Noong Marso 19, 2020, ipinatupad ni Gobernador Newsom ang Ehekutibong Kautusan N-33-20 na nag-aatas sa lahat ng residente na agad na sundin ang mga kasalukuyang direktiba tungkol sa pambublikong kalusugan ng Estado na manatili sa bahay, maliban kung kinakailangan upang mapanatili ang pagpapatuloy ng mga operasyon ng mahahalagang kritikal na sektor ng imprastraktura at karagdagang sektor na posibleng italaga ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado bilang kritikal upang maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng taga-California.

Alinsunod sa kautusang ito, itinalaga ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ang sumusunod na listahan ng Mahahalagang Manggagawa ng Kritikal na Imprastraktura upang matulungan ang mga pang-estado, lokal, pantribu, at pang-industriya na katuwang habang nagsisikap sila na protektahan ang mga komunidad, habang tinitiyak ang pagpapatuloy ng mga tungkuling kritikal sa pampublikong kalusugan at kaligtasan, gayundin sa seguridad ng ekonomiya at buong bansa.

Index ng sektor

Kaugnay na gabay para sa lahat ng sektor