Lumaktaw sa pangunahing content

Ang mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan na nakakatugon sa mga pamantayang itinakda ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) at nakakasunod sa proseso sa  gabay ng county ay maaari nang umusad sa roadmap sa pagbangon.

Ang mga pamantayan ng county para umusad sa roadmap sa pagbangon:

Alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa mga pamantayan para sa variance sa county at kung paano mag-apply.

I-track ang data ng iyong county

Kung magpapasya ang isang county na magsulong ng variance para makausad sa roadmap ng pagbangon, dapat gawin ng lokal na opisyal ng pampublikong kalusugan ang sumusunod:

 1. Abisuhan ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (CDPH).
 2. Patunayan, sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na katibayan sa CDPH, na nakatugon ang county sa mga pamantayan sa kahandaan (nakabalangkas sa ibaba), kasama ang gabay na ilalabas ng county at ang mga detalyadong plano, at na idinisenyo ang county para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Hanapin ang listahan ng mga county na nakatugon sa mga pamantayan.

Gabay ayon sa county

Ang mga sektor na ito ay maaaring bukas sa mga county na nakatanggap ng pag-apruba ng estado, ngunit hindi pinapahintulutan na magbukas sa buong estado.

Hindi nakabukas ang mga sumusunod

Ang mga sumusunod na sektor, negosyo, establisyemento, o aktibidad ay hindi pinapahintulutang magpatakbo sa Estado ng California sa panahong ito:

 • Mga personal na serbisyo tulad ng mga nail salon, tattoo parlor, gym, at fitness studio
 • Mga indoor na museo, museong pambata, gallery space, zoo, at silid-aklatan
 • Mga sentro ng komunidad, kasama ang mga pampublikong pool, palaruan at lugar para sa picnic
 • Mga lugar para sa libangan, tulad ng mga sinehan, gaming, pagsusugal, arcade, at pro sports
 • Mga serbisyo sa hospitality, tulad ng mga bar, winery, tasting room, at lounge
 • Mga nightclub
 • Mga pinagdarausan ng concert
 • Sports na may live na audience
 • Mga pista
 • Mga theme park
 • Mga hotel/matutuluyan para sa libangan at turismo – hindi kinakailangang pagbiyahe
 • Mas Mataas na Edukasyon

Para malaman ang pinakabago sa iyong lugar at matuto pa sa iyong website ng county:
Mag-sign up para sa mga alerto sa county

Home Paghahanap Bumalik sa itaas