Ang contact tracing ay mahalagang hakbang sa pagpapabagal ng pagkalat ng COVID-19. Ito ay kapag inaabisuhan ka ng mga health worker na nagkaroon ka ng close contact sa isang nahawaan nito. Sasabihin nila sa iyo kung paano mag-quarantine o mag-isolate at magpasuri. Ilang dekada na ring ginagamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan ang contact tracing para labanan ang nakakahawang sakit. 

Ipinapakilala ang California Connected, ang programa ng contact tracing ng ating estado.

California Connected

Sa ilalim ng programang ito, kakausapin ng mga health worker ang mga taong nagpositibo sa pagsusuri. Babalaan nila ang sinumang maaaring na-expose sa kanila, at papanatilihing kumpidensyal ang kanilang mga pangalan. Gagawin nila ang mga sumusunod:

 • aalamin kung mayroon kang mga sintomas
 • mag-aalok ng pagsusuri
 • tatalakayin ang mga susunod na hakbang gaya ng pag-quarantine, pag-isolate ng sarili, at medikal na pangangalaga.

Sa pamamagitan ng mabilis na paghahanap ng mga pattern sa pagkalat ng sakit, napapabagal natin ang impeksyon at nakakatulong tayong iwasan ang mga outbreak. Nagbibigay-daan ito sa California na mapanatili ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan nang mas mababa sa kapasidad at ligtas na makapagbukas muli ng mga negosyo.

Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang tawag sa telepono

Ang contact tracing ay isang anonymous na paraan para magawa mo ang bahagi mo. Kapag mas maraming tao ang sasagot sa tawag, mas maraming buhay at trabaho ang maliligtas ng California. Pananatilihing kumpidensyal ang iyong impormasyon sa lahat ng oras.

Ang maagang kaalaman ay makakatulong sa iyong maprotektahan ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay mula sa pagkaka-expose. At ang maagang medikal na pangangalaga ay makakapagpabuti ng iyong resulta.

Kapag mas maaga ka naming nakaugnayan, mas maaga kang makakahingi ng payo, pagsusuri, at suporta.

Paano ang proseso ng contact tracing?

California Connected: Pagpapanatili sa Ating Mga Pamilya at Komunidad na Ligtas. Ang contact tracing ay isang simpleng kumpidensyal na proseso na ilang dekada nang ginagamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan para mapabagal ang pagkalat ng nakakahawang sakit at maiwasan ang mga outbreak. Kapag mas maraming tao ang sumagot sa panawagan, mas maraming buhay at trabaho ang maililigtas ng California. Paano ang proseso ng contact tracing? Kung magpopositibo ka sa COVID-19: Bumukod sa mga kasama mo sa bahay at iwasang makipag-ugnayan sa iba para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Makikipag-ugnayan sa iyo ang iyong lokal na departamento ng kalusugan. Iuugnay ka nila sa medikal na pangangalaga at tutulungan ka nilang maghanap ng mga mapagkukunan at suporta kung kinakailangan. Posibleng tuluy-tuloy silang makipag-ugnayan sa iyo para kumustahin ang kalagayan mo. Tatanungin ka nila tungkol sa mga pinuntahan at nakasama mo kamakailan. Kumpidensyal at hindi ibabahagi ang iyong impormasyon, at hindi itatanong sa iyo ang katayuan mo sa immigration. Sasabihan ang mga taong iyon na posibleng na-expose sila sa sakit, pero HINDI sasabihin sa kanila ang pangalan mo o ang anumang personal na impormasyon. Kung may nakaugnayan kang nagpositibo sa COVID-19: Makakatanggap ka ng tawag mula sa isang manggagawa sa pampublikong kalusugan, na tutulong sa iyong unawain ang mga susunod na hakbang. Bibigyan ka nila ng access at medikal na pangangalaga nang walang bayad, kung kinakailangan. Hihilingin sa iyong bumukod sa mga kasama mo sa bahay para maprotektahan ang mga nasa paligid mo. Tuluy-tuloy silang makikipag-ugnayan para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas o kung kailangan mo ng access sa tulong. Para matuto pa, bumisita sa Californiaconnected.ca.gov

I-download ang Paano ang Proseso ng Contact Tracing? (PDF)

Kung magpopositibo ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng medikal na pangangalaga, gaano man kalaki ang iyong kita, anuman ang iyong insurance sa kalusugan, o status sa immigration.
 • Mabibigyan ka ng payo tungkol sa paghiwalay ng iyong sarili sa iba para maiwasan ang pagkalat ng sakit. 
 • Tatanungin ka nila ng mga pangunahing bagay tulad ng iyong pangalan at edad, mga lugar na pinuntahan mo, at mga taong nakasalamuha mo.
 • Makikipag-ugnayan sa mga taong iyon at sasabihang posibleng na-expose sila sa COVID-19. Aalukin sila ng magpasuri at medikal na pangangalaga.
 • Ang iyong personal na impormasyon ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi. Hindi nila tatanungin ang iyong status sa immigration.

