Mag-sign up sa mga notification para sa pagkakalantad sa COVID-19

Idagdag ang CA Notify sa iyong telepono at maabisuhan kung may nakasalamuha kang may COVID-19.

Matuto pa
Logo ng CA Notify

Ang contact tracing ay mahalagang tool para sa pagpapabagal ng pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito:


Ano ang contact tracing?

larawan ng contact tracer

Sa contact tracing, tinutukoy at inaabisuhan ng mga manggagawa sa pampublikong kalusugan ang mga taong nalantad sa mga nahawahang indibidwal. Ipinapaalam sa kanilang naging close contact sila ng isang nahawahang indibidwal, at ang susunod na dapat gawin para mapanatiling ligtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang dekada na ring ginagamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan ang contact tracing para malabanan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit.

Paano ang proseso nito?

Nakikipag-ugnayan ang mga manggagawa sa pampublikong kalusugan sa mga taong nagpositibo sa pagsusuri. Posibleng gawin nila ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o pagpapadala ng maikling survey sa pamamagitan ng text o email. Puwedeng tanungin ang mga taong nagpositibo sa pagsusuri tungkol sa mga taong nakasama nila, na posibleng nalantad sa kanila habang nakakahawa sila. Pagkatapos noon, tinatawagan o tine-text ng mga manggagawa sa pampublikong kalusugan ang mga nasabing close contact para maipaalam sa kanilang posibleng nalantad sila. Kapag ginagawa nila ito, pinapanatili nilang kumpidensyal ang pangalan ng nagpositibong indibidwal.

larawan ng mga close contact ng taong may COVID

Gagawin ng mga contact tracer ang sumusunod:

 • Aabisuhan kang na-expose ka sa isang taong may COVID-19
 • Tatanungin kung mayroon kang mga sintomas at kukumustahin ang pakiramdam mo
 • Irerekomendang magpapasuri ka
 • Tatalakayin ang mga susunod na hakbang gaya ng pagsusuri, pag-quarantine, pag-isolate ng sarili, at medikal na pangangalaga

Contact tracing sa California

Ang California Connected ang programa ng contact tracing ng ating estado.

California Connected

Sa pagtulong sa mga nahawahan at nalantad na tao na mag-isolate ng sarili o mag-quarantine ng sarili, at sa mabilisang paghahanap ng mga pattern, mapapabagal natin ang pagkalat ng impeksyon at maiiwasan ang mga outbreak. Makakatulong ito sa California na masuportahan ang mga nahawa o na-expose, habang pinapanatili rin ang kanilang mga mahal sa buhay at komunidad na ligtas mula sa pagkalat ng impeksyon. Matutulungan din nito ang aming mga sistema ng ospital at pangangalagang pangkalusugan na mapamahalaan ang pangangalaga [ara sa mga pasyenteng magkakaroon ng malubhang karamdaman. Ang contact tracing ay isang kinakailangang aktibidad na nagbibigay-daan sa ating ligtas na muling makapagbukas ng mga paaralan at negosyo.

Paano ka makakasali

Gumagana ang contact tracing kapag sinasagot mo ang tawag o text.

Kailangan mo lang sagutin ang survey sa telepono o ang text message na ipapadala ng iyong lokal na departamento ng kalusugan.

Ang contact tracing ay isang anonymous na paraan para magawa mo ang bahagi mo. Kung mas maraming taong sasagot sa tawag o text, mas maraming masasagip na buhay at trabaho ang California, at mas mabilis tayong muling makakapagbukas ng mga paaralan at negosyo, at mapapanatili nating nakabukas ang mga ito. Papanatilihing kumpidensyal ang iyong impormasyon sa lahat ng oras.

larawan ng lalaki sa telepono

Ang maagang pagkabatid ay makakatulong sa iyong protektahan ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay mula sa pagkakalantad. At ang maagang medikal na pangangalaga ay makakapagpabuti ng iyong resulta sakaling magkasakit ka man.

Kapag mas maaga ka naming nakaugnayan, mas maaga kang makakahingi ng payo, pagsusuri, at suportang kailangan mo.


Ang hihingin at iaalok ng contact tracer

Makakatanggap ka ng libre, kumpidensyal na pagsusuri, at tulong sa pag-access ng medikal na pangangalaga, gaano man kalaki ang iyong kita, o anuman ang iyong insurance sa kalusugan o status sa immigration.

Kung magpopositibo ka sa COVID-19:

larawan ng swab para sa pagsusuri
 • Tatanungin ka nila ng mga pangunahing bagay tulad ng iyong pangalan at edad, mga lugar na pinuntahan mo, at mga taong nakasalamuha mo.
 • Makikipag-ugnayan sa mga taong iyon at sasabihan silang posibleng nalantad sila sa COVID-19, pero hindi ibabahagi ang iyong pangalan sa kanila.
 • Hindi ka kailanman hihingan ng impormasyon tungkol sa iyong pananalapi, numero sa social security, o status sa immigration.
 • Bibigyan ka ng payo tungkol sa pag-isolate ng iyong sarili sa iba para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iyong mga mahal sa buhay at komunidad.

Kung nalantad ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng tawag, text, o email mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan para ipaalam sa iyo ang tungkol sa pagkakalantad na ito.
 • Hindi sila magbabahagi ng impormasyon tungkol sa kung kanino ka posibleng nalantad. Kumpidensyal ang impormasyong ito.
 • Tutulungan ka nilang maunawaan ang posibilidad mong magkasakit. Sasabihin nila sa iyo kung ano ang dapat gawin kaagad para maiwasang kumalat pa ito
larawan ng manggagawa sa pampublikong kalusugan
larawan ng telepono
 • Makikipag-ugnayan sila para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas.
 • Makakakuha ka ng mga mapagkukunan para sa pag-quarantine o pag-isolate ng sarili.
 • Posibleng magtanong sila tungkol sa mga lugar na pinuntahan mo at taong nakasalamuha mo.

Paano pinapanatiling pribado ang iyong impormasyon

Papanatilihing kumpidensyal, sa lahat ng pagkakataon, ang iyong pagkakakilanlan at ang impormasyon ng iyong kalusugan. Hindi ito ibabahagi sa sinumang posibleng nalantad. 

Walang sinumang magtatanong ng iyong

 • Status sa immigration
 • Numero sa Social Security
 • Impormasyon sa pagbabayad

Pinoprotektahan ng mahihigpit na batas sa privacy ng California ang lahat ng iyong impormasyon. Pinapanatili ng California Connected ang impormasyon nang may mahihigpit na pamantayan sa privacy at seguridad. Kinokolekta at sino-store lang ang impormasyon para sa paggamit ng mga lokal at pang-estadong departamento ng pampublikong kalusugan.

Basahin ang Patakaran sa Privacy sa web page ng Contact Tracing ng CDPH.


Ang dapat gawin kapag nakipag-ugnayan sa iyo

Protektahan ang iyong sarili at ang ibang tao

Kung mayroon kang COVID-19 o kung magpopositibo ka para sa coronavirus, 

 • I-isolate ang iyong sarili mula sa ibang tao, lalo na sa mga may mas malaking posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19.
 • Subukang manatili sa isang hiwalay na kwarto at gumamit ng hiwalay na banyo.
 • I-disinfect ang mga surface na palaging hinahawakan, o ipagawa ito sa iyong tagapag-alaga.

Close contact ang mga taong kasama mo sa bahay. Dapat din nilang i-quarantine ang sarili at magpasuri.

Hindi mo kailangang mag-quarantine o magpasuri kahit nagkaroon ka ng close contact, kung:

 • Gumaling ka na mula sa COVID-19 sa nakalipas na 3 buwan at wala kang bagong sintomas.
 • Ganap ka nang nabakunahan para sa COVID-19 at wala kang ipinapakitang sintomas (nasa labas ng setting ng trabaho).

Maghanap ng suporta

Puwede kang iugnay ng iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan sa 

 • Pagsusuri
 • Medikal na pangangalaga
 • Pabahay at iba pang mapagkukunan, kung kailangan mo nito, para ikaw ay makapag-isolate o makapag-quarantine ng sarili

Makakatanggap ka ng medikal na pangangalaga, gaano man kalaki ang iyong kita, o anuman ang iyong insurance sa kalusugan o status sa immigration.

Virtual Assistant

Ang Virtual Assistant ay isang automated system mula sa California Connected na ginagamit para suportahan ka bilang bahagi ng mga pagsisikap sa contact tracing ng iyong lokal na departamento sa kalusugan. Posibleng hilingin sa iyo ng Virtual Assistant na sagutan ang isang survey sa contact tracing at makakapagbigay din ng kumpidensyal at pagpapatingin sa ligtas na sintomas sa pamamagitan ng mga text message. 

Puwedeng makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagita ng text sa Virtual Assistant. Ang link para magsimula ay ipapadala sa text message mula sa numero ng teleponong 233-93. Ligtas na mag-click sa link sa text message na ito para simulan ang iyong pakikipag-ugnayan sa Virtual Assistant. Puwede kang sumagot ng STOP anumang oras, para huminto sa pagtanggap ng mga mensahe. 

Magbasa pa sa web page ng Contact Tracing ng CDPH.

Suporta para sa mga manggagawa

Kung nagtatrabaho ka, posibleng kailanganin ng iyong employer na bigyan ka ng may bayad na sick leave at iba pang benepisyo. Magbasa pa sa Playbook ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas.

Kung kailangan mo ng childcare, bumisita sa MyChildCare.ca.gov para makahanap ng lisensyadong childcare malapit sa iyo. Posibleng may mga available na subsidiya. Tingnan ang iyong lokal na ahensya sa rekurso at referral sa childcare para malaman kung kwalipikado ka.

Kung isa kang immigrant, makakahanap ka ng tulong sa Gabay para sa mga Immigrant na Californian.

Tandaang hindi ka nag-iisa

Talagang nakaka-stress ang mga pandemya. Ang takot at pagkabalisa tungkol sa bagong sakit at kung ano ang posibleng mangyari ay mabigat sa damdamin at nagdudulot ng matitinding emosyon. 

Ang pag-cope sa stress sa malusog na paraan ay magbibigay-daan sa iyo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at sa iyong komunidad na mas maging malakas. Tingnan ang video na ito ng CDC tungkol sa pamamahala sa pagkabalisa at stress.

Kung sa palagay mo ay kailangan mo ng makakausap para sa emosyonal na suporta, tingnan anglistahan ng mga mapagkukunan na ito. Naglabas ang Pangkalahatang Surgeon ng California (California Surgeon General) ng dalawang playbook para sa pamamahala ng stress at mga tip para sa mga tagapag-alaga at bata.


Mga tanong at sagot


Manatiling updated