Unti-unting uusad ang estado sa muling pagbubukas ng personal na pagtuturo ayon sa county batay sa lokal na datos ng kalusugan.

Sa page na ito:

K-12

Ligtas na muling pagbubukas

Susuportahan ng Planong Mga Ligtas na Paaralan para sa Lahat ng California (California’s Safe Schools for All Plan) ang mga paaralan para patuloy na ligtas na makapagpatakbo nang personal at makagamit ng phased-in approach, na nakabatay sa agham, nang sa gayon ay ligtas na maibalik ang personal na pagtuturo sa mga mag-aaral. Gagawin ito sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pagpopondo, pagsusuri, PPE, at pangkaligtasang gabay, at mga bakuna para sa mga kawani ng paaralan.

Safe Schools for All Hub

Mga Pagsasara

Para sa bagong impormasyon tungkol sa mga pagsasara at ang epekto ng mga ito sa taon ng eskuwela, tingnan ang iyong lokal na distrito ng paaralan.

Gabay

Ang Departamento ng Edukasyon ng California (California Department of Education) ay may gabay tungkol sa suporta para sa mga mag-aaral, kasama ang:

Naglabas ang California ng gabay para tulungan ang mga pinuno ng edukasyon para sa K-12 na matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral na apektado ng mga pagsasara ng paaralan, na binibigyang-diin ang pagtulong sa mga anak na mababa ang kita at ang mga may kapansanan. 

Naglabas din ang CDC ng mga rekomendasyon para maipagpatuloy ang ligtas at in-person na pagtuturo. Tingnan kung paano maikukumpara ang gabay ng CDC sa gabay ng California Department of Public Health sa CDC-Crosswalk na Gabay sa Mga K-12 na Paaralan ng California.

Mas mataas na edukasyon

May available na pansamantalang gabay para sa mga institusyon ng mas mataas na edukasyon na makakatulong sa mga institusyon at sa kanilang mga komunidad na planuhin at paghandaan ang pagbalik sa personal na pagtuturo.

Karamihan ng paaralan, tulad ng CSU, ay ina-adjust ang mga pamantayan para sa pagtanggap bilang pagtugon sa COVID-19.

Tingnan ang pagtugon ng iyong kolehiyo o unibersidad sa COVID-19:

Para matuto pa tungkol sa iyong financial aid package mula sa estado, pumunta sa website ng California Student Aid Commission.

Mga graduation at commencement

Available sa website ng Departamento ng Pampublikong Kaligtasan (Department of Public Health) ang gabay para sa mga mag-aaral, guro, pamilya, at tagapangasiwa ng paaralan na gustong personal na ipagdiwang ang kanilang mga nakamit. Dapat subaybayan ng mga organizer ng commencement ng mga event na ito ang antas ng panganib ng kanilang county at dapat nilang sundin ang gabay para maiwasan ang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Alamin ang antas ng panganib ng iyong county sa aming page na Blueprint para sa isang Mas Ligtas na Ekonomiya.

Mga tanong at sagot

K-12

Mas mataas na edukasyon

Manatiling updated