Sinusuportahan ng California ang ligtas na pagbabalik sa personal na pagtuturo para sa taong pampaaralan 2021-2022.

Sa page na ito:


Mga K-12 na paaralan

Naglabas ang California ng updated na gabay sa pampublikong kalusugan sa panahon ng COVID-19 sa mga K-12 na paaralan para sa taong panuruan 2021-2022.

Maghanap ng higit pang impormasyon:

Patuloy na sinusuri ng California Department of Public Health (CDPH) ang mga kundisyon.

Pagsusuot ng mask sa paaralan pagkalipas ng Marso 11, 2022

Sa mga paaralan, lubos na inirerekomenda ang pagsusuot ng mga mask para sa lahat kapag indoors.

Alamin ang tungkol sa mga tip sa pagsusuot ng mask para sa mga bata

Pinag-aatas na pagpapabakuna para sa mga mag-aaral

Ang mga mag-aaral ay aatasang magpabakuna para makapasok sa paaralan. Magkakaroon ito ng bisa para sa mga mag-aaral kapag may ganap nang pag-apruba ng FDA ang bakuna para sa kanilang pangkat ng edad.

Pinag-aatas na pagpapabakuna para sa mga kawani ng paaralan

Dapat beripikahin ng mga guro at empleyado ng paaralan na sila ay nabakunahan na, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19.


Childcare

Dapat sumunod ang mga provider ng childcare sa gabay para sa mga provider at programa sa childcare.

Pagsusuot ng mask sa childcare pagkalipas ng Marso 11, 2022

Sa mga setting ng childcare, lubos na inirerekomenda ang pagsusuot ng mga mask para sa lahat kapag indoors.

Alamin ang tungkol sa mga tip sa pagsusuot ng mask para sa mga bata.

Ano ang gagawin ko kung ang isang bata ay mayroon o posibleng mayroong COVID-19

Alamin ang dapat gawin kung ang isang bata ay:

Maghanap ng provider sa childcare

Bumisita sa ​​mychildcare.ca.gov para makakita ng provider sa iyong lugar.

Makakuha ng tulong sa pagbabayad para sa childcare

Ang California ay may mga programa para makatulong sa mga pamilyang magbayad ng childcare. Alamin kung kwalipikado ka para sa tulong sa pagbabayad ng childcare.


Mga camp at sinusubaybayang aktibidad para sa kabataan

Dapat sumunod ang mga day camp at iba pang sinusubaybayang aktibidad para sa kabataan sa gabay sa pampublikong kalusugan sa mga K-12 na paaralan sa panahon ng COVID-19.


Mas mataas na edukasyon

Dapat sundin ng mga institusyon ng mas mataas na edukasyon ang mga sumusunod:

Maghanap ng mga resource para sa mga kolehiyo at unibersidad para mabawasan ang panganib ng COVID-19.

Naibahagi na ng mga pampublikong kolehiyo at unibersidad ang pinakabagong impormasyon sa kanilang mga komunidad.

Kung tumatanggap ka ng tulong-pinansyal, bisitahin ang website ng California Student Aid Commission para sa mga update.