Layunin ng California na suportahan ang mga staff at mag-aaral para ligtas silang makabalik sa personal na pagtuturo para sa taong pampaaralan 2021-2022.

Sa page na ito:


Gabay sa K-12

Naglabas ang California ng gabay para sa mga K-12 na paaralan para sa taong panuruan 2021-2022. Sa pamamagitan ng na-update na gabay na ito, matutulungan ang mga paaralan na makapaghanda para sa ligtas na in-person na pagtuturo. Nalalapat dito ang mga pinakabagong rekomendasyon ng CDC sa mga kundisyon sa California. Dapat magsuot ng mga mask indoor ang lahat ng nasa hustong gulang at mag-aaral sa mga K-12 na paaralan.

Patuloy na sinusuri ng California Department of Public Health (CDPH) ang mga kundisyon sa tuloy-tuloy na batayan. Bago ang Nobyembre 1, 2021, tutukuyin ng CDPH kung ia-update nito ang mga pinag-aatas sa pagsusuot ng mask.

Tingnan ang Safe Schools Hub para sa mga resource para suportahan ang ligtas na in-person na pagtuturo.


Mas mataas na edukasyon

Ang karamihan ng mga negosyo ay kinakailangang magpanatili ng pagsunod sa COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards (ETS) ng California, kung saan kasama ang mga kasalukuyang gabay sa pampublikong kalusugan. Available ang mga ETS na ito para makatulong sa mga institusyon at sa kanilang mga komunidad na planuhin at paghandaan ang pagbalik sa personal na pagtuturo.

Maraming paaralan, tulad ng CSU, ang nag-a-adjust sa kanilang mga pamantayan para sa pagtanggap bilang pagtugon sa COVID-19.

Tingnan ang pagtugon ng iyong kolehiyo o unibersidad sa COVID-19:

Para matuto pa tungkol sa iyong financial aid package mula sa estado, pumunta sa website ng California Student Aid Commission.


Manatiling updated