Matutulungan ka ng pederal na Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband para bayaran ang iyong gastusin sa broadband internet. Puwede kang mag-apply simula sa Mayo 12, 2021.

Ano ito?

 • $50 kada buwan na bawas sa iyong bill sa broadband internet
 • $75 kada buwan kung nakatira ka sa mga Tribal land
 • $100 diswento sa pagbili ng laptop o tablet

Kwalipikado ka ba?

Kwalipikado ka kung ang sinuman sa iyong sambahayan ay:

 • Nakakakuha ng Medi-Cal
 • Nakakakuha ng mga benepisyo ng EBT (CalFresh o CalWORKS)
 • Nakakakuha ng mga benepisyo sa Tribal TANF o Programa sa Pamamahagi ng Pagkain sa Mga Indian Reservation
 • Nawalan ng trabaho o pansamantalang hindi pinapapasok sa trabaho
  • At ang iyong kita ay wala pang $99,000 kung nagfa-file ng mga buwis nang indibdwal o $198,000 kung nagfa-file nang magkakasama
 • Nakakakuha ng pananghalian sa pamamagitan ng libre at may diskwentong programa sa pananghalian sa paaralan ngayon taon o noong nakaraang taon
 • Nakakuha ng Pell Grant ngayong taon
 • Kwalipikado para sa benepisyo sa telepono sa Lifeline
 • Kwalipikado para sa kasalukuyang programa sa broadband para sa mga may mababang kita (o sa panahon ng COVID-19)
 • May kita na wala pang $12,880 para sa isang pamilya na may 1 miyembro at hanggang sa $44,660 para sa isang pamilya na may 8 miyembro.

Mayroon ka pa bang higit pang tanong tungkol sa pagiging kwalipikado? Sabihin sa amin.

Hanggang kailan tatagal ang mga programang ito?

Ito ay isang pansamantalang programa, at malamang na matapos sa huling bahagi ng tanong na ito.

Bago matapos ang programa:

 • Sasabihin sa iyo ng internet provider mo na matatapos na ito
 • Bibigyan ka ng iyong internet provider ng mga opsyon para sa iba pang programa sa murang broadband, kung available ang mga ito
 • Matatapos ang iyong serbisyo maliban na lang kung sasabihin mo sa iyong broadband provider na gusto mong ipagpatuloy ang pagbabayad para sa isang plan nang walang diskwento

Paano ako magsa-sign up?

Makakakita ka ng listahan ng mga broadband provider na kasali dito kapag nagsimula na ang programa sa Mayo 12. Pagkatapos mong magpasya kung anong broadband provider ang gusto mong piliin, puwede ka nang mag-apply. Puwede kang mag-sign up para sa programa nang direkta sa ilang provider. Hihilingin sa iyo ng ibang provider na mag-sign up gamit ang isang form na gagawin ng pederal na pamahalaan.

Tingnan ang listahan ng mga broadband provider na nag-aalok ng mga diskwento sa iyong komunidad. Mag-click dito. (Malapit na)

Saan ka makakakita ng higit pang impormasyon?

Nag-publish din ang pederal na pamahalaan ng maraming impormasyon tungkol sa Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Narito ang kanilang listahan ng mga madalas itanong.

Kailangan mo ba ng higit pang impormasyon tungkol sa benepisyong ito? Sabihin sa amin.

Gusto naming malaman ang pananaw mo tungkol sa itong karanasan

Ang pang-emergency na benepisyo sa broadband ay isang pederal na programa, pero gusto naming maunawaan ang mga pangangailangan at karanasan ng mga Californians para pahusayin kung anong suporta ang ibinibigay ng estado.

Sabihin sa amin ang iyong karanasan.