Lubos na naapektuhan ng mga outbreak ng coronavirus ang mga nursing home at pasilidad para sa assisted living. Nakikipagtulungan ang mga pasilidad sa mga departamento ng kalusugan ng estado at lokal para mabawasan ang epekto ng sakit sa mga residente at tauhan. 

May mga bagong pagsisikap para mabawasan ang impeksyon, kasama ang mga panuntunan sa pagbisita ng mga residente. Basahin ang mga ito sa ibaba, at alamin ang puwede mong gawin para maprotektahan at makaugnayan ang iyong mga mahal sa buhay na nasa senior living.

Pagpapanatili sa mga residente na ligtas

Mga Hotline

Gabay ng estado para sa senior living

Mga istatistika ng COVID-19

Impormasyon ng pasilidad

Para malaman kung ano ang mga ginagawang hakbang ng isang pasilidad para sa senior living, makipag-ugnayan sa kanila o tingnan ang kanilang website. 

Gamitin ang Nursing Home Compare ng pederal para makakita ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga nursing home.

Gamitin ang Care Facility Search ng CDSS para makakita o makapaghain ng mga reklamo tungkol sa assisted living.