Bilang bahagi ng pangako ng administrasyong ito na maging transparent, nagbibigay ang page na ito sa publiko ng access sa mga kontratang may halagang mahigit sa $250,000, na pinasok bilang bahagi ng tugon ng estado sa pandemya ng COVID-19 na hindi pa nararanasan noon. Layunin ng page na ito na bigyang-daan ang mga residente ng California na subaybayan ang paggasta ng estado at malaman kung saan napupunta ang kanilang ibinabayad na buwis.

Regular na ia-update ang page na ito kasabay ng pagiging available ng mga bagong kontrata, at layunin nitong isama ang mga kontratang malaki ang halaga, na posibleng interesante sa publiko. Hindi nito layuning magbigay ng kumpletong accounting ng LAHAT ng paggasta ng estado. Para sa higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa paggasta ng estado, hinihikayat kang bumisita sa portal ng California para sa transparency ng pananalapi na Open FI$Cal na nagpapakita ng datos mula sa Financial Information System for California (FI$Cal).

A-D:

E-J:

K-P:

Q-Z:

Ginagawa ng administrasyon ang lahat para matiyak na ganap na naa-access ng lahat ng residente ng California ang content sa website na ito. Kasalukuyang nireremedyuhan ng Opisina ng Mga Serbisyo sa Emergency ng Pamahalaan ng California (California Government's Office of Emergency Services, Cal OES) ang lahat ng dokumento sa page na ito. Sa ngayon, kung kailangan ng anumang tulong sa pag-access sa mga dokumentong available sa page na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa: media@caloes.ca.gov.