Noong Marso 19, 2020, ipinatupad ni Gobernador Newsom ang Ehekutibong Kautusan N-33-20 na nag-aatas sa lahat ng residente na agad na sundin ang mga kasalukuyang direktiba tungkol sa pambublikong kalusugan ng Estado na manatili sa bahay, maliban kung kinakailangan upang mapanatili ang pagpapatuloy ng mga operasyon ng mahahalagang kritikal na sektor ng imprastraktura at karagdagang sektor na posibleng italaga ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado bilang kritikal upang maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng taga-California.

Alinsunod sa kautusang ito, itinalaga ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ang sumusunod na listahan ng Mahahalagang Manggagawa ng Kritikal na Imprastraktura upang matulungan ang mga pang-estado, lokal, pantribu, at pang-industriya na katuwang habang nagsisikap sila na protektahan ang mga komunidad, habang tinitiyak ang pagpapatuloy ng mga tungkuling kritikal sa pampublikong kalusugan at kaligtasan, gayundin sa seguridad ng ekonomiya at buong bansa.

Index ng sektor

1. Pangangalagang Pangkalusugan / Pampublikong Kalusugan

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Pangangalagang Pangkalusugan at Pampublikong Kalusugan (Healthcare and Public Health o HPH) ay malaki, magkakaiba, at bukas, at nasasaklawan nito ang pampubliko at pribadong sektor. Kasama rito ang mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan na bukas sa publiko, sentro ng pananaliksik, supplier, manufacturer, at iba pang pisikal na asset at malawak at kumplikadong system ng teknolohiya ng pampubliko at pribadong impormasyon na kinakailangan sa paghahatid ng pangangalaga at upang suportahan ang mabilis at ligtas na pagpapadala at pag-store ng malalaking data ng HPH.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga provider ng pangangalagang pangkalusugan at caregiver (kasama ang mga doktor, dentista, psychologist, mid-level practitioner, nurse, assistant, at aid; mga tauhan sa pagkontrol ng impeksyon at pagtiyak sa kalidad; mga pharmacist; mga physical, respiratory, speech at occupational therapist at assistant; mga social worker at provider na naglilingkod sa mga indibidwal na may mga kapansanan kasama na ang mga kapansanan sa paglaki; mga optometrist; mga speech pathologist; mga chiropractor; mga diagnostic at therapeutic technician; at mga radiology technologist).
 2. Mga manggagawang kinakailangan para sa mabisang operasyon sa klinika, operasyon kaugnay ng utos, imprastraktura, serbisyo ng suporta, pangangasiwa, seguridad, at intelligence sa kabuuang saklaw ng direktang pangangalaga sa pasyente at buong pangangalagang pangkalusugan at pampublikong kalusugan, kasama na ang accounting, pampangasiwaan, pag-admit at pag-discharge, engineering, pag-accredit, sertipikasyon, paglilisensya, pagbibigay ng kredensyal, epidemiological, source plasma at donasyon ng dugo, serbisyo ng pagkain, mga serbisyo para sa kapaligiran, housekeeping, mga medikal na talaan, information technology at operational technology, mga nutritionist, mga sanitarian; mga manggagawa ng emergency na serbisyong medikal; mga prehospital na manggagawa kasama na ang, pero hindi limitado sa, mga manggagawa ng agarang pangangalaga; mga manggagawa para sa inpatient at ospital; mga manggagawa para sa outpatient na pangangalaga; mga manggawa para sa pangangalaga sa bahay; mga manggagawa sa mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, provider na nasa bahay at nakabase sa komunidad; mga manggagawa para sa kaligtasan ng lugar ng trabaho).
 3. Mga manggagawang kailangan upang suportahan ang transportasyon papunta at pauwi mula sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at appointment sa provider.
 4. Mga manggagawang kailangan upang magbigay ng mga serbisyo ng paglalaba, serbisyo ng pagkain, muling pagpoproseso ng kagamitang medikal, at pamamahala sa basura.
 5. Mga vendor at supplier (kasama na ang imaging, pharmacy, mga serbisyo ng oxygen, matibay na kagamitang medikal)
 6. Mga manggagawang nagsasagawa ng kritikal na pananaliksik sa klinika, pagpapaunlad, at pagsusuri na kinakailangan bilang tugon sa COVID-19.
 7. Mga manggagawa sa iba pang medikal na pasilidad at pasilidad ng life science (kasama na ang Ambulatory na Kalusugan at Pang-operasyon, Mga Blood Bank, Mga Klinika, Kalusugan ng Pag-iisip sa Komunidad, Kumprehensibong Outpatient na rehabilitasyon, End Stage Renal Disease, Mga Departamento ng Kalusugan, Pangangalagang Pangkalusugan sa bahay, Mga Hospisyo, Mga Ospital, Pangmatagalang Pangangalaga, Mga Organ Pharmacy, Mga Organisasyon ng Procurement, Mga Psychiatric, Residensyal, Rural na Klinikang Pangkalusugan, at Mga Pederal na Kwalipikadong Health Center, at mga retail na pasilidad na dalubhasa sa mga medikal na produkto at supply, kasama na ang cannabis).
 8. Mga manggagawa para sa pangkalusugang pag-manufacture (kasama na ang mga kumpanya ng life science, at mga kumpanyang lumipat sa paggawa ng mga medikal na supply), supplier ng mga materyal at piyesa, technician, operator ng logistics at warehouse, printer, packager, at distributor ng kagamitang medikal (kasama na iyong nagsusuri at nagkukumpuni), personal protective equipment (PPE), isolation barrier, medikal na gas, pharmaceutical (kasama na ang mga materyal na ginagamit sa mga radioactive na gamot, at produktong may cannabis), dietary supplement, dugo at produkto ng dugo, bakuna, materyal ng pagsusuri, supply sa laboratoryo, suppy para sa paglilinis, pag-sanitize, pag-disinfect o pag-sterilize, produkto para sa personal na kalinisan, at produktong tisyu at paper towel.
 9. Mga manggagawa ng pampublikong kalusugan / kalusugan ng komunidad, kasama iyong nagko-compile, gumagawa ng modelo, nag-aanalisa at naghahayag ng impormasyon tungkol sa pampublikong kalusugan.
 10. Mga manggagawa ng kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip na responsable para sa pakikipag-usap, pag-abot, pakikipag-ugnayan, at paggamot sa mga indibidwal na nangangailangan ng mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip at/o pag-uugali.
 11. Mga donor ng bone marrow para sa dugo, dugo para sa stem cell, o plasma at ang mga manggagawa ng mga organisasyong nagpapatakbo at namamahala ng mga kaugnay na aktibidad.
 12. Mga manggagawang namamahala ng mga planong pangkalusugan, pagsingil, at impormasyong pangkalusugan.
 13. Mga manggagawang nagsasagawa ng mga tungkulin para sa pampublikong kalusugan na nakabatay sa komunidad, nagsasagawa ng epidemiologic surveillance, pag-compile, pag-aanalisa at paghahayag ng impormasyon tungkol sa pampublikong kalusugan.
 14. Mga manggagawang nagsasagawa ng mga tungkulin para sa IT at cybersecurity sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at pampublikong kalusugan.
 15. Mga manggagawang nagsasagawa ng mga tungkulin para sa seguridad, pamamahala sa insidente, at operasyong pang-emergency sa o sa ngalan ng mga entity ng pangangalagang pangkalusugan kasama na ang mga koalisyon ng pangangalagang pangkalusugan.
 16. Mga empleyado ng parmasya, kasama na ang mga manggagawang kinakailangan upang mapanatili ang hindi napuputol na pagbibigay ng inireseta.
 17. Mga manggagawa sa mga retail na pasilidad na dalubhasa sa mga medikal na produkto at supply.
 18. Mga manggagawa ng pampublikong kalusugan at kalusugan ng kapaligiran, kasama na ang mga manggagawang dalubhasa sa kalusugan ng kapaligiran na nakatuon sa pagpapatupad ng mga kontrol para sa kapaligiran, mga interbensyong kontrol sa kalinisan at impeksyon, kaligtasan ng pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at pagpaplano para sa paghahanda sa emergency, kasanayan sa trabaho sa engineering, at pagbuo ng gabay at mga protokol para sa naaangkop na PPE upang pigilan ang pagpasa ng sakit na COVID-19; Mga manggagawa ng pampublikong kalusugan/ kalusugan ng komunidad (kasama na ang mga manggagawa sa call center) na nagsasagawa ng mga tungkulin para sa pampublikong kalusugan na nakabatay sa komunidad, nagsasagawa ng epidemiologic surveillance at pag-compile, pag-aanalisa, at paghahayag ng impormasyon tungkol sa pampublikong kalusugan.
 19. Mga provider ng sebisyo ng morge, kasama na ang mga manggagawang nagsasagawa ng mga serbisyo ng morge, serbisyo kaugnay ng lamay, lamay sa cremation, sementeryo, at mga nauugnay na serbisyo, kasama na ang mga punerarya, crematorium, mga manggagawa ng sementeryo at gumagawa ng kabaong.
 20. Mga manggagawang nakikipag-ugnayan sa iba pang organisasyon upang matiyak ang wastong pag-recover, pangangasiwa, pagkilala, pagbibiyahe, pagsubaybay, pag-iimbak, at pag-aasikaso ng mga labi ng tao at personal na gamit; nagsesertipika sa dahilan ng kamatayan; at nangangasiwa sa access sa mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip sa mga kapamilya, tagaresponde, at nakaligtas sa isang insidente.
 21. Mga manggagawang sumusuporta sa mga beterinaryong ospital at klinika.
 22. Mga manggagawang sumusuporta sa mga operasyon ng mga outdoor na pasilidad na panlibangan para sa layunin ng pagpapadali sa personal na kalusugan at wellness nang dumidistansya sa isa't isa sa pamamagitan ng outdoor na pag-eehersisyo.

Kaugnay na gabay sa sektor:

2. Mga Serbisyong Pang-emergency

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Mga Serbisyong Pang-emergency (Emergency Services Sector o ESS) ay isang komunidad ng mga tauhang may matinding pagsasanay, kasama ang mga physical at cyber resource, na nagbibigay ng napakaraming uri ng mga serbisyo sa pag-iwas, paghahanda, pagtugon, at pag-recover sa mga pang-araw-araw na operasyon at sa pagtugon sa insidente. Kasama sa ESS ang mga pasilidad at kagamitang ipinamahagi batay sa heograpiya sa parehong may bayad at boluntaryong kapasidad na pangunahing nakasaayos sa mga pederal, pang-estado, lokal, pantribu, at teritoryal na antas ng pamahalaan, gaya ng mga departamento ng pulis at bumbero ng lungsod, mga opisina ng sheriff ng county, mga departamento ng pulis at bumbero ng Departamento ng Depensa, at mga departamento ng mga pagawaing bayan. Kasama rin sa ESS ang mga resource ng pribadong sektor, gaya ng mga departamento ng bumbero ng industriya, pribadong organisasyong panseguridad, at pribadong provider ng mga medikal na serbisyong pang-emergency.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Pampubliko, pribado, at boluntaryong tauhan (front line at pamamahala) sa pamamahala sa emergency, pagpapatupad ng batas, mga serbisyo sa sunog at pagsagip, medikal na serbisyong pang-emergency, bilangguan, rehabilitasyon at reentry, search and rescue, pagtugon sa mapanganib na materyal, at technician na sumusuporta sa emergency na tugon sa dagat at himpapawid.
 2. Mga empleyado ng Mga Public Safety Answering Point at call center ng 911; tauhang nauugnay sa access sa mga serbisyong pang-emergency kasama na ang system ng alerto sa emergency at mga wireless na alerto sa emergency.
 3. Mga empleyado ng Fusion Center
 4. Mga manggagawang sumusuporta sa pagsubaybay, pagtugon, pag-iwas, at pagpigil sa sakunang dulot ng lagay ng panahon / natural na kalamidad, kasama na ang mga tauhang nagsasagawa, sumusuporta, o nangangasiwa sa mga aktibidad ng mitigasyon ng wildfire
 5. Mga manggagawa – kasama na ang mga kinontratang vendor — na nagpapanatili, gumagawa, o nagsu-supply ng kagamitan at mga serbisyong sumusuporta sa mga operasyong pagtugon sa pagpapatupad ng batas, sunog, EMS, at serbisyong pang-emergency (kasama na ang kagamitang pangkaligtasan, electronic na seguridad, at mga uniporme)
 6. Mga manggagawang tumutugon sa pang-aabuso at pagpapabaya sa mga bata, nakakatanda at dependent na nasa hustong gulang.
 7. Mga opisyal ng animal control at opisyal ng makataong pakikitungo
 8. Tauhang panseguridad upang panatilihin ang kontrol sa access sa gusali at mga pisikal na panseguridad na hakbang
 9. Mga manggagawa at kinontratang vendor na nagpapanatili at nagbibigay ng mga serbisyo at supply sa mga pasilidad ng pampublikong kaligtasan, kasama na ang pang-emergency na communication center, mga public safety answering point, communication center para sa pampublikong kaligtasan, pang-emergency na operation center, istasyon ng mga medikal na serbisyo sa sunog at emergency, istasyon at pasilidad ng pulis at nagpapatupad ng batas.

Kaugnay na gabay sa sektor:

3. Pagkain at Agrikultura

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Pagkain at Agrikultura (Food and Agricultural o FA) ay binubuo ng kumplikadong system ng produksyon, pagpoproseso, at paghahatid at may kapasidad na pakainin ang mga tao at hayop sa loob at labas ng United States. Higit pa sa paggawa ng produktong pagkain sa loob ng bansa, nag-aangkat din ang Sektor ng FA ng maraming sangkap at yari nang produkto, na humahantong sa kumplikadong ugnayan ng mga grower, processor, supplier, transporter, distributor, at consumer. Kritikal ang sektor na ito sa pagpapanatili at pagtiyak sa ating supply ng pagkain.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawang sumusuporta sa mga grocery, parmasya, convenience store, at iba pang retail na nagbebenta ng mga produktong pagkain o inumin, at pagkain ng hayop/alagang hayop, serbisyo ng suporta sa retail customer, tauhang pansuporta sa information technology, para sa mga online order, pag-pickup/pag-takeout o paghahatid.
 2. Mga manggagawang sumusuporta sa mga operasyon ng restaurant sa take-out at mabilis na paghahain, kasama na ang mga empleyadong naghahanda ng pagkain, naghahanda ng take-out, at nagde-deliver ng pagkain.
 3. Mga empleyado ng manufacturer ng pagkain at mga empleyado ng mga supplier ng mga ito kasama iyong mga nagtatrabaho sa mga pasilidad na gumagawa at nagpoproseso ng sangkap ng pagkain; pasilidad ng aquaculture at pag-aani ng pagkaing-dagat; pasilidad na kumakatay ng hayop, manok, pagkaing-dagat; pasilidad na nagpoproseso ng pagkain ng alagang hayop at hayop; pasilidad ng pagkain para sa tao na gumagawa ng mga by-product para sa pagkain ng hayop; pasilidad na gumagawa ng inumin; at sa produksyon ng pakete ng pagkain, kasama na ang mga operasyon at pagpoproseso para sa pag-recycle.
 4. Mga magsasaka, manggagawa sa bukid at rantso, at serbisyo ng suporta sa agribusiness kasama iyong mga nagtatrabaho sa auction at pagbebenta; pangangasiwa, pag-iimbak, pagpoproseso at pamamahagi ng butil at oilseed; produksyon, pagpapakete, at pamamahagi ng pagkain ng hayop, feed, at sangkap; pag-manufacture, pagpapakete, at pamamahagi ng mga beterinaryong gamot; pagde-deliver at pagbibiyahe sa trak.
 5. Mga magsasaka, manggagawa sa bukid at rantso, manggagawa ng serbisyo ng suporta at mga empleyado ng supplier ng mga ito na gumagawa ng supply ng pagkain sa loob ng bansa at para sa pagluluwas kasama iyong kasali sa pagpapalaki, pagku-cultivate, pag-aani, pagpapakete, pag-iimbak, o paghahatid sa imbakan o sa palengke o sa isang carrier para sa transportasyon upang maibenta ang anumang produkto ng agrikultura o horticulture para sa pagkonsumo ng tao; iyong mga kasali sa paggawa at pag-aani ng mga pananim sa bukid; grower ng cannabis; pagsisiyasat kaugnay ng agrikultura at produkto; pasilidad ng fuel ethanol; pasilidad ng imbakan; pasilidad ng biodiesel at renewable diesel; at iba pang input kaugnay ng agrikultura
 6. Mga empleyado at kumpanyang sumusuporta sa pamamahagi ng pagkain, feed, at inumin at mga sangkap na ginagamit sa mga produktong ito kasama na ang mga manggagawa sa warehouse, inventory controller na pinapamahalaan ng vendor, at manager ng blockchain.
 7. Mga manggagawang sumusuporta sa kalinisan ng lahat ng proseso ng pagma-manufacture at operasyon para sa pagkain mula sa wholesale hanggang retail.
 8. Mga manggagawang sumusuporta sa pagpapalaki at pamamahagi ng mga halaman at mga nauugnay na produkto para sa mga hardin sa bahay.
 9. Mga manggagawa sa mga cafeteria na ginagamit upang pakainin ang mga manggagawa, partikular ang mga populasyon ng mga manggagawa na pinoprotektahan laban sa COVID-19
 10. Mga manggagawa sa mga laboratoryong nagda-diagnose ng hayop at sumusuri ng pagkain
 11. Mga manggagawang mahalaga para sa mga programa ng tulong at pagbabayad ng pamahalaan
 12. Mga manggagawa ng mga organisasyong pampamahalaan, pampribado, at hindi pampamahalaan na mahalaga para sa mga programa ng tulong sa pagkain (kasama na ang mga programa ng tanghalian sa paaralan) at mga pagbabayad ng pamahalaan.
 13. Mga empleyado ng mga kumpanyang kasali sa produksyon, pag-iimbak, pagbibiyahe, at pamamahagi ng mga kemikal; gamot, kasama na ang cannabis; mga bakuna; at iba pang substance na ginagamit ng industriya ng pagkain at agrikultura, kasama na ang mga buto, pesticide, herbicide, fertilizer, mineral, pampalago, at iba pang tulong sa produksyong nauugnay sa agrikultura.
 14. Mga manggagawa sa agrikultura ng hayop kasama iyong mga nagtatrabaho para sa beterinaryong kalusugan (kasama iyong mga kasali sa pagsuporta sa mga pang-emergency na serbisyo ng beterinaryo o serbisyo sa livestock); pagpapalaki ng mga hayop na kakainin; mga operasyong pagpaparami ng hayop; mga livestock market; planta para sa pagkatay at pagpapakete, manufacturer, renderer, at nauugnay na lakas-paggawa sa regulasyon at pamahalaan.
 15. Transportasyong sumusuporta sa mga industriya ng agrikultura ng hayop, kasama na ang paglilipat ng mga medikal at reproductive na supply at materyal para sa hayop, mga bakuna para sa hayop, mga gamot para sa hayop, mga sangkap ng feed, feed, at bedding, mga buhay na hayop, mga medikal na materyal para sa hayop; transportasyon ng mga patay na hayop na itatapon; at nauugnay na lakas-paggawa sa regulasyon at pamahalaan
 16. Mga manggagawang sumusuporta sa mga tistisan ng kahoy at sa pagma-manufacture at pamamahagi ng mga produkto ng fiber at kagubatan, kasama na ang, pero hindi ito limitado sa, troso, papel, at iba pang kahoy at mga produkto ng fiber
 17. Mga empleyadong kasali sa pagma-manufacture at pagmementena ng kagamitan at iba pang imprastrakturang kinakailangan sa agrikultural na produksyon at pamamahagi
 18. Mga manggagawa sa mga pasilidad na nag-aalaga ng hayop na nagbibigay ng pagkain, matutuluyan, pangangalaga ng beterinaryo at/o regular na pangangalaga at iba pang kinakailangan sa buhay para sa mga hayop.

