Unti-unting uusad ang estado sa muling pagbubukas ng personal na pagtuturo ayon sa county batay sa lokal na datos ng kalusugan.

K-12

Noong Hulyo 17, 2020, inilabas ang na-update na gabay para sa pangangalaga sa bata, mga day camp, at mga paaralan. Kunin at gabay na ito at iba pa sa listahan ng pambuong estadong gabay at mga checklist.

Tinitiyak ng executive order ng gobernador na mananatili ang buong pagpopondo sa mga pampublikong K-12 na paaralan, kahit na isara nila ang mga campus. Mahigit sa $5 bilyong dolyar ang iginawad sa mga transitional na K-12 na pampublikong paaralan bilang tulong sa pagkawala ng pagkatuto dahil sa mga pagsasara ng paaralan at para masuportahan ang malayuang pagkatuto.

Para sa bagong impormasyon tungkol sa mga pagsasara at ang epekto ng mga ito sa taon ng eskuwela, tingnan ang iyong lokal na distrito ng paaralan.

Naglabas din ang California ng gabay para tulungan ang mga pinuno ng edukasyon para sa K-12 na matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral na apektado ng mga pagsasara ng paaralan, na binibigyang-diin ang pagtulong sa mga anak na mababa ang kita at ang mga may kapansanan.

Ang Departamento ng Edukasyon ng California (California Department of Education) ay may gabay tungkol sa suporta para sa mga mag-aaral, kasama ang:

Mas mataas na edukasyon

May available na pansamantalang gabay para sa mga institusyon ng mas mataas na edukasyon na makakatulong sa mga institusyon at sa kanilang mga komunidad na planuhin at paghandaan ang pagbalik sa personal na pagtuturo.

Karamihan ng paaralan, tulad ng CSU, ay ina-adjust ang mga pamantayan para sa pagtanggap bilang pagtugon sa COVID-19.

Tingnan ang pagtugon ng iyong kolehiyo o unibersidad sa COVID-19:

Para matuto pa tungkol sa iyong financial aid package mula sa estado, pumunta sa website ng California Student Aid Commission.

Mga tanong at sagot

K-12

Mas mataas na edukasyon

Manatiling updated