Puwede ka na ngayong mag-access ng digital na kopya ng iyong talaan ng pagbabakuna kung sa California ka nagpabakuna. Kung gusto mong ibahagi ang iyong katibayan ng pagbabakuna, puwede mong gamitin ang digital na bersyon, o ang card na ibinigay sa iyo noong nagpabakuna ka.

Sa page na ito:

Makakakuha ka na ngayon ng digital na kopya ng iyong talaan ng pagbabakuna. Digital na Talaan ng Bakuna Laban sa COVID-19 (Digital COVID-19 Vaccine Record, DCVR). Available ito sa iyo kung:

 • Sa California ka nagpabakuna, at
 • Tumutugma ang iyong impormasyon sa nakatala sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado.

Paano makuha ang iyong talaan ng bakuna

 • Pumunta sa myvaccinerecord.cdph.ca.gov 
 • Ilagay ang iyong: 
  • Pangalan 
  • Petsa ng kapanganakan 
  • Email o numero ng telepono na ibinigay mo noong nagpabakuna 
 • Gumawa ng apat na digit na PIN 

Magagamit ang digital na kopyang ito bilang katibayan ng pagbabakuna.  

Tingnan ang Mga Madalas Itanong para matuto pa tungkol sa iyong digital na talaan ng bakuna. 


Kung nahihirapan kang kunin ang talaan mo

Kung hindi mo makuha ang iyong talaan ng bakuna, posibleng kailanganin mong magwasto o magdagdag ng ilang impormasyon.  

Ang posibleng makahadlang sa pagkuha mo ng iyong talaan ng pagbabakuna laban sa COVID-19: 

 • Hindi nag-uulat ang iyong lugar para sa pagbabakuna sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado 
 • Hindi iniulat ng iyong lugar para sa pagbabakuna ang pagpapabakuna mo 
 • Hindi tumutugma sa iyong talaan sa registry ang impormasyong inilagay mo

Para maiwasto o ma-update ang iyong talaan ng bakuna, magsimula ng online na chat sa Virtual Assistant ng My Turn.  

Basahin ang Mga Alituntunin at Pamantayan sa Talaan ng Bakuna ng CDPH para sa higit pang impormasyon.