Kung na-expose ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng tawag, text o email mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan para ipagbigay-alam sa iyo ang pagkaka-expose na ito.
 • Hindi sila magbabahagi ng impormasyon tungkol sa kung kanino ka posibleng na-expose. Kumpidensyal ang impormasyong ito.  
 • Makakatanggap ka ng libre at kumpidensyal na pagsusuri, gaano man kalaki ang iyong kita, anuman ang iyong insurance sa kalusugan, o status sa immigration.
 • Tutulungan ka nilang maunawaan ang iyong posibilidad na mahawa. Sasabihin nila sa iyo kung ano ang dapat gawin kaagad para maiwasan pang kumalat ito.
 • Makikipag-ugnayan sila para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas.
 • Kung mayroon kang mga sintomas, ipapasuri ka nila kaagad. Magkakaroon ka ng mga resource para sa pag-isolate ng sarili.
 • Maaaring itanong nila ang mga lugar na pinuntahan mo at ang mga taong nakasalamuha mo.
 • Ang iyong personal na impormasyon ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi. Hindi nila tatanungin ang iyong immigration status.

Papanatilihing kumpidensyal ang impormasyong ibabahagi mo sa isang contact tracer

Pinapanatiling pribado ang iyong pagkakakilanlan at impormasyon sa kalusugan sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito ibabahagi sa sinumang posibleng na-expose. Walang magtatanong ng iyong status sa immigration sa panahon ng pagsusuri, pangangalaga o mga follow-up na tawag. Hindi rin kailanman hihingin ang iyong Social Security number o impormasyon sa pagbabayad.

Pinoprotektahan ng mahihigpit na batas sa privacy ng California ang lahat ng iyong impormasyon. Ang data ay pinapanatili ng California Connected nang may mahihigpit na pamantayan sa privacy at seguridad. Kinokolekta at sino-store lang ang data para sa paggamit ng mga lokal at pang-estadong departamento ng pampublikong kalusugan.

Basahin ang Patakaran sa Privacy sa web page ng California Connected ng CDPH.

Mga tip para protektahan ang mga tao sa paligid mo

Kung mayroon kang COVID-19 o kung magpopositibo ka sa coronavirus, i-isolate ang iyong sarili sa iba. Subukang manatili sa isang hiwalay na kwarto at gumamit ng hiwalay na banyo. I-disinfect ang mga surface na palaging hinahawakan, o ipagawa ito sa iyong tagapag-alaga. 

Close contact ang mga taong kasama mo sa bahay. Dapat silang mag-quarantine at magpasuri.

Kung magpopositibo ka o naka-isolate o naka-quarantine

Ang iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ay maaari kang ikonekta sa 

 • pagsusuri
 • medikal na pangangalaga
 • pabahay kung kailangan mong i-isolate ang iyong sarili.

Kung nagtatrabaho ka, posibleng kailanganin ng iyong employer na bigyan ka ng may bayad na sick leave at iba pang benepisyo. Magbasa pa sa Playbook ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas (PDF).

Kung ikaw ay nakakaranas ng pagkabalisa, stress, o takot, hindi ka nag-iisa. Talagang nakaka-stress ang mga pandemya. Ang takot at pagkabalisa tungkol sa bagong sakit at kung ano ang posibleng mangyari ay mabigat sa damdamin at nagdudulot ng matitinding emosyon. Ang pag-cope sa stress sa malusog na paraan ay magbibigay-daan sa iyo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at sa iyong komunidad na mas maging malakas. Tingnan ang video na ito ng CDC tungkol sa pamamahala sa pagkabalisa at stress.

Kung nararamdaman mong kailangan mong makipag-usap sa iba o gusto mo ng emosyonal sa suporta, tingnan ang listahan ng mga mapagkukunan na ito.  Naglabas ang Pangkalahatang Surgeon ng California (California Surgeon General) ng dalawang playbook para sa pamamahala ng stress at mga tip para sa mga tagapag-alaga at mga bata.

Kung kailangan mo ng pangangalaga ng bata, bisitahin ang MyChildCare.ca.gov para makahanap ng lisensyadong pangangalaga ng bata malapit sa iyo. Posibleng may mga available na subsidiya. Tingnan ang iyong lokal na ahensya sa rekurso at referral sa childcare para malaman kung kwalipikado ka.

Kung isa kang immigrant, makakahanap ka ng tulong sa Gabay para sa mga Immigrant na Californian (PDF).

Serbisyo ng virtual na assistant para sa pag-check in ng sintomas

Nag-aalok ang California Connected at mga lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ng serbisyo sa pag-check in ng sintomas ng COVID-19. Nagbibigay ang virtual na assistant na ito ng kumpidensyal at ligtas na check-in sa pamamagitan ng mga text message. Magpapadala ang lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ng mga sagot sa mga tanong na nauugnay sa pangangalaga, magbibigay sila ng mga mapagkukunan, at kukumustahin nila ang iyong mga sintomas. Pinoprotektahan ang lahat ng impormasyon at gagamitin lang ito para sa mga layunin ng pampublikong kalusugan. Basahin ang mga legal na patakaran ng serbisyo ng virtual na assistant.

Abiso sa pagkakalantad ng California COVID Notify

Ang California COVID Notify ay isang paunang proyekto sa UCSD at UCSF para suriin ang Exposure Notification Express mobile system ng Google at Apple. Tinutukoy nito kung may nakaugnayang indibidwal na may COVID-19 ang mga kalahok sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga anonymous na key ng kanilang mga telepono gamit ang Bluetooth. Bubuksan lang ang paunang proyekto na ito sa mga mag-aaral at empleyado sa mga unibersidad na ito.

Inilunsad ang paunang proyekto sa huling bahagi ng Setyembre at inaasahang tatagal ito nang isang buwan. Susuriin ng California ang mga resulta at pagpapasyahan nito kung dapat bang gawing available ang teknolohiya sa buong estado. Ang mga tao lang na sasali ang makakalahok sa system ng pag-abiso.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated