Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa tulong.

Upa at mga utility

Puwedeng makakuha ang mga umuupa ng proteksyon mula sa pagpapaalis at tulong sa upa at mga utility. Puwede ring mag-apply ang mga landlord para sa tulong.

Pagkain

Alamin kung anong libreng pagkain o mga EBT card sa pagbili ng pagkain ang posible mong makuha.

Sick leave

Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil ikaw o ang isang kapamilyang inaalagaan mo ay may COVID-19, puwede kang kumuha ng bayad na leave.

Mga pagbabayad ng stimulus

Alamin kung anong mga pagbabayad ng stimulus ang available pa rin, at kung paano ka magiging kwalipikado para sa mga ito.

Pagkawala ng Trabaho

Ang mga benepisyong partikular sa pandemya ay natapos o binawasan na noong Setyembre 4, 2021. Alamin kung saan ka kwalipikado ngayon, at kung paano mag-apply.

Mga grant at loan sa negosyo

Kung isa kang may-ari ng negosyo na naapektuhan ng COVID-19, puwede kang mag-apply para sa mga grant, loan, at credit sa buwis.

Mga gastusin sa pagpapalibing

May mga programang makakatulong sa pinansyal na kahirapan sa panahong ito na puno ng pagsubok.

Pabahay at kawalan ng tirahan

Kung nahihirapan kang maghanap ng matitirhan, makakatulong kami.

Mortgage

Posibleng makatanggap ng tulong at higit pang panahon para magbayad ang mga may-ari ng bahay at landlord na nahihirapang magbayad ng kanilang mortgage.Mga bayad ng Golden State Stimulus

Ang mga sambahayang kumikita ng $75,000 o mas mababa pa ay puwedeng maging kwalipikado para sa kahit isa man lang na uri ng Golden State Stimulus (GSS) na kabayaran. Kasama rito ang mga undocumented na manggagawa. Puwedeng makatanggap ng mas mataas na kabayaran ang mga pamilyang may anak. 

May dalawang uri ng GSS na kabayaran, GSS I at GSS II.

Deadline para maging kwalipikado

Dapat mong ihain ang iyong 2020 tax return bago ang Oktubre 15, 2021

Tutukuyin ng iyong 2020 tax return kung kwalipikado ka para sa mga GSS na kabayaran. 

Kung magiging kwalipikado ka, makakatanggap ka ng kabayaran sa pamamagitan ng direktang deposito o tseke sa koreo. 

Kung naihain mo na ang iyong 2020 tax return, wala ka nang ibang dapat gawin. 

Tingnan kung kwalipikado ka para sa GSS I Tingnan kung kwalipikado ka para sa GSS II