Mga Tuntunin at Kundisyon

LAYUNIN: 

Magsasagawa ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) ng isang serye ng mga random na draw para sa mga papremyong ibibigay sa mga nabakunahan nang indibidwal para mabigyang-diin ang kahalagahan ng pagbabakuna bilang isang paraan para maprotektahan ang pampublikong kalusugan sa panahon ng pandemya. Magagawa ng mga taong matutukoy sa mga draw na mag-claim ng Dream Vacation trip sa California.

MGA TUNTUNIN NG PROGRAMA:

Gagawin ang mga draw para sa unang anim (6) na Dream Vacation sa California sa Hulyo 1, 2021. Anim na tao ang random na bubunutin sa petsang iyon. Puwedeng magbago ang mga petsa ng draw. Puwedeng manalo ang isang kwalipikadong indibidwal ng hindi hihigit sa isang destination vacation package. May karapatan ang CDPH na wakasan o i-extend ang promosyong ito anumang oras.

PAGIGING KWALIPIKADO AT PAGSALI: 

Ang mga taong kwalipikado para sa mga draw ay limitado sa mga buhay na indibidwal na may edad na 18 taon pataas sa panahon ng draw, hindi pansamantala ang pananatili sa California[1] noong nakatanggap sila ng dosis ng bakuna, at na natukoy sa registry para sa bakuna ng Estado, sa panahon ng draw, bilang nakatanggap na ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna laban sa COVID-19.[2] Walang kinakailangang gawin ang mga kwalipikadong indibidwal para makasali sa mga draw. Walang kailangang bilhin o bayaran para makasali. Ang status sa immigration ay hindi nakakahadlang sa pagiging kwalipikado. Hindi kwalipikado ang mga nakakulong sa bilangguan. Hindi kwalipikado ang mga empleyado ng CDPH, California State Lottery, Ahensya ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng California, Ahensya para sa Mga Operasyon ng Pamahalaan, Visit California, Tanggapan para sa Pagpapalago ng Negosyo at Pagpapaunlad ng Ekonomiya ng Gobernador, at Tanggapan ng Gobernador, at ang kanilang mga kapamilya. Tumutukoy ang “mga kapamilya” sa asawa at mga dependent na anak, alinsunod sa seksyon 82029 ng Kodigo ng Pamahalaan ng California.  Tandaan: Posibleng hindi ma-redeem ng mga kwalipikadong indibidwal na wala pang 21 taong gulang ang ilang bahagi ng Mga Dream Vacation sa California kapag sila ang nanalo.

PAGPILI NG NANALO AT PAG-ABISO SA NANALO:

 • May pangungunahang proseso ang CDPH kung saan random na pipili ang Estado ng mga provisional na panalo mula sa mga kwalipikadong kalahok. Para magawa iyon, magbibigay ang CDPH ng listahan ng mga random na numerong identifier na kumakatawan sa bawat kwalipikadong kalahok – mga identifier na ang CDPH lang ang makakapag-ugnay sa mga pagkakakilanlan ng mga tao – sa California Lottery, na siyang magsasagawa sa random na draw gamit ang mga pamantayang kasanayang naaangkop sa mga draw, para matiyak na random at may integridad ang draw. Pagkatapos ay ipapadala ng California Lottery ang mga napiling numero sa CPDH, na tutukoy sa pagkakakilanlan ng mga napiling indibidwal at makikipag-ugnayan sa kanila.  Kapag nakumpirma na ito ng CDPH, bibigyan ng CDPH ang nanalo ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan na magagamit niya para makipag-ugnayan sa Visit California at ma-redeem ang kanyang package. 
 • Hindi muna iaanunsyo ang mga pangalan ng mga nanalo ng premyo dahil sa batas ng estado kaugnay ng paghahayag sa mga talaan ng pagbabakuna. Posibleng ianunsyo ang mga pangalan ng mga nanalo ng papremyo kalaunan, kapag nagbigay ng pahintulot ang nanalo ng premyo. 
 • Bibigyan ang mga nanalo ng pagkakataong tanggihan ang premyo o tanggihan ang publicity na nauugnay sa premyo. 
 • Sa pagtanggap sa premyo, kailangang pahintulutan na ihayag ang impormasyon ng nanalo mula sa registry para sa bakuna ng CDPH para sa mga layuning kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa, pag-withhold/pag-uulat ng buwis.
 • Kung hindi makakaugnayan kaagad ng CDPH ang mga taong napili sa draw, pagsisikapan ulit ng CDPH na makaugnayan ang mga nasabing indibidwal sa pamamagitan ng telepono, text, email, o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nauugnay sa talaan ng indibidwal sa registry para sa bakuna ng Estado.  Gagawin ang mga pagsubok na makipag-ugnayan mula 8 a.m. hanggang 5 p.m., Pacific Time.  Ang mga pagsisikap ng CDPH na makipag-ugnayan sa mga taong napili sa draw ay posible nang matapos 96 na oras pagkatapos ng unang pagsubok na makipag-ugnayan sa mga indibidwal at, pagkatapos noon, posibleng hindi na sila alukin ng premyo at pumili na ng iba para sa premyo mula sa pagpipilian ng mga kwalipikadong indibidwal. Ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga napiling indibidwal gamit ang available na impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay nasa pagpapasya lang ng CDPH, at hindi puwedeng iapela o suriin.  
 • Ang CDPH lang ang magpapasya kaugnay ng timing at mga pagsisikap na mahanap ang isang nanalo o na ituring na hindi kwalipikado ang isang nanalo batay sa mga tuntunin ng programa. 
 • Ang random na draw ay kabibilangan din ng pagpili ng mga alternatibo sakaling ang mga mapiling indibidwal ay tumanggi sa premyo, hindi kwalipikado sa premyo, o hindi makaugnayan, para matiyak na maibibigay ang lahat ng premyo.

MGA ODD: 

Ang mga odd na manalo ay dedepende sa kabuuang bilang ng mga kwalipikadong indibidwal na matutukoy sa registry para sa bakuna ng Estado sa panahon ng draw.  Posibleng makita sa dashboard para sa COVID ng Estadoang data na available sa publiko kaugnay ng bilang ng mga kwalipikadong indibidwal.

MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN:

 • Posibleng patawan ng buwis ang mga premyo.
 • Posibleng hindi transferable ang ilang bahagi ng mga Dream Vacation prize package sa California.  
 • Maliban kung iba ang nakasaad rito, kung papayag ang mga nanalo na gamitin ang kanilang mga pangalan at/o likeness para sa mga layunin sa pag-advertise at publicity, wala itong magiging kabayaran.  
 • Dapat magbigay ng katibayan ng edad, pagiging kwalipikado, at pagkakakilanlan kapag hiniling.
 • Matatanggap lang ng mga nanalo ang premyo kapag nakumpleto na nila ang pangalawang dosis (kapag kailangan ng dalawang dosis para makumpleto ng isang tao ang bakuna).
 • Gagawin ang pamimigay ng mga premyo sa pamamagitan ng Visit California. 
 • Ibibigay lang ang mga premyo kapag nakumpleto na ang anumang kinakailangan at naaangkop na dokumento para sa pagbibigay ng anumang premyo. 
 • May karapatan ang CDPH na baguhin o wakasan ang programang Magpabakuna para Manalo anumang oras.
 • Para makatanggap at makakuha ng premyo, dapat sumang-ayon ang mga kalahok na hindi nila papapanagutin ang CDPH, Visit California, at ang kanilang mga empleyado, ahente, at opisyal para sa anumang claim, demand, pagpapasya, award, at/o anumang uri ng pananagutan na nauugnay sa Programang ito ng Pampublikong Kalusugan para sa Incentive sa Bakuna.

Kung sakaling magkaroon ng salungatan, mangingibabaw ang mga opisyal na panuntunang ito sa anumang naaangkop na pangkalahatang panuntunan o advertisement ng programang Magpabakuna para Manalo.

[1] Ang pagtukoy kung pansamantala lang ang pananatili ng isang tao sa California ay nasa pagpapasya lang ng CDPH at hindi puwedeng suriin o iapela.

[2] Posibleng hindi nakasaad sa registry para sa bakuna ng Estado ang ilang taong nakatanggap ng bakuna laban sa COVID-19.  Kung hindi makukuha ng CDPH ang impormasyon sa status ng pagbabakuna ng mga nasabing indibidwal mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan na may hawak na ganoong impormasyon bago ang mga draw, hindi magiging kwalipikado sa mga draw ang mga indibidwal na ito.  Hindi nangangako o nagbibigay ng garantiya ang CDPH na kukunin nito ang nasabing impormasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan bago ang mga draw.