May karapatan ang lahat ng Californian—saanman sila nakatira, saanman sila nagtatrabaho, anuman ang kanilang mga suporta sa lipunan, o anuman ang pagkakakilanlan nila sa kanilang sarili⁠—na mamuhay nang malayo sa sakit.

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod: 

Paano tinutugunan ng California ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Dahil sa COVID-19, may mga natukoy na hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa kasalukuyan. Marami sa mga hindi pagkakapantay-pantay na ito ay resulta ng structural racism. Isang uri nito ang hindi pantay na distribusyon ng access sa mga mapagkukunan sa pangangalagang pangkalusugan.

Tinutukoy ng estado, alinsunod sa pangako nitong magkaroon ng California para sa Lahat, ang mga pinakaapektadong komunidad, at idinidirekta nito ang mga mapagkukunan para matugunan ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19. Makakabuti para sa lahat ang mapaliit ang posibilidad na magkaroon ng COVID-19 sa lahat ng komunidad, at layunin ng California na isama ito sa ating plano sa muling pagbubukas.

Hindi matutugunan ng mga lider sa pampublikong kalusugan ng estado ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19 nang mag-isa. Para magkaroon ng California na malayo sa sakit para sa lahat, kailangang makipagtulungan sa pribadong sektor, lokal na pamahalaan, at mga partner sa komunidad sa lahat ng antas.

Matindi ang mga pagkakaiba-iba sa ating mga komunidad na binubuo ng mga taong may iba't ibang pinagmulan

Nakakaapekto ang COVID-19, sa hindi balanseng paraan, sa mga Latino, Black, at Pacific Islander na komunidad na may mababang kita, pati na rin sa mahahalagang manggagawa na nasa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, grocery, at paglilinis.

13% mas mataas ang rate ng pagkamatay para sa mga Latino kumpara sa rate ng buong estado

Mga pagkamatay sa bawat 100K tao:

254 Latino
224 lahat ng etnisidad

81% mas mataas ang rate ng kaso para sa mga Pacific Islander kumpara sa rate ng buong estado

Mga kaso sa bawat 100K tao:

41,982 NHPI
23,154 lahat ng etnisidad

18% mas mataas ang rate ng pagkamatay para sa mga Black kumpara sa rate ng buong estado

Mga pagkamatay sa bawat 100K tao:

266 Black
224 lahat ng etnisidad

20% mas mataas ang rate ng kaso para sa mga komunidad na may median na kita na <$40K kumpara sa rate ng buong estado

Mga kaso sa bawat 100K tao:

27,718 kita <$40K
23,154 lahat ng bracket ng kita

Source data ng rate ng kaso at pagkamatay

Tandaan: Cumulative ang data na ito mula sa unang kaso ng COVID-19 na naiulat noong Enero 2020. Inilalarawan ang rate ng kaso bilang cumulative na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bawat 100K populasyon. Inilalarawan ang rate ng pagkamatay bilang cumulative na bilang ng mga pagkamatay kaugnay ng COVID-19 sa bawat 100K.

Patas na muling pagbubukas

Kumilos ang California para tiyakin ang patas na pamamahagi ng bakuna. Halimbawa, nakipagtulungan kami sa mga mobile na klinika sa mga lokal na distrito ng paraalan at lugar ng pagsamba. Nagbigay rin kami ng libreng transportasyon papunta sa mga lugar sa pagpapabakuna. Kumikilos pa rin kami para magbigay ng access sa mga bakuna sa aming mga pinakaapektadong komunidad.

Alamin kung paano naaapektuhan ang mga komunidad sa iyong county

Epekto ng COVID-19 ayon sa lahi at etnisidad

Naapektuhan ng COVID-19, sa hindi balanseng paraan, ang mga komunidad na binubuo ng mga Latino, Black, at Pacific Islander. Mayroon na kaming ilang nagawa para matugunan ang mga pagkakaiba-iba sa mga komunidad na ito, pero kailangan naming mas paghusayin pa. Ipinapakita ng datos na ito ang nakalipas na 30 araw.

 • Mga kaso depende sa porsyento ng populasyon sa placeholderForDynamicLocation
 • Mga pagkamatay depende sa porsyento ng populasyon sa placeholderForDynamicLocation
 • Pagsusuri depende sa porsyento ng populasyon sa placeholderForDynamicLocation
 • ng mga kaso sa county
 • ng mga pagkamatay sa county dahil sa COVID-19
 • ng mga pagsusuri sa county
 • ng mga kaso sa buong estado
 • ng mga pagkamatay sa buong estado dahil sa COVID-19
 • ng mga pagsusuri sa buong estado
 • ng populasyon ng estado
 • ng populasyon ng county
 • Ihambing ang bahagi sa mga kaso ng bawat lahi at etnisidad sa placeholderForDynamicLocation sa kanilang porsyento ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • Ihambing ang bahagi sa mga pagkamatay dahil sa COVID-19 ng bawat lahi at etnisidad sa placeholderForDynamicLocation sa kanilang porsyento ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • Ihambing ang bahagi sa mga pagsusuri ng bawat lahi at etnisidad sa placeholderForDynamicLocation sa kanilang porsyento ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • pagbabago mula sa nakaraang buwan
 • County
 • pagsusuri
 • mga kaso
 • mga pagkamatay dahil sa COVID-19
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil may masyadong kaunting kaso o pagsusuri sa grupong ito.
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil wala pang 20,000 tao ang nasa grupong ito.

 • placeholder_DEMOGRAPHIC_SET_CATEGORY tao ang bumubuo sa placeholder_METRIC_TOTAL_PERCENTAGE ng placeholder_SelectedMetric sa placeholderForDynamicLocation at placeholder_POPULATION_PERCENTAGE ng populasyon ng placeholderForDynamicLocation
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga kaso sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagkamatay sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {REPORT_DATE}. Ina-update ang data tuwing Biyernes.
 • Rate ng kaso sa bawat 100K ayon sa lahi at grupo sa etnisidad sa placeholderForDynamicLocation
 • Rate ng mga pagkamatay sa bawat 100K ayon sa lahi at grupo sa etnisidad sa placeholderForDynamicLocation
 • Rate ng mga pagsusuri sa bawat 100K ayon sa lahi at grupo sa etnisidad sa placeholderForDynamicLocation
 • Maghambing ng mga kasong na-adjust ayon sa laki ng populasyon sa bawat lahi at etnisidad.
 • Maghambing ng mga pagkamatay dahil sa COVID-19 na na-adjust ayon sa laki ng populasyon sa bawat lahi at etnisidad.
 • Maghambing ng mga pagsusuring na-adjust ayon sa laki ng populasyon sa bawat lahi at etnisidad.
 • pagbabago mula sa nakaraang buwan
 • Mga kaso sa bawat 100K tao
 • Mga pagkamatay dahil sa COVID-19 sa bawat 100K tao:
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K tao
 • mga pagsusuri
 • mga kaso
 • mga pagkamatay dahil sa COVID-19
 • placeholderForDynamicLocation kaso sa bawat 100K:
 • placeholderForDynamicLocation pagkamatay dahil sa COVID-19 sa bawat 100K:
 • placeholderForDynamicLocation pagsusuri sa bawat 100K:
 • Kaso sa buong estado sa bawat 100K:
 • Pagkamatay dahil sa COVID-19 sa buong estado sa bawat 100K:
 • Pagsusuri sa buong estado sa bawat 100K:
 • placeholderDEMO_CAT tao ang placeholderMETRIC_100K placeholderFilterScope sa bawat 100K tao ng parehong lahi at etnisidad.
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil may masyadong kaunting kaso o pagsusuri sa grupong ito.
 • Para protektahan ang privacy ng mga tao, hindi kami magpapakita ng anumang data. Ito ay dahil wala pang 20,000 tao ang nasa grupong ito.

 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagsusuri sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga kaso sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 11 ang mga pagkamatay sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Hindi ipinapakita ang datos dahil wala pang 20,000 ang mga tao sa grupong ito.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {REPORT_DATE}. Ina-update ang data tuwing Biyernes.

Source data ng mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri kaugnay ng porsyento ng populasyon at rate ng kaso, pagkamatay, at pagsusuri sa kada 100K ayon sa lahi at etnisidad

Impormasyon sa chart

 • Hindi kasama sa mga pagtataya sa populasyon ang kategoryang “iba pa” o “hindi alam” sa lahi at etnisidad, kaya naman hindi available ang porsyento ng mga ito sa populasyon ng estado. Para makita ang cumulative na datos ng lahi at etnisidad nang nakapangkat ayon sa mga grupo ng edad, tingnan ang Datos ng Lahi at Etnisidad Kaugnay ng COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California. Ipinapakita ang mga numero mula 1 hanggang 11 bilang “<11” para maprotektahan ang privacy ng pasyente.
 • Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad. Kasama sa “hindi alam” na lahi at etnisidad ang mga tumangging magsabi o may kulang na impormasyon sa lahi at etnisidad.

Sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan kaugnay ng COVID-19

Sinusukat ng sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan ang rate ng pagiging positibo sa mga komunidad na naapektuhan sa pinakahindi balanseng paraan. Tinutukoy ang mga komunidad na ito sa Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit, na binuo ng Alyansa sa Pampublikong Kalusugan ng Southern California (Public Health Alliance of Southern California), bilang mga tract ng census na may mas kaunting kundisyon sa komunidad na nauugnay sa kalusugan, gaya ng mababang median na kita, pagkakumpleto ng edukasyon, at access sa pangangalagang pangkalusugan.

 • Pagpopositibo sa pagsusuri
 • Pagpopositibo sa buong estado
 • placeholderForDynamicLocation pagpopositibo sa pagsusuri
 • Pagpopositibo ng equity quartile sa kalusugan
 • Ang sukatan sa equity sa kalusugan ay hindi nalalapat sa mga county na may populasyong wala pang 106,000.
 • Dahil sa mga anomalya sa pag-uulat, hindi namin tumpak na maipapakita ang datos na ito.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {REPORT_DATE}. Ina-update ang data tuwing Biyernes.

Source data ng sukatan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Impormasyon sa chart

 • Ang ipinapakitang data ay 7 araw na average ng rate ng pagiging positibo, na may lag na 7 araw.
 • Ang ipinapakitang data ay para sa 7 araw na nagtatapos sa Pebrero 26, 2022.
 • Inilalarawan ang pagiging positihbo ng quartile ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan bilang rate ng pagiging positibo sa pinakamababang 25% ng mga tract ng census ng Index ng Mga Lugar na Malayo sa Sakit sa county.
 • Ang sukatan sa equity sa kalusugan ay hindi nalalapat sa mga county na may populasyong wala pang 106,000.

Napakahalagang kumpleto ang datos sa pagtugon sa hindi pagkakapantay-pantay

Marami tayong kaalaman sa epekto ng COVID-19 sa ilang partikular na komunidad, pero mas mahusay nating mailalaan ang ating mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pangongolekta ng datos sa lahi, etnisidad, at sekswal na oryentasyon at kinikilalang kasarian. Sa pangongolektang ito ng datos, kailangang makipagtulungan sa mga partner sa pribadong sektor, laboratoryo, at opisyal ng estado at county. Tingnan ang mga mapagkukunan ng impormasyon sa kung paano mapapahusay ang pag-uulat sa lahi at etnisidad at sekswal na oryentasyon at kinikilalang kasarian.

  • Pag-uulat ayon sa lahi at etnisidad sa California
   • Ang ipinapakitang datos ay cumulative na 30 araw sa kabuuan.
   • Hindi kinokolekta sa mga pagsusuri ang sekswal na oryentasyon at pagkakakilanlan sa kasarian.
   • Hindi ipinapakita ang mga numero mula 1 hanggang 10 para maprotektahan ang privacy ng pasyente.
  • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {REPORT_DATE}. Ina-update ang data tuwing Biyernes.
  • Source data ng pag-uulat ayon sa lahi at etnisidad, sekswal na oryentasyon, at pagkakakilanlan ng kasarian

  • Pag-uulat ayon sa sa
  • Nawawalang datos
  • Iniulat na datos
  • iniulat
  • nawawala
  • walang laman na tooltip
  • Hindi ipinapakita ang data dahil wala pang 11 ang mga pagkamatay.
  • pagbabago sa mga pagkakumpleto mula sa nakaraang buwan
  • Sa California, kumpleto ang datos ng lahi at etnisidad para sa mga pagsusuri .
  • Sa California, nawawala ang datos ng lahi at etnisidad para sa mga pagsusuri .
  • Mga Pagsusuri
  • Mga Kaso
  • Mga Pagkamatay
 • Mga salik na nagpapalaki sa posibilidad na magkaroon ng hawahan at malalang sakit
 • Ang mga Californian na nasa siksikang pabahay o transportasyon, na may mas kaunting access sa bayad na leave at iba pang proteksyon sa manggagagawa ay may mas malaking posibilidad na mahawahan ng COVID-19. Puwedeng mapalaki ng mga panlipunang determinant ng kalusugan, gaya ng insurance sa kalusugan at hindi pagiging stable ng pabahay, ang posibilidad na magkaroon ng mga hindi magandang resulta. Kadalasan, resulta ng structural racism ang mga panlipunang determinant na ito ng kalusugan.
 • Rate ng kaso sa komunidad ayon sa median na bracket ng taunang sambahayang kita
 • Rate ng kaso sa komunidad ayon sa dami ng pabahay na maraming tao
 • Rate ng kaso sa komunidad ayon sa access sa pangangalagang pangkalusugan
 • Median na bracket ng taunang sambahayang kita
 • Porsyento ng komunidad na nakatira sa pabahay na maraming tao
 • Porsyento ng komunidad na walang insurance sa kalusugan
 • Kita
 • Siksikang pabahay
 • Access sa insurance sa kalusugan
  • Nagmumula sa Survey sa Komunidad ng Mga Amerikano at pambuong-estado ang datos. Hindi ito nakakaapekto sa mga indibidwal na county.
  • Ang ipinapakitang datos ay cumulative na 7 araw sa kabuuan, na may lag na 7 araw.
 • Source data ng rate ng kaso sa komunidad ayon sa kita, crowded housing, at access sa insurance sa kalusugan

 • Mga kaso sa bawat 100K tao
 • Rate ng kaso sa buong estado:
 • placeholderCaseRate kaso sa bawat 100K tao. placeholderRateDiff30 pagbabago mula sa nakalipas na 30 araw
 • placeholderCaseRate kaso sa bawat 100K tao. placeholderRateDiff30 pagbabago mula sa nakalipas na 30 araw
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may datos mula sa {REPORT_DATE}. Ina-update ang data tuwing Biyernes.

Mga dati nang kundisyon sa kalusugan

Puwedeng mapalala ng mga dati nang problema sa kalusugan ang COVID-19. Kasama sa mga ito ang mga kundisyon sa puso, labis na katabaan, sakit sa bato, at diabetes, na mas karaniwan sa mga komunidad ng mga taong hindi puti.

Kung may kasaysayan ng Mga Hindi Kanais-nais na Karanasan sa Pagkabata (Adverse Childhood Experiences, ACE), lalaki ang posibilidad na magkaroon ng mga pabalik-balik na kundisyon sa kalusugan, kasama ang sakit sa puso, labis na katabaan, sakit sa bato, at diabetes, at posibleng lumaki ang posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19.

 • Ang mga ACE ay mga karanasan sa pang-aabuso, kapabayaan, at pagsubok sa sambahayan hanggang sa edad na 18 taong gulang, at nauugnay sa pangmatagalang posibilidad na magkaroon ng hindi magandang kalusugan ng pangangatawan, pag-iisip, at pag-uugali.
 • Ang pagkalalantad sa matatagal na ACE, kapag naranasan nang walang pamproteksyong salik, ay puwedeng magresulta sa mga pagbabago sa pagtugon sa biological stress, na makakaapekto sa paggana ng immune system (pagtugon sa toxic stress).
 • Posible ring mas sensitibo ang mga indibidwal na dating nakaranas ng mga ACE sa mga epekto ng mga bagong stressor, gaya ng dinala ng pandemya ng COVID-19. Alamin kung paano kontrolin ang stress para sa kalusugan.

Mag-explore ng higit pang data

Data ng estado

Pambuong estado at county na mga kaso, pagkamatay, pagpapaospital, at pagsusuri, kasama ang ayon sa status sa pagbabakuna, kasarian, at edad

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California