Lumaktaw sa pangunahing content

Ang contact tracing ay mahalagang hakbang sa pagpapabagal ng pagkalat ng COVID-19. Ito ay kapag inabisuhan ka ng mga health worker na nagkaroon ka ng contact sa isang taong may impeksyon, at kailangan mo ring magpasuri. Ilang dekada na ring ginagamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan ang contact tracing para labanan ang nakakahawang sakit. 

Ipinapakilala ang California Connected, ang programa ng contact tracing ng ating estado.

Connected California

Sa ilalim ng programang ito, kakausapin ng mga health worker ang mga taong nagpositibo ang pagsusuri. Babalaan nila ang sinumang maaaring na-expose sa kanila, at papanatilihing kumpidensyal ang kanilang mga pangalan. Titingnan nila kung may mga sintomas, mag-aalok sila ng pagsusuri, at tatalakayin nila ang mga susunod na hakbang gaya ng pag-quarantine, pag-isolate ng sarili, at medikal na pangangalaga.

Sa pamamagitan ng mabilis na paghahanap ng mga pattern sa pagkalat ng sakit, napapabagal natin ang impeksyon at nakakatulong na maiwasan ang mga outbreak. Nagbibigay-daan ito sa California na mapanatili ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan nang mas mababa sa kapasidad at ligtas na makapagbukas muli ng negosyo.

Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang tawag sa telepono

Ang contact tracing ay isang anonymous na paraan para magawa mo ang bahagi mo. Kapag mas maraming tao ang sasagot sa tawag, mas maraming buhay at trabaho ang maliligtas ng California. Pananatilihing kumpidensyal ang iyong impormasyon sa lahat ng oras.

Ang maagang kaalaman ay makakatulong sa iyong maprotektahan ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay mula sa pagkaka-expose. At ang maagang medikal na pangangalaga ay makakapagpabuti ng iyong resulta.

Kapag mas maaga ka naming nakaugnayan, mas maaga kang makakahingi ng payo, pagsusuri, at suporta.

Paano ang proseso ng contact tracing?

California Connected: Pagpapanatili sa Ating Mga Pamilya at Komunidad na Ligtas. Ang contact tracing ay isang simpleng kumpidensyal na proseso na ilang dekada nang ginagamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan para mapabagal ang pagkalat ng nakakahawang sakit at maiwasan ang mga outbreak. Kapag mas maraming tao ang sumagot sa panawagan, mas maraming buhay at trabaho ang maililigtas ng California. Paano ang proseso ng contact tracing? Kung magpopositibo ka sa COVID-19: Bumukod sa mga kasama mo sa bahay at iwasang makipag-ugnayan sa iba para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Makikipag-ugnayan sa iyo ang iyong lokal na departamento ng kalusugan. Iuugnay ka nila sa medikal na pangangalaga at tutulungan ka nilang maghanap ng mga mapagkukunan at suporta kung kinakailangan. Posibleng tuluy-tuloy silang makipag-ugnayan sa iyo para kumustahin ang kalagayan mo. Tatanungin ka nila tungkol sa mga pinuntahan at nakasama mo kamakailan. Kumpidensyal at hindi ibabahagi ang iyong impormasyon, at hindi itatanong sa iyo ang katayuan mo sa immigration. Sasabihan ang mga taong iyon na posibleng nalantad sila sa sakit, pero HINDI sasabihin sa kanila ang pangalan mo o ang anumang personal na impormasyon. Kung may nakaugnayan kang nagpositibo sa COVID-19: Makakatanggap ka ng tawag mula sa isang manggagawa sa pampublikong kalusugan, na tutulong sa iyong unawain ang mga susunod na hakbang. Bibigyan ka nila ng access at medikal na pangangalaga nang walang bayad, kung kinakailangan. Hihilingin sa iyong bumukod sa mga kasama mo sa bahay para maprotektahan ang mga nasa paligid mo. Tuluy-tuloy silang makikipag-ugnayan para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas o kung kailangan mo ng access sa tulong. Para matuto pa, bumisita sa Californiaconnected.ca.gov

I-download ang Paano ang Proseso ng Contact Tracing? (PDF)

Kung magpopositibo ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng medikal na pangangalaga, gaano man kalaki ang iyong kita, anuman ang iyong insurance sa kalusugan, o status sa immigration.
 • Mabibigyan ka ng payo tungkol sa paghiwalay ng iyong sarili sa iba para maiwasan ang pagkalat ng sakit. 
 • Tatanungin ka nila ng mga pangunahing bagay tulad ng iyong pangalan at edad, mga lugar na pinuntahan mo, at mga taong nakasalamuha mo.
 • Makikipag-ugnayan sa mga taong iyon at sasabihang posibleng nalantad sila sa COVID-19. Aalukin sila ng magpasuri at medikal na pangangalaga.
 • Ang iyong personal na impormasyon ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi. Hindi nila tatanungin ang iyong immigration status.

Kung nalantad ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng tawag, text o email mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan para ipagbigay-alam sa iyo ang pagkakalantad na ito.
 • Hindi sila magbabahagi ng impormasyon tungkol sa kung kanino ka posibleng nalantad. Kumpidensyal ang impormasyong ito.  
 • Makakatanggap ka ng libre at kumpidensyal na pagsusuri, gaano man kalaki ang iyong kita, anuman ang iyong insurance sa kalusugan, o status sa immigration.
 • Tutulungan ka nilang maunawaan ang iyong posibilidad ng pagkakahawa. Sasabihin nila sa iyo kung ano ang dapat gawin kaagad para maiwasan pang kumalat ito.
 • Makikipag-ugnayan sila para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas.
 • Kung mayroon kang mga sintomas, ipapasuri ka nila kaagad. Magkakaroon ka ng mga resource para sa pag-isolate ng sarili.
 • Maaaring itanong nila ang mga lugar na napuntahan mo at ang mga taong nakasalamuha mo.
 • Ang iyong personal na impormasyon ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi. Hindi nila tatanungin ang iyong immigration status.

Papanatilihin bang kumpidensyal ang impormasyong ibabahagi ko?

Oo. Pinapanatiling pribado ang iyong pagkakakilanlan at impormasyon sa kalusugan sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito ibabahagi sa sinumang posibleng nalantad. Walang magtatanong ng iyong immigration status sa panahon ng pagsusuri, pangangalaga o mga follow-up na tawag. Hindi rin kailanman hihingin ang iyong Social Security number o impormasyon sa pagbabayad.

Pinoprotektahan ng mahihigpit na batas sa privacy ng California ang lahat ng iyong impormasyon. Ang data ay pinapanatili ng California Connected nang may mahihigpit na pamantayan sa privacy at seguridad ng pag-store. Kinokolekta at sino-store lang ang data para sa paggamit ng mga lokal at pang-estadong departamento ng pampublikong kalusugan.

Mga tip para protektahan ang mga tao sa paligid mo

Kung malalaman mong mayroon kang COVID-19 o kung magpopositibo ka sa pagsusuri para sa coronavirus, mahalagang i-isolate mo ang iyong sarili mula sa iba nang sa gayon ay hindi sila magkasakit. Subukang manatili sa isang hiwalay na kwarto at gumamit ng hiwalay na banyo. I-disinfect ang mga surface na palaging hinahawakan, o ipagawa ito sa iyong tagapag-alaga. 

Ang mga kasama mo sa bahay ay mga close contact at dapat magpasuri, dapat silang mag-quarantine at magpasuri.

Suporta kung magpopositibo ka sa pagsusuri

Ang iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ay maaari kang ikonekta sa 

 • Pagsusuri
 • Medikal na pangangalaga
 • Pabahay kung kailangan mong i-isolate ang iyong sarili.

Kung nagtatrabaho ka, maaaring kailangan ng iyong employer na bigyan ka ng may bayad na sick leave. Tingnan ang listahang ito ng mga karapatan ng empleyado para sa may bayad na leave, na binibigyang-seguro ng pederal na Families First Coronavirus Response Act (FFCRA).

Kwalipikado rin ang mga manggagawa para sa iba pang benepisyo. Tingnan ang mga benepisyong ito para sa mga manggagawa na apektado ng COVID-19.

Kung kailangan mo ng pangangalaga ng bata, bisitahin ang MyChildCare.ca.gov para makahanap ng lisensyadong pangangalaga ng bata malapit sa iyo. Posibleng may mga available na subsidiya. Tingnan ang iyong lokal na ahensya sa rekurso at referral sa pangangalaga ng bata para malaman kung kwalipikado ka.

Kung isa kang imigrante, makakahanap ka ng tulong sa Gabay para sa mga Imigranteng Californian (PDF).

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

Mga Lokal na Alerto Paghahanap Bumalik sa itaas