Marami nang nakolektang datos ang California para may pagbatayan ang tugon nito sa COVID-19, at gumawa ito ng mga tool na makakatulong sa pagpoproseso at pagsusuri sa datos na iyon. Ginawang available ang mga ito para sa lahat para sa transparency.

Sa page na ito:


Mga modelo ng data

Ang Tool sa Pagtatasa ng COVID-19 ng California (California COVID-19 Assessment Tool, CalCat) ay isang modelong napagbabatayan ng tugon ng estado at lokal. Puwede kang maghanap ng mga nowcast, forecast, at sitwasyon:

https://calcat.covid19.ca.gov


Mga dashboard ng datos

Pambuong-estadong istatistika at demograpiko ng kaso 

Kasama rito ang mga positibong kaso, pagkamatay, at resulta ng pagsusuri.

Tingnan ang pambuong-estadong dashboard

Tingnan ang datos ng kumpirmadong kaso at pagkamatay sa Open Data Portal

Tingnan ang datos ng pagsusuri sa Open Data Portal

Tingnan ang datos ng hindi kumpirmadong kaso sa Open Data Portal

Mga pambuong-estadong istatistika at demograpiko ng pagbabakuna 

Mayroon itong pangkalahatang-ideya ng mga naibigay nang bakuna at pag-usad sa pagbabakuna ayon sa grupo.

Tingnan ang datos ng pag-usad sa bakuna sa Open Data Portal

Tingnan ang datos ng pag-usad sa bakuna ayon sa zip code sa Open Data Portal

Ang epekto sa mga ospital sa estado ng California 

Kasama rito ang mga pinaghihinalaan at nagpositibong nasa ospital na pasyente ayon sa county, kasama ang mga pasyente sa ICU.

Tingnan ang dashboard ng ospital

Tingnan ang datos ng ospital sa Open Data Portal

Mga outbreak ng COVID-19 

Makikita sa dataset na ito ang mga pambuong-estadong bilang ng mga outbreak ng COVID-19 at kaugnay na kaso, na nakakategorya ayon sa lugar, na iniulat sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) mula noong Enero 1, 2021.

Tingnan ang datos ng COVID-19 sa Open Data Portal

Pamamahagi ng Personal na Pamprotektang Kagamitan (Personal Protection Equipment, PPE)

Personal Protection Equipment (PPE) na ipinamahagi ng Logistics Task Force ng Gobernador ng California. Kasama sa mga produktong PPE ang mga N-95 respirator, procedure mask, gown, face shield, at guwantes.

Tingnan ang dashboard sa pamamahagi ng PPE

Ang epekto ng ating populasyon ng walang tirahan

Ang epekto ng Project Roomkey at ng iba pang pag-iingat para tulungan ang mga Californian na walang tirahan. Kasama rito ang pagkuha ng kwarto, pag-occupy ng kwarto, at pamamahagi ng trailer.

Tingnan ang dashboard ng walang tirahan


Mga Database

Available sa iyo ang database ng COVID-19 sa dalawang paraan:

  1. I-access ang database direkta sa SQL format na puwedeng i-query sa

    Marketplace ng Datos ng Snowflake

    Kung hindi ka customer ng Snowflake

    mag-sign up para sa libreng trial account ngayong araw

  2. I-access ang datos sa pamamagitan ng

    Open Data Portal ng California


Mga diskyunaryo ng datos

Makikita sa mga dataset ng COVID-19 ang sumusunod na impormasyon. Nagmamapa ang ilan sa mga diksyunaryong ito ng datos pabalik sa mga dashboard ng datos sa itaas.


Contact para sa mga tanong

Mag-email sa StateInfo@state.ca.gov para sa anumang tanong tungkol sa mga dataset na ito.


Mag-explore ng higit pang data

Data ng estado

Pambuong estado at county na mga kaso, pagkamatay, pagpapaospital, at pagsusuri, kasama ang ayon sa status sa pagbabakuna, kasarian, at edad

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado