Lumaktaw sa pangunahing content

Ang lahat ng indibidwal na nakatira sa Estado ng California ay kasalukuyang inaatasang manatili sa kanilang bahay o tirahan, maliban kung para sa pinapahintulutang gawain, lokal na pamimili o iba pang pinapahintulutang errand, o kung pinapayagan (kasama sa Mga Tanong at Sagot sa ibaba).

Noong Marso 19, 2020, iniutos ng Executive Order (PDF) at Public Health Order (PDF) ang pananatili ng lahat ng taga-California sa kanilang mga tahanan maliban kung lalabas para sa mahalagang trabaho o bibili ng mahahalagang kinakailangan.

Noong Mayo 4, 2020, ipinabatid sa Executive Order (PDF) na ang mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan at sektor ng industriya ay puwedeng unti-unting magbukas sa ilalim ng mga pagbabago at gabay na iniaatas ng estado alinsunod sa Public Health Order (PDF) noong Mayo 7, 2020.

Tingnan ang mahahalagang trabaho at nakabukas na sektor

Mga tanong at sagot

Ano ang kaugnayan ng utos sa mga tanong at sagot na ito?

Inatasan ng Gobernador ang mga residente ng California na sumunod sa mga direktiba ng Opisyal sa Pampublikong Kalusugan ng Estado. Maraming anyo ang mga direktibang iyon; kasama sa mga ito ang mga partikular na materyal na naka-link sa page na ito, pati ang mga tanong at sagot na ito. Ang mga tanong at sagot na ito ay mga direktiba mula sa Opisyal sa Pampublikong Kalusugan ng Estado, at may bisa at epektong tulad sa iba pang direktiba ng Opisyal sa Pampublikong Kalusugan ng Estado.

Kailan magiging epektibo ang kautusang manatili sa tahanan at gaano katagal kami mananatili sa tahanan? Anong mga lugar ng estado ang sakop dito?

Ang kautusan ay naging epektibo noong Huwebes, Marso 19, 2020. Ang kautusan ay epektibo hangga't wala pang abiso. Sinasaklaw nito ang buong estado ng California.

Noong Mayo 8, binago ang utos na manatili sa bahay. Bukod sa mahalagang aktibidad, pinapayagan ang retail, at ang imprastrukturang susuporta rito. Simula Mayo 12, pinapayagan na ring magbukas ang mga opisina, limitadong serbisyo, at outdoor na museo.

May anim na mahahalagang pangkalusugan at siyentipikong indicator na isasaalang-alang bago baguhin ang utos ng estado na manatili sa bahay upang mabigyang-daan ang karagdagang aktibidad sa ilalim ng Roadmap sa Pagbangon.

Mga pinoprotektahang aktibidad

Mga paaralan at pangangalaga sa bata

Pangangalaga sa kalusugan at pagtulong sa mga may sakit na kamag-anak

Panlabas na libangan

Mga serbisyo ng pamahalaan

Home Paghahanap Bumalik sa itaas