Kailangan ng mga Californian ng ligtas at maaasahang childcare sa panahon ng pandemya.

Sa page na ito:

Maghanap ng pangangalaga ng bata

Puwedeng magbukas ang mga pasilidad para sa childcare nang may mga modipikasyon sa panahon ng Utos na Manatili sa Bahay.

Nagbibigay ang MyChildCare.ca.gov ng interactive na mapa ng mga kwalipikadong provider ng childcare. Available ito sa wikang Ingles at Spanish.

Puwede kang maghanap at mag-filter ayon sa:

 • Lokasyon
 • Uri ng pangangalaga
 • Bilang ng mga bata
 • Kapasidad

Para matuto pa tungkol sa isang provider ng childcare:

 1. Piliin ang provider mula sa mga resulta ng paghahanap.
 2. Piliin ang Kalusugan at Kaligtasan.
 3. Piliin ang pasilidad/numero ng lisensya.
 4. Dadalhin ka sa page na Detalye ng Mga Pasilidad. Mayroon itong impormasyon tungkol sa mga inspeksyon, pagbanggit, at reklamo.

Ina-update ang MyChildCare.ca.gov nang dalawang beses sa isang linggo. Puwedeng mapunan ang mga vacancy sa pagitan ng mga update.

Matutulungan ka ng Network ng California para sa Resource at Referral sa Child Care:

 • Maghanap ng mga provider na may mga vacancy
 • Unawain ang mga opsyon sa childcare.
 • I-access ang mga subsidiya sa childcare

Magdagdag sa listahan ng provider ng lisensyadong serbisyo sa childcare 

Kung isa kang lisensyadong provider ng childcare, mahalaga ang trabaho mo. Makipag-ugnayan sa panrehiyong Tanggapan para sa Childcare ng Dibisyon sa Paglilisensya ng Pangangalaga sa Komunidad para maidagdag sa listahan. 

Higit pang resource

Tumawag sa 1-800-KIDS-793 para sa mga pangkalahatang tanong sa childcare (available sa wikang Ingles o Spanish).

Nag-aalok sa mga provider ang Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan ng California at ang Departamento ng Edukasyon ng California ng mga resource para sa COVID-19.

Mga tanong at sagot