Patuloy na pinagtutuunan ng California ang kaligtasan at kaayusan ng mga bata at mag-aaral.

Sa page na ito:


Mga K-12 na paaralan

Ipinapangako ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) na suportahan ang ligtas at in-person na pag-aaral sa mga K-12 na paaralan at paglimita sa pagkalat ng COVID-19.

Maghanap ng higit pang impormasyon:


Childcare

Nagtutulungan ang Departamento ng Mga Panlipunang Serbisyo ng California (California Department of Social Services, CDSS) at Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (CDPH) para magbigay ng gabay at mga resource sa COVID-19 para sa Mga Provider ng Childcare at Magulang.

Maghanap ng higit pang impormasyon:


Mga camp at sinusubaybayang aktibidad para sa kabataan

Puwedeng suriin ng mga pinapangasiwaang programa sa kabataan ang gabay sa K-12 na Paaralan at Childcare. Dapat silang sumunod sa mga nauugnay na diskarte para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.


Mas mataas na edukasyon

Dapat sundin ng mga institusyon ng mas mataas na edukasyon ang mga sumusunod:

Maghanap ng mga resource para sa mga kolehiyo at unibersidad para mabawasan ang panganib ng COVID-19.

Naibahagi na ng mga pampublikong kolehiyo at unibersidad ang pinakabagong impormasyon sa kanilang mga komunidad.

Kung tumatanggap ka ng tulong-pinansyal, bisitahin ang website ng California Student Aid Commission para sa mga update.