Kaugnay na gabay sa sektor:

4. Enerhiya

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Enerhiya ay binubuo ng iba't iba at heograpikong nakakalat na kritikal na asset at system na kadalasang umaasa sa isa't isa. Ang kritikal na imprastrakturang ito ay nahahati sa tatlong magkakaugnay na segment o subsector—kuryente, langis, at natural gas—upang maisama ang produksyon, pagpipino, pag-iimbak, at pamamahagi ng langis, gas, at kuryente. Ang Sektor ng Enerhiya ay nagsu-supply ng mga gasolina sa industriya ng transportasyon, kuryente sa mga sambahayan at negosyo, at iba pang pinagmumulan ng enerhiya na mahalaga sa paglago at produksyon sa buong Bansa. Kaugnay nito, nakadepende ito sa transportasyon ng bansa, information technology, mga komunikasyon, pananalapi, tubig, at mga imprastraktura ng pamahalaan.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi posible ang malayuang pagtatrabaho:

Mga manggagawang sumusuporta sa sektor ng enerhiya, anuman ang pinagmumulan ng enerhiya, segment ng system, o imprastrakturang kinabibilangan ng manggagawa, o kinakailangan upang sumubaybay, magpatakbo, mag-engineer, at magpanatili sa pagiging mapagkakatiwalaan, kaligtasan, kalusugan ng kapaligiran, physical at cyber security ng system ng enerhiya, kasama na ang paggawa, pagpapadala at pamamahagi ng kuryente.

Mga manggagawang sumusuporta sa sektor ng enerhiya, anuman ang pinagmumulan ng enerhiya, kinakailangan para sa konstruksyon, pagma-manufacture, transportasyon at logistics, pagmementena, at pagpapahintulot.

IT at OT technology para sa mahahalagang operasyon ng sektor ng enerhiya kasama ang mga manggagawa ng suporta, operasyon ng serbisyo sa customer, call center, at operasyong pagresponde sa emergency at emergency ng customer; system ng pamamahala sa enerhiya, system ng kontrol, system na Supervisory Control at Data Acquisition o SCADA, at entity data center ng sektor ng enerhiya; engineer ng cybersecurity; at pamamahala sa panganib para sa cybersecurity.

Mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyong nauugnay sa mga gasolina at supply chain ng sektor ng enerhiya, sumusuporta sa procurement, pagmimina, pagdi-drill, pagpoproseso, pagpipino, pagma-manufacture, pagre-refuel, konstruksyon, logistics, transportasyon (kasama na ang pagbibiyahe sa dagat, mga terminal, pagbibiyahe sa pamamagitan ng tren at sasakyan), pagpapahintulot sa operasyon at pagmementena, seguridad, pagtatapon ng basura, pag-iimbak, at pagsubaybay sa suporta para sa mga mapagkukunan.

Mga manggagawang sumusuporta sa pagreremedyo at pagsubaybay sa kapaligiran.

Mga manggagawang sumusuporta sa pagma-manufacture at pamamahagi ng kagamitan, mga supply, at piyesang kinakailangan upang mapanatili ang produksyon, pagmementena, pag-restore, at serbisyo sa mga pasilidad ng sektor ng enerhiya sa kabuuan ng lahat ng sektor ng enerhiya, at anuman ang pinagmumulan ng enerhiya.

Mga manggagawa sa Mga Independent na Operator ng System, Organisasyon ng Panrehiyong Pagpapadala, at mga tauhan, engineer at technician ng Mga Operasyon ng Network upang pamahalaan ang network o patakbuhin ang mga pasilidad.

Mga manggagawa sa Coordinator ng Pagiging Mapagkakatiwalaan, Mga Awtoridad sa Pagbabalanse, at mga pangunahin at backup na Control Center, kasama na ang, pero hindi ito limitado sa, mga independent na operator ng system, organisasyon ng panrehiyong pagpapadala, at mga awtoridad sa pagbabalanse; at mga manggagawang kasama sa pakikipagkalakalan at pag-iiskedyul ng enerhiyang commodity.

Tauhan ng mutual na tulong, na posibleng kinabibilangan ng mga manggagawa mula sa labas ng estado o lokal na hurisdiksyon

Mga retail fuel center gaya ng mga gasolinahan at himpilan ng trak, at ang mga system ng pamamahaging sumusuporta sa mga ito.

5. Tubig at Maruming Tubig

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Tubig at Maruming Tubig ay isang kumplikadong sektor na binubuo ng imprastraktura ng inuming tubig at maruming tubig na may iba't ibang laki at uri ng pagmamay-ari. Maraming namamahalang awtoridad na tumutukoy sa Sektor ng Tubig at Maruming Tubig ang nagbibigay ng mga hakbang tungkol sa pampublikong kalusugan, proteksyon ng kapaligiran, at seguridad, bukod sa iba pa.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

Mga empleyadong kinakailangan upang patakbuhin at panatilihin ang imprastraktura ng inuming tubig at maruming tubig/drainage, kasama na ang:

 1. Tauhan ng operasyon sa mga awtoridad sa tubig
 2. Tauhan ng operasyon sa mga system ng tubig sa komunidad
 3. Tauhan ng operasyon sa mga pasilidad ng paglilinis sa maruming tubig
 4. Mga manggagawang nagkukumpuni ng mga tubo ng tubig at maruming tubig na nagsasagawa ng kinakailangang pagsa-sample o pagsubaybay
 5. Tauhan ng operasyon para sa pamamahagi at pagsusuri ng tubig
 6. Tauhan ng operasyon sa mga pasilidad na kumokolekta ng maruming tubig
 7. Tauhan ng operasyon at teknikal na suporta para sa mga SCADA Control system
 8. Mga supplier ng kemikal na disinfectant para sa tubig at maruming tubig at proteksyon ng tauhan
 9. Mga manggagawang nagpapanatili sa mga digital system ng imprastrakturang sumusuporta sa mga operasyon ng tubig at maruming tubig

6. Transportasyon at Logistics

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Mga System ng Transportasyon ay binubuo ng pitong pangunahing subsector, o mode:

 • Kasama sa aviation ang aircraft, mga system ng kontrol ng trapiko sa himpapawid, at mga airport, heliport, at landing strip. Mga serbisyo ng pangkomersyong aviation sa mga sibil at joint-use na military airport, heliport, at sea plane base. Bilang karagdagan, kasama sa aviation mode ang pangkomersyo at panlibangang aircraft (manned at unmanned) at iba't ibang variety ng mga serbisyo ng suporta, gaya ng mga istasyon ng pagkukumpuni ng aircraft, mga pasilidad ng paglalagay ng gasolina, aid sa nabigasyon, at paaralang nagtuturo ng pagpapalipad.
 • Kasama sa Highway at Motor Carrier ang kalsada, mga tulay, at mga tunnel. Kabilang sa Mga Sasakyan ang mga trak, kasama na iyong nagdadala ng mga mapanganib na materyal; iba pang pangkomersyong sasakyan, kasama iyong mga bisikleta, pangkomersyong motor coach at school bus; mga system ng paglilisensya sa sasakyan at pagmamaneho; mga taxi, serbisyo ng transportasyon kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Transportasyon, at serbisyo ng paghahatid kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Paghahatid; mga system ng pamamahala sa trapiko; AT mga cyber system na ginagamit para sa pamamahala sa operasyon.
 • Ang System ng Transportasyon sa Dagat ay binubuo ng dalampasigan, mga pantalan, daanang tubig, at intermodal na landside connection na nagbibigay-daan sa iba't ibang mode ng transportasyon na maghatid ng mga tao at produkto papunta sa, mula sa, at sa tubig.
 • Kasama sa Pampublikong Sasakyan at Pampasaherong Tren ang mga terminal, operational system, at pansuportang imprastraktura para sa mga serbisyo sa pasahero sa pamamagitan ng mga pampasaherong bus, trolleybus, monorail, heavy rail—na kilala rin bilang mga subway o metro—light rail, pampasaherong tren, at vanpool/rideshare.
 • Ang Mga System ng Mga Tubo ay binubuo ng mga tubong nagdadala ng mga mapanganib na natural gas liquid, pati iba't ibang kemikal. Kasama rin ang mga asset na nasa ibabaw ng lupa, gaya ng mga compressor station at pumping station.
 • Ang Pangkargamentong Tren ay binubuo ng mga pangunahing carrier, mas maliliit na riles ng tren, aktibong riles ng tren, bagon ng kargamento, at locomotive.
 • Kasama sa Postal at Pagpapadala ang malalaking magkakaugnay na carrier, mga serbisyo ng panrehiyon at lokal na tagapaghatid, serbisyo ng koreo, kumpanyang namamahala sa koreo, at chartered na serbisyo at serbisyo ng delivery.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga empleyadong sumusuporta o nagbibigay-daan sa mga tungkulin sa transportasyon, kasama na ang mga nagmamaneho ng trak, nagmamaneho ng bus, dispatcher, technician ng pagmementena at pagkukumpuni, manggagawa sa warehouse, manggagawa sa himpilan ng trak at pahingahan, serbisyo ng pag-tow at pag-recover, manggagawang nagbibigay ng tulong sa gilid ng kalsada, tauhan ng intermodal na transportasyon, at manggagawang nagpapanatili at nagsisiyasat ng imprastraktura
 2. Pagtatrabahong sumusuporta o nagbibigay ng mga serbisyong nagbibigay-daan sa mga operasyon ng logistics para sa mahahalagang sektor, wholesale at retail na pagbebenta, kasama na ang paglalagay sa warehouse, pagpapalamig, pag-iimbak, pagpapakete, at pamamahagi ng mga produkto para sa wholesale o retail na pagbebenta o paggamit.
 3. Mga manggagawang sumusuporta sa pagmementena at operasyon ng mahalagang imprastraktura ng highway, kasama na ang mga kalsada, tulay, at tunnel.
 4. Mga manggagawa ng mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo, supply, at kagamitan na nagbibigay-daan sa warehouse at mga operasyon, kasama na ang pagpapalamig, pag-iimbak, pagpapakete, at pamamahagi ng mga produkto para sa wholesale o retail na pagbebenta o paggamit.
 5. Mga manggagawa ng pampublikong sasakyan na nagbibigay ng mga kritikal na serbisyo ng sasakyan at/o nagsasagawa ng kritikal o regular na pagmementena sa imprastraktura o kagamitan ng pampublikong sasakyan.
 6. Mga empleyadong sumusuporta sa mga personal at pangkomersyong serbisyo ng transportasyon, kasama na ang mga taxi, mga serbisyo ng bisikleta, Mga Kumpanya ng Network ng Transportasyon, at mga serbisyo ng paghahatid kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Paghahatid
 7. Mga manggagawang responsable sa pagpapatakbo ng mga pampasahero, pang-commuter at pangkargamentong tren at pagpapanatili ng imprastraktura at kagamitan ng tren
 8. Mga manggagawa ng transportasyon sa dagat at inland na daanang tubig – kabibilangan ng pagmementena at pagkukumpuni – na kinabibilangan ng awtoridad sa pantalan at mga tauhan sa pangkomersyong pasilidad, dredger, manggagawa sa pantalan, marino, tripulante ng barko, kapitan ng barko at operator ng tugboat, supply ng barko, chandler, at operator ng kagamitan.
 9. Mga manggagawang sumusuporta sa operasyon, pagsisiyasat, at pagmementena ng mahahalagang dike, pansara, at daungan.
 10. Mga manggagawang sumusuporta sa pagsisiyasat at pagmementena ng mga tulong sa nabigasyon at iba pang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan na tumitiyak sa patuloy na kalakalan sa dagat.
 11. Mga manggagawang sumusuporta sa transportasyon ng mga kemikal, mapanganib, medikal, basura at mare-recycle na materyal upang suportahan ang mga kritikal na sektor at imprastraktura.
 12. Pagkukumpuni, pagmementena ng sasakyan, at mga pasilidad ng pagma-manufacture at pamamahagi ng kagamitan para sa transportasyon.
 13. Mga tagasiyasat ng kaligtasan ng transportasyon, kasama na ang mga tagasiyasat ng mapanganib na materyal at tagasiyasat ng aksidente
 14. Mga manufacturer at distributor (kabibilangan ng mga service center at nauugnay na operasyon) ng mga system ng ilaw at komunikasyon, system ng espesyal na karatula at istruktura, kagamitan sa pagresponde sa emergency at mga pansuportang materyal, printer, naka-print na materyal, materyal ng pagpapakete, pallet, crate, lalagyan, at iba pang supply na kinakailangan upang suportahan ang pagma-manufacture, antas ng pagpapakete at mga operasyon ng pamamahagi
 15. Mga manggagawa sa koreo, parcel, tagapaghatid, delivery sa huling milya, at pagpapadala, kabibilangan ng mga pribadong kumpanyang tumatanggap, nagpoproseso, nagbibiyahe, at naghahatid ng impormasyon at mga produkto.
 16. Mga manggagawang nagbibigay ng kagamitan at mga materyal para sa pagpapanatili ng kagamitan para sa transportasyon.
 17. Mga empleyadong nagkukumpuni at nagpapanatili ng mga sasakyan, aircraft, kagamitan ng tren, mga sasakyang pandagat, bisikleta, at ng kagamitan at imprastrakturang nagbibigay-daan sa mga operasyong sumasaklaw sa transportasyon ng kargamento at mga pasahero
 18. Mga manggagawang sumusuporta sa transportasyon sa himpapawid para sa kargamento at mga pasahero, kasama na ang operasyong pamamahagi, pagmementena, at paglilinis. Kasama rito ang mga controller ng trapiko sa himpapawid, dispatcher ng flight, tauhan ng pagmementena, manggagawa sa rampa, ahente sa paggagasolina, tauhan sa flight, tagasiyasat at engineer ng kaligtasan sa airport, tauhan ng mga operasyon ng airport, mga manggagawa ng kaligtasan sa himpapawid at aerospace, seguridad, tauhan ng pangkomersyong espasyo, tauhan ng mga operasyon, mga tagasiyasat ng aksidente, instructor ng flight, at iba pang manggagawa sa loob at labas ng mga pasilidad ng airport.
 19. Mga manggagawang kritikal sa pagma-manufacture, pamamahagi, pagbebenta, pagrerenta, pagpapaupa, pagkukumpuni, at pagpapanatili ng mga sasakyan at iba pang kagamitan para sa transportasyon (kasama na ang mga charging station ng electric na sasakyan) at ang mga supply chain na nagbibigay-daan sa mga operasyong ito, na napapailalim sa pagsunod sa gabay sa pampublikong kalusugan na inisyu ng CDPH.
 20. Mga manggagawang sumusuporta sa operasyon, pagsisiyasat, at pagpapanatili ng mahahalagang pasilidad at operasyon ng pagawaing bayan, kasama na ang mga tulay, mainbreak ng tubig at alkantarilya, tauhan ng pagpapanatili ng fleet, konstruksyonng kritikal o estratehikong imprastraktura, mga supplier ng materyal ng konstruksyon, pagmementena ng signal ng trapiko, emergency na serbisyo sa lokasyon para sa mga utilidad sa ilalim ng lupa, pagpapanatili ng imprastraktura ng mga digital system na sumusuporta sa mga operasyon ng mga pagawaing bayan, at iba pang lumalabas na isyu
 21. Mga manggagawang sumusuporta, gaya ng pagputol ng puno para hindi maharangan ang kalsada at linya ng kuryente, upang matiyak ang availability ng mga kinakailangang pasilidad, transportasyon, enerhiya at mga komunikasyon.

7. Mga Komunikasyon at Information Technology

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Mga Komunikasyon ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyong sumusuporta sa mahusay na operasyon ng kasalukuyang pandaigdigang lipunang umiinog sa impormasyon. Ang mga network ng komunikasyon ay nagbibigay-daan sa mga tao sa buong mundo na makipag-ugnayan sa isa't isa, agad na mag-access ng impormasyon, at makipag-ugnayan mula sa malalayong lugar. Kasama rito ang paggawa ng link sa pagitan ng tagapagpadala (kasama na ang mga signal gamit ang boses) at isa o higit pang tagatanggap gamit ang teknolohiya (hal., isang system ng telepono o ang Internet) upang magpadala ng impormasyon mula sa isang lokasyon patungo sa isa pang lokasyon. Mabilis na nagbabago ang mga teknolohiya, at tumataas ang bilang ng mga opsyon sa produkto, serbisyo, provider ng serbisyo, at komunikasyon. Ang arkitektura ng mga komunikasyon sa bansa ay isang kumplikadong koleksyon ng mga network na pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga indibidwal na provider ng serbisyo. Marami sa mga produkto at serbisyo ng sektor na ito ang pundasyon o kinakailangan para sa mga operasyon at serbisyong ibinibigay ng iba pang kritikal na sektor ng imprastraktura. Ang katangian ng mga network ng komunikasyon ay binubuo ng pisikal na imprastraktura (mga gusali, switch, tower, antenna, atbp.) at cyber na imprastraktura (software para sa pagruruta at pagsi-switch, mga system na pansuporta sa operasyon, mga application ng user, atbp.), na kumakatawan sa pangkalahatang hamon upang tugunan ang buong pisikal at cyber na imprastraktura.

Ang Sektor ng IT ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyong sumusuporta sa mahusay na operasyon ng kasalukuyang pandaigdigang lipunang umiinog sa impormasyon at mahalaga sa mga operasyon at serbisyong ibinibigay ng iba pang kritikal na Sektor ng imprastraktura. Ang Sektor ng IT ay binubuo ng mga maliit at katamtamang-laking negosyo, pati na rin ng malalaking multinational na kumpanya. Hindi tulad ng maraming kritikal na Sektor ng imprastraktura na binubuo ng mga tiyak at madaling matukoy na pisikal na asset, ang Sektor ng IT ay isang Sektor na nakabatay sa mga tungkulin na hindi lang binubuo ng mga pisikal na asset pero binubuo rin ng mga virtual na system at network na nagbibigay-daan sa mga pangunahing kakayahan at serbisyo sa mga pampubliko at pribadong sektor.

Mahalagang lakas-paggawa – Mga Komunikasyon, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Pagmementena ng imprastraktura ng mga komunikasyon- kasama na ang mga system ng komunikasyong pribadong pagmamay-ari at minementena- na sinusuportahan ng mga technician, operator, call-center, wireline at wireless provider, provider ng serbisyo ng cable, satellite na operasyon, Internet Exchange Point, Network Access Point, pasilidad para sa back haul at front haul, at manufacturer at distributor ng kagamitan para sa mga komunikasyon.
 2. Mga manggagawang nagsasagawa ng mga tungkuling nauugnay sa imprastraktura at mga pasilidad ng suporta sa cable sa ilalim ng dagat, kasama na ang mga landing site ng cable, vault at takip ng manhole sa dalampasigan, submarine cable depot, at pasilidad ng submarine cable ship
 3. Mga empleyado ng pamahalaan at pribadong sektor na sumusuporta sa mga pasilidad ng internet at komunikasyon ng Departamento ng Depensa.
 4. Mga manggagawang sumusuporta sa serbisyo ng radyo, telebisyon, at media, kasama na ang, pero hindi ito limitado sa, mga front line na tagapagbalita, studio, at technician para sa pangangalap ng balita, pag-uulat, at paglalathala ng balita.
 5. Mga tauhan, engineer at/o technician ng Mga Operasyon ng Network na kabibilangan ng mga manager at tauhan ng IT, HVAC at electrical engineer, tauhang panseguridad, software at hardware engineer, at database administrator na namamahala ng network o nagpapatakbo ng mga pasilidad
 6. Mga manggagawang responsable sa konstruksyon at pagre-restore ng imprastraktura, kasama na ang mga kontratista para sa konstruksyon at engineering ng mga fiber optic na cable, nakabaong conduit, maliliit na cell, iba pang wireless na pasilidad, at iba pang imprastrakturang nauugnay sa sektor ng mga komunikasyon. Kasama rito ang kontruksyon ng mga bagong pasilidad at pagde-deploy ng bagong teknolohiyang kinakailangan upang matugunan ang pagbagal o paggamit ng customer sa mga malayuang serbisyo.
 7. Mga technician ng pag-install, pagpapanatili at pagkukumpuni na gumagawa, sumusuporta o nagkukumpuni ng serbisyo kung kinakailangan.
 8. Tauhan sa pangunahing opisina upang panatilihin at patakbuhin ang pangunahing opisina, mga data center, at iba pang pasilidad ng network ng opisina, at tauhan para sa kritikal na suporta na tumutulong sa mga front line na empleyado
 9. Tauhan para sa serbisyo sa customer at suporta, kasama na ang mga pinapamahalaan at propesyonal na serbisyo pati ang mga malayuang provider ng suporta sa mga lumilipat na empleyado upang i-set up at imentena ang mga opisina sa bahay, na humaharap sa mga customer upang pamahalaan o suportahan ang mga kapaligiran ng serbisyo at isyu sa seguridad, kasama na ang payroll, pagsingil, panloloko, logistics at pagto-troubleshoot
 10. Mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyong pangkaligtasan para sa electronic na seguridad, sunog, pagsubaybay, at buhay, at tumitiyak sa pisikal na seguridad, kalinisan, at kaligtasan ng mga pasilidad at tauhan, kasama iyong mga nagbibigay ng mga pansamantalang waiver ng paglilisensya upang makapagtrabaho ang tauhan ng seguridad sa iba pang Estado o Munisipalidad.
 11. Mga dispatcher na nauugnay sa serbisyo ng pagkukumpuni at pagre-restore
 12. Tauhan ng serbisyo para sa retail na customer sa mga kritikal na lokasyon ng service center para sa mga onboarding na customer, pamamahagi at pagkukumpuni ng kagamitan at iba pang tauhan ng supply chain, upang suportahan ang mga malayuang emergency na pangangailangan sa komunikasyon ng mga indibidwal;
 13. Tauhan para sa Mga Panlabas na Gawain upang tumulong sa pakikipag-usap sa mga lokal, pang-estado, at pederal na opisyal upang matugunan ang mga pangangailangan sa komunikasyong sumusuporta sa tugon sa COVID-19, kaligtasan ng publiko, at seguridad ng bansa.
 14. Mga manggagawang responsable para matiyak na ang mga taong may mga kapansanan ay may access sa at ang mga benepisyo ng iba't ibang platform ng komunikasyon, kasama iyong mga nauggnay sa pagbibigay ng mga serbisyo ng pag-relay para sa telecommunication, pag-close caption ng mga broadcast na telebisyon para sa bingi, mga serbisyo ng pag-relay ng video para sa mga binging mamamayan na gusto ng komunikasyon sa pamamagitan ng American Sign Language imbis na text, at paglalarawan sa audio para sa programming sa telebisyon.

Mahalagang lakas-paggawa – Information Technology, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawang sumusuporta sa mga command center, kasama na ang, pero hindi limitado sa, Mga Command Center ng Mga Operasyon ng Network, Control Center ng Mga Operasyon para sa Pag-broadcast at Mga Command Center para sa Mga Operasyong Panseguridad
 2. Mga operator ng data center, kasama na ang mga system administrator, HVAC at electrical engineer, tauhang panseguridad, manager at purchaser para sa IT, solutions engineer ng paglilipat ng data, software at hardware engineer, at database administrator
 3. Mga manggagawang sumusuporta sa mga sentro ng serbisyo para sa kliyente, field engineer, at iba pang manggagawang sumusuporta sa kritikal na imprastraktura, maging ang mga manufacturer at vendor ng supply chain na nagbibigay ng hardware at software, mga serbisyo ng suporta, pananaliksik at pagpapaunlad, kagamitan sa information technology (kabibilangan ng mga microelectronic at semiconductor), at kagamitan sa HVAC at elektrikal na kagamitan para sa mga kritikal na imprastraktura at pagsusuri sa laboratoryo at ahensya ng sertipikasyong nagkukuwalipika ng gayong kagamitan para sa kritikal na imprastraktura.
 4. Mga manggagawang kinakailangan upang mapigilan at matugunan ang mga cyber na insidenteng nauugnay sa kritikal na imprastraktura, at mga entity na sumusuporta sa paggana ng mga sektor ng kritikal na imprastraktura
 5. Mga supplier, tagapagdisenyo, transporter, at iba pang manggagawang sumusuporta sa pagma-manufacture, pamamahagi, at pagbuo ng mahahalagang pandaigdigan, pambansa, at lokal na imprastraktura para sa mga serbisyo ng computing (kabilang ang mga serbisyo ng cloud computing at mga kakayahan sa pagte-telework), imprastraktura ng negosyo, mga pinansyal na transaksyon, mga serbisyong nakabase sa web, at kritikal na pagma-manufacture
 6. Mga manggagawang sumusuporta sa mga solusyon sa system ng komunikasyon, information technology, at work from home
 7. Mga empleyadong kinakailangan upang suportahan ang Software bilang mga negosyo ng Serbisyong nagbibigay-daan sa malayuang pagtatrabaho, pagsasagawa ng mga operasyon sa negosyo, distance learning, mga serbisyo ng media, at mga digital na pag-aalok sa kalusugan, o kinakailangan para sa teknikal na suportang mahalaga para sa pagpapatuloy at pagiging konektado ng negosyo.

8. Mga Operasyon ng Pamahalaan at iba pang nakabase sa komunidad na mahalagang gawain

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga kritikal na manggagawa sa pamahalaan, gaya ng inilarawan ng employer at tugma sa Pagpapatuloy ng Mga Plano sa Operasyon at Pagpapatuloy ng mga plano ng Pamahalaan.
 2. Mga manggagawa sa county na responsable para sa pagtukoy ng pagiging kuwalipikado para sa mga benepisyo ng safety net
 3. Mga Hukuman, na sumusunod sa gabay na inilabas ng Punong Mahistrado ng California
 4. Mga manggagawang sumusuporta sa pangangasiwa at paghahatid ng mga programa ng insurance para sa unemployment, pagpapanatili ng kita, serbisyo ng employment, pagtulong sa sakuna, mga programa ng insurance sa kita at mga benepisyo ng manggagawa, at tulong sa pandemic
 5. Mga manggagawa upang tiyakin ang pagpapatuloy ng mga gawain sa gusali, na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga pagkontrol sa seguridad at kapaligiran, sa pagma-manufacture at pamamahagi ng mga produktong kinakailangan para sa mga gawaing ito, at sa mga pahintulot at pagsisiyasat kaugnay ng konstruksyon.
 6. Tauhan sa mga halalan
 7. Mga Pederal, Pang-estado, at Lokal, Pantribu, at Panteritoryong empleyadong sumusuporta sa Mga Gawaing Mahalaga sa Misyon at mga network ng komunikasyon
 8. Mga Opisyal sa Kalakalan (mga negosyador ng FTA; mga administrator ng pandaigdigang pagpapasa-pasa ng data)
 9. Mga tagaulat ng panahon
 10. Mga manggagawang nagmementena ng imprastraktura ng mga digital system na sumusuporta sa iba pang kritikal na operasyon ng pamahalaan
 11. Mga manggagawang sumusuporta sa kinakailangang pagbibigay ng kredensyal, pagsusuri, at paglilisensya ng mga operasyon para sa mga manggagawa sa at operasyon ng kritikal na sektor.
 12. Mga manggagawang kritikal sa pagpapangyari ng kalakalan bilang suporta sa pambansa, pang-estado, at lokal na supply chain para sa pagtugon sa emergency
 13. Mga mangggagawang sumusuporta sa mga pampubliko at pribadong gusali para sa pangangalaga sa bata, gusali para sa pre-K, paaralan para sa K-12, kolehiyo, at unibersidad para sa mga layunin ng distance learning, pamamahagi ng mga pagkain sa paaralan, o pangangalaga, pagsubaybay, at pagtuturo sa mga menor de edad
 14. Kawani sa mga opisina ng pamahalaang nagsasagawa ng mga serbisyo ng paghahanap ng titulo, notaryo, at pag-rerecord bilang suporta sa mga serbisyo at transaksyong kaugnay ng mortgage at real estate
 15. Mga manggagawa at gurong sumusuporta sa mga akademya at pasilidad ng pagsasanay at kurso para sa layunin ng pagpapatapos ng mga mag-aaral at kadeteng bubuo sa mga mahalagang manggagawa para sa lahat ng natukoy na kritikal na sektor
 16. Kaparian para sa mahalagang suporta at nakabase sa pananampalatayang serbisyong inihahatid outdoors o sa pamamagitan ng streaming o iba pang teknolohiyang sumusuporta sa physical distancing at mga alituntunin ng pampublikong kalusugan ng estado.
 17. Mga provider ng serbisyong pantao, lalo na para sa mga populasyong nasa panganib, kabilang ang mga provider ng pagkaing inihahatid sa bahay para sa mga mas matandang nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, at iba pang may mga chronic na kondisyong pangkalusugan; serbisyo ng pangangalaga para sa pasyente sa kanyang bahay o home-maker para sa mahihina, hindi makalabas sa bahay, mas matandang nasa hustong gulang; mga provider ng mga serbisyo ng personal na tulong upang suportahan ang mga aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay para sa mga mas matandang nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, at iba pang may mga chronic na kondisyong pangkalusugang naninirahan nang mag-isa sa komunidad na may mga suporta at serbisyo; mga provider ng kalusugan sa bahay na naghahatid ng mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga mas matandang nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, at iba pang may mga chronic kondisyong pangkalusugang naninirahan nang mag-isa sa komunidad na may mga suporta at serbisyo.
 18. Mga entity ng pamahalaan, at kontratistang nagtatrabaho bilang suporta sa lokal, pang-estado, at pederal na pampublikong kalusugan at mga hanay ng medikal na misyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa pagsuporta sa access sa pangangalagang pangkalusugan at kaugnay na mga tungkulin sa pagbabayad, pagsasagawa ng mga tungkulin sa pangangalagang pangkalusugan, pagbibigay ng pangangalagang medikal, pagsuporta sa pamamahala sa emergency, o iba pang serbisyong kinakailangan para sa pagsuporta sa pagtugon sa COVID-19.

Kaugnay na gabay sa sektor:

9. Kritikal na Pagma-manufacture

Profile ng sektor

Tinukoy ng Sektor ng Kritikal na Pagma-manufacture ang ilang industriyang magsisilbi bilang sentro ng sektor: Ang Pagma-manufacture ng Mga Pangunahing Metal, Pagma-manufacture ng Makinarya, Elektrikal na Kagamitan, Appliance, at Pagma-manufacture ng Component, Pagma-manufacture ng Mga Produkto para sa Kagamitan sa Transportasyong ginawa ng mga industriya ng pagma-manufacture na ito ay mahalaga sa maraming iba pang kritikal na sektor ng imprastraktura.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawang kinakailangan sa pagma-manufacture ng mga metal, pang-industriyang mineral, semiconductor, materyales at produktong kinakailangan para sa mga supply chain ng mga kritikal na sektor ng pagma-manufacture.
 2. Mga manggagawang kinakailangan sa pagma-manufacture ng mga materyales at produktong kinakailangan upang mag-manufacture ng kagamitang medikal at personal protective equipment
 3. Mga manggagawang kinakailangan sa pagmimina at produksyon ng mga kritikal na mineral, materyales, at kaugnay na mahalagang supply chain, at manggagawang nauugnay sa pagma-manufacture at pagmementena ng kagamitan at iba pang imprastrakturang mahalaga para sa produksyon at pamamahagi ng mina.
 4. Mga manggagawang gumagawa o nagma-manufacture ng mga piyesa o kagamitang sumusuporta sa mga patuloy na operasyon para sa anumang mahalagang serbisyo at na nagpapataas sa malayuang lakas-paggawa, kabilang ang mga computing device at device para sa komunikasyon, semiconductor, at kagamitan gaya ng mga tool sa seguridad para sa Mga Sentro ng Operasyon ng Seguridad (Security Operations Centers o SOCs) o sentro ng datos.
 5. Mga manggagawang gumagawa o nagma-manufacture ng mga piyesa o kagamitang sumusuporta sa mga patuloy na operasyon para sa anumang mahalagang serbisyo at na nagpapataas sa malayuang lakas-paggawa, kabilang ang mga computing device at device para sa komunikasyon, semiconductor, at kagamitan gaya ng mga tool sa seguridad para sa Mga Sentro ng Operasyon ng Seguridad (Security Operations Centers o SOCs) o sentro ng data.

10. Mga Serbisyong Pinansyal

Profile ng sektor

Kabilang sa Sektor ng Mga Serbisyong Pinansyal ang libo-libong institusyon ng depositoryo, provider ng mga produkto ng pamumuhunan, kumpanya ng insurance, iba pang organisasyon ng credit at financing, at ang provider ng mga kritikal na utility at serbisyong pinansyal na sumusuporta sa mga tungkuling ito. Malawak ang pagkakaiba ng mga pinansyal na institusyon sa laki at presensya, mula sa ilan sa pinakamalalaking pandaigdigang kumpanya ng mundong may libo-libong empleyado at bilyon-bilyong dolyar na mga asset, hanggang sa mga bangko ng komunidad at unyon ng credit na may maliit na bilang ng mga empleyadong naglilingkod sa mga indibidwal na komunidad. Indibidwal na savings account, pinansyal na derivative, credit na napalawig sa malaking organisasyon, o pamumuhunan mang ginawa sa ibayong bansa, binibigyang-daan ng mga produktong ito ang mga customer na: Magdeposito ng mga pondo at magbayad sa iba pang partido; Magbigay ng credit at liquidity sa mga customer; Mamuhunan ng mga pondo para sa matagal at maikling panahon; Maglipat ng mga pinansyal na panganib sa pagitan ng mga customer.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawang kinakailangan upang magproseso at magmentena ng mga system para sa pagpoproseso ng mga pinansyal na transaksyon at serbisyo, kabilang ang pagbabayad, clearing, at settlement; wholesale na pagpopondo; mga serbisyo ng insurance; at mga aktibidad ng mga capital market
 2. Mga manggagawang kinakailangan upang panatilihin ang mga maayos na operasyon sa merkado upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga transaksyon at serbisyong pinansyal.
 3. Mga manggagawang kinakailangan upang maghatid ng access sa negosyo, komersyo, at consumer sa mga serbisyo sa pananalapi at pagpapautang sa bangko at hindi bangko, kabilang ang mga ATM, pagpapadala ng pera mula sa pagpapautang, at upang pakilusin ang currency, mga tseke, mga seguridad, at mga bayad
 4. Mga manggagawang sumusuporta sa mga pinansyal na operasyon, gaya ng mga nasa call center, sentro ng mga operasyon ng data at seguridad, namamahala ng pisikal na seguridad, o nagbibigay ng mga serbisyo ng accounting.
 5. Mga manggagawang sumusuporta sa produksyon at pamamahagi ng mga debit at credit.
 6. Mga manggagawang nagbibigay ng tauhan ng elektronikong suporta sa point of sale para sa mahahalagang negosyo at manggagawa.

11. Mga Kemikal at Mapanganib na Materyales

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Kemikal—binubuo ng malawak at pandaigdigang supply chain—ay nagbabago ng iba't ibang raw material at ginagawa ang mga itong iba't ibang produktong mahalaga sa modernong pamumuhay. Batay sa produktong nagawa, maaaring hati-hatiin ang sektor sa limang pangunahing bahagi, kung saan ang bawat isa ay may mga sariling natatanging katangian, dynamics ng paglaki, merkado, bagong pag-unlad, at isyu: Mga pangunahing kemikal (Basic chemical); Mga espesyalidad na kemikal (Specialty chemicals); Mga kemikal para sa agrikultura (Agricultural chemicals); Pharmaceuticals; Mga produkto ng consumer.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawang sumusuporta sa mga supply chain ng kemikal at pang-industriyang gas, kabilang ang mga manggagawa sa mga planta ng pagma-manufacture ng kemikal, manggagawa sa mga laboratoryo, manggagawa sa mga pasilidad ng pamamahagi, manggagawang naghahatid ng mga pangunahing raw material ng kemikal sa mga tagagawa ng produktong pang-industriya at ng consumer, kabilang ang mga hand sanitizer, pagkain at additive sa pagkain, pharmaceutical, tela, materyales sa pagtatayo, plumbing, elektrikal at papel na produkto.
 2. Mga manggagawang sumusuporta sa ligtas na transportasyon ng mga kemikal, kabilang iyong mga sumusuporta sa mga pasilidad ng paglilinis ng tangkeng trak at mga manggagawang nagma-manufacture ng mga item ng packaging
 3. Mga manggagawang sumusuporta sa produksyon ng mga pamprotektang panlinis at medikal na solution, personal protective equipment, disinfectant, at packaging na pumipigil sa kontaminasyon ng pagkain, tubig, gamot, kasama ang iba pang mahalagang produkto
 4. Mga manggagawang sumusuporta sa operasyon at pagmementena ng mga pasilidad (partikular iyong mga kemikal na may malaking panganib at/o mga site na hindi maaaring isara) na hindi maaaring gawin ang trabaho nang malayuan at nangangailangan ng presensya ng tauhang may matinding pagsasanay upang matiyak ang mga ligtas na operasyon, kabilang ang mga kontraktwal na manggagawa ng plantang nagsasagawa ng mga pagsisiyasat
 5. Mga manggagawang sumusuporta sa produksyon at transportasyon ng pagma-manufacture ng chlorine at alkali, single-use na plastic, at packaging na pumipigil sa kontaminasyon o sumusuporta sa patuloy na pagma-manufacture ng pagkain, tubig, gamot, at iba pang mahalagang produkto, kabilang ang pagma-manufacture ng salaming container
 6. Mga manggagawa sa mga nuclear na pasilidad, manggagawang namamahala ng medikal na basura mula sa mga pharmaceutical at produksyon ng medikal na materyales, at manggagawa sa mga laboratoryong nagpoproseso ng mga test kit
 7. Mga manggagawang sumusuporta sa pagtugon sa at paglilinis ng mga mapanganib na materyales
 8. Mga manggagawang nagmementena ng imprastraktura ng mga digital system na sumusuporta sa mga operasyon ng pamamahala ng mga mapanganib na materyales
 9. Mga manggagawang sumusuporta sa pag-aalis, pag-iimbak, at pagtatapon ng residensyal at komersyal na solidong basura at mapanganib na basura, kabilang ang mga operasyon sa landfill at pag-recycle.

12. Industriyal na Base ng Depensa

Profile ng sektor

Ang Sektor ng Industriyal na Base ng Depensa ay ang pambuong mundong industriyal na complex na nagbibigay-daan sa pananaliksik at pagpapaunlad, maging sa pagdidisenyo, produksyon, paghahatid, at pagmementena ng mga sistema ng kagamitan ng militar, subsystem, at component o piyesa, upang matugunan ang mga kinakailangan ng militar ng U.S. Ang pakikipagtulungan sa Industriyal na Base ng Depensa ay binubuo ng mga component ng Departamento ng Depensa, kumpanya ng Industriyal na Base ng Depensa at ng mga subcontractor ng mga itong kumikilos sa ilalim ng kontrata sa Departamento ng Depensa, kumpanyang nagbibigay ng mga insidental na materyales at serbisyo sa Departamento ng Depensa, at ng mga pasilidad na pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng kontratista at pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng pamahalaan. Kabilang sa mga kumpanya ng Industriyal na Base ng Depensa ang mga domestic at dayuhang entity, na kung saan nasa maraming bansa ang mga asset ng produksyon. Nagbibigay ang sektor ng mga produkto at serbisyong mahalaga upang paganahin, gamitin, at panatilihin ang mga operasyon ng militar.

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawang sumusuporta sa mahahalagang serbisyong kinakailangan upang matugunan ang mga responsibilidad sa pambansang seguridad sa pederal na pamahalaan at Militar ng U.S., na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga manggagawa sa space at aerospace, manggagawa sa nuclear na usapin, mechanical at software engineer (iba't ibang larangan), manggagawa sa pagma-manufacture at produksyon, suporta sa IT, kawani ng seguridad, tauhan ng seguridad, suporta sa intelligence, mekaniko at tagapagpanatili ng system ng aircraft at kagamitan, at manggagawa sa kalinisang nagpapanatili sa pag-iral ng kalinisan ng mga kinakailangang pasilidad.
 2. Tauhang nagtatrabaho para sa mga kumpanya, at mga subcontractor ng mga ito, na kumikilos sa ilalim ng kontrata sa o sub-contract sa Departamento ng Depensa (Department of Defense o DoD) at ang Departamento ng Enerhiya (Department of Energy o DoE) (sa mga nuclear na usapin), maging ang tauhan sa mga pasilidad na pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng kontratista, at nagbibigay ng mga materyales at serbisyo sa DoD at DoE (sa mga nuclear na usapin), na kinabibilangan ng suporta para sa mga sistema ng kagamitan, sistema ng software at cybersecurity, mga komunikasyon ng depensa at intelligence, surveillance, pagbebenta ng mga artikulo at serbisyo ng depensa ng U.S. para sa pag-aangkat sa mga dayuhang kakampi at katuwang (ayon sa ipinapahintulot ng pamahalaan ng U.S.), at sistema ng space at iba pang aktibidad bilang suporta sa mga puwersa ng ating militar, intelligence, at space.

13. Mga Industriyal, Komersyal, Residensyal, at Matutuluyang Pasilidad at Serbisyo

Mahalagang lakas-paggawa, kung hindi praktikal ang malayuang pagtatrabaho:

 1. Mga manggagawa sa konstruksyong sumusuporta sa konstruksyon, operasyon, pagsisiyasat, at pagpapanatili ng mga site ng konstruksyon at proyekto ng konstruksyon (kabilang ang pabahay, komersyal, at mixed-use na konstruksyon); at manggagawang sumusuporta sa supply chain ng materyales ng gusali mula sa produksyon hanggang sa paglalapat/pagkakabit, kabilang ang cabinetry, mga fixture, mga pinto, semento, hardware, plumbing, elektrikal, pagpapainit/pagpapalamig, refrigeration, mga appliance, pintura/mga coating, at mga empleyadong nagbibigay ng mga serbisyong nagbibigay-daan sa pagkukumpuni ng mga materyales at kagamitan para sa mahahalagang gawain.
 2. Mga manggagawa gaya ng mga tubero, electrician, exterminator, at iba pang provider ng serbisyong mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan, sanitasyon, mga source ng materyales sa konstruksyon, at mahalagang operasyon ng mga site ng konstruksyon at proyekto ng konstruksyon (kabilang iyong mga sumusuporta sa gayong mga proyekto upang matiyak ang pagkakaroon ng mga kinakailangang pasilidad, transportasyon, enerhiya at mga komunikasyon; at suporta upang matiyak ang mabisang pag-aalis, pag-iimbak, pagre-recycle, at pagtatapon ng solidong basura at mapanganib na basura)
 3. Mga manggagawa gaya ng mga tubero, electrician, exterminator, at iba pang provider ng serbisyong nagbibigay ng mga serbisyong mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan, sanitasyon, at mahalagang operasyon ng mga tirahan, negosyo, at gusali gaya ng mga ospital at pasilidad ng tirahan ng matatanda, kabilang ang pasilidad na sumusuporta sa pagtugon sa COVID-19.
 4. Mga manggagawang sumusuporta sa supply chain ng materyales ng gusali mula sa produksyon hanggang sa paglalapat/pagkakabit, kabilang ang cabinetry, mga fixture, mga pinto, semento, hardware, plumbing, elektrikal, pagpapainit/pagpapalamig, refrigeration, mga appliance, pintura/mga coating, at mga empleyadong nagbibigay ng mga serbisyong nagbibigay-daan sa pagkukumpuni ng mga materyales at kagamitan para sa mahahalagang gawain.
 5. Mga manggagawa sa mga tindahan ng hardware at materyales ng gusali, electronics ng consumer, pagbebenta ng teknolohiya at mga appliance, at mga kaugnay na retailer ng merchant, mga wholesaler at distributor na sumusuporta sa mga gawain ng mahalagang lakas-paggawa kung saan hindi maaaring isagawa online ang mga pagbebenta at operasyon
 6. Mga operator ng warehouse, kabilang ang mga vendor at suporta sa tauhang kritikal para sa pagpapatuloy ng negosyo (kabilang ang heating, ventilation, at air conditioning (HVAC) at electrical engineer, tauhan ng seguridad, at janitorial na kawani), e-commerce o online commerce, at serbisyo sa customer para sa mahahalagang tungkulin.
 7. Mga manggagawang sumusuporta sa mga operasyon ng mga komersyal na gusaling kritikal sa kaligtasan, seguridad, at ang pagpapatuloy ng mahahalagang aktibidad, gaya ng on-site na tagapamahala ng ari-arian, building engineer, kawani ng seguridad, mga tagapangasiwa ng kaligtasan sa sunog, janitorial na tauhan, at technician ng serbisyo (hal. mechanical, HVAC, mga tubero, mga electrician, at elevator).
 8. Mga manggagawang sumusuporta sa ecommerce sa pamamagitan ng pamamahagi, mga pasilidad ng call center, at iba pang mahalagang tungkulin ng pang-operasyong suporta, na tumatanggap, nag-iimbak, at nagpoproseso ng mga kalakal, at na nagpapanatili sa transportasyon at paghahatid ng mga ito
 9. Mga manggagawang namamahagi, nagseserbisyo, nag-aayos, nagkakabit ng residensyal at komersyal na system ng HVAC, mga boiler, furnace at iba pang kagamitan sa pagpapainit, pagpapalamig, refrigeration, at ventilation.
 10. Mga manggagawang namamahala o nagseserbisyo sa mga hotel o iba pang komersyal at residenyal na gusaling ginagamit para sa mga hakbang sa mitigasyon at pagkontrol sa COVID-19, mga hakbang sa paggamot, pagbibigay ng matutuluyan para sa mahahalagang manggagawa, o pagbibigay ng mga solusyong pabahay, kabilang ang mga hakbang sa pagprotekta sa walang tirahang populasyon.
 11. Mga manggagawang responsable sa pagpapaupa ng mga residensyal at komersyal na ari-arian upang magbigay sa mga indibidwal at pamilya ng mabilisang access sa available na pabahay.
 12. Mga manggagawa sa residensyal at komersyal na real estate, na limitado sa mga nakaiskedyul na pagtingin ng ari-arian sa isang potensyal na bibiling partido. Hindi nito nasasakop ang mga open-house na viewing, o magkasabay na viewing ng dalawang magkaibang partido.
 13. Mga propesyonal na serbisyo, gaya ng mga legal na serbisyo o serbisyo ng accounting, kapag kinakailangan upang tumulong bilang pagsunod sa mga legal na iniatas na aktibidad at mga serbisyo ng kritikal na sektor
 14. Mga manggagawang responsable para sa pangangasiwa ng pamamahala at pagmementena sa ari-arian, at mga kaugnay na tawag tungkol sa serbisyong makakapag-ugnay ng tugon sa emergency na sitwasyon "sa bahay" na nangangailangan ng agarang pansin, at makakapagbigay-daan sa pagtanggap ng mga delivery, koreo, at iba pang mahalagang serbisyo.
 15. Mga manggagawang sumusuporta sa mga industriya ng entertainment, studio, at iba pang kaugnay na establisyimento gaya ng mga establisyimentong nagbibigay ng content para sa propesyonal na pag-broadcast, basta't makakasunod ang mga ito sa gabay sa COVID-19 para sa pampublikong kalusugan tungkol sa physical distancing.
 16. Mga manggagawang nagbibigay o tumutukoy ng pagiging kuwalipikado para sa pagkain, matutuluyan, mga pansuportang serbisyo sa loob ng bahay, kapakanan ng bata, mga serbisyong pamprotekta sa nasa hustong gulang at mga panlipunang serbisyo, at iba pang pangangailangan sa buhay para sa mga mahirap o nangangailangang indibidwal (kabilang ang mga miyembro ng pamilya)
 17. Mga manggagawang nagsasagawa ng mga serbisyo bilang suporta sa mga nakatatanda at may kapansanang populasyong nag-uugnay ng iba't ibang serbisyo, kabilang ang mga appointment sa pangangalagang pangkalusugan at aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay.
 18. Mga manggagawang nagbibigay ng suporta sa mga madaling maapektuhang populasyon upang matiyak ang kanilang kalusugan at kapakanan kabilang ang mga provider ng pangangalaga sa pamilya.
 19. Mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyo ng pangangalaga sa dependent, partikular iyong mga may mga serbisyong tumitiyak na patuloy na makakapagtrabaho ang mahahalagang manggagawa.
 20. Mga manggagawang sumusuporta sa serbisyo ng pagkain at matutuluyan, at mga panlipunang serbisyo, at iba pang pangangailangan sa buhay para sa mahihirap o nangangailangang indibidwal, gaya ng iyong mga naninirahan sa mga shelter.
 21. Mga manggagawa sa mga laundromat, mga serbisyo ng laundry, at dry cleaner.
 22. Mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyo ng pag-disinfect, para sa lahat ng mahalagang pasilidad sa mahahalagang sektor
 23. Mga manggagawang mahalaga para sa pagkakabit, pagmementena, pamamahagi, at pagma-manufacture ng kagamitan sa pagpapainit ng tubig at espasyo at mga bahagi nito.
 24. Suportang kinakailangan para sa pagpapatuloy ng mga serbisyo, kabilang ang mga serbisyo ng komersyal na disinfectant, tauhan sa janitorial/paglilinis, at mga tungkulin ng tauhan ng suportang nangangailangan ng kalayaan sa paggalaw upang mag-access ng mga pasilidad bilang suporta sa mga front-line na empleyado.

Kaugnay na gabay sa sektor:

Kaugnay na gabay para sa lahat ng sektor