Mula nang mag-umpisa ang krisis na dulot ng COVID-19, kinailangan ng California na harapin ang mga nangyayari at gumawa ng mahihirap na pasya. Para mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19, kailangang magtulungan ang pamahalaan ng estado, mga lokal na pamahalaan, unibersidad ng pananaliksik, technologist, citizen scientist, at iba pang miyembro ng publiko. 

Marami nang nakolektang datos ang California para may pagbatayan ang tugon nito sa COVID-19, at gumawa ito ng mga tool na makakatulong sa pagpoproseso at pagsusuri sa data na iyon. Available ang datos at mga tool na ito para sa mga mananaliksik, siyentipiko, at technologist.

Available ang mga ito bilang nada-download na set, at mayroon itong mga bagong modelo at dashboard.

Mga modelo ng datos

Ang Tool sa Pagtatasa ng COVID-19 ng California (California COVID-19 Assessment Tool, CalCat) ay isang modelong napagbabatayan ng tugon ng estado at lokal. Puwede kang maghanap ng mga nowcast, forecast, at sitwasyon dito. 

Tingnan ang curve:
https://calcat.covid19.ca.gov

Mga dashboard ng datos

Pambuong-estadong istatistika at demograpiko ng kaso 

Kasama rito ang mga positibong kaso, pagkamatay, at resulta ng pagsusuri.

Tingnan ang pambuong estadong datos

Ang epekto sa mga ospital sa estado ng California 

Kasama rito ang mga pinaghihinalaan at nagpositibong nasa ospital na pasyente ayon sa county, kasama ang mga pasyente sa ICU.

Tingnan ang mga datos ng ospital

Pamamahagi ng Personal na Pamprotektang Kagamitan (Personal Protection Equipment, PPE)

Personal Protection Equipment (PPE) na ipinamahagi ng Logistics Task Force ng Gobernador ng California. Kasama sa mga produktong PPE ang mga N-95 respirator, procedure mask, gown, face shield, at guwantes.

Tingnan ang mga datos sa pamamahagi ng PPE

Pagtaas ng bilang ng mga nangangailangan ng kama

Ang kakayahang tumugon sa mga pasyenteng nangangailangan ng mga kama sa mga pasilidad gaya ng mga ospital, arena, at iba pang alternatibong pasilidad para sa pangangalaga.

Tingnan ang mga datos sa pagtaas ng bilang ng mga nangangailangan ng kama

Ang epekto ng ating populasyon ng walang tirahan

Ang epekto ng Project Roomkey at ng iba pang pag-iingat para tulungan ang mga Californian na walang tirahan. Kasama rito ang pagkuha ng kwarto, pag-occupy ng kwarto, at pamamahagi ng trailer.

Tingnan ang mga datos ng walang tirahan

Mga Database

Available sa iyo ang database ng COVID-19 sa dalawang paraan:

  1. I-access ang database mula mismo sa Snowflake Data Marketplace sa SQL format na puwedeng i-query. Kung hindi ka customer ng Snowflake, mag-sign up para sa libreng trial account ngayong araw.
  2. I-access ang datos sa pamamagitan ng Open Data Portal ng California.

Mga diskyunaryo ng datos

Makikita sa mga dataset ng COVID-19 ang sumusunod na impormasyon. Nagmamapa ang ilan sa mga diksyunaryong ito ng datos pabalik sa mga dashboard ng datos sa itaas.

Contact

Mag-email sa StateInfo@state.ca.gov para sa anumang tanong tungkol sa mga dataset na ito.