Lumaktaw sa pangunahing content

Proseso ng paghiling at pamamahagi ng PPE

Ang Cal OES at ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ay namamahagi ng mga mask at takip sa mukha na gawa sa tela bilang bahagi ng pagsisikap na suportahan ang mga medikal na tauhan at residente ng California na nagtatrabaho sa front line para muling mabuksan ang pang-ekonomiyang aktibidad sa ating estado habang patuloy na nililimitahan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19).

Ang priyoridad pa rin ng estado ay ang tiyakin ang kaligtasan ng mahahalagang healthcare worker at residente ng California na nagtatrabaho sa front line ng pagtugon sa COVID-19.

Sa kasalukuyan, nakapaghatid na ang estado ng milyon-milyong mask at iba pang piraso ng pamproteksyong kagamitang nakakasagip ng buhay sa mga county.

Ibinabalangkas ng impormasyon sa ibaba kung sino'ng may kailangan ng mask, paano protektahan ang mga mask sa kasalukuyan, at kung paano puwedeng mag-order nang higit pa ang mga nasa front-line na industriya sa mga pang-emerhensiyang sitwasyon.

Sino'ng may kailangan ng mask?

Inirerekomenda ng Cal OSHA at CDC ang pagsusuot ng mga takip sa mukha na gawa sa tela sa mga pampublikong lugar kung saan mahirap sumunod sa iba pang pag-iingat para sa social distancing (hal., mga grocery store at parmasya), lalo na sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng mga transmisyon sa komunidad.

Inirerekomenda rin ng mga opisyal ng kalusugan ang paggamit ng mga simpleng takip sa mukha para mapabagal ang pagkalat ng virus at makatulong sa mga taong may virus at walang ideyang naipapasa nila ito sa iba. Ang mga takip sa mukha na gawa sa tela na ginawa gamit ang mga bagay-bagay sa sambahayan o ginawa sa bahay mula sa mga murang karaniwang materyales ay puwedeng gamitin bilang karagdagang pampublikong pag-iingat para sa pangangalagang pangkalusugan.

Hindi dapat magpasuot ng mga takip sa mukha na gawa sa tela sa mga batang wala pang 2 taong gulang, sinumang nahihirapang huminga, o walang malay, hindi makakilos, o walang kakayahang alisin ang mask nang walang tulong.

Ang mga inirerekomendang takip sa mukha na gawa sa tela ay hindi mga surgical mask o N-95 respirator.Ang mga iyon ay mahahalagang supply na dapat patuloy na ireserba para sa mga healthcare worker at iba pang medikal na unang tagaresponde, gaya ng inirerekomenda ng kasalukuyang gabay ng CDC.

Matuto pa tungkol sa paggamit ng takip sa mukha na gawa sa tela para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19.

Mga diskarte sa pagprotekta ng mga mask at iba pang PPE

Kung iniaatas ng batas o regulasyon ang paggamit ng PPE bilang bahagi ng mga regular na tungkulin na ginagawa ng mga worker sa mahahalagang imprastruktura:

 • Palawigin ang tagal ng paggamit ng PPE na walang sira o walang nakikitang dumi, at magpatupad ng mga pinalawak na patakaran at pamamaraan sa muling paggamit ng PPE na nakabatay sa pasilidad.
 • Magpatibay at magpatupad ng mga diskarte ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para sa pangangalagang pangkalusugan para ma-optimize ang supply ng PPE at mga kagamitan, at angpinakamahuhusay na kagawian sa pagpapanatili ng mga supply ng PPE.
 • Magpatupad ng mga diskarte sa decontamination at muling paggamit para sa pag-filter ng mga facepiece respirator bilang mga pag-iingat sa kapasidad para sa emerhensiya at krisis.
 • Unawain at i-track ang mga kinakailangan sa PPE at burn rate. Gamitin ang PPE burn rate calculator ng CDC kung wala kang paraan para gawin ito.
 • Gumamit ng mga alternatibong uri o pinagkukunan ng PPE para masuportahan ang mga kinakailangang operasyon. Gamitin ang proteksyon sa baga na naaprubahan ng National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), na hindi dating naaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA). Subaybayan ang mga website ng FDA at Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para sa mga update at anunsyo sa pinaluwag na pagpapatupad at Mga Pahintulot para sa Pang-emerhensiyang Paggamit.
 • Kumonsulta sa gabay mula sa NIOSH ng CDC sa mga diskarte sa pagpapanatili, pagpapalawig, at pagtugon sa kakulangan sa supply ng mga filtering facepiece respirator (FFR) na ginagamit sa mga lugar ng trabaho na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan, gaya ng manufacturing at konstruksyon.

Kung hindi iniaatas ng batas o regulasyon ang paggamit ng PPE bilang bahagi ng mga regular na tungkulin na ginagawa ng mga worker sa mahahalagang imprastruktura:

 • Magpatupad ng mga pag-iingat para mabawasan ang pagkakalantad, gaya ng mga pangkontrol na barrier (hal., mga Plexiglass barrier, pinahusay na ventilation system) at kagawian sa ligtas na pagtatrabaho, gaya ng pagsasaayos sa mga operasyon ng negosyo para madagdagan ang aktwal na espasyo sa pagitan ng mga empleyado. Kumonsulta sa Pansamantalang Gabay ng CDC para sa Mga Negosyo at Empleyado para sa Pagpaplano at Pagtugon sa COVID-19 para sa higit pang pagsasaalang-alang para mabawasan ang pangkalahatang panganib ng pagkakalantad sa lugar ng trabaho.
 • Huwag subukang kumuha ng PPE para sa medikal o industriyal na paggamit para sa mga nasabing empleyado. Malamang ay walang available na ganoong PPE o kinakailangan ito para sa ibang function sa mahalagang imprastruktura na may mas mataas na priyoridad. Ang mga surgical mask o N95 respirator ay mahahalagang supply na dapat patuloy na ireserba para sa mga healthcare worker at iba pang medikal na unang tagaresponde, gaya ng inirerekomenda ng kasalukuyang gabay ng CDC.
 • Sa halip, sumunod sa gabay ng CDC sa paggamit ng mga simpleng takip sa mukha na gawa sa tela. Inirerekomenda ng CDC ang pagsusuot ng mga takip sa mukha na gawa sa tela sa mga pampublikong lugar kung saan mahirap sumunod sa mga pag-iingat para sa social distancing (hal., mga control room, production floor), lalo na sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng mga transmisyon sa komunidad. 
 • Kung walang available na komersyal na takip sa mukha na gawa sa tela, puwedeng gawin ang mga ito mula sa mga karaniwang materyales sa murang halaga. Sundin ang gabay ng CDC sa paggawa at paggamit ng mga takip sa mukha na gawa sa tela.

Dapat sumunod ang lahat ng industriya sa gabay ng pamahalaan para matulungan ang pinakamahahalagang worker na mabilis na makabalik sa trabaho matapos potensyal na malantad sa isang taong may COVID-19, basta't walang sintomas ang mga nasabing worker.

Pagkuha ng PPE kapag may kakulangan

Kung matapos i-minimize ang pangangailangan ng PPE sa pamamagitan ng mga diskarteng inilarawan sa itaas ay kailangan pa rin ng mahahalagang worker sa mahahalagang imprastruktura ng PPE para maisagawa ang kanilang mga tungkulin, dapat gawin ng mga organisasyon ang sumusunod:

 1. Patuloy na makipagtulungan sa mga normal at alternatibong supplier sa pribadong sektor para makakuha ng PPE. Posibleng kailanganin na tumukoy ng maraming opsyon para sa mga supplier at bigyang-priyoridad ang mga agarang pangangailangan at hindi ang mga pangmatagalang pangangailangan.
 2. Kung hindi maibibigay ng mga supplier ang iyong mga pangangailangan, at kinakailangan kaagad ng PPE, magsumite ng kahilingan para sa tulong sa iyong ahensya sa pamamahala ng emergency sa county o departamento ng pampublikong kalusugan ng county. Kung hindi matutugunan ng lokal na pang-emerhensiyang pamamahala ang kakulangan ng PPE, puwede nila itong ipabatid sa Sentro ng Mga Operasyon ng Estado. Kung hindi ito matutugunan ng estado, puwede silang magsumite ng kahilingan para sa suporta sa kanilang Sentro ng Koordinasyon para sa Tugon ng Rehiyon ng FEMA.

Ganito ang proseso ng pag-order ng mga mask at iba pang supply mula sa estado:

Antas ng employer

Ang pangunahing priyoridad ng mga employer sa mahahalagang sektor ng imprastruktura ay ang tiyaking may access sa mga pamproteksyong mask at iba pang PPE ang mga empleyado at taong kanilang pinaglilingkuran, para ligtas nilang magawa ang kanilang mga tungkulin. Ang employer ang may pangunahing responsibilidad para sa pagkuha at pamamahagi ng pang-emerhensiyang PPE. Kung ang kakayahan ng employer na kumuha at mamahagi ng mga mask ay hindi sapat para matugunan ang demand, o higit pa o inaasahang hihigit sa kakayahan ng employer na gawin ito, dapat siyang makipag-ugnayan sa kanyang county o lugar ng operasyon.

Antas ng lokal na pamahalaan/county

Ang pangunahing priyoridad ng Lungsod/County o Espesyal na Distrito ay ang tiyaking may access sa PPE ang mga taong kanilang pinaglilingkuran habang gumagawa sila ng mahahalagang tungkulin para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 at masimulan nang muling buksan ang ekonomiya. Responsibilidad ng lokal na pamahalaan na kumuha at mamahagi ng pang-emerhensiyang PPE sa kanilang hurisdiksyon. Kung ang demand para sa pagkuha at pamamahagi ng pang-emerhensiyang PPE ay higit pa o inaasahang hihigit sa kakayahang gawin ito, makikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan/espesyal na distrito sa sentro ng pang-emerhensiyang operasyon ng rehiyon.

Antas ng rehiyon

Kung ang demand para sa pagkuha at pamamahagi ng pang-emerhensiyang PPE ay higit pa o inaasahang hihigit sa kakayahang gawin ito, makikipag-ugnayan ang rehiyon sa Estado para sa tulong.

Antas ng estado

Makikipagtulungan ang Cal OES para makapagbigay ng suporta at mga rekurso ng PPE sa mga operasyon sa antas ng field. Kung kinakailangan ng pang-emerhensiyang tugon ng mga rekurso na higit pa sa kakayahan ng Estado, puwedeng humiling ang Cal OES ng mga rekurso mula sa Ahensiya ng Pederal para sa Pang-emerhensiyang Pamamahala (Federal Emergency Management Agency, FEMA), Compact ng Tulong para sa Pang-emerhensiyang Pamamahala (Emergency Management Assistance Compact, EMAC), pampubliko/pribadong partnership, o iba pang mapagkukunan.

Home Paghahanap Bumalik sa itaas