Ang kalakasan ng California ay nasa diversity nito. Walang lugar ang diskriminasyon at poot sa ating lipunan, lalo na sa ating pagtugon sa COVID-19. Mali na iugnay ang sakit na ito sa anumang partikular na grupo ng tao o etnisidad, at mapanganib ito sa mga indibidwal at pamilya. Dapat iulat at ihinto ang karahasan, panliligalig at panggigipit para sa kabutihan ng lahat ng taga-California. 

Sa panahon ng public health emergency na ito, partikular na mahalagang iwasan at ihinto ang diskriminasyon. Kapag hindi nasubaybayan, maaari itong humantong sa pagtanggi sa pangangalagang pangkalusugan, paglabag sa mga karapatang sibil, at pisikal na karahasan. Maaari itong magdulot ng higit pang pagkalat ng virus at mga pagkamatay, na may matinding epekto sa komunidad. Makakatulong sa atin ang pagbabahagi ng tumpak na impormasyon, at hindi ang pagsusulong ng stigma o poot, upang magtulungan bilang isang komunidad sa paglaban sa COVID-19.

Ang bawat tao sa California, anuman ang immigration status, ay pinoprotektahan mula sa diskriminasyon at panggigipit sa trabaho, pabahay, mga negosyo, at mga programang pinopondohan ng estado dahil sa kanyang lahi, bansang pinagmulan, at ninuno, bukod sa iba pang pinoprotektahang katangian. Ang mga negosyo – kabilang ang karamihan ng mga tagapagkaloob ng pabahay – ay ipinagbabawal ding mandiskrimina batay sa immigration status, pagkamamamayan, at pangunahing wika. At pinoprotektahan ang bawat tao sa California mula sa karahasan na nauugnay sa kanyang lahi, bansang pinagmulan, immigration status, pagkamamamayan, at iba pang katangian. Kung kinaharap mo na ang alinman sa mga anyo ng diskriminasyon o karahasang ito, maghain ng reklamo sa Department of Fair Employment and Housing.

Stigma

Ang takot at pagkabalisa sa coronavirus ay hindi dahilan para patawan ng stigma ang kabuuang grupo ng mga tao. Bagama't ang inisyal na pagkalat ng COVID-19 ay nagsimula sa ibang bansa, hindi nauugnay ang sakit na ito sa anumang lahi o nasyonalidad.

Ang pagpataw ng stigma sa mga tao dahil sa pinagmulan nila – o dahil sa kanilang pagkakakilanlang panlahi, pang-etniko, o panrelihiyon – ay mali at hindi makakapagligtas sa iyo. Maaaring magkaroon ng coronavirus ang sinumang tao. Ang mga grupong pinatawan ng stigma ay makakaranas ng mga epekto sa mental na kalusugan o pisikal na panganib kapag hinayaan natin ang takot, poot, stigma, at maling impormasyon na makaapekto sa ating mga pagkilos. Dapat nating punahin ang mapaminsalang pananalita at alisin ito sa sarili nating bokabularyo.

Panatilihing resilyente ang ating mga komunidad sa mga panahon ng pagsubok. Puksain ang stigma sa iyong mga salita at pagkilos.

Walang dapat sisihin para sa pagkalat ng COVID-19, at dapat tayong magtulungan lahat upang wakasan ang pandemya. Ito rin ay magandang panahon para sa ilang paalala bilang mabuting kapitbahay: 

  • Magsalita kapag nakita mong hindi maayos ang pagtrato sa ibang tao.
  • Dapat mong malaman na marami sa atin ang maaapektuhan ng COVID-19, anuman ang ating lahi, etnisidad, kasarian, edad o sekswal na oryentasyon. 
  • Maging mabait sa iyong mga kapwa-Californian at American at itrato ang lahat nang may paggalang. 
  • Basahin ang mga pahayag sa Twitter ni Gobernador Newsom laban sa xenophobia kung saan tina-target ang Asian American na komunidad.

Cyberbullying

Ang pagpapadala o pagpo-post ng mapanakit na content ay isang anyo ng panliligalig na maaaring mangyari kahit na nag-aaral sa tahanan ang isang mag-aaral. Mapaminsala ang ganitong gawi, at hindi ito dapat hayaan.

Kung sa tingin mo ay nakakaranas ng cyberbullying ang iyong anak, tingnan ang mga resource sa pag-iwas sa panliligalig. ng Department of Education.

Mga mapoot na krimen

Ang mapoot na krimen ay isang krimeng sanhi ng grupong panlipunan na ikinokonsiderang kinabibilangan ng biktima. Iba ito sa mapoot na pananalita, na pinoprotektahan ng Unang Pagsususog. Gayunpaman, kapag ang mapoot na pananalita ay humantong sa mapoot na krimen, poprotektahan ng batas ang biktima.

Kung naghihinala kang isa kang biktima ng mapoot na krimen, makipag-ugnayan kaagad sa iyong lokal na pulisya. Itabi ang lahat ng ebidensya, at isulat ang lahat ng maaalala mo. Tingnan ang website ng Attorney General ng California para sa gabay sa mga mapoot na krimen at paano iulat ang mga ito sa ilang wika.

Manatiling updated