Lumaktaw sa pangunahing content

Kung ikaw ay may anumang mga sintomas o nasa panganib, mahalagang manatili sa iyong bahay at iwasan personal na contact sa ibang tao.

Kasama ng sintomas ng Coronavirus ang:

 • Lagnat
 • Ubo
 • Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga
 • Mga panginginig
 • Paulit-ulit na pangangatog at panginginig
 • Pananakit ng kalamnan
 • Pananakit ng ulo
 • Pananakit ng lalamunan
 • Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy

Puwede mong suriin ang iyong mga sintomas gamit ang Symptom Screener o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong doktor sa pamamagitan ng telehealth.

May ilang tao na mas mataas ang panganib na magkasakit dahil sa COVID-19, kabilang ang:

 • Tao na 65 taong gulang pataas
 • Tao na may nakompromisong immune system
 • Mga indibidwal na may malubhang hindi gumagaling na kundisyong medikal tulad ng:
  • Sakit sa puso
  • Diabetes
  • Sakit sa baga
 • Mga naninigarilyo

Kung ikaw o ang isang taong malapit sa iyo ay nasa mas mataas na panganib, iwasang lumabas, o limitahan ang iyong mga pagbiyahe. Gumamit ng mga serbisyo sa pag-deliver para sa mga kinakailangang supply, kapag posible.

Manatiling nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono o online sa mga mahal sa buhay at tagapag-alaga. Suriin ang karagdagang gabay para sa mga indibidwal na nasa mataas na panganib (pdf).

Makakakita ang mga tagapag-alaga ng mga mapagkukunan sa website ng Departamento ng Pagtanda, pati ng mga alituntunin para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.

Makita ang mga pinakabagong tip sa kaligtasan, pinagkakatiwalaang mapagkukunan, at termino sa kalusugan para mapanatili ka at ang iyong mga mahal sa buhay na may alam sa panahong ito ng emergency sa pampublikong kalusugan.

Home Paghahanap Bumalik sa itaas