Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa:


Proteksyon sa pagpapaalis para sa mga umuupa

Kung hindi mo mababayaran ang iyong renta dahil sa COVID-19, pinoprotektahan ka ng batas ng estado mula sa pagpapaalis hanggang sa Setyembre 30, 2021. Nalalapat ito sa lahat ng residensyal na tenant, anuman ang kanilang status sa immigration.

Para maiwasan ang pagpapaalis, ikaw ay dapat:

 • Magbigay sa iyong landlord ng nilagdaang pagpapahayag sa loob ng 15 araw ng negosyo kung makakatanggap ka ng paunawa sa iyong landlord na humihingi ng bayad sa renta, at
 • Magbayad ng 25% ng lahat ng kabuuang renta na dapat bayaran sa nakalipas na 12 buwan (mula Setyembre 2020 hanggang Disyembre 2021) bago dumating ang Setyembre 30, 2021

Puwede kang ihabla ng iyong landlord sa hukuman sa mga small claim para sa mga hindi nabayarang renta simula Nobyembre 1, 2021.

Makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa proteksyon mula sa pagpapaalis para sa hindi nabayarang renta dahil sa COVID-19 sa:

Makatanggap ng legal na tulong nang libre o sa mababang presyo mula sa mga pambuong estado at lokal na organisasyon.

Makipag-ugnayan sa isang lokal na ahensya para makatanggap ng libreng pagpapayo sa pagrenta.


Tulong sa renta at mga utility para sa mga landlord at umuupa

Ang mga kwalipikadong umuupa at landlord ay puwedeng makatanggap ng pinansyal na tulong para masaklaw ang 100% ng:

 • Mga hindi pa nababayaran at mga bayarin sa renta sa hinaharap
 • Mga hindi pa nababayaran at mga utility bill sa hinaharap

Puwede kang mag-apply bilang umuupa o landlord, at hinihikayat ang dalawa na magtulungan.

Mag-apply online para sa tulong sa renta ng California sa panahon ng COVID-19 (California COVID-19 rent relief)

Para makatanggap ng tulong sa iyong aplikasyon, tumawag sa Contact Center ng California COVID-19 Rent Relief sa 833‑430‑2122. Bukas ang contact center 7 araw sa isang linggo, 7:00 AM hanggang 7:00 PM Pacific Time.

Mga Umuupa

Hindi mahalaga rito ang iyong status sa immigration. Hindi mo kailangang magpakita ng patunay ng citizenship para mag-apply.

Aabisuhan ang iyong landlord na nag-apply ka para sa tulong sa renta. Hindi makikita ng iyong landlord ang iyong aplikasyon. Pribado at hindi ibabahagi ang iyong impormasyon.

Itatalaga sa isang case manager ang iyong aplikasyon. Mag-abang para sa mga email o tawag sa telepono mula sa iyong case manager tungkol sa iyong application. Tiyaking masasagot mo ito para patuloy ng umusad ang iyong aplikasyon.

Saan ipinapadala ang mga bayad

Kung maaaprubahan ang iyong aplikasyon, napupunta ang mga bayad sa renta sa:

 • Iyong landlord kung lumalahok ang iyong landlord sa programa sa tulong sa renta
 • Sa iyo kung hindi lumalahok sa programa ang iyong landlord

Direktang napupunta ang mga bayad sa utilit sa utility provider.


Forbearance sa mortgage para sa mga may-ari ng bahay at landlord

Puwedeng pahintuin o bawasan ng karamihan ng may-ari ng bahay ang kanilang bayad sa mortgage sa loob ng limitadong panahon kung nahihirapan sila dahil sa COVID-19. Tinatawag itong forbearance. Puwede kang humiling ng forbearance mula sa iyong mortgage servicer. Puwede ring humiling ng forbearance ang mga landlord na may apat o mas kaunting pag-aari. 

Alamin ang mga hakbang para pahintuin o bawasan ang iyong mga bayad sa mortgage sa Tulong para sa mga may-ari ng bahay.

Ang iyong deadline para humiling ng forbearance ay nakadepende sa kung sino ang sumusuporta sa iyong mortgage.

 • Kung ang iyong loan ay sinusuportahan ng HUD/FHA, USDA, o VA, ang deadline sa paghiling ng inisyal na forbearance ay sa Setyembre 30, 2021.
 • Kung ang iyong loan ay sinusuportahan ng Fannie Mae o Freddie Mac, walang deadline sa kasalukuyan para sa paghiling ng inisyal na forbearance.

Kung hindi sinusuporatahan ng pederal na pamahalaan ang iyong mortgage, puwede kang alukin ng iyong servicer ng mga katulad na opsyon sa forbearance. Kung nahihirapan ka sa iyong mga bayad sa mortgage, dapat talakayin sa iyo ng servicer mo ang mga opsyon sa tulong.

Ang iyong mga karapatan kung tinanggihan ka ng forbearance

Kung tatanggihan ng iyong servicer ang iyong kahilingan para sa forbearance, dapat ka niyang bigyan ng:

 • Isang detalyadong paglalarawan kung bakit tinanggihan ang iyong kahilingan, at
 • Ang mga partikular na dahilan para sa pagtanggi

Gayundin sa lahat ng mortgage, pederal mang sinusuportahan o hindi.

Kung sasabihin ng paliwanag na may mga mali sa iyong kahilingan o may nawawalang impormasyon dito, mayroon kang 21 araw para isaayos ang mga isyung ito. 

Kung humiling ka ng forbearance, hindi puwedeng simulan ng iyong lender na ipasara ang iyong bahay o pag-aari hangga't hindi nila nagagawa ang sumusunod:

 • Makipag-ugnayan sa iyo para humiling ng kahilingan
 • Maghintay ng hindi bababa sa 30 araw mula sa pakikipag-ugnayan sa iyo para humiling ng bayad
 • Maghain ng pagpapahayag na nakipag-ugnayan siya sa iyo para humiling ng kabayaran
 • Ihain ang abiso sa pagtanggi ng forbearance

Puwede mong tutulan ang 30 araw na pakikipag-ugnayan o ang abiso sa pagtanggi sa forbearance

Kung sa palagay mo ay may maling nagawa sa iyo ang lender mo sa pamamagitan ng paglabag sa batas, puwede kang maghain ng demanda laban sa kanya. Puwede kang makatanggap ng libre o murang legal na tulong mula sa mga pambuong estado at lokal na organisasyon.

Maghanap ng higit pang impormasyon:

Makipag-ugnayan sa isang lokal na ahensya para makatanggap ng libreng tulong para maiwasan ang pagpapasara.


Mga bayad sa Golden State Stimulus

Ang mga sambahayang kumikita ng $75,000 o mas mababa pa ay puwedeng maging kwalipikado para sa kahit isa man lang na uri ng Golden State Stimulus (GSS) na kabayaran. Kasama rito ang mga undocumented na manggagawa. Puwedeng makatanggap ng mas mataas na kabayaran ang mga pamilyang may anak. 

May dalawang uri ng GSS na kabayaran, GSS I at GSS II.

Deadline para maging kwalipikado

Dapat mong ihain ang iyong 2020 tax return bago ang Oktubre 15, 2021

Tutukuyin ng iyong 2020 tax return kung kwalipikado ka para sa mga GSS na kabayaran. 

Kung magiging kwalipikado ka, makakatanggap ka ng kabayaran sa pamamagitan ng direktang deposito o tseke sa koreo. 

Kung naihain mo na ang iyong 2020 tax return, wala ka nang ibang dapat gawin. 

Tingnan kung kwalipikado ka para sa GSS I Tingnan kung kwalipikado ka para sa GSS II

Insurance para sa nawalan ng trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang mga oras mo, posibleng maging kwalipikado ka para sa mga benepisyo sa insurance sa kawalan ng trabaho. 

Maghain ng claim para sa insurance sa kawalan ng trabaho. Matuto pa sa gabay sa pag-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.


Tulong sa pagkuha ng pagkain

Kung ikaw o ang isang taong kilala mo ay nangangailangan ng tulong sa pagkuha o pagbili ng pagkain, bisitahin ang Mga mapagkukunan ng pagkain.


Maghanap ng tulong