May mga natukoy kaming resource para sa mga gurong gustong pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa malayuang pagtuturols.

Tinukoy ng Task Force sa Pagbangon sa Negosyo at Mga Trabaho ng Gobernador ang suporta para sa mga guro bilang napakahalagang salik para sa pagbangon ng California mula sa pandemyang dulot ng COVID-19. Para sa mga paaralang hindi muling nagbukas para sa personal na pagtuturo, tuluy-tuloy na nahaharap ang mga guro sa mga hamon ng pagbibigay ng de kalidad na malayuang pagkatuto. Maraming available na resource para sa malayuang pagkatuto at napili ang sumusunod na listahan batay sa kalidad at saklaw.