Lumaktaw sa pangunahing content

Marami sa mga outdoor na pampublikong espasyo ng Estado ng California ang bukas para sa lokal na paggamit sa ilalim ng binagong access sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Inaatasan ng utos ng Estado ang mga residente ng California na manatili sa kanilang mga sari-sariling komunidad para sa mga layunin sa libangan, at makibahagi sa mga aktibidad na panlibangan kung saan mga miyembro lang ng kani-kanilang sambahayan ang kasali.

Makipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad para sa kalagayan ng mga outdoor na espasyong pinapamahalaan ng iyong county o lungsod.

Bisitahin ang mga website sa ibaba para makakita ng bukas na espasyo malapit sa iyo:

Mga Parke at Beach sa Estado ng California: Ang Departamento ng Mga Parke at Libangan ay namamahala ng 280 parke at beach ng estado sa buong estado.  

Mga Ecological na Reserve at Lugar para sa Mga Ligaw na Hayop ng Departamento para sa Mga Isda at Ligaw na Hayop (Department of Fish and Wildlife, DFW): Ang Departamento para sa Mga Isda at Ligaw na Hayop ay namamahala ng mahigit sa 200 lokasyon – kung saan marami ang nakabukas pa rin para sa  pagbisita ng publiko.

Mga Kagubatan sa Estado: Ang CAL FIRE ay may pinapatakbong walong Demonstration State Forest na binubuo ng 71,000 acre sa kabuuan – kung saan nakabukas ang ilan sa hindi magkakalapit na panlibangang paggamit sa umaga kung saan may sapat na espasyo ang publiko para makapagpanatili ng anim na talampakang distansya mula sa isa't isa.

Baldwin Hills Conservancy Parks sa LA: Ang Baldwin Hills Parklands ay binubuo ng 480 acre ng pampublikong parke.

Mga Pasilidad para sa Pampublikong Libangan ng Departamento ng Mga Rekurso ng Tubig: Ang DWR ay nagbibigay ng panlibangang access sa publiko para sa mga water-based na aktibidad at dose-dosenang mauunlad nang komunidad, gaya ng mga lawa at reservoir.

River Parkway ng San Joaquin River Conservancy: Nananatiling accessible para sa libangan ang malawak na corridor para sa konserbasyon at libangan sa lugar ng Fresno.

Tahoe Conservancy Public Lands: Ang Tahoe Conservancy ng California ay may halos 6,500 acre sa Lake Tahoe Basin.

Mga Parke at Trail ng Santa Monica Mountains Conservancy: Pag-aari ng SMMC ang mga parke, trail, at pasilidad na pinapatakbo nito sa Mountains Recreation and Conservation Authority.

*Pakitandaang pinapayuhan ang mga bisitang magdala ng sabon para sa paghuhugas ng kamay at ng alcohol-based na hand sanitizer para kung sakaling walang tubig.

Home Paghahanap Bumalik sa itaas