihahain mo ang iyong return sa pamamagitan ng isang Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Tagapagbayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

Ang mga maghahain ng ITIN na hindi makakatanggap ng California Earned Income Tax Credit pero kumikita ng hindi hihigit sa $75,000 ay makakakuha ng $600 na bayad ng GSS.

Matuto pa tungkol sa Golden State Stimulus, kasama kung kailan ito maaasahan.

Insurance para sa nawalan ng trabaho

 • Available kung nawalan ka ng trabaho o kung nabawasan ang mga oras mo sa trabaho
 • Nagbibigay ng cash na bayad batay sa mga nakaraang kita
 • Maximum na 59 na linggo ng mga benepisyo habang umiiral ang CARES Act ng pederal

Noong Disyembre 2020, may ipinasang batas ang pederal na pamahalaan na nagbibigay ng karagdagang 11 linggo ng mga benepisyo. Bukod pa ito sa karagdagang 13 linggo ng benepisyo para sa nawalan ng trabaho na bahagi ng CARES Act. Ang batas ay mayroon ding $300 bawat linggo na karagdagan sa mga benepisyo para sa nawalan ng trabaho.

Mag-apply para sa mga benepisyo sa pamamagitan ng Departamento para sa Pag-usad sa Trabaho.

Makakakita ng higit pang resource para sa mga taong nawalan ng kita sa aming page na Mga Manggagawa.

Tulong sa mortgage 

 • Available sa mga may-ari ng bahay o nagpapaupa na may pag-aaring hindi hihigit sa 3 residensyal na property
 • Pinipigilan ang pagkaka-foreclose ng iyong property sakaling maghayag ka ng matinding problemang nauugnay sa COVID 
 • Nag-iiba ang tagal ng proteksyon depende sa programa

Kung may mortgage ka mula sa pederal, available ang proteksyon mula sa foreclosure sa pamamagitan ng Batas sa Tulong, Relief, at Pang-ekonomiyang Seguridad para sa Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) Act ng pederal. Tatagal ang mga proteksyong ito hanggang sa Enero 1, 2023.

Kung wala kang loan mula sa pederal, magbibigay ang Batas sa Mga May-ari ng Bahay ng mga proteksyon para sa mga may-ari ng bahay at maliliit na nagpapaupang borrower. Makipag-ugnayan sa iyong mga servicer ng loan para makahiling ng forbearance. Dapat magbigay ng mga detalyadong dahilan ang iyong lender kung tatanggihan niya ang iyong kahilingan para sa forbearance. Puwede mong kuwestiyunin ang isang pagtanggi. Sinasaklaw ng mga proteksyong ito ang mga pagtanggi sa forberance hanggang Abril 1, 2021.

Makakita ng higit pang tulong sa mortgage at alamin kung paano makatanggap nito sa aming page na Pabahay.

Tulong sa maliliit na negosyo at employer

Ang California at ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng malawak na tulong sa mga maliliit na mga negosyo at mga employer na naapektuhan ng COVID-19.

Bisitahin ang aming page na Mga negosyo at employer para sa available na tulong.

Tulong sa pagkain

 • Available sa sinumang nangangailangan ng tulong sa pagkain para sa anumang dahilan
 • Kasama sa mga resource ang mga programa ng pamahalaan at nonprofit gaya ng mga food bank
 • Nag-iiba ang availability ng benepisyo depende sa programa

Kung ikaw o ang isang taong kakilala mo ay nangangailangan ng mga benepisyo sa pagkain, tingnan ang aming page na Pagkain at tulong sa pagkain.

Walang pagbabago sa credit score

 • Available sa lahat ng Californian
 • Awtomatikong pinipigilan ang pagkakabahagi ng nahuli o kulang na impormasyon sa pagbabayad sa mga ahensya ng pag-uulat ng credit

Available ang proteksyong ito kahit wala kang gawing pagkilos.

Mga tanong at sagot