Lumaktaw sa pangunahing content

Pinapalawak ng California ang kapasidad ng pagsusuri para sa coronavirus araw-araw. Inanunsyo ni Gobernador Newsom ang Task Force sa Pagsusuri para sa COVID-19, na isang pampubliko at pribadong pagtutulungan na nagsisikap na mabilis na mapataas ang bilang ng mga pagsusuri.

Maghanap ng lokasyon para sa pagsusuri

Tingnan ang mapa

Sino ang puwedeng magpasuri

Habang lumalawak ang kapasidad, lalawak ang pagsusuri ayon sa pagpapasya ng Lokal na Opisyal sa Kalusugan. Kasama sa mga priyoridad ang:

Tier 1

 • Mga pasyente sa ospital
 • Mga healthcare worker, unang tagaresponde, at iba pang empleyado sa serbisyong panlipunan
 • Sinumang taong may sintomas
 • Mga taong nalantad sa mga naimpeksyong indibidwal sa mga lugar kung saan malaki ang panganib ng COVID-19
 • Mga residente o empleyadong walang sintomas, na nasa mga group living na pasilidad kasama ang:
  • Matapos may mga matukoy na positibong kaso sa isang pasilidad
  • Bago i-admit o i-admit ulit ang residente sa isang pasilidad
 • Mga tao sa mahahalagang trabaho

Tier 2

 • Mga taong may sintomas na nasa mas maliit na panganib

Pagsubaybay sa komunidad

 • Mga taong walang sintomas bilang bahagi ng mga programa sa pagsubaybay ng komunidad o rehiyon

Matuto pa tungkol sa pagsusuri at paggamot sa Mga Update sa Coronavirus ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Paano ka puwedeng magpasuri

Drive-through na pagsusuri (Project Baseline ng Verily)

Ang programang ito ng pagsusuri para sa COVID-19 na nakabase sa komunidad ng California ay isang pakikipagtulungan sa Project Baseline ng Verily na magpapalawak sa access sa screening at pagsusuri para sa COVID-19 ng mga indibidwal na nasa malaking panganib sa ilang partikular na lugar sa estado.

Halaga: Libre ang pagsusuri sa pamamagitan ng Project Baseline.

Alamin kung kwalipikado ka:

Kumpletuhin ang screener

Kakailanganin mo ng Google account.

May mga bukas nang drive-through na lugar para sa pagsusuri sa mga sumusunod na lokasyon:

Hanapin ang lokasyon ng pagsusuri ng Project Baseline ng Verily na malapit sa iyo.

Mga madalas itanong (Project Baseline)

Pagsusuri para sa mga komunidad na hindi sapat na napaglilingkuran (OptumServe)

Nakipagtulungan ang Estado ng California sa OptumServe para mapalawak ang mga serbisyo sa pagsusuri para sa mga komunidad na hindi sapat na napaglilingkuran at para sa ilan sa mga pasyente ng California na pinakanahaharap sa panganib. 

Halaga: Walang gagastusin mula sa sariling bulsa para sa pagsusuri. Kung mayroon kang medikal na insurance, ang iyong kumpanya ng insurance ang sisingilin ng OptumServe. Kung hindi ka naka-insure, ang estado ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Magpa-appointment sa https://lhi.care/covidtesting. Kung wala kang access sa internet, tumawag sa: 1-888-634-1123.

Ang sinumang makakatugon sa mga pamantayan ng pagsusuri ay puwedeng suriin sa isang lugar ng OptumServe para sa pagsusuri sa komunidad, kasama ang mga indibidwal na walang insurance, walang sapat na insurance, walang dokumento, at walang matirhan. Bubuo ang OptumServe ng natatanging numero ng pagkakakilanlan para sa mga indibidwal na walang lisensya sa pagmamaneho. 

Paano makatanggap ng paggamot

Kung magkakaroon ka ng alinman sa mga babalang senyales na ito para sa COVID-19, humingi kaagad ng pang-emerhensiyang medikal na atensyon:

 • Problema sa paghinga
 • Hindi nawawalang pananakit o paninikip sa dibdib
 • Bagong pagkalito o kawalan ng kakayahang gumising
 • Pangingitim ng labi o mukha

Kung kailangan mong pumunta sa ospital, tumawag nang maaga upang mapaghandaan nila ang iyong pagdating. Kung tatawag ka sa 911, sabihin sa operator na mayroon kang mga sintomas ng coronavirus para mapaghandaan ng mga ambulance worker na ligtas kang gamutin.

Kung hindi ka sigurado kung nalalapat ito sa iyo, puwede mong suriin ang iyong mga sintomas gamit ang Symptom Screener o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong doktor sa pamamagitan ng telehealth.

Home Paghahanap Bumalik sa itaas