Nararapat na mamuhay nang malayo sa sakit ang lahat ng Californian.

Sa page na ito, makikita mo ang mga sumusunod:


Paano tinutugunan ng California ang mga kawalan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19

Dahil sa COVID-19, may mga natukoy na hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa kasalukuyan. Marami sa mga hindi pagkakapantay-pantay na ito ay resulta ng structural racism. Isang uri nito ang hindi pantay na distribusyon ng access sa mga mapagkukunan sa pangangalagang pangkalusugan.

Tinutukoy ng estado, alinsunod sa pangako nitong magkaroon ng California para sa Lahat, ang mga pinakaapektadong komunidad, at idinidirekta nito ang mga mapagkukunan para matugunan ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19. Nagbago na ang mga pinakaapektadong komunidad kasabay ng pagbabago ng COVID-19. Patuloy kaming nagsisikap na magkaroon ng California na malayo sa sakit para sa lahat. Makakabuti sa lahat kapag nabawasan ang panganib ng COVID-19 sa lahat ng komunidad, at pagsisikapan ng California na tiyaking walang mapag-iiwanang komunidad

Kumilos ang California para tiyaking patas ang pamamahagi sa mga bakuna at iba pang resource. Kasama sa mga halimbawa nito ang:

 • Pakikipagtulungan sa mga mobile na klinika sa mga lokal na paaralan at lugar ng pagsamba
 • Pagbibigay ng libreng transportasyon papunta sa mga lugar ng pagpapabakuna.
 • Patuloy na pagbibigay ng mga bakuna, pagsusuri, at paggamot sa ating mga pinakaapektadong komunidad 

Hindi matutugunan ng mga lider sa pampublikong kalusugan ng estado ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19 nang mag-isa. Para magkaroon ng California na malayo sa sakit para sa lahat, kailangang makipagtulungan sa pribadong sektor, lokal na pamahalaan, at mga partner sa komunidad sa lahat ng antas.


Pansamantalang inihinto ang mga Update ng Datos sa Pagkakapantay-pantay sa Kalusugan

Noong Hunyo 2023, binago ng California ang sistema sa pagkolekta ng datos sa pagkamatay para sa pag-uulat ng COVID-19, upang umayon sa gabay mula sa Centers for Disease Control and Prevention. Pansamantalang inihinto ang mga regular na update sa datos ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa California para maasikaso ang pagproseso ng na-update na source data na ito.

Pangkalahatang-ideya ng hindi pagkakapantay-pantay sa ating mga diverse na komunidad kaugnay ng COVID-19

Nakakaapekto ang COVID-19, sa hindi balanseng paraan, sa mga pinaka-marginalized na komunidad sa California, pati na rin sa mahahalagang manggagawa na nasa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, grocery, at paglilinis.

Ang rate ng pagkamatay para sa mga Latino ay 8% mas mataas kaysa sa rate para sa lahat ng Californian

Mga pagkamatay sa bawat 100K tao:

272 Latino
251 lahat ng etnisidad

Ang rate ng kaso para sa mga Pacific Islander ay 82% mas mataas kaysa sa rate para sa lahat ng Californian

Mga kaso sa bawat 100K tao:

50,571 NHPI
27,813 lahat ng etnisidad

Ang rate ng pagkamatay para sa mga Black ay 19% mas mataas kaysa sa rate para sa lahat ng Californian

Mga pagkamatay sa bawat 100K tao:

299 Black
251 lahat ng etnisidad

14% mas mataas ang rate ng kaso para sa mga komunidad na may median na kita na <$40K kumpara sa rate para sa lahat ng Californian

Mga kaso sa bawat 100K tao:

31,692 kita <$40K
27,813 lahat ng bracket ng kita

Source data ng rate ng kaso at pagkamatay

Tandaan: Cumulative ang data na ito mula sa unang kaso ng COVID-19 na naiulat noong Enero 2020. Inilalarawan ang rate ng kaso bilang cumulative na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bawat 100K populasyon. Inilalarawan ang rate ng pagkamatay bilang cumulative na bilang ng mga pagkamatay kaugnay ng COVID-19 sa bawat 100K.


Paano nakaapekto ang COVID-19 sa ating mga komunidad

Pambuong-estadong epekto ng COVID-19 ayon sa lahi at etnisidad sa paglipas ng panahon

Nagbago na ang mga grupong pinakaapektado ng COVID-19 kasabay ng:

 • Paglabas ng mga bagong variant
 • Pagpapabakuna ng mga tao
 • Pagiging available ng mga paggamot
 • Pagtatapos ng linggo
 • COVID-19 {METRIC} ayon sa lahi/etnisidad, {REGION}
 • {METRIC} bawat 100k
 • 8 linggo
 • 6 na buwan
 • 1 taon
 • 2020–kasalukuyan
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} gamit ang data mula sa {REPORT_DATE}. Buwan-buwang ina-update ang data.

Source data ng pambuong-estadong epekto ng COVID-19 ayon sa lahi at etnisidad sa paglipas ng panahon

Impormasyon sa chart

 • Hindi in-adjust ang mga rate para sa mga salik gaya ng edad, status sa pagpapabakuna, at mga comorbidity. Puwedeng mag-iba ang mga salik na ito depende sa lahi at etnisidad, at nakakaapekto ang mga ito sa mga rate.
 • Hindi kasama sa mga pagtataya sa populasyon ang kategoryang “iba pa” o “hindi alam” sa lahi at etnisidad, kaya naman hindi available ang porsyento ng mga ito sa populasyon ng estado. Para makita ang cumulative na datos ng lahi at etnisidad nang nakapangkat ayon sa mga grupo ng edad, tingnan ang Datos ng Lahi at Etnisidad Kaugnay ng COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.
 • Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad. Kasama sa “hindi alam” na lahi at etnisidad ang mga tumangging magsabi o may kulang na impormasyon sa lahi at etnisidad.

Epekto ng COVID-19 ayon sa lahi at etnisidad sa nakalipas na 30 araw

Naapektuhan ng COVID-19, sa hindi balanseng paraan, ang mga komunidad na binubuo ng mga Latino, Black, at Pacific Islander. Mayroon na kaming ilang nagawa para matugunan ang mga pagkakaiba-iba sa mga komunidad na ito, pero kailangan naming mas paghusayin pa.

 • Mga kaso depende sa porsyento ng populasyon sa placeholderForDynamicLocation
 • Mga pagkamatay depende sa porsyento ng populasyon sa placeholderForDynamicLocation
 • Pagsusuri depende sa porsyento ng populasyon sa placeholderForDynamicLocation
 • ng mga kaso sa county
 • ng mga pagkamatay sa county dahil sa COVID-19
 • ng mga pagsusuri sa county
 • ng mga kaso sa buong estado
 • ng mga pagkamatay sa buong estado dahil sa COVID-19
 • ng mga pagsusuri sa buong estado
 • ng populasyon ng estado
 • ng populasyon ng county
 • Ihambing ang bahagi sa mga kaso ng bawat lahi at etnisidad sa placeholderForDynamicLocation sa kanilang porsyento ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • Ihambing ang bahagi sa mga pagkamatay dahil sa COVID-19 ng bawat lahi at etnisidad sa placeholderForDynamicLocation sa kanilang porsyento ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • Ihambing ang bahagi sa mga pagsusuri ng bawat lahi at etnisidad sa placeholderForDynamicLocation sa kanilang porsyento ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • pagbabago mula sa nakaraang buwan
 • County
 • pagsusuri
 • mga kaso
 • mga pagkamatay dahil sa COVID-19
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil may masyadong kaunting kaso o pagsusuri sa grupong ito.
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil wala pang 20,000 tao ang nasa grupong ito.

 • placeholder_DEMOGRAPHIC_SET_CATEGORY tao ang bumubuo sa placeholder_METRIC_TOTAL_PERCENTAGE ng placeholder_SelectedMetric sa placeholderForDynamicLocation at placeholder_POPULATION_PERCENTAGE ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga kaso sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagkamatay sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} gamit ang data mula sa {REPORT_DATE}. Buwan-buwang ina-update ang data.
 • Rate ng kaso sa bawat 100K ayon sa lahi at grupo sa etnisidad sa placeholderForDynamicLocation
 • Rate ng mga pagkamatay sa bawat 100K ayon sa lahi at grupo sa etnisidad sa placeholderForDynamicLocation
 • Rate ng mga pagsusuri sa bawat 100K ayon sa lahi at grupo sa etnisidad sa placeholderForDynamicLocation
 • Maghambing ng mga kasong na-adjust ayon sa laki ng populasyon sa bawat lahi at etnisidad.
 • Maghambing ng mga pagkamatay dahil sa COVID-19 na na-adjust ayon sa laki ng populasyon sa bawat lahi at etnisidad.
 • Maghambing ng mga pagsusuring na-adjust ayon sa laki ng populasyon sa bawat lahi at etnisidad.
 • pagbabago mula sa nakaraang buwan
 • Mga kaso sa bawat 100K tao
 • Mga pagkamatay dahil sa COVID-19 sa bawat 100K tao:
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K tao
 • mga pagsusuri
 • mga kaso
 • mga pagkamatay dahil sa COVID-19
 • placeholderForDynamicLocation kaso sa bawat 100K:
 • placeholderForDynamicLocation pagkamatay dahil sa COVID-19 sa bawat 100K:
 • placeholderForDynamicLocation pagsusuri sa bawat 100K:
 • Kaso sa buong estado sa bawat 100K:
 • Pagkamatay dahil sa COVID-19 sa buong estado sa bawat 100K:
 • Pagsusuri sa buong estado sa bawat 100K:
 • placeholderDEMO_CAT tao ang placeholderMETRIC_100K placeholderFilterScope sa bawat 100K tao ng parehong lahi at etnisidad.
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil may masyadong kaunting kaso o pagsusuri sa grupong ito.
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil wala pang 20,000 tao ang nasa grupong ito.

 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga kaso sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagkamatay sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} gamit ang data mula sa {REPORT_DATE}. Buwan-buwang ina-update ang data.

Source data ng mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri kaugnay ng porsyento ng populasyon at rate ng kaso, pagkamatay, at pagsusuri sa kada 100K ayon sa lahi at etnisidad

Impormasyon sa chart

 • Hindi kasama sa mga pagtataya sa populasyon ang kategoryang “iba pa” o “hindi alam” sa lahi at etnisidad, kaya naman hindi available ang porsyento ng mga ito sa populasyon ng estado. Para makita ang cumulative na dating datos ng lahi at etnisidad nang nakapangkat ayon sa mga grupo ng edad, tingnan ang Datos ng Lahi at Etnisidad Kaugnay ng COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.
 • Ipinapakita ang mga numero mula 1 hanggang 11 bilang “<11” para maprotektahan ang privacy ng pasyente.
 • Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad. Kasama sa “hindi alam” na lahi at etnisidad ang mga tumangging magsabi o may kulang na impormasyon sa lahi at etnisidad.

Sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19

Sinusukat ng sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan ang rate ng pagiging positibo sa mga komunidad na naapektuhan sa pinakahindi balanseng paraan. Tinutukoy ang mga komunidad na ito sa Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit, na binuo ng Alyansa sa Pampublikong Kalusugan ng Southern California (Public Health Alliance of Southern California), bilang mga tract ng census na may mas kaunting kundisyon sa komunidad na nauugnay sa kalusugan, gaya ng mababang median na kita, pagkakumpleto ng edukasyon, at access sa pangangalagang pangkalusugan. Inilalarawan ang pagiging positibo ng quartile ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan bilang rate ng pagiging positibo sa COVID-19 sa pinakamababang 25% ng mga tract ng census ng Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit.

 • Pagpopositibo sa pagsusuri
 • Pagpopositibo sa buong estado
 • placeholderForDynamicLocation pagpopositibo sa pagsusuri
 • Pagpopositibo ng equity quartile sa kalusugan
 • Ang sukatan sa equity sa kalusugan ay hindi nalalapat sa mga county na may populasyong wala pang 106,000.
 • Dahil sa mga anomalya sa pag-uulat, hindi namin tumpak na maipapakita ang datos na ito.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} gamit ang data mula sa {REPORT_DATE}. Buwan-buwang ina-update ang data.

Source data ng sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Impormasyon sa chart

 • Ang ipinapakitang data ay 7 araw na average ng rate ng pagiging positibo, na may lag na 7 araw.
 • Ang ipinapakitang data ay para sa 7 araw na nagtatapos sa Pebrero 26, 2022.
 • Ang sukatan sa equity sa kalusugan ay hindi nalalapat sa mga county na may populasyong wala pang 106,000.

Napakahalagang kumpleto ang datos sa pagtugon sa hindi pagkakapantay-pantay

Marami tayong kaalaman sa epekto ng COVID-19 sa ilang partikular na komunidad, pero mas mahusay nating mailalaan ang ating mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pangongolekta ng datos sa lahi, etnisidad, at sekswal na oryentasyon at kinikilalang kasarian. Mas mahusay nating matutugunan ang mga pagkakaiba-iba sa kalusugan kung mas kumpleto ang data. Sa pangongolektang ito ng datos, kailangang makipagtulungan sa mga partner sa pribadong sektor, laboratoryo, at opisyal ng estado at county. Tingnan ang mga mapagkukunan ng impormasyon sa kung paano mapapahusay ang pag-uulat sa lahi at etnisidad at sekswal na oryentasyon at kinikilalang kasarian.

  • Pag-uulat ayon sa lahi at etnisidad sa California
   • Ang ipinapakitang datos ay cumulative na 30 araw sa kabuuan.
   • Hindi kinokolekta sa mga pagsusuri ang sekswal na oryentasyon at pagkakakilanlan sa kasarian.
   • Hindi ipinapakita ang mga numero mula 1 hanggang 10 para maprotektahan ang privacy ng pasyente.
  • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} gamit ang data mula sa {REPORT_DATE}. Buwan-buwang ina-update ang data.
  • Source data ng pag-uulat ayon sa lahi at etnisidad, sekswal na oryentasyon, at pagkakakilanlan ng kasarian

  • Pag-uulat ayon sa sa
  • Nawawalang datos
  • Iniulat na datos
  • iniulat
  • nawawala
  • walang laman na tooltip
  • Hindi ipinapakita ang data dahil wala pang 11 ang mga pagkamatay.
  • pagbabago sa mga pagkakumpleto mula sa nakaraang buwan
  • Sa California, kumpleto ang datos ng lahi at etnisidad para sa mga pagsusuri .
  • Sa California, nawawala ang datos ng lahi at etnisidad para sa mga pagsusuri .
  • Mga Pagsusuri
  • Mga Kaso
  • Mga Pagkamatay

 • Paano napapalaki ng mga salik ang posibilidad na magkaroon ng hawahan at malalang sakit
 • Ang mga Californian na nasa siksikang pabahay o transportasyon, na may mas kaunting access sa bayad na leave at iba pang proteksyon sa manggagagawa ay may mas malaking posibilidad na mahawahan ng COVID-19. Puwedeng mapalaki ng mga panlipunang determinant ng kalusugan, gaya ng insurance sa kalusugan at hindi pagiging stable ng pabahay, ang posibilidad na magkaroon ng mga hindi magandang resulta. Kadalasan, resulta ng mga structural inequity ang mga panlipunang determinant na ito ng kalusugan.
 • Rate ng kaso sa komunidad ayon sa median na bracket ng taunang sambahayang kita
 • Rate ng kaso sa komunidad ayon sa dami ng pabahay na maraming tao
 • Rate ng kaso sa komunidad ayon sa access sa pangangalagang pangkalusugan
 • Median na bracket ng taunang sambahayang kita
 • Porsyento ng komunidad na nakatira sa pabahay na maraming tao
 • Porsyento ng komunidad na walang insurance sa kalusugan
 • Kita
 • Siksikang pabahay
 • Access sa insurance sa kalusugan
  • Nagmumula sa Survey sa Komunidad ng Mga Amerikano at pambuong-estado ang datos. Hindi ito nakakaapekto sa mga indibidwal na county.
  • Ang ipinapakitang datos ay cumulative na 7 araw sa kabuuan, na may lag na 7 araw.
 • Source data ng rate ng kaso sa komunidad ayon sa kita, crowded housing, at access sa insurance sa kalusugan

 • Mga kaso sa bawat 100K tao
 • Rate ng kaso sa buong estado:
 • placeholderCaseRate kaso sa bawat 100K tao. placeholderRateDiff30 pagbabago mula sa nakalipas na 30 araw
 • placeholderCaseRate kaso sa bawat 100K tao. placeholderRateDiff30 pagbabago mula sa nakalipas na 30 araw
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} gamit ang data mula sa {REPORT_DATE}. Buwan-buwang ina-update ang data.

Mga dati nang kundisyon sa kalusugan

Puwede ring lumala ang COVID-19 dahil sa mga dati nang kundisyon sa kalusugan. Mas karaniwan ang mga kundisyong ito sa kalusugan sa mga disadvantaged na populasyon. Kapag mas marami kang medikal na kundisyon, mas malaki ang posibilidad mong magkaroon ng malalang COVID-19 na puwedeng humantong sa pagkakaospital o pagkamatay. Ang pinakamahusay na paraan para mabawasan ang iyong panganib ay ang panatilihing napapanahon ang iyong mga bakuna.

Narito ang ilang karaniwang medikal na kundisyong posibleng magpalaki sa posibilidad mong magkaroon ng malalang COVID-19. May inililista ang CDC na iba pang medikal na kundisyon na nagpapalaki sa posibillidad mong magkaroon ng malalang COVID-19.

Kasaysayan ng Mga Hindi Kanais-nais na Karanasan sa Pagkabata (Adverse Childhood Experience, ACE)

Nakakaranas ang mga taong may ACE ng pang-aabuso, kapabayaan, o pagsubok sa tahanan bago pa sila maging 18 taong gulang. May posibilidad na hindi maging maganda ang kanilang pangangatawan, pag-iisip, at pag-uugali.

Ang pagkakalantad sa matagal na ACE ay puwedeng:

 • Makaapekto sa paggana ng immune system
 • Magpalaki sa posibilidad na magkaroon ng mga pabalik-balik na kundisyon sa kalusugan gaya ng:
  • Sakit sa puso
  • Labis na katabaan
  • Sakit sa bato
  • Diabetes

Posibleng mas sensitibo sa mga bagong stress, gaya ng pandemya ng COVID-19, ang mga taong may ACE. Alamin kung paano kontrolin ang stress.

Mga kapansanan

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may kapansanan na:

 • Magkaroon ng COVID-19
 • Makaranas ng mga mas malalang epekto kapag nagkaroon sila ng COVID-19
 • Magkaroon ng mga pabalik-balik na kundisyon sa kalusugan
 • Tumira sa mga shared na lugar
 • Maharap sa mas maraming balakid sa pag-access ng pangangalagang pangkalusugan

Puwedeng kasama sa mga kapansanan ang:

Labis na katabaan

Posibleng makaranas ang mga taong may labis na katabaan ng mga mas malalang epekto mula sa COVID-19. Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may labis na katabaan na magkaroon ng malalang COVID-19. Matuto pa tungkol sa labis na katabaan mula sa CDC.

Pagbubuntis

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong buntis o kapapanganak pa lang na magkaroon ng malalang COVID-19. Matuto pa tungkol sa pagbubuntis mula sa CDC.

Chronic kidney disease

Malaki ang posibilidad ng mga taong may pabalik-balik na sakit sa baga na magkaroon ng malalang COVID-19. Kasama rito ang mga taong nakatanggap ng kidney transplant. Matuto pa tungkol sa sakit sa baga mula sa National Kidney Foundation.

Diabetes

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may diabetes (type 1 o 2) na magkaroon ng malalang COVID-19. Matuto pa tungkol sa diabetes mula sa America Diabetes Association..

Mahinang immune system

Puwedeng humantong ang ilang medikal na kundisyon o paggamot sa mahinang immune system. Kasama sa mga kundisyong ito ang:

 • Cancer
 • Leukemia
 • Autoimmune disease
 • Transplant
 • HIV

Mas maliit ang posibilidad ng mga taong may mahinang immune system na gumaling mula sa  COVID-19. Mas malaki rin ang posibilidad nilang magkaroon ng malalang COVID-19. Kung mahina ang immune system mo, pag-isipang sumaillalim sa pre-exposure prophylaxis na may EvuSheld bilang dagdag sa pagpapabakuna.

Matuto pa tungkol sa mga mahinang immune system mula sa CDC.

Mga kundisyon sa puso gaya ng pagpalya ng puso at mataas na presyon ng dugo 

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may mga kundisyon sa puso na magkaroon ng malalang COVID-19. Ito ay dahill puwedeng magdulot ang COVID-19 ng pamumuo ng dugo sa vascular system. Matuto pa tungkol sa mga kundisyon sa puso mula sa Pambansang Institusyon sa Puso, Baga, at Dugo (National Heart, Lung, and Blood Institute).

Mga sakit sa baga gaya ng hika at tuberculosis

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may sakit sa baga na magkaroon ng malalang COVID-19. Ito ay dahil puwedeng magdulot ang COVID-19 ng pamamaga sa mga baga. Matuto pa tungkol sa mga sakit sa baga mula sa American Lung Association.

Stroke at dementia

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong na-stroke o may iba pang kundisyong nakakaapekto sa daloy ng dugo na magkaroon ng malalang COVID-19. Matuto pa tungkol sa cerebrovascular disease mula sa Pambansang Institusyon ng Mga Neurological na Disorder at Stroke (National Institute of Neurological Disorders and Stroke).

Mga substance use disorder

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may substance use disorder na magkaroon ng malalang COVID-19. Kasama sa mga substance na ito ang alak, mga opioid, at cocaine. Matuto pa tungkol sa substance use disorder mula sa Pambansang Institusyon sa Paggamit ng Droga (National Institute on Drug Abuse).

Sickle cell disease

Mas malaki ang posibilidad ng mga taong may sickle cell disease na magkasakit at mamatay mula sa mga impeksyon sa baga. Puwedeng magdulot ang COVID-19 ng mga malalang impeksyon sa baga. Matuto pa tungkol sa sickle cell disease mula sa American Society of Hematology.

Mag-explore ng higit pang data

Data ng estado

Pambuong estado at county na mga kaso, pagkamatay, pagpapaospital, at pagsusuri, kasama ang ayon sa status sa pagbabakuna, kasarian, at edad

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California