Sa pagtupad sa pangako ng California na manatiling transparent, nakalista sa ibaba ang impormasyon sa tugon ng mga ahensya ng estado sa COVID-19.

Ia-update namin ang mga mapagkukunang ito sa oras na magkaroon ng bagong impormasyon. Hindi ito isang kumpletong listahan ng lahat ng mapagkukunan ng impormasyon ng estado.