Lumaktaw sa pangunahing content

Karamihan sa mga paaralan sa California na K-12, mga kolehiyo, at mga unibersidad ay nagsasara o gagawin sa online ang mga klase dahil sa paglaganap ng COVID-19.

K-12

Noong Hulyo 17, 2020, inilabas ang na-update na gabay para sa pangangalaga sa bata, mga day camp, at mga paaralan. Kunin at gabay na ito at iba pa sa listahan ng pambuong estadong gabay at mga checklist.

Tinitiyak ng executive order ng gobernador na mananatili ang buong pagpopondo sa mga pampublikong K-12 na paaralan, kahit na isara nila ang mga campus. Para sa bagong impormasyon tungkol sa mga pagsasara at ang epekto ng mga ito sa taon ng eskuwela, tingnan ang iyong lokal na distrito ng paaralan.

Naglabas din ang California ng gabay para tulungan ang mga pinuno ng edukasyon para sa K-12 na matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral na apektado ng mga pagsasara ng paaralan, na binibigyang-diin ang pagtulong sa mga anak na mababa ang kita at ang mga may kapansanan.

Ang Departamento ng Edukasyon ng California (California Department of Education) ay may gabay tungkol sa suporta para sa mga mag-aaral, kasama ang:

Mga tanong at sagot

Mas mataas na edukasyon

Naglabas ang Kagawaran ng California para sa Kalusugan ng Publiko ng Gabay para sa Mga Kolehiyo at Unibersidad.

Ang mga in-person na kolehiyo at unibersidad ay dapat manatiling sarado sa buong estado, maliban sa pagsuporta sa mga aktibidad ng mahahalagang empleyado, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa pagbibigay ng mga solusyon sa pabahay, pagtugon sa COVID-19, at pagsasanay at pagtuturo para sa mahahalagang empleyado. Karamihan ng paaralan, tulad ng CSU, ay ina-adjust ang mga pamantayan para sa pagtanggap bilang pagtugon sa COVID-19.

Tingnan ang pagtugon ng iyong kolehiyo o unibersidad sa COVID-19:

Para matuto pa tungkol sa iyong financial aid package mula sa estado, pumunta sa website ng California Student Aid Commission.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas