Ang kalakasan ng California ay nasa diversity nito. Walang lugar ang diskriminasyon at poot sa ating lipunan, lalo na sa ating pagtugon sa COVID-19. Narito ang iba't ibang uri ng diskriminasyon, at kung ano ang magagawa mo tungkol sa mga ito.

Sa page na ito:


Diskriminasyon

Mali at mapanganib na iugnay ang COVID-19 sa anumang grupo ng tao o etnisidad. Dapat iulat at ihinto ang karahasan, panliligalig, at panggigipit para sa kabutihan ng lahat. 

Sa panahon ng emergency na ito sa pampublikong kalusugan, mahalaga, sa partikular, na ihinto ang diskriminasyon. Kapag hindi ito nabantayan, puwede itong humantong sa pagtangging magbigay ng pangangalagang pangkalusugan, paglabag sa mga karapatang sibil, at karahasan. Puwede itong magresulta sa higit pang pagkalat ng virus at mga pagkamatay, na may matinding epekto sa komunidad. Magbahagi ng tumpak na impormasyon – huwag magsulong ng stigma o poot. Makakatulong ito sa ating magbuklod bilang isang komunidad sa laban sa COVID-19.

Pinoprotektahan ng batas ng California ang bawat tao sa estado mula sa diskriminasyon. Hindi ka puwedeng makaranas ng diskriminasyon dahil sa lahi, pinagmulang bansa, ninuno, o status sa immigration. Hindi puwedeng magkaroon ng diskriminasyon sa:

Pinagbabawalan din ang mga negosyong mandiskrimina dahil sa citizenship o ginagamit na wika. Kasama rito ang mga provider ng pabahay.

Pinoprotektahan din ng batas ng California ang bawat tao mula sa karahasan na nauugnay sa diskriminasyon.

Kung naranasan mo ang alinman sa mga uring ito ng diskriminasyon o karahasan, maghain ng reklamo.


Stigma

May batayan ang pangamba at pagkabagabag kaugnay ng coronavirus. Pero hindi dahilan ang mga ito para i-stigmatize ang mga grupo ng mga tao. Bagama't sa ibang bansa nagsimulang kumalat ang COVID-19, hindi nauugnay ang sakit na ito sa anumang lahi o nasyonalidad.

Mali at hindi ka magiging ligtas sa pag-stigmatize ng mga tao dahil sa kanilang pinagmulan. Posibleng magkaroon ng coronavirus ang sinuman. Nakakaranas ng mga problema sa pag-iisip at pangangatawan ang mga nai-stigmatize na grupo sa tuwing hinahayaan nating makaapekto sa ating mga pagkilos ang pangamba, poot, stigma, at maling impormasyon. Dapat nating punahin ang mapaminsalang pananalita at alisin ito sa sarili nating bokabularyo.

Panatilihing resilyente ang ating mga komunidad sa mga panahon ng pagsubok. Puksain ang stigma sa iyong mga salita at pagkilos.

Walang dapat sisihin para sa pagkalat ng COVID-19, at dapat tayong magtulungan para mawakasan ang pandemya. Mainam ang oras na ito para sa ilang paalala tungkol sa kung paano maging mabuting kapitbahay:

  • Magsalita kapag nakita mong hindi maayos ang pakikitungo sa ibang tao.
  • Tandaang marami sa atin ang maaapektuhan ng COVID-19, anuman ang ating lahi, etnisidad, kasarian, edad, o sekswal na oryentasyon. 
  • Maging mabuti sa iba at pakitunguhan ang lahat nang may paggalang. 
  • Basahin ang mga pahayag sa Twitter ni Gobernador Newsom laban sa xenophobia kung saan tina-target ang Asian-American na komunidad.

Cyberbullying

Isang uri ng pambu-bully ang pagpapadala o pag-post ng mapanakit na content. Puwede itong mangyari kahit sa bahay nag-aaral ang isang mag-aaral. Mapaminsala ang ganitong gawi, at hindi ito dapat hayaan.

Kung sa palagay mo ay nakakaranas ng cyberbullying ang iyong anak, makakahingi ka ng tulong. Tingnan ang mga resource para sa pag-iwas sa pambu-bully ng Departamento ng Edukasyon.


Mga mapoot na krimen

Ang mapoot na krimen ay isang krimeng sanhi ng grupong panlipunan na ikinokonsiderang kinabibilangan ng biktima. Iba ito sa mapoot na pananalita, na pinoprotektahan ng Unang Pagsususog. Pero kapag ang mapoot na pananalita ay humantong sa mapoot na krimen, poprotektahan ng batas ang biktima.

Kung sa palagay mo ay biktima ka ng mapoot na krimen, makipag-ugnayan kaagad sa iyong lokal na pulisya. Itabi ang lahat ng ebidensya, at isulat ang lahat ng maaalala mo. Tingnan ang gabay sa mga mapoot na krimen at paano iulat ang mga ito sa ilang wika.


Manatiling